Home Blog Full WidthPage 2

ITPOE ANGAŻUJE SIĘ W POMOC POWODZIANOM

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła spółki z Grupy PGE, włącza się w pomoc mieszkańcom Podkarpacia poszkodowanym w czerwcowej powodzi. Instalacja będzie przyjmować i utylizować odpady o kodzie 19 12 12, które powstały z przetworzenia odpadów popowodziowych.

W wyniku podtopień i powodzi, które miały miejsce w ostatnich dniach czerwca, powstały odpady popowodziowe, których część zostanie poddana dalszemu przetworzeniu. Na skutek ich przetworzenia powstaną odpady nadające się do termicznego przekształcenia w instalacji ITPOE w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców poszkodowanych w skutek powodzi, a także przychylając się do prośby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zamierza zawrzeć umowę w przedmiocie przyjęcia do ITPOE w celu termicznego przetworzenia do 500 ton odpadów powstałych z przetworzenia odpadów popowodziowych.

W ten sposób rzeszowska instalacja, która należy do PGE Energia Ciepła spółki z Grupy PGE, włącza się we wspólną pomoc realizowaną przez Grupę PGE dla mieszkańców Podkarpacia, którzy ucierpieli podczas klęski powodzi, często tracąc cały dobytek życia.

„Jako producent oraz dostawca energii i ciepła dla Rzeszowa, a także odbiorca i utylizator odpadów angażujemy się w pomoc mieszkańcom regionu, zwłaszcza w tak trudnych chwilach, jak klęska powodzi, która dotknęła Podkarpacie. Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest niezwykle trudna, zarówno dla mieszkańców bezpośrednio dotkniętych jej skutkami, jak i dla samorządowców, którzy wychodząc naprzeciw zaistniałym potrzebom, pragną w możliwie najbardziej efektywny sposób udzielić potrzebującym niezbędnej pomocy. Dlatego odpowiadając na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego podjęliśmy się pomocy w usuwaniu skutków podtopień i powodzi” – mówi Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła, angażuje się w pomoc w ramach wspólnych działań Grupy PGE. W marcu 2020 r., w toku zmagania się z pandemią koronawirusa, Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zdecydował o przekazaniu środków na wsparcie szpitali, znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Pomoc otrzymało kilkanaście placówek w całej Polsce, które były wyznaczane we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pod koniec czerwca Fundacja PGE przekazała z kolei milion złotych na walkę ze skutkami powodzi na Podkarpaciu.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

KONFERENCJA: PRZYSZŁOŚĆ ELEKTROCIEPŁOWNI W KRAKOWIE

PGE EC dnia 4 sierpnia br. o godz. 10:00 organizuje konferencje online pt. “Przyszłość Elektrociepłowni w Krakowie”.

W ramach konferencji, która odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM, przedstawione zostaną podjęte działania oraz plany zmierzające do całkowitego wyłączenia z eksploatacji bloków węglowych krakowskiej elektrociepłowni, oraz zamiany ich na jednostki gazowe.

W konferencji udział wezmą:

 • Przemysław Kołodziejak – p.o. prezesa PGE EC,
 • Grzegorz Żebrowski – dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE EC.

W przypadku chęci uczestnictwa w wydarzeniu swoje zgłoszenie należy przesłać na adres: biuroprasowe.pgeec@gkpge.pl.

REKORD W PRZYŁĄCZANIU OZE W TAURONIE

TAURON Dystrybucja w pierwszym półroczu 2020 r. przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW. Tylko jedna z nich została wykonana w technologii innej niż fotowoltaiczna. Była to technologia biogazu rolniczego.

W pierwszym półroczu 2020 roku przyłączyliśmy więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku. To świadczy o skali rewolucji energetycznej, którą przeprowadzają Polacy na dachach swoich domów – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Widzimy, że nawet pandemia koronawirusa nie spowolniła tempa rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Szacujemy, że do końca roku przyłączymy około 70 tysięcy mikroinstalacji – dodaje prezes TAURONA.

Dla zobrazowania skali wzrostu zainteresowania klientów TAURONA microinstalacjami można przytoczyć liczby pokazujące poziom ich przyłączonych w latach poprzednich. W 2017 przyłączono w TAURON Dystrybucja ponad 4 tysiące mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 25 MW. Dla roku 2018 było to niecałe 8 tysięcy o łącznej mocy ok. 50 MW. Rok 2019 przyniósł w tym zakresie ogromy wzrost i było to już ponad 30 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 206 MW. Obecnie poziom całego roku 2019 został przekroczony już w I półroczu 2020.

Mikroinstalacje wyzwaniem dla OSD

Już dziś zdajemy sobie sprawę, że w kolejnych latach mogą się pojawić ograniczenia techniczne oraz możliwości konsumpcji energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł na terenach o dużej liczbie inwestycji w mikroinstalacje. Planujemy więc uruchomienie między innymi dedykowanych programów inwestycyjnych, mających na celu zwiększenie potencjału do przyłączania kolejnych OZE oraz elastyczności sieci dystrybucyjnej – tłumaczy Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem.

Wyzwania stawiane przed OSD w Grupie TAURON są bardzo duże. Rozwój technologiczny i zmieniające się warunki pracy sieci poprzez rozwój OZE stawiają przed operatorami sieci wymóg zapewnienia odpowiedniej struktury sieci i stanu urządzeń elektroenergetycznych.

Właściwie funkcjonujące sieci zapewniają integrację wytwórców, prosumentów i odbiorców. Dodatkowo w celu efektywnego zarządzania posiadanym majątkiem, niezbędny jest szybki dostęp i analiza olbrzymiej ilości danych o stanie sieci. Chodzi tu o dalszy rozwój i integrację systemów sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemów umożliwiających automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą.

Wiąże się to z wdrożeniem systemów inteligentnego opomiarowania sieci elektroenergetycznej (liczniki, transmisja, system akwizycji i obróbki danych pomiarowych), a więc budową sieci w standardzie „smart grid”. Taka sieć będzie w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom przyłączonych odbiorców i wytwórców energii, w tym szczególnie wytwórców OZE.

Złożone wnioski o przyłączenie instalacji OZE są dotychczas realizowane w TAURONIE bez zakłóceń. Jednym z oferowanych przez spółkę rozwiązań jest opcja wcześniejszego wystąpienia o uzyskanie wstępnych informacji o możliwościach przyłączenia obiektu w danej lokalizacji. Dzięki temu potencjalny inwestor składa wniosek, dla którego możliwość wydania pozytywnych warunków przyłączenia jest już wcześniej wstępnie sprawdzona. Niezależnie od tego, każdy inwestor ma możliwość oszacowania możliwości przyłączenia na podstawie publikowanych na stronie internetowej informacji, dotyczących dostępnych mocy przyłączeniowych.

Od stycznia do końca czerwca br. spółka przyłączyła także 23 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których tylko jedna nie została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Była to elektrownia wodna. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym półroczu do sieci TAURON Dystrybucja wyniosła 254 MW.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

NA PRĄDNIKU CZERWONYM BEZPIECZNIEJ

Budynki na obszarze niemal 50 hektarów, należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony, zostały objęte programem „Ciepła woda bez piecyka”, realizowanym przez PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie. Do 2030 roku mieszkańcy aż 71 budynków wielorodzinnych będą korzystali z ciepłej wody wodociągowej ogrzewanej ciepłem wyprodukowanym w krakowskiej elektrociepłowni.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Czerwony podpisały umowę kompleksową. Oznacza to, że do 2030 roku mieszkańcy wszystkich budynków należących do spółdzielni przestaną być narażeni na ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Umową zostało objętych czterdzieści dziewięć budynków, w których mieszkańcy jeszcze korzystają z piecyków gazowych. Planowana do przyłączenia moc wyniesie ok. 7,35 MWt.

„PGE Energia Ciepła przeznaczy niemal dwa miliony złotych na realizację Programu „Ciepła woda bez piecyka” w Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony. Nasza firma dofinansowuje budowę instalacji wewnętrznej w budynkach spółdzielni. Poprzez realizację tego typu inicjatyw realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju naszej spółki i wraz z partnerami mamy realny wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców” – mówi Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

„Efektem dynamicznie rozwijającego się Programu jest zlikwidowanie prawie 50 tysięcy piecyków gazowych. Coraz więcej spółdzielni i wspólnot przekonuje się do zmiany systemu podgrzewania wody i dlatego liczba wyłączanych z eksploatacji piecyków stale rośnie. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, przy jednocześnie pełnym wykorzystaniu sieci ciepłowniczej. Szacujemy, że koszt wykonania przez MPEC inwestycji wynikających z umowy z SM Prądnik Czerwony wyniesie 10-11 mln zł” – mówi Marian Łyko, prezes zarządu MPEC.

„Jest to bardzo ważny projekt, który w perspektywie najbliższej dekady umożliwi wszystkim mieszkańcom spółdzielni korzystanie z bezpiecznej ciepłej wody bez piecyka gazowego. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest jednym z fundamentalnych zadań naszej spółdzielni. Warto podkreślić, że największą, a zarazem najważniejszą zaletą korzystania z ciepłej wody z sieci jest całkowite wyeliminowanie ryzyka zatrucia tlenkiem węgla, które może mieć miejsce w przypadku korzystania z piecyka gazowego” – mówi Małgorzata Jaworska, prezes zarządu SM Prądnik Czerwony.

Na terenie objętym podpisaną umową kompleksową znajdują się również m.in.: przedszkola, żłobek, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, Czerwonoprądnicki Dom Kultury, Śródmiejska Biblioteka Publiczna i chociaż nie są w zarządzie spółdzielni korzystają już z ciepła sieciowego.

Źródło: PGE EC
Fot. Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Czerwony

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ MPEC NOWY SĄCZ

Dnia 28 lipca 2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Wniosek o powyższe dofinansowanie został złożony w czerwcu 2019 r. Przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2 564 560,50 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wyniesie około 3,8 mln zł brutto, z czego koszt kwalifikowany stanowi 3 017 130 zł, pozostała kwota przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.

Likwidacja wymiennikowni grupowych będzie polegała na zamianie 3 istniejących węzłów grupowych w obszarze Osiedla Gorzków i Wojska Polskiego na 23 dwufunkcyjne węzły cieplne w każdym bloku oraz budowę nowej osiedlowej sieci wysokotemperaturowej w miejsce istniejących sieci niskotemperaturowych.

Zakres projektu obejmuje:

 1. Likwidację wymiennikowni grupowej.
 2. Likwidacje sieci niskoparametrowej.
 3. Wykonanie węzłów dwufunkcyjnych – 23 sztuki.
 4. Wykonanie sieci wysokoparametrowej do węzłów cieplnych – 1 213 metrów.

Co zyskają Nowosądeczanie dzięki realizacji projektu?

 • wymiana 1 200 metrów rur ciepłowniczych mających 40 lat i grożących awariami,
 • montaż 23 nowoczesnych węzłów dwufunkcyjnych,
 • likwidacja 3 wymiennikowni grupowych: I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10,
 • pełna automatyka pogodowa pozwoli zmniejszyć zużycie ciepła przez odbiorców i zapewni oszczędności,
 • realizacja w obszarze Osiedla Gorzków i Wojska Polskiego,
 • ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych.

Wskaźniki rezultatu to:

 • Zaoszczędzenie energii pierwotnej w ilości 13 625 GJ/rok,
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń: tlenki siarki – 3 683 kg/rok; tlenki azotu – 1 593 kg/rok; pyły – 292 kg/rok,
 • Ograniczenie gazów cieplarnianych: dwutlenek węgla – 1 018 000 kg/rok.

Źródło: MEPCNS
Fot. MPECNS

ECO INWESTUJE KOLEJNE MILIONY W EKOLOGIĘ

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała kolejną dotację na realizację zadań modernizacyjnych, które przyczynią się zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, jak również do poprawy jakości powietrza. Razem w ekologicznej puli firma ma już 170 milionów złotych, które przeznaczyła lub niebawem przeznaczy na unowocześnienie źródeł i infrastruktury ciepłowniczej w całej Grupie Kapitałowej.

Najnowszym sukcesem ECO jest pozyskanie 40% dofinansowania ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadań modernizacyjnych w Opolu. Projekt składa się z 2 zadań, które będą realizowane w w rejonie ulic: Głogowskiej – Ozimskiej oraz Wróblewskiego. Całkowity koszt projektu to ponad 1,7 mln zł, a dofinansowanie przekracza 700 tys. zł. Z początkiem sierpnia nastąpi podpisane umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt obejmuje dwa zadania różnego typu. Pierwszy z nich zakłada przebudowę odcinka kanałowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Głogowskiej rozpoczynającej się od ul. Ozimskiej w Opolu. Drugie zadanie związane jest z likwidacją węzła grupowego i ze zmianą sposobu dotychczasowego zasilania w ciepło budynków w rejonie ulicy Wróblewskiego w Opolu.

Nasi inżynierowie planują zastąpić niskotemperaturową, czteroprzewodową sieć cieplną rozdzielczą, wybudowaną w technologii kanałowej, która obecnie doprowadza ciepło do budynków za pośrednictwem węzła grupowego, przyłączem wysokich parametrów – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO – Zostanie ono wybudowane z materiałów preizolowanych. Oba nowe węzły cieplne wyposażone zostaną w układy automatyki i sterowania.

Największą korzyścią z tych modernizacji jest efekt ekologiczny, który mieszkańcy Opola odczują już w 2022 roku, kiedy realizacja inwestycji się zakończy.

Na terenie samego tylko Opola, do końca 2022 roku, ECO zrealizuje łącznie 57 tego typu zadań, które mają bezpośredni wpływ na ograniczanie emisji CO2, jak również na bezpieczeństwo i jakość dostaw ciepła dla mieszkańców. Zostały one uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola, a część z nich wpisana do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Ich łączna wartość to ponad 46 mln zł. Dla mieszkańców miasta oznacza to nie tylko podniesienie bezpieczeństwa i jakości dostaw ciepła, ale i ograniczenie emisji pyłów o 920 kg rocznie, a dwutlenku węgla o 4000 ton w skali roku.

Źródło: ECO S.A.
Fot. Pixabay

WĘGRY: ALTERNATYWNE FINANSOWANIE PROJEKTÓW CIEPŁOWNICZYCH

Głównym celem projektu CROWDTHERMAL jest umożliwienie obywatelom Europy bezpośredniego udziału w rozwoju projektów geotermalnych za pomocą alternatywnych schematów finansowania, takich jak finansowanie społecznościowe i narzędzia zaangażowania społecznego. Wyniki projektu potwierdzą trzy studia przypadków w Europie.

Studium przypadku na Węgrzech to system ciepłowniczy w Szeged. Gmina ta liczy 170 000 mieszkańców i jest położona w regionie o dużym potencjale geotermalnym. Partner projektu SZETÁV posiada 23 systemy grzewcze i dostarcza ciepło oraz ciepłą wodę użytkową do 27 000 mieszkań i 500 budynków użyteczności publicznej. Firma przedstawiła mapę drogową dotyczącą wprowadzenia energii geotermalnej do 9 z 23 systemów firmy. Projekt jest nadal w fazie rozwoju i będzie kontynuowany jeszcze przez dwa lata. Na razie sześć odwiertów zostało ukończonych, a 23 kolejne zostaną zagospodarowane w najbliższym czasie

Pod koniec czerwca miejscowi mieszkańcy zostali zaproszeni do odwiedzenia obszaru „Rókus”, w którym budowana jest studnia pod zagospodarowanie geotermii. Wydarzenie publiczne pozwoliło uczestnikom dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu energii geotermalnej w systemie ciepłowniczym i jego funkcjonowaniu.

Nie było to jedyne działanie organizowane latem dla interesariuszy. Powstało kino pod gołym niebem, w którym odbywają się wieczory kinowe. Na fasadzie największej ciepłowni w rejonie „Rókus” powieszono ekran. Pierwsza noc kinowa zakończyła się sukcesem, wzięły w niej udział setki osób, a media regionalne relacjonowały wydarzenie.

Drugie wydarzenie z tej serii odbyło się 18 lipca. Tym razem pokaz przyciągnął młodszą publiczność, w której wzięło udział ponad 500 osób. Dzięki temu uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o projekcie i kluczowej roli sieci ciepłowniczej.

Te letnie działania w miejskich instalacjach ciepłowniczych w Szeged zostały bardzo dobrze przyjęte. Stanowią okazję zarówno dla klientów, jak i interesariuszy, aby dowiedzieć się więcej na temat geotermalnego ciepłownictwa.

Źródło: CrowdThermal
Fot. Pixabay

MOŁDAWIA MODERNIZUJE SWOJE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE

Mołdawia zamierza zwiększyć poziom swojego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie zielonych technologii oraz modernizację 19 systemów ciepłowniczych, które będą zasilane paliwem produkowanym z biomasy.

Zmodernizowane zakłady mają docelowo wytwarzać 55 000 MWh na rok, dostarczając energię cieplną do 5500 mieszkań, 110 domów, 40 firm, 12 przedszkoli publicznych, 25 placówek oświatowych i 8 placówek medycznych.

Do produkcji paliwa ma być wykorzystana roślina o nazwie Miscanthus. Porjekt jest jednym z najbardziej innowacyjnych projektów w Mołdawii obejmujących swoim zasięgiem prawie 20 systemów należących do przedsiębiorstwa Termoelectrica, wiodącego dostawcy energii w Mołdawii.

Co ważne, projekt pilotażowy był w połowie finansowany przez rząd i realizowany przy wsparciu ze strony IBERS, Aberystwyth University oraz Mołdawskiego Instytutu Genetyki, Fizjologii i Ochrona roślin. Po pomyślnym wyniku pilotażu zaproponowano stopniowe przystosowanie podmiejskich kotłowni Termoelectrica do nowego paliwa.

Źródło: EnergyNews
Fot. Pixabay

TAURON PRZEDŁUŻA WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNĄ PGNIG O 8 TYGODNI

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.28 lipca 2020 r. podjął decyzję o przedłużeniu o osiem tygodni okresu wyłączności negocjacyjnej przyznanej Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w procesie sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło Sp. z o. o.

W kontekście całej sprawy warto przypomnieć, że obie spółki w połowie czerwca poinformowały, że rozpoczęto negocjacje w sprawie nabycia przez PGNIG aktywów należących do Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

PIERWSZA W POLSCE SIEĆ CIEPŁOWNICZA 5. GENERACJI POWSTANIE W SZCZECINIE

Ciepło odpadowe, magazyny ciepła i chłodu, wieloobiektowy organizm, w którym strumienie ciepła i chłodu krzyżują się i wzajemnie uzupełniają. Brzmi jak wizja dalekiej przyszłości? Nic podobnego. Za sprawą Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC) w Szczecinie rozpoczęła się era ciepłownictwa 5. generacji.

Inteligentna, niskotemperaturowa sieć ciepłownicza powstanie na Łasztowni, a pierwszym odbiorcą ciepła będzie Morskie Centrum Nauki (MCN) im. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. 15 lipca 2020 r. w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Szczecińska Energetyka Cieplna i Morskie Centrum Nauki podpisały umowę na dostawę ciepła.

Chcemy stworzyć na Łasztowni inteligentny system ciepłowniczy oparty na ectogrid™ – sieci ciepłowniczej 5. generacji, który będzie wykorzystywał przede wszystkim to, czego wszyscy mamy w nadmiarze czyli ciepło odpadowe – mówi Mariusz Majkut Prezes Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

W procesach produkcyjnych i usługowych występują ogromne ilości takiego ciepła, a w gęsto zabudowanej tkance miejskiej są takie obiekty, które mogą to ciepło zagospodarować. Zamiast więc tracić je bezpowrotnie, my – jako Szczecińska Energetyka Cieplna – chcemy tę dobrą energię zagospodarować.

To rozwiązanie ułatwia dekarbonizację systemów ciepłowniczych oraz wykorzystanie ciepła odpadowego i energii ze źródeł odnawialnych, co znacząco wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz ciepła do atmosfery. W Polsce to pierwsze tego typu rozwiązanie, ale w Europie z powodzeniem funkcjonują już obszary samowystarczalne energetycznie, oparte właśnie o technologię ectogrid™.

To nowatorska i opatentowana przez koncern energetyczny E.ON technologia. Dzięki temu, że E.ON jest naszym udziałowcem i partnerem, możemy to rozwiązanie zastosować w Szczecinie – dodaje Prezes Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Na Łasztowni powstanie jedna z najciekawszych dzielnic w Szczecinie, z niepowtarzalną w skali kraju infrastrukturą dostarczającą ciepło i chłód jednocześnie. Podpisanie umowy z Morskim Centrum Nauki to moment rozpoczęcia realizacji tego unikalnego projektu.

Żródło: E.ON
Fot. E.ON