Home Archive by category Bruksela

Bruksela

EEX – ZMIENIONE KALENDARZE AUKCJI NA 2020 R.

1 lipca Europejska Giełda Energii (EEX) i ICE Futures Europe (ICE) opublikowały zmienione kalendarze aukcji na 2020 r. Zmiany obejmują kwestie konieczności wdrożenia rezerwy stabilności rynkowej. Aukcje na EEX od 16 lipca będą obejmowały także wolumeny przydziałów na Fundusz Innowacji.

Wielkości aukcji we wcześniej opublikowanym kalendarzu aukcji na 2020 r. odzwierciedlały funkcjonowanie rezerwy stabilności rynkowej (MSR) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Po opublikowaniu przez Komisję w dniu 8 maja 2020 r. całkowitej liczby uprawnień w obiegu w 2019 r. wolumeny aukcji od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będą teraz zmniejszone o 110 839 500 uprawnień (ilość jednostek MSR). Wolumeny, które EEX ma sprzedać na aukcji w ramach wspólnej platformy aukcyjnej w 2020 r., będą obejmowały 50 mln uprawnień na Fundusz Innowacji.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

RUSZA PLATFORMA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

29 czerwca Komisja Europejska uruchomiła Platformę Sprawiedliwej Transformacji, aby pomóc państwom członkowskim w opracowaniu ich terytorialnych planów i uzyskać dostęp do finansowania w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Platforma ma zapewnić wsparcie techniczne i doradcze dla zainteresowanych stron (podmiotów publicznych oraz prywatnych) w regionach o wysokiej intensywności emisji oraz zużycia węgla.

Platforma docelowo zapewni, że 40 mld EUR zaproponowane w ramach Funduszu trafi na właściwe projekty, jak również, że żaden region nie pozostanie w tyle. Będzie także wspierać dostęp do specjalnego programu w ramach InvestEU oraz pożyczek sektora publicznego, które wraz z Fundusze stanowią trzy filary całego mechanizmu.

W ramach inauguracji platformy, unijny komisarz ds. klimatu, Frans Timmermans powiedział: “Naszą ambicją w ramach Green Deal jest zademonstrowanie nowego modelu transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, opartego wyłącznie na transformacji, a następnie współpraca z naszymi partnerami z Bałkanów Zachodnich, Ukrainy, Afryki Południowej, Indii i Azji, którzy stoją przed tymi samymi wyzwaniami. Chcemy mieć pewność, że żaden region nie pozostanie w tyle. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że możemy być jeszcze bardziej ambitni w naszych aspiracjach, ponieważ nasze regiony są nie tylko wyposażone w zasoby naturalne, ale także w wykwalifikowaną siłę roboczą, techników, inżynierów i ludzi o wielkiej etyce pracy”.

Źródło: KE
Fot. KE

MAE: UE NA DOBREJ DRODZE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Produkcja i użytkowanie energii odpowiadają za 75% emisji gazów cieplarnianych w UE. Oznacza to, że sektor energetyczny UE będzie musiał stać na czele wysiłków na rzecz ograniczenia emisji.

Szczegółowy przegląd polityk energetycznych UE, opublikowany dnia 25 czerwca przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA), informuje, że UE jest na dobrej drodze do czystszej i bardziej odpornej przyszłości w sektorze energetycznym. Dzięki wysiłkom UE państwa członkowskie umacniają swoją wiodącą pozycję na świecie w dążeniu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W raporcie przedstawiono zalecenia dla sektora energetycznego dotyczące wdrożenia Nowego Zielonego Ładu w celu uczynienia Europy kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Okazuje się, że dzięki nowemu planowi naprawczemu Komisji UE ma realną szansę na pobudzenie wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie czystej transformacji europejskiego sektora energetycznego.

W swoim raporcie IEA twierdzi, że UE stała się liderem we wdrażaniu technologii energii odnawialnej, a wiele jej państw członkowskich przyjęło politykę wycofywania się z węgla w nadchodzących latach. UE powinna aktywnie opierać się na zintegrowanym rynku energetycznym oraz handlu transgranicznym, a także opracowywać silniejsze sygnały cenowe dotyczące emisji dwutlenku węgla. Inwestycje w czyste technologie zwiększy konkurencyjność przemysłu. W raporcie podkreślono również, że utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego pozostaje kwestią kluczową, a systemy i rynki energii elektrycznej w UE będą musiały uwzględniać bardzo wysoki udział energii odnawialnej.

Pełen raport znajdą Państwo tutaj.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

NOWY ZIELONY ŁAD A MODERNIZACJA RYNKU GAZU

Dobrze funkcjonujące rynki gazu są fundamentalnym warunkiem zapewnienia konsumentom przystępnych cen, konkurencyjności branż i bezpieczeństwa dostaw. Odgrywają również rolę w realizacji ambicji klimatycznych przedstawionych w ubiegłym roku w Europejskim Zielonym Ładzie, który przewiduje stopniową dekarbonizację sektora gazowego.

W celu wsparcia analiz prowadzonych dot. konieczności usprawnienia ram regulacyjnych UE dotyczących rynków gazu w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz ścieżki zmierzające w kierunku dekarbonizacji Dyrekcja Generalna ds. Energii opublikowała wyniki dwóch badań.

Należy zauważyć, że badania odzwierciedlają jedynie poglądy ich autorów. Nie zostały one przyjęte ani w żaden sposób zatwierdzone przez Komisję i nie należy się nie powoływać w rozmowach z KE. Wyniki badań nie są w żaden sposób wiążące dla Komisji. Każda możliwa realizacja zidentyfikowanych opcji i/lub zaleceń zostanie następnie oceniona w kontekście celów politycznych określonych w strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Pierwsze z badań można znaleźć tutaj – Rozwój i modernizacja rynku gazu – Ramy prawne dla terminali LNG – badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum konsultantów Trinomics we współpracy z REKK i Equidity. Dokument wskazuje bariery i luki, które mogą wymagać usunięcia, aby zapewnić optymalne wykorzystanie istniejących terminali LNG w UE. Praca ta jest szczególnie istotna ze względu na znaczny wzrost importu LNG do UE w ostatnich latach.

Drugi z dokumentów – Modernizacja rynku gazu – Wymagania regulacyjne i administracyjne dotyczące wejścia na hurtowy rynek gazu i handlu nim w UE – opracowany przez konsorcjum konsultantów pod przewodnictwem adwokatów Schönherr, określa istniejące wymogi administracyjne i regulacyjne dotyczące wejścia na hurtowe rynki gazu w UE. Na podstawie przeglądu obecnych barier wejścia i handlu na hurtowych rynkach gazu, analizowane są możliwe opcje legislacyjne na poziomie UE w celu ich złagodzenia.

Źródło: KE
Fot. KE

RUSZA KAMPANIA – ZOSTAŃ #OBYWATELEMCIEPŁOWNICTWA

Ciepłownictwo to nowoczesne rozwiązanie wielu wyzwań. W Europie sektor ogrzewania i chłodzenia odpowiada za połowę całkowitego zużycia energii i około 40% emisji gazów cieplarnianych. Tylko 15% tego ciepła jest wytwarzane z OZE. Energia w sieci zapewnia zrównoważone ogrzewanie i chłodzenie, łącząc lokalne zasoby z lokalnymi potrzebami, zmniejszając zarówno zapotrzebowanie na energię, jak i emisje gazów cieplarnianych. Aby stać się głównym rozwiązaniem grzewczym w Europie, ciepłownictwo potrzebuje inwestycji rządów krajowych i wsparcia ze strony lokalnych mieszkańców.

Upgrade DH rozpoczyna kampanię budowania wizerunku w zakresie promowania nowoczesnych sieci ciepłowniczych. Kampania ma na celu poprawę pozytywnego odbioru ciepłownictwa na poziomie lokalnym, a tym samym spowodowanie, że ciepłownictwo będzie traktowane jako realne rozwiązanie w zakresie transformacji energetycznej.

Strona internetowa www.dhcitizen.eu zawiera informacje na temat sektora ciepłowniczego, a także jego roli w dekarbonizacji europejskich miast. Zwraca także uwagę na przykłady sukcesów w zakresie dekarbonizacji, które według zintegrowanej mapy #DHCities; gromadzi doświadczenia klientów sektora ciepłowniczego oraz informacje o odpowiednich inicjatywach w różnych krajach.

Broszura „Ciepłownictwo – Nowoczesne rozwiązanie wielu wyzwań” wyjaśnia w uproszczonym języku, korzyści, jakie zapewnia energia pochodząca z sieci na wszystkich poziomach (tj. lokalnym, krajowym i globalnym), jej zasady działania, a także możliwości modernizacji nieefektywnych sieci. Zawiera wybrane studia przypadków UpgradeDH, które obecnie przechodzą procesy modernizacyjne, a także zachęca obywateli do zaangażowania się w zastosowania rozwiązań ciepłowniczych we własnych domach.

Broszurę znajdą Państwo tutaj.

Źródło: Euroheat&Power
Fot. DHCitizen

KE: DOBRE PRAKTYKI W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Dyrekcja Generalna ds. Energii dnia 2 czerwca br opublikowała raport dot. dobrych praktyk w zakresie zmniejszenia ryzyka wynikającego z epidemii COVID-19 w sektorze energetycznym.

Raport jest efektem prac KE po wideokonferencji ministrów energii UE na temat gotowości na ryzyko w sektorze energetycznym, która odbyła się 28 kwietnia br.

Raport przedstawia szereg krótkoterminowych zagrożeń, takich jak zapewnienie dostaw energii wrażliwym odbiorcom i dostępność wyspecjalizowanych pracowników energetycznych, a także wyzwania długoterminowe, takie jak niezawodność kluczowych łańcuchów dostaw, oraz wpływ opóźnień na kwestie np. konserwacji. W raporcie przedstawiono również 20 dobrych praktyk radzenia sobie z tymi zagrożeniami, takich jak znaczenie ustanowienia planów ciągłości działania i planów awaryjnych oraz współpracy transgranicznej.

Pełną treść raportu znajdą Państwo tutaj.

Źródło: KE
Fot. KE

EBI WESPRZE EKOLOGICZNE INWESTYCJE

Komisja we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym proponuje utworzenie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w celu wspierania ekologicznych inwestycji

Komisja Europejska przedstawia dzisiaj wniosek dotyczący instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Instrument będzie wdrażany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i będzie wspierał inwestycje publiczne, które służą przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu. Korzystać z niego będą regiony, których gospodarka opiera się na węglu i technologiach wysokoemisyjnych. Instrument będzie obejmował 1,5 mld euro w formie dotacji z budżetu UE oraz maksymalnie 10 mld euro w formie pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego ze źródeł własnych. Pozwoli to na realizację inwestycji o wartości 25–30 mld euro, które pomogą regionom najbardziej dotkniętym skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, zwłaszcza tym o ograniczonej zdolności do radzenia sobie z kosztami takiej transformacji.

Instrument będzie dostępny dla wszystkich państw członkowskich, początkowo oparty na przydziałach krajowych, na podstawie zaproszeń do składania wniosków spełniających następujące kryteria:

  • projekty, z których skorzystają terytoria w zatwierdzonych terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji,
  • projekty otrzymają pożyczkę EBI w ramach instrumentu oraz
  • projekty, które nie generują wystarczających dochodów rynkowych.

Projekty muszą również spełniać warunki polityki kredytowej EBI. Dziedziny inwestycji to na przykład: infrastruktura energetyczna i transportowa, sieci ciepłownicze, transport publiczny, środki w zakresie efektywności energetycznej i infrastruktura społeczna oraz inne projekty, które przynoszą bezpośrednie korzyści społecznościom w regionach dotkniętych skutkami transformacji i mogą obniżyć koszty społeczno-ekonomiczne transformacji Europy w kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r.

Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji są obecnie przygotowywane przez państwa członkowskie i będą zatwierdzane przez Komisję Europejską. Zapewnią one ramy wsparcia w trzech filarach mechanizmu sprawiedliwej transformacji: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z którego udzielane będą dotacje, specjalnego systemu w ramach InvestEU, który będzie przyciągał inwestycje prywatne oraz proponowanego obecnie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego. Komisja zapewnia wsparcie techniczne w opracowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji wszystkim 18 państwom członkowskim, które się o to zwróciły.

Źródło: Na podstawie materiałów KE.

Fot. Pixabay

KE PREZENTUJE PLAN ODBUDOWY PO PANDEMII

Dziś KE przedstawiła propozycję dot. Planu Odbudowy (w związku z epidemią) oraz działań wchodzących w jego skład.

W celu zapewnienia, że ożywienie gospodarcze będzie trwałe, równe, sprzyjające aktywizacji społecznej, a także sprawiedliwe dla wszystkich państw członkowskich KE, zaproponowano utworzenie nowego instrumentu w ramach kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych UE.

Komisja przedstawiła również zaktualizowany program prac na 2020 r., w którym priorytetowo traktowane będą działania niezbędne do pobudzenia gospodarczego i odbudowy Europy.

Aby chronić życie, naprawiać jednolity rynek UE, a także zapewnić trwały rozwój KE zaproponowała przeznaczenie 750 mld euro na działania w tym zakresie.

Ponadto, KE wysunęła także propozycję ukierunkowanego zwiększenia budżetu UE na lata 2021-2027 powiększając ilość środków aż do 1,85 biliona euro. Inicjatywa została nazwana Nową/Następną generacją UE.

Fot. Pixabay

EBI: PIERWSZY KREDYT W POLSCE NA FOTOWOLTAIKĘ

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził swój pierwszy w Polsce kredyt na rzecz przedsiębiorstwa budującego i eksploatującego elektrownie fotowoltaiczne.

Beneficjentem udzielonego przez bank Unii Europejskiej finansowania w wysokości 82 mln PLN (około 18 mln EUR) jest Energy Solar Projekty sp. z o.o. – jednostka zależna funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, którym zarządza specjalizująca się w tego rodzaju przedsięwzięciach litewska spółka Lords LB Asset Management.

Środki zostaną przeznaczone na budowę i eksploatację 66 niewielkich, niezależnych elektrowni fotowoltaicznych. Każda z nich będzie miała średnią moc znamionową nieprzekraczającą 1 MW, co oznacza, że łączna moc wszystkich instalacji wyniesie około 65,6 MW. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej w ramach projektu będzie wystarczająca do zasilenia 19 tys. gospodarstw domowych.

Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu inwestycyjnego dla Europy realizowanego pod wspólnym nadzorem EBI i Komisji Europejskiej. EBI współfinansuje projekt razem z DNB Bankiem Polska, przy czym każdy bank zapewnia 50% długu uprzywilejowanego (łącznie PLN 164m), natomiast udziałowcy kredytobiorcy (którym jest Energy Solar Projekty sp. z o.o.) wyłożą około 30% łącznych środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Elektrownie fotowoltaiczne powstaną w północnej części Polski, na obszarach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie będzie ich najwięcej, oraz kujawsko-pomorskiego. Elektrownie podzielono między osiem spółek realizujących projekt, z których każda odpowiada za co najmniej jeden obiekt. Jednostką dominującą i właścicielem całego portfela inwestycji jest Energy Solar Projekty sp. z o.o.

W pierwszym roku funkcjonowania nowo wybudowane, niezależne elektrownie fotowoltaiczne objęte portfelem wytworzą łącznie około 68 tys. MWh energii, co pozwoli zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o 47 tys. ton. Szacuje się, że całkowita moc zainstalowana wszystkich elektrowni słonecznych w Polsce osiągnęła na koniec 2019 roku poziom 1,3 GW.

„Z zadowoleniem przyjmujemy pierwszą inwestycję EBI w projekt związany z energetyką słoneczną w Polsce” – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, która nadzoruje działalność Banku na terenie Polski. „Fotowoltaika odgrywa istotną rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego i jest w wielu krajach dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Polska nie jest tu wyjątkiem. Wprowadzony przez rząd system aukcyjny wzbudził ogromne zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych, co widać na przykładzie litewskiej spółki Lords LB Asset Management. Jest to pierwszy konkretny projekt finansowany przez EBI w ramach zatwierdzonego w 2018 roku kredytu programowego na rzecz energetyki słonecznej w Polsce. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości pojawią się kolejne takie inicjatywy”.

Domas Kačinskas, członek zarządu spółki Lords LB Asset Management i kierownik funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, powiedział: „Spółka Lords LB Asset Management jest bardzo zadowolona z możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ponieważ w pełni popiera wartości i cele polityki Banku dotyczącej działań na rzecz klimatu. Kredyt pozwoli funduszowi Energy and Infrastructure SME Fund utrzymać dynamiczne tempo rozwoju oraz rozszerzyć działalność, którą prowadzi jako niezależny dostawca usług energetycznych w Polsce, z położeniem większego nacisku na wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania energią i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Inwestycje w szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczynią się w ogromnej mierze do przeciwdziałania zmianom klimatu, a jednocześnie pozwolą obniżyć rachunki za energię. Poprzez realizację tego projektu chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i wnieść istotny wkład w przyspieszenie dekarbonizacji sektora energetycznego”.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: „Podpisana dzisiaj umowa o dofinansowanie budowy elektrowni słonecznych to znakomita wiadomość zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla środowiska. Europejski Zielony Ład będzie bardzo istotnym elementem naszych wysiłków na rzecz odbudowy europejskich gospodarek po pandemii koronawirusa, a Polska powinna nadal korzystać ze wszelkiej oferowanej przez Unię Europejską pomocy”.

Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Banku Polska, powiedział: „DNB Bank Polska z wielką dumą wspiera – razem z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – działania podejmowane przez spółkę Lords LB Asset Management w ramach tego projektu. Jest to pierwszy kredyt na realizację projektu w dziedzinie energetyki fotowoltaicznej w Polsce udzielony przez DNB i jeden z pierwszych – a przy tym największy – w całym sektorze rynku. Jako jeden z najbardziej aktywnych kredytodawców w polskim sektorze energetyki odnawialnej możemy wykorzystać naszą fachową wiedzę w tej dziedzinie, zdobytą w ramach kilku wcześniejszych projektów dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych, do opracowania efektywnej struktury finansowania. Nasz bank silnie angażuje się we wspieranie transformacji w kierunku gospodarki opartej na zielonych i zrównoważonych rozwiązaniach, dlatego rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce należy do naszych najważniejszych priorytetów. Jestem przekonany, że sfinansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju polskiego sektora zielonej energii”.

Łączna kwota finansowania udostępnionego przez EBI w ramach uruchomionego w 2018 roku kredytu programowego na realizację projektów w dziedzinie energii słonecznej w Polsce wynosi 450 mln PLN (około 100 mln EUR). Celem kredytu programowego jest wspieranie małych i średnich lądowych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, które korzystają z zabezpieczenia przychodów przed wahaniami cen w ramach krajowego systemu aukcji na energię ze źródeł odnawialnych. Program przyczynia się do osiągania celów unijnych i krajowych w dziedzinie generowania energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym pomaga zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Lords LB Asset Management jest renomowanym dostawcą usług zarządzania inwestycjami dla klientów instytucjonalnych i zamożnych klientów indywidualnych. Działalność utworzonej w 2008 roku spółki koncentruje się na strategiach inwestowania na rynku nieruchomości i niepublicznym rynku kapitałowym (private equity). Obecnie spółka zarządza 15 funduszami, w tym 12 funduszami nieruchomości, dwoma funduszami private equity oraz jednym funduszem inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych. Łączna wartość aktywów, którymi zarządzają te fundusze, przekroczyła na koniec grudnia 2019 roku kwotę 530 mln EUR.

Fundusz Energy and Infrastructure SME Fund został utworzony w 2016 roku. Jego działalność skupia się na inwestowaniu w projekty w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju infrastruktury i współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w państwach bałtyckich i w Polsce, a docelowa wartość pozyskanego kapitału to 75 mln EUR.

Źródło: Na podstawie materiałów EBI.

Fot. Pixabay

KE: PODNIESIENIE CELÓW REDUKCJI EMISJI PRIORYTETEM MIMO COVID

Tom van Ierland, kierownik wydziału ds. działań w dziedzinie klimatu w DG Clima, podkreśla, że podniesienie celów redukcji emisji CO2 do 2030 r. mimo obecnego kryzysu spowodowanego COVID-19 jest nadal priorytetowe dla KE.

Według urzędnika publikacja wyników oceny skutków pandemii na gospodarki UE jest planowana na wrzesień br. Van Ierland podkreślił, że będzie to kompleksowa analiza, która oceni możliwość rozszerzenia systemu ETS o sektor transportu i budownictwa.

Będzie również analizować potencjał wszystkich sektorów i polityk UE wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie (m.in polityka przemysłowa, gospodarka o obiegu zamkniętym, bioróżnorodność, inicjatywa „farm to fork”) dla osiągnięcia celów.

Analiza ma też obejmować rolę lasów i użytkowania gruntów w pochłanianiu emisji.

Kompleksowa ocena uwzględni również wpływ COVID-19 oraz weźmie pod uwagę aspekt społeczny, w tym wpływ na zatrudnienie.

Źródło: Własne/KOBiZE

Fot. Pixabay