Home Archive by category Bruksela (Page 2)

Bruksela

WOLUMEN AUKCYJNY ETS ZMNIEJSZY SIĘ O PONAD 330 MLN JEDNOSTEK W OKRESIE 2020-2021

W piątek wieczorem KE opublikowała całkowitą liczbę uprawnień do emisji w systemie EU ETS – 1 385 496 166 jednostek.

KE przypomniała, że całkowita liczba uprawnień w obiegu odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu mechanizmu MSR, który zaczął działać w styczniu 2019 r. Dopóki całkowita ilość uprawnień przekracza próg ustalony w przepisach na poziomie 833 mln jednostek EUA, pewna ich część będzie musiała trafić do rezerwy. Na lata 2019-2023 udział ten wynosi 24 proc. całkowitej liczby uprawnień w obiegu. Co ważne, uprawnienia są umieszczane w rezerwie poprzez zmniejszenie ilości jednostek sprzedawanych na aukcji przez państwa członkowskie.

Na podstawie podanego powyżej wskaźnika i przepisów prawnych wolumeny aukcji w okresie 09.2020 – 08.2021 r. zostaną zmniejszone o 332 519 080 jednostek.

Kolejna publikacja dot. całkowitej liczby uprawnień w obiegu ukaże się 15 maja 2021 r.

Fot. KE
Źródło: KE

KE: NOWY MECHANIZM WSPIERANIA OZE W RAMACH WALKI Z KRYZYSEM

W tym tygodniu Komisja Europejska otworzyła czterotygodniowe konsultacje społeczne w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat projektów przepisów ustanawiających nowy unijny mechanizm finansowania projektów OZE.

Głównym celem tego mechanizmu jest umożliwienie państwom członkowskim ściślejszej współpracy w celu osiągnięcia indywidualnych i wspólnych celów w zakresie energii odnawialnej.

Nowy mechanizm ułatwi również bardziej opłacalne wdrażanie odnawialnych źródeł energii w całej UE na obszarach, które są do tego lepiej dostosowane pod względem geograficznym. Ostatecznie przyczyni się to do realizacji ambicji europejskiego Zielonego Ładu dotyczących osiągnięcia przez UE neutralność klimatycznej do 2050 r.

Mechanizm powinien zostać wprowadzony do początku 2021 r., jak przewidziano w rozporządzeniu w sprawie zarządzania.

Według Komisarz ds. energii, Kadri Simson: „Musimy wykorzystać każde potrzebne narzędzie, aby zachęcić do inwestowania w energię odnawialną. Ten nowy mechanizm zapewni państwom członkowskim kolejną opcję wniesienia wkładu w nasze cele w zakresie energii i klimatu, za pomocą inwestycji w lokalizacjach, w których zasoby odnawialne będą najbardziej efektywne. Jest to szczególnie istotne w kontekście odbudowy pokryzysowej, w której mechanizm mógłby pomóc stymulować gospodarkę w dotkniętych kryzysem państwach członkowskich, zarówno poprzez uruchomienie dużych projektów, jak i wspieranie lokalnych inicjatyw”.

Źródło: Własne/KE

Fot. Pixabay

KURTYKA: KONTYNUUJEMY DEBATĘ O PRZYSZŁOŚCI KLIMATYCZNEJ UE

Zdaniem Ministra Klimatu jeżeli neutralność klimatyczna UE ma być celem realnym, należy mówić o sprawiedliwym podziale zobowiązań. Polityk podkreślił również, że Polska będzie aktywna w dyskusji dot. przyszłości klimatycznej UE.

„To może być szansa, aby UE oraz Polska pokazały, że wyjście z obecnego kryzysu związanego z koronawirusem może odbyć się w sposób przyjazny dla klimatu i sprawiedliwy dla społeczeństwa. Nie możemy bowiem pozwolić, by koszty transformacji obciążyły najuboższych i najsłabszych” – powiedział.

Szef resortu klimatu zaznaczył, że należy wziąć pod uwagę nierówności w samej UE, gdzie występują różne uwarunkowania w poszczególnych państwach członkowskich.

„Potrzebne będzie wsparcie finansowe oraz pewność, że nikt nie pozostanie z tyłu” – zauważył.

„Neutralność klimatyczna to ścieżka, którą każdy kraj musi wybrać samodzielnie, biorąc pod uwagę dostępne narzędzia. W Polsce planujemy stopniowo dywersyfikować nasz miks energetyczny i jednocześnie rozwijać energię odnawialną” – dodał.

Michał Kurtyka, minister klimatu, zwrócił uwagę, że w najbliższym czasie Komisja Europejska będzie przedstawiać dalsze szczegóły dot. Europejskiego Zielonego Ładu i harmonogramu prac.

„Chcemy kontynuować konstruktywną debatę o przyszłości polityki klimatycznej UE. Polska będzie nie tylko aktywnym słuchaczem, ale też partnerem w tych dyskusjach” – podkreślił.

Źródło: Na podstawie materiałów Ministerstwa Klimatu

Fot. Ministerstwo Klimatu

KE: WSPIERA PAŃSTWA W TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

Komisja wspiera państwa członkowskie w transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie wnioski złożone przez 18 państw członkowskich w celu wsparcia przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, które państwa te będą musiały opracować w celu uzyskania dostępu do finansowania z mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji stanowi część planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i umożliwi uruchomienie co najmniej 100 mld euro inwestycji w celu zapewnienia dodatkowego ukierunkowanego wsparcia dla regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, a które mają mniejsze możliwości sprostania jej wyzwaniom. Zatwierdzenie wniosków nastąpiło po ogłoszeniu odnośnego zaproszenia przez Komisję pod koniec lutego 2020 r. w ramach Programu wspierania reform strukturalnych.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Nadal trwają prace nad realizacją Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiana klimatu pozostaje faktem, a walka z nią jest niezwykle nagląca. Komisja będzie zdecydowanie wspierała państwa członkowskie, aby zapewnić sprawiedliwą transformację we wszystkich regionach europejskich. To wsparcie w ramach Programu wspierania reform strukturalnych jest ważnym krokiem – pomoże opracować plany przejściowe i umożliwi państwom członkowskim skorzystanie z mechanizmu sprawiedliwej transformacji, co zagwarantuje, że przejście na zieloną gospodarkę będzie przebiegać w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo w tyle.

W ramach Programu wspierania reform strukturalnych Komisja zapewni dostosowaną do potrzeb wiedzę fachową, m.in. w celu wspierania władz krajowych i regionalnych w następujących obszarach:

  • dokonanie oceny społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji oraz zarysowanie procesu transformacji do 2030 r.;
  • nawiązanie dialogu między zainteresowanymi stronami, takimi jak obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w celu wypracowania wspólnej wizji procesów transformacji;
  • określenie działań umożliwiających pomyślną realizację sprawiedliwej transformacji.
    Kolejne kroki.

W ciągu najbliższych miesięcy, do końca 2020 r., Komisja zapewni ukierunkowane wsparcie, aby pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Państwa członkowskie zachowają decydującą rolę w procesie redagowania i finalizacji tych planów, w ścisłej konsultacji z właściwymi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami, co zapewni poczucie odpowiedzialności za transformację. Po sfinalizowaniu plany zostaną przedłożone Komisji do zatwierdzenia.

Źródło: Na podstawie materiałów prasowych KE.

Fot. Pixabay

PE: ZIELONY ŁAD OSIĄ WALKI ZE SKUTKAMI KORONAWIRUSA

UE rozważa, jak najlepiej poradzić sobie ze skutkami pandemii. Według posłów do Parlamentu Europejskiego (PE), Zielony Ład musi być osią każdego pakietu na rzecz odbudowy.

Obecny kryzys zdrowotny i jego konsekwencje pozostają najpilniejszym priorytetem, ale PE koncentruje się również na strategii na czas po kryzysie.

W rezolucji z 17 kwietnia eurodeputowani stwierdzili, że UE potrzebuje ogromnego pakietu naprawczego i na rzecz odbudowy, który powinien opierać się na Zielonym Ładzie, aby stymulować gospodarkę i walczyć ze zmianą klimatu.

Po wprowadzeniu rygorystycznych środków kwarantanny w całej Europie ograniczających ruch i inne działania gospodarcze, zanieczyszczenie powietrza spadło. Duże europejskie miasta odnotowały znaczny spadek stężenia dwutlenku azotu (NO2); niektóre o połowę.

Zamknięcie biur, zwieszenie działalności przemysłowej i ogromny spadek podróży zmniejszyły emisje CO2. Oczekuje się, że w pierwszym kwartale 2020 r. zmniejszy się również popyt na energię elektryczną.

Ze względu na oczekiwane spadki zapotrzebowania na energię elektryczną i działalności przemysłowej, cena uprawnień w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) spadła o 40% między połową lutego a połową marca 2020 roku.

28 listopada 2019 r. Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny i wezwał do dostosowania wszystkich odpowiednich przepisów UE w celu utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5° C.

Komisja Europejska przedstawiła w grudniu Europejski Zielony Ład, a w marcu wniosek w sprawie europejskiego prawa o klimacie, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez UE do 2050 roku.

W styczniu Parlament wezwał do ustanowienia ambitniejszych celów redukcji emisji niż te zaproponowane przez Komisję, aby zapewnić osiągnięcie tego celu przez UE.

Na posiedzeniu parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska 21 kwietnia, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że harmonogram unijnego prawa o klimacie pozostaje niezmieniony i obiecał we wrześniu zaktualizowany wniosek w sprawie celów redukcji emisji do 2030 roku.

Unijne prawo o klimacie może wejść w życie, musi zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Parlament chce, aby UE przyjęła te cele z odpowiednim wyprzedzeniem przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu COP26, która z powodu pandemii została przełożona na 2021 rok.

Źródło: Na podstawie materiałów PE

Fot. PE

WODÓR PRZYSZŁOŚCIĄ CIEPŁOWNICTWA

Dominującym paliwem sektora ciepłowniczego w Polsce pozostaje węgiel. Jednak w horyzontach 2030 i 2050 r. branża będzie się zmieniać. Chodzi o jej dostosowanie do wymogów europejskich i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Naturalnym kierunkiem takiej transformacji wydaje się początkowo gaz ziemny, a docelowo wodór. Dlaczego?

Obecnie wodór jest wykorzystywany głównie w przemyśle chemicznym do produkcji amoniaku i metanolu oraz do rafinacji ropy naftowej. Jednak w przypadku elektrolizy proces jego powstawania może być całkowicie bezemisyjny. Chodzi o rozbicie cząsteczki wody na tlen i wodór, który jest magazynowany.

W tym tkwi kluczowy aspekt przyszłości wodoru w produkcji energii: kiedy produkcja energii słonecznej i wiatrowej przekracza zapotrzebowanie sieci energetycznej, „nadwyżka” może zostać wykorzystana do produkcji wodoru. Wodór może być magazynowany, a następnie uruchamiany, gdy energia słoneczna i wiatrowa nie są dostępne.

Wodór może być wykorzystywany do napędzania specjalnych typów turbin gazowych (produkuje je m.in. Siemens), które mogą przekształcić go w energię elektryczną. Inną metodą jest użycie wodoru w ogniwach paliwowych. Podczas spalania czystego wodoru nie powstają żadne emisje – jedynym produktem końcowym oprócz elektryczności jest woda.

Koszt produkcji wodoru zasilanego energią odnawialną cały czas maleje, ponieważ elektrolizery stają się coraz powszechniejsze. Obecnie na świecie jest mniej niż 200 megawatów mocy elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji wodoru, a większość z nich jest mniejsza niż jeden megawat. Istnieją jednak plany dotyczące powstania kilku 100-megawatowych projektów, więc moce produkcyjne niebawem gwałtownie wzrosną.

Najbardziej optymistyczne szacunki przewidują, że w przyszłości nawet jedna czwarta światowego zapotrzebowania na energię może zostać zaspokojona dzięki produkcji opartej na wodorze. Wymagałoby to ogromnego wzrostu zdolności do elektrolizy, a także znacznego spadku cen elektrolizerów. Warto jednak podkreślić fakt, że koszty energii słonecznej i wiatrowej nadal spadają, co przełoży się na niższe koszty produkcji wodoru. Obecnie największym składnikiem kosztów wodoru wytwarzanego przez elektrolizę jest energia elektryczna.

No dobrze, a teraz powróćmy do pytania postawionego na początku tekstu – dlaczego wodór to przyszłość ciepłownictwa?

Przy wytwarzaniu wodoru z elektrolizą wydajność wynosi obecnie 60-70 procent, tj. około jedna trzecia zużytej energii elektrycznej marnuje się jako ciepło. Gdy wodór zostanie ponownie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej za pomocą turbiny gazowej lub ogniwa paliwowego, wydajność wynosi 40–55%. Zatem ogólna wydajność od energii elektrycznej do wodoru i z powrotem do energii elektrycznej wynosi 24-38 procent.

Jednak wydajność można poprawić, odzyskując ciepło wytworzone podczas elektrolizy. Ciepło odpadowe odzyskane w elektrociepłowniach można wykorzystać w sieciach ciepłowniczych. W takim przypadku ogólna wydajność od energii elektrycznej przez wodór do energii może wynosić nawet 60–80 procent.

To wielka szansa dla branży ciepłowniczej, która w Polsce poszukuje docelowego modelu transformacyjnego. Oczywiście odrębną kwestią pozostaje to za co ją sfinansować. Ten dylemat porusza najnowszy raport IGCP, który można znaleźć tutaj.

Fot. Pixabay

MINISTERSTWO KLIMATU: JUŻ 20,5 MLD ZŁ ZE SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ CO2

W tym roku mija 15 lat funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS.

Jest to system typu „limit i handel”, który obejmuje ponad 11 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w państwach członkowskich UE, a także na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Około 45% całkowitych emisji w UE jest objętych tym systemem.

Kończący się właśnie III okres rozliczeniowy, w którym od 2013 r. obowiązywały nowe, rozbudowane zasady funkcjonowania, przyniósł wiele doświadczeń i wniosków dot. dalszego działania systemu. Jego struktura, ilość obowiązków wynikających z uczestnictwa w nim, a także obciążenie ekonomiczne podmiotów spowodowane koniecznością umarzania uprawnień do emisji powodują, że narzędzie to może być postrzegane jako nieefektywne.

Należy jednak rozważyć wszystkie aspekty funkcjonowania systemu, w tym instrumenty, które przynoszą naszemu państwu wymierne korzyści.

Dochody z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

W ramach EU ETS Polska otrzymuje dochody z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Od początku aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji budżet państwa zasiliło ok. 20,5 mld zł. W kolejnych dziesięciu latach wpływy z mechanizmów w ramach EU ETS będą znacznie wyższe i szacuje się, że przekroczą 100 mld zł.

Bez tych przychodów nie byłoby możliwe finansowanie programów takich jak „Mój Prąd” czy programów niskoemisyjnego transportu, które pobudzają polską gospodarkę i jednocześnie poprawiają jakość środowiska.

W ramach tych środków finansowano również szereg programów wspierających rozwój OZE, a także poprawę efektywności energetycznej budynków. Takie kierunki działań nie tylko ograniczają emisje gazów cieplarnianych, ale również powodują ograniczenie emisji innych zanieczyszczeń i tym samym poprawę jakości powietrza.

Modernizacja sektora wytwarzania energii elektrycznej w latach 2013-2020 Państwa członkowskie, których systemy energii elektrycznej spełniają kryteria w zakresie konieczności modernizacji, zgodnie z artykułem 10c dyrektywy 2003/87/WE, mogą przejściowo przydzielać bezpłatne uprawnienia do emisji instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, odstępując tym samym od sprzedaży tych uprawnień w drodze aukcji.

Polska skorzystała z możliwości przyznawania bezpłatnych uprawnień – dotychczas skorzystało z nich 110 instalacji, bilansując 264,6 mln uprawnień do emisji o szacunkowej wartości 4,65 mld euro. Inwestycje te przyczyniły się do znacznej modernizacji polskich instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz sieci elektroenergetycznych.

Wsparcie EU ETS w realizacji polityki klimatyczno-energetycznej i wzrost świadomości ekologicznej

Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z istotnych obszarów wykorzystania puli środków pozyskanych ze sprzedaży uprawnień EU ETS poprzez:

rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych, co wpływa na zmniejszenie zjawiska niskiej emisji w miastach, wsparcie termomodernizacji budynków wpływa zarówno na poprawę jakości powietrza, jak i na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego.

Poprawa efektywności energetycznej prowadzi też do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i paliw, co prowadzi do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zmniejszenie uzależnienia od importu energii.

EU ETS wspiera również realizację krajowych celów w zakresie udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto (poprzez zwiększenie konkurencyjności OZE).

Dzięki funkcjonowaniu EU ETS podnoszona jest także świadomość społeczna i wiedza ekologiczna. Dla efektywnego wprowadzania działań ochronnych środowiska niezbędne jest opracowywanie nowych technologii, mających na celu racjonalne wykorzystywanie zasobów, a także zminimalizowanie wpływu na środowisko. Do technologii, które pośrednio są wspierane przez EU ETS, należy m.in. stosowanie recyklingu.

Dodatkowo, w ramach EU ETS istnieją mechanizmy, które wspierają rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie transformacji klimatyczno-energetycznej. W 2021 r. zacznie funkcjonować Fundusz Innowacyjny, który może okazać się dobrym wsparciem dla realizacji polskich pomysłów technicznych.

Ponadto dzięki realizacji polityki klimatycznej (w tym EU ETS) powstał Fundusz Just Transition, który ma przyczynić się do złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych transformacji gospodarki.

Propozycje modernizacji EU ETS

Niemniej system EU ETS w obecnym kształcie nie działa w pełni efektywnie. Aktualny system nie generuje wystarczających środków, które z punktu widzenia interesów Polski byłyby potrzebne do sfinansowania głębokiego procesu transformacji gospodarki, m.in. do nadrobienia luki w zakresie innowacyjności polskiej gospodarki.

Jednak zamiast likwidować cały system, należałoby go raczej zmodernizować i sprawić, że środki będą trafiały tam, gdzie są one najbardziej potrzebne i gdzie prowadzone inwestycje przyniosą największe efekty redukcyjne.

Ze względu na długi czas unijnego procesu legislacyjnego, koniecznym byłoby także, zanim wejdą w życie zmiany dyrektywy EU ETS, uzupełnienie obecnego mechanizmu dodatkowymi środkami finansowymi, redystrybuowanymi niezależnie od EU ETS, które wsparłyby proces przebudowy gospodarek o dużym współczynniku emisyjności.

Źródło: Na podstawie materiałów Ministerstwa Klimatu

Fot. Ministerstwo Klimatu

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA POLSKI ZE SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ CO2

W dniu 22 kwietnia 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).

Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 5 332 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 568 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad 1,5 – krotnie większy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. W aukcji uczestniczyło 21 podmiotów, a cena rozliczeniowa wyniosła 19,75 EUR/EUA. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 105 307 000 EUR.

W 2020 r. przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 141 067 500 polskich uprawnień EUA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2020 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w dniu 15 maja 2020 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu.

Źródło: Na podstawie materiałów KOBiZE

Fot. Pixabay

MODERNIZACJA BUDYNKÓW WESPRZE CELE KLIMATYCZNE UE

Program EU Building Stock Observatory pomoże walczyć ze zmianami klimatu.

Sektor budowlany jest największym pojedynczym konsumentem energii w Unii Europejskiej, a 75% budynków na terenie Wspólnoty nie jest energooszczędnych. Zmiana tego stanu rzeczy może istotnie przełożyć się na osiągnięcie celów klimatycznych.

Wznowiony właśnie program EU Building Stock Observatory, który odgrywa kluczową rolę w poprawie wydajności energetycznej budynków.

To narzędzie, które zawiera bazę danych, program do mapowania danych i zestawienia informacji, które pomagają śledzić szeroki zakres aspektów energetycznych budynków. Dane są prezentowane w przejrzysty sposób, co ułatwia ich monitorowanie.

W bazie danych znajduje się ponad 250 wskaźników, które można przeglądać na mapie lub w arkuszu informacyjnym dotyczących takich obszarów jak zużycie energii, świadectwa charakterystyki energetycznej, wskaźniki remontów, a także aspekty finansowe.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie DG Energy

Fot. Pixabay

ZAMKNIĘTO OSTATNIĄ WĘGLOWĄ ELEKTROCIEPŁOWNIĘ W AUSTRII

W Austrii zamknięto ostatnią elektrociepłownią węglową.

Spółka Verbund, austriacki dostawca energii, poinformował o zamknięciu elektrociepłowni w Mellach. Co ciekawe był to ostatni blok energetyczny opalany węglem w kraju. W ciągu 34 lat swojego funkcjonowania wyprodukował ponad 30 TWh energii i 20 TWh ciepła.

Dawna elektrociepłownia będzie pełnić nową rolę – zainstalowano w niej elektrolizery, które wyprodukują wodór. W ten sposób zakład w ramach swojej transformacji przeskoczył jeden z etapów modernizacyjnych rezygnując z turbin gazowych. Jednocześnie wpisał się on w jeden z głównych elementów zawartych w nowej strategii Unii Europejskiej.

Wodór ma być jednym z filarów Nowego Zielonego Ładu – szerokiej przebudowy gospodarki w kierunku niskoemisyjnych technologii. Elementem tego planu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. tj. stanu, w którym emisja gazów cieplarnianych będzie niwelowana pochłanianiem naturalnym bądź technologicznym.

Fot. Pixabay