Home Archive by category Legislacja

Legislacja

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO W SPRAWIE AUKCJI ETS

8 listopada w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie delegowane zmieniające rozporządzenie w sprawie aukcji ETS w celu zapewnienia kontynuacji aukcji w fazie 4 EU ETS (2021–2030). Rozporządzenie delegowane wejdzie w życie 28 listopada 2019 r. tj. 20 dni po jego opublikowaniu.

Zmiany w przepisach dotyczących aukcji EUA wynikały z konieczności uwzględnienia nowych zasad dla etapu 4 EU ETS (2021–2030) uzgodnionych w ramach przeglądu dyrektywy ETS w 2018 r. Zmiany dotyczą w szczególności wykorzystania wspólnej platformy aukcyjnej do monetyzacji uprawnień przeznaczonych na Fundusz Innowacji i Modernizacji. Konieczne były również zmiany techniczne, aby uwzględnić fakt, że uprawnienia do emisji są klasyfikowane jako instrumenty finansowe zgodnie z europejskim prawodawstwem finansowym od początku 2018 r. Ponadto, chociaż proces aukcyjny jest powszechnie postrzegany jako dobrze działający, a ogólna architektura procesu aukcyjnego pozostaje niezmieniona, niektóre zasady zostały ulepszone i uproszczone.

Rozporządzenie można przeczytać tutaj.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOSTOSOWAŃ ALOKACJI BEZPŁATNYCH PRZYDZIAŁÓW EUA

W czwartek 31 października Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie dostosowań alokacji bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji w związku ze zmianami poziomu działalności.

Przyjęcie rozporządzenia jest jednym z kamieni milowych w przygotowaniach do fazy 4 unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). W zmienionej dyrektywie ETS prawodawcy ustalili, że bezpłatne przydziały dla przemysłu będą kontynuowane po 2020 r. Bezpłatne przydziały uprawnień to środek przejściowy przewidziany w celu zmniejszenia ryzyka wzrostu globalnych emisji po przeniesieniu przemysłu do państw trzeciego świata.

Dyrektywa ETS stanowi, że gdy poziom działalności instalacji wzrasta lub maleje o więcej niż 15%, poziom bezpłatnych uprawnień jest dostosowywany. Chociaż dyrektywa w sprawie ETS ustanawia główne zasady dostosowywania bezpłatnych przydziałów do zmian na poziomie działalności, należy określić bardziej szczegółowe wymogi dotyczące wdrażania.

Przyjęte rozporządzenie wykonawcze określa zasady dostosowań dokonywanych po początkowej zmianie o 15%. Zawiera także przepisy mające na celu utrzymanie zachęt do zwiększania efektywności energetycznej instalacji, dla których nie jest dostępny wskaźnik emisyjności. Ponadto ustalone są zasady radzenia sobie z innymi zmianami w działaniu instalacji. Rozporządzenie zostanie zastosowane po raz pierwszy w 2021 r.

W porównaniu z zasadami stosowanymi w latach 2013–2020 nowe zasady spowodują, że zmiany w działaniu instalacji będą łatwiej odzwierciedlone w poziomie bezpłatnych uprawnień. W rezultacie system będzie bardziej elastyczny w przyszłości.

Konsultacje mające na celu wyrażenie opinii zainteresowanych stron zostały zorganizowane zimą 2018/2019. Rozporządzenie zostało omówione z państwami członkowskimi i ekspertami sektorowymi w grupie ekspertów ds. zmian klimatu. Otrzymało ono również pozytywną opinię Komitetu ds. Zmian Klimatu w dniu 8 października 2019 r.

Komisja skupi się teraz na rozwoju niezbędnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej państwom członkowskim zgłaszanie zmian w poziomie alokacji instalacji w bezpieczny i niezawodny sposób w następnej dekadzie.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

KE PUBLIKUJE REKOMENDACJE W SPRAWIE DYREKTYWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Komisja Europejska opublikowała dziś trzy rekomendacje z zaleceniami dla państw członkowskich UE w celu pomocy poszczególnym krajom w przejściu na czystą energię.

Powodem opublikowania rekomendacji jest postawianie wydajności energetycznej na pierwszym miejscu w kwestii koniecznych do zrealizowania celu UE. Komisja argumentuje to najprostszym sposobem oszczędzania pieniędzy dla konsumentów i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dla przypomnienia UE wyznaczyła wiążące cele ograniczenia zużycia energii poprzez poprawę efektywności energetycznej do 2030 r. o co najmniej 32,5% w porównaniu ze scenariuszem „normalnej działalności” (‘business as usual’).

Rekomendacje zawierają szczegółowe wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sposobu wdrażania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Rekomendacje dotyczą praktycznego obowiązku oszczędzania energii na okres 1.01.2021-31.12.2030, zmienionych przepisów odnoszących się do pomiaru i rozliczenia energii cieplnej, wydajności w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

Co istotne, państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania zmienionej dyrektywy do 25 czerwca 2020 r., a do nowych przepisów dotyczących indywidualnego pomiaru i rozliczeń do 25 października 2020 r.

Trzy przyjęte rekomendacje to:

Źródło: KE
Fot. Pixabay

NAJWAŻNIEJSZY PROGRAM ANTYSMOGOWY RZĄDU NIE DZIAŁA?

Polski Alarm Smogowy zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego pilną reformę.

W pierwszym roku działania programu zrealizowano mniej niż 1% założonego celu wymiany 3 milionów kopcących kotłów. Bez radykalnej przebudowy rządowego programu walka ze smogiem w Polsce skazana będzie na niepowodzenie.

Dotychczasowe słabe wyniki programu są rezultatem błędów popełnionych przy jego tworzeniu, na które wielokrotnie wskazywał Polski Alarm Smogowy oraz eksperci Komisji Europejskiej.

Po roku od uruchomienia programu Czyste Powietrze podpisano zaledwie 20 tysięcy umów dotyczących wymiany kotłów w istniejących budynkach, co jak na cztery miliony dymiących domów nie wróży dobrze walce ze smogiem. Rocznie w ramach programu powinno być wymienianych 300 tysięcy kotłów. Program realizowany przez szesnaście WFOŚiGW jest niewydolny, a urzędnicy nie są w stanie analizować i akceptować dziesiątków tysięcy napływających wniosków. Blokady w urzędach sprawiają, że na rozpatrzenie wniosku czeka się w wielomiesięcznych kolejkach. Rekordziści oczekują już ponad 200 dni roboczych. Dodatkową barierą jest skomplikowana procedura wypełniania wniosków.

PAS wystosował do nowego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotra Woźnego, list z apelem o zreformowanie programu.

PAS wnioskuje m.in. o: uproszczenie wniosków aplikacyjnych, stworzenie listy produktów i urządzeń kwalifikujących się do programu, skrócenie czasu oceny wniosków oraz stworzenie szerokiej sieci dystrybucji (miejsc, w których można złożyć wniosek o dotację i podpisać umowę) obejmujących: banki, gminy i zakłady energetyczne. Rekomendacje PAS podziela również Komisja Europejska.

Zdaniem PAS miarą sukcesu działań nowego prezesa NFOŚiGW będzie doprowadzenie do kilkukrotnego zwiększenia liczby podpisanych umów w ciągu najbliższego roku do liczby między 200 a 400 tysięcy każdego roku.

PAS wystosował również zapytanie do Ministerstwa Środowiska oraz NFOŚiGW o budżet programu Czyste Powietrze w latach 2019 – 2023. Z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo wynika, iż rząd planuje ograniczyć wydatki na walkę ze smogiem w nadchodzących latach z 1,435 mld zł w 2019 do 1,085 mld zł w latach 2020 – 2023. Kwoty te powinny być kilkukrotnie wyższe, żeby można było zrealizować cele zakładane w programie Czyste Powietrze i sięgać ponad 5 miliardów rocznie.

Fot. NFOŚiGW

Źródło: Polski Alarm Smogowy

ŚWIETLICKI: STRATEGIA DLA CIEPŁOWNICTWA MOŻLIWA DO KOŃCA ROKU

Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii, Tomasz Świetlicki zapowiedział strategię dla sektora ciepłowniczego do końca tego roku.

Ministerstwo Energii pracuje obecnie nad strategią dla ciepłownictwa. W tym celu w 2018 roku Minister Energii Krzysztof Tchórzewski powołał specjalny Zespół ds. Określenia Rynku Ciepłownictwa, w skład którego wchodzą aktualnie pracujące grupy robocze. Obecnie przygotowuje one rozwiązania, które powinny być przyjęte do końca tego roku – powiedział Tomasz Świetlicki, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwa Energii.

W odniesieniu do nowej polityki energetycznej rządu przedstawiciel Ministra Energii dodał także, że – Strategia dla ciepłownictwa ma być dokumentem wykonawczym do nowej Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Na koniec podkreślił, że – Rozwiązania dla sektora ciepłowniczego mogą być uzależniona od obecnie negocjowanej kwestii propozycji Komisji Europejskiej dot. osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Fot. Własne

PARTNERSTWO EUROPEJSKIE NA RZECZ CZYSTYCH TECHNOLOGII WODOROWYCH

11 września Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne wniosku dot. rozporządzenia w sprawie inicjatywy w ramach programu „Horyzont Europa” pn. „Partnerstwo Europejskie na rzecz czystych technologii wodorowych”.

Jak podaje Komisja: „Inicjatywa ma pomóc w stworzeniu silnego, innowacyjnego i konkurencyjnego sektora technologii wodorowych w Europie, który będzie mógł wesprzeć i urzeczywistnić transformację energetyczną nakreśloną w komunikacie Komisji „Czysta planeta dla wszystkich”. Ma również połączyć wiedzę oraz zasoby technologiczne i finansowe ze źródeł publicznych i prywatnych”.

Konsultacje publiczne będą trwały do dnia 6 listopada br. Ostateczny dokument powinien zostać przyjęty przez Komisję w I kwartale 2020 r.

Fot. Pixabay

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ ANTYKOPCIUCHOWĄ

Podczas rozpoczętego wczoraj posiedzenia Sejmu RP uchwalona została nowelizacja ustawy – prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, która dotyczy zakazu sprzedaży tzw. kopciuchów.

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie systemu nadzoru i kontroli odnoszących się do sprzedaży kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają określonych norm, tzw. kopciuchów. Jednak podczas procedowania projektu w sejmowych komisjach – Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju do projektu został zgłoszony pakiet.

Poprawki dotyczą m.in. obliga przyłączania się do sieci ciepłowniczej, doprecyzowania przepisów ustawy o PIT oraz wprowadzenia jednolitej 8 proc. stawki VAT dla mikroinstalacji OZE.

Obecny podczas posiedzenia Piotr Woźny, nowy prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jednocześnie pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” na swoich koncie na Twitterze stwierdził, że „To był dzień #Czyste Powietrze”.

Podczas głosowania nad projektem za przyjęciem zagłosowało 412 posłów, 1 poseł był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz na obrady Senatu, który zbierze się w dniach 25-27 września.

Fot. Pixabay

NOWELA USTAWY O TERMOMODERNIZACJI PRZYJĘTA PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez Ministra inwestycji i rozwoju. Poniżej komunikat Centrum Informacyjnego Rządu w tej sprawie:

„W projekcie przewidziano zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jego działalność rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. „wielkiej płyty” oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, zamieszkiwanych przez najuboższą część społeczeństwa. Projekt nowelizacji ustawy wiąże się z programem „Czyste powietrze”.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Przewidziano pomoc samorządom gminnym w działaniach służących poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
    • wsparcie w formie premii będzie udzielane na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją,
    • wsparcie wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia (będzie mogło być jednak podwyższone o 10 punktów proc. w przypadku budynków komunalnych objętych ochroną konserwatorską).
  • Więcej podmiotów będzie mogło ubiegać się o premie remontowe. Będą to np. wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy.
  • W związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, właściciele budynków z tzw. „wielkiej płyty” będą mogli ubiegać się o pokrycie 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia warstw: fakturowej i nośnej w celu minimalizacji ryzyka odpadania płyt zewnętrznych.
  • Podwyższona zostanie premia termomodernizacyjna w przypadku jednoczesnego realizowania inwestycji termomodernizacyjnej i montażu fotowoltaiki oraz turbin wiatrowych (premia wyniesie 21 proc. zamiast obecnych 16 proc.) Ma to zachęcić inwestorów do montażu tych – potencjalnie jedynych możliwych do zastosowania w przypadku budynku wielorodzinnego – systemów odnawialnych źródeł energii.
  • Szacuje się, że koszty proponowanych rozwiązań w latach 2020-2029 wyniosą ok. 2,2 mld zł, z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych.
  • W 2020 r. program będzie finansowany z wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Po 2021 r. głównym źródłem finansowania będą środki budżetu państwa.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.”

Źródło: KPRM
Fot. Adam Guz/KPRM

PIERWSZY TYDZIEŃ DZIAŁANIA PROGRAMU MÓJ PRĄD

Dzięki uproszczonej procedurze 6 września br., po niespełna tygodniu od wpływu wniosków, zrealizowano już pierwsze płatności na rzecz beneficjentów programu w łącznej kwocie 80 tys. zł.

Pozytywnie ocenionych i zaakceptowanych przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego jest już 78 projektów opiewających w sumie na kwotę 390 tys. zł. Łączna zainstalowana moc wspartych mikroinstalacji to 458,95 kW.

Każdy kolejny dzień to coraz większe zainteresowanie, dzięki zgłaszanym uwagom eksperci NFOŚiGW mogą na bieżąco dostosowywać program do potrzeb wnioskodawców. Między innymi wprowadzono możliwość wspierania wszystkich instalacji zakończonych po dniu 23 lipca 2019 r., a nie jak dotychczas – zakończonych dopiero po ogłoszeniu konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na naszej stronie internetowej.

Źródło: Ministerstwo Energii

Fot. Pixabay

POWSTAJE BAZA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy sporządzi bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Aktualizowane na bieżąco dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych w całym kraju.

Powstanie baza urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także, co jest szczególnie ważne, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze. Zbiór tych informacji będzie powszechnie dostępny na terenie wszystkich województw.

Dzięki temu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy uczestniczące w programie nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Przyczyni się to do ułatwienia składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy urządzeń pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów energetyczno- emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu.

Realizacja zadania, w tym sukcesywna aktualizacja bazy, potrwa do końca 2021 r.

Na realizację zadania Instytutu Ochrony Środowiska otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fot. Pixabay