Home Archive by category Wiadomości

Wiadomości

CARBON TRACKER: RENTOWNOŚĆ WĘGLA BĘDZIE SPADAĆ

Znany think-tank koncentrujący się na branży energetycznej, Carbon Tracker, opublikował najnowszy raport, którego główną tezą jest rosnąca niewydolność finansowa źródeł energii opalanych węglem.

Zgodnie z przedstawioną opinii publicznej analizą w tym roku aż 46 proc. elektrowni węglowych będzie nierentowna. W 2030 r. liczba ta wzrośnie do 52 proc. Badanie obejmowało 6,7 tys. czynnych instalacji.

Analitycy Carbon Tracker twierdzą również, że pogorszenie koniunktury ekonomicznej związane z pandemią koronawirusa chwilowo może wzmocnić trend budowy instalacji węglowych w krajach takich jak Chiny. Jednak długofalowo, w ujęciu dekady i dłużej, regulacje środowiskowe pozostaną silne, a rozwój OZE będzie przyspieszać.

Fot. Pixabay

PGE OPTYMALIZUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjął decyzję o zamykaniu projektów o niezadowalającej stopie zwrotu, w szczególności niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy, oraz zobowiązał wszystkie spółki z Grupy PGE do działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych.

Podjęta przez zarząd PGE decyzja wynika z zapowiadanego przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, przeglądu projektów prowadzonych w Grupie PGE pod kątem ich zasadności, rentowności, efektywności i przydatności.

Zarząd zobowiązał wszystkie spółki z Grupy PGE do niezwłocznego podjęcia działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych oraz skoncentrowania się na zadaniach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością w uzgodnieniu z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. – informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zarząd PGE polecił także, aby spółki z Grupy PGE dążyły do zwiększenia wysokości marż, ograniczały wydatki szkoleniowe oraz dokonały przeglądu projektów sponsorskich pod kątem ich zasadności i wartości wizerunkowej dla Grupy PGE.

Jednocześnie zarząd PGE zastrzega, że ograniczenia nie dotyczą wsparcia finansowego systemowej pomocy szpitalom i placówkom medycznym w walce z COVID-19 prowadzonej przez administrację rządową.

Decyzja zarządu związana jest z wynikami analizy korzyści projektów realizowanych w Grupie PGE oraz zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczym, społecznymi biznesowym branży energetycznej. Zarząd PGE kierował się przede wszystkim wynikami finansowymi i operacyjnymi Grupy Kapitałowej PGE za 2019 r.,w szczególności wynikiem netto, który wyniósł -3,9 mld zł, notowaniami giełdowymi akcji PGE na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na sytuację gospodarczą w Polsce i na Świecie, ze szczególnym uwzględnieniem konsumpcji energii elektrycznej.

Jednocześnie zarząd podtrzymuje realizację zapowiadanych działań, czyli utrzymanie pozycji lidera w Polsce w energetyce wiatrowej na lądzie, również dzięki przejęciom, a także osiągnięcie pozycji lidera w energetyce wiatrowej na morzu. Grupa PGE chce również umacniać ciepłownictwo i rozwijać ten obszar, by utrzymać pozycję lidera na tym rynku. Na najbardziej zaawansowanym etapie przygotowania do realizacji jest projekt budowy nowej Elektrociepłowni Czechnica.

Obecnie finalizowane są prace na budowie lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do 647 MW.

Równolegle realizowany jest projekt rozwoju morskich farm wiatrowych. Plany Grupy PGE to osiągnięcie mocy 2,5 GW do 2030 roku. PGE realizuje także Program PV, który zakłada wybudowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku. Grupa PGE kontynuuje również prace związane z budową dwóch nowych bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Planuje także zwiększać liczbę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów, a jednocześnie rozwiązują problem z ich zagospodarowaniem. Grupa PGE stawia również na magazynowanie energii i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS), co oznacza zintensyfikowanie działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego.

Źródło: PGE

Fot. PGE

450 MLN EURO NA KLIMAT. NABÓR DO PROGRAMU LIFE 2020

Komisja Europejska ogłosiła nowe rozdanie w Programie LIFE. Środki to 450 mln euro na projekty związane ze środowiskiem i klimatem. Mogą one zostać wykorzystane m.in. do zmniejszenia emisyjności firm ciepłowniczych.

W podprogramie na rzecz środowiska KE czeka na fiszki projektowe, czyli noty koncepcyjne, do 14 lub 16 lipca 2020 r. (w zależności od priorytetu), a potem na pełne wnioski tych, którzy będą najlepsi – do lutego 2021 r. (nie podano jeszcze konkretnej daty). Termin obowiązujący dla projektów na rzecz klimatu, gdzie ubieganie się o dofinansowanie jest jednoetapowe (tylko pełny wniosek), to 6 października 2020 r. Wyznaczone daty brzegowe są dłuższe niż zazwyczaj, bo KE wzięła pod uwagę trudne funkcjonowanie potencjalnych wnioskodawców w czasie pandemii COVID-19 i duże wyzwanie, jakim będzie udział w tegorocznym naborze.

Zmiany dotyczą też procesu składania wniosków i otwierają nowe możliwości. Przewidziano bezpośrednie konsultacje koncepcji projektu z doradcami EASME (niebawem ruszy rejestracja na stronie KE). Jest też dobra wiadomość dla potencjalnych beneficjentów z sektora biznesu. Podmioty prywatne nie będą zobowiązane do przeprowadzania otwartych przetargów na zamówienia powyżej 135 tys. euro. Ponadto – wspierając małe lokalne podmioty, które nie mogą być współbeneficjentem LIFE, ale odegrają istotną rolę w osiąganiu celów danego projektu – beneficjent będzie mógł przyznać im dotacje.

W tegorocznych wytycznych uwzględniono również specjalny rozdział dotyczący przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. To zachęta dla większych firm do spojrzenia na realizację projektu LIFE jako potencjalnego inkubatora dla nowych, małych przedsiębiorstw. Do tej pory start-upy nie kwalifikowały się jako beneficjenci koordynujący z powodu ograniczonej zdolności finansowej. Teraz – ze swoim know-how – będą mogły wykonywać kluczowe zadania we współpracy z większą firmą. To szansa rozwoju dla start-upówa a duża firma – uzyskując przy kooperacji dostęp do wiedzy – ograniczy swoje ryzyko dzięki wsparciu LIFE.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE na podstawie porozumienia z Ministerstwem Klimatu, które z kolei jest instytucją wdrażającą Program LIFE w Polsce.

– Od 11 lat współfinansujemy najlepsze polskie eko-przedsięwzięcia, którym Bruksela otwiera drogę do realizacji. To już 83 projekty, na które przeznaczyliśmy ponad 300 mln zł. W tym roku nie tylko Komisja Europejska, ale i my przygotowaliśmy szereg udogodnień dla tych, którzy sięgną po unijne fundusze. Wkrótce je ogłosimy – zapowiada Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. – Ze względu na COVID-19 zrezygnowaliśmy z Dnia Informacyjnego LIFE, ale podzielimy się wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń online, które odbędą się jeszcze w kwietniu – wyjaśnia.

Program podzielony jest na dwa podprogramy, z których każdy ma trzy obszary priorytetowe. Działania na rzecz środowiska obejmują: 1) Ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, 2) Przyrodę i różnorodność (przede wszystkim ochrona przyrody w ramach sieci Natura 2000, ale także ochrona innych zagrożonych gatunków) oraz 3) Zarządzanie i informację w zakresie środowiska. Priorytety na rzecz klimatu to: 1) Łagodzenie zmian klimatu, 2) Dostosowanie się do skutków zmiany klimatu i 3) Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

LIFE to duża szansa na pozyskanie środków przez firmy ciepłownicze walczące o niższą emisję w swoich instalacjach.

Źródło: NFOŚiGW

Fot. Pixabay

SYSTEM ENERGETYCZNY BEZPIECZNY MIMO KORONAWIRUSA

PSE pełniące rolę Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, wdrożyły szereg działań organizacyjnych i prewencyjnych, których celem jest zabezpieczenie niezakłóconego przesyłu energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju podczas epidemii koronawirusa w Polsce i Europie. System pracuje bezpiecznie w całej Polsce.

W PSE uruchomione zostały procedury prewencyjne na wypadek utraty ciągłości działania Spółki, a powołany pod koniec stycznia Zespół Kryzysowy we współpracy z Zarządem, na bieżąco monitoruje rozprzestrzenianie się choroby i podejmuje niezbędne działania, adekwatne do zaistniałej sytuacji. Przeprowadzone zostały analizy, prognozy i scenariusze rozwoju epidemii i jej skutków dla Spółki wraz z rekomendacją przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia zachowania ciągłości działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a tym samym niezakłóconej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Zagrożenie epidemiologiczne traktujemy poważnie i już w styczniu – jako jedni z pierwszych – uruchomiliśmy działania prewencyjne. W myśl przepisów prawa energetycznego odpowiadamy za nieprzerwaną pracę KSE. Stąd konieczność troski o bezpieczeństwo naszych pracowników – choroba jednego pracownika może oznaczać kwarantannę całego zespołu. Dlatego już w pierwszej połowie lutego ograniczyliśmy wyjazdy zagraniczne i udziały w konferencjach – prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce – mówi Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

Od tego czasu na terenie obiektów PSE wdrożono restrykcyjne środki ostrożności przeciwdziałające zarażeniu wirusem. Wprowadzona została wzajemna separacja lokalizacyjna kluczowych zespołów w każdej jednostce organizacyjnej. Przeprowadzono segmentację budynków mieszczących krytyczne stanowiska pracy – Krajową Dyspozycję Mocy, Obszarowe Dyspozycje Mocy oraz Regionalne Centra Nadzoru, a także kluczowych pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i niezawodne działanie sieci telekomunikacyjnej w ten sposób, by uniknąć mieszania ruchu osobowego pracowników back office’u i tych krytycznych jednostek.

Zmieniono organizację pracy we wszystkich lokalizacjach i jednostkach organizacyjnych spółki, aby dostosować ją do wymogów stanu epidemii – tam gdzie było to możliwe, wprowadzono pracę zdalną. Obecnie, dzięki doposażeniu pracowników w sprzęt mobilny oraz zaimplementowaniu bezpiecznych rozwiązań informatycznych, pracę z domu świadczy 1340 osób. Spółka została przygotowana także na ewentualną konieczność skoszarowania kluczowych pracowników.

Źródło: PSE

Fot. Pixabay

GŁÓWNE CELE CIEPŁOWNICTWA W HORYZONTACH 2030 I 2050 R.

Dla transformacji branży ciepłowniczej kluczowe są dwie daty graniczne – 2030 i 2050 r. Wynikają one z zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która będzie wymuszać zmianę paliwa w instalacjach ciepłowniczych.

Docelowo cały obszar Unii Europejskiej (bez podziału na poszczególne państwa) powinien być w połowie stulecia neutralny klimatycznie. To sytuacja, w której emisje generowane przez gospodarkę będą bilansować się z ich pochłanianiem przez lasy i nowe technologie takie jak instalacje wychwytywania i składowania CO2 (Carbon Capture and Storage).

Polska podczas szczytu Rady Europejskiej w grudniu 2019 r. co prawda nie zobligowała się do wyznaczenia 2050 r. jako daty granicznej dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale niewykluczone, że niebawem to uczyni. Wynika to m.in. ze wstępnych założeń nowego unijnego „Planu Marshalla”, który ma stanowić panaceum na gospodarcze problemy Starego Kontynentu wywołane pandemią koronawirusa. Środki delegowane do państw członkowskich mają być wedle pojawiających się doniesień w jakimś zakresie powiązane z walką o obniżenie emisji CO2.

Z tego względu branża ciepłownicza jak i inne emisyjne sektory są zmuszone podjąć wysiłek modernizacyjny:

• Od 1 stycznia 2021 r. konieczne będzie „zazielenienie” lub „usłonecznienie” źródeł produkujących ciepło dla nowych budynków tak, by udział węgla wynosił w nich maksimum 45 proc.
• Kolejno do 2022, 2024 i 2040 r. trzeba będzie dostosować źródła ciepła do nowych norm emisji pyłów NOx i SOx przed końcem derogacji tj. wyłączeń przyznanych sektorowi na specjalnych zasadach przez Komisję Europejską w ramach dyrektyw IED i MCP.
• Do 2025 r. konieczna będzie zmiana instalacji o mocy do 20 MWt w taki sposób by stanowiły miks 50% udziału kogeneracji i OZE.
• Do 2030 r. należy zredukować emisję CO2 o 40 proc. względem 1990 r.
• Do 2030 r. udział OZE w strukturze wytwarzania ciepła powinien sięgnąć 32 proc. Oznacza to wzrost o 1,1 proc. do 1,3 proc. rocznie.
• Do 2030 r poprawa efektywności energetycznej powinna wynieść 32,5 proc., a więc wzrastać o 0,8 proc. rocznie.
• Do 2050 r. należy zdekarbonizować budynki w kierunku osiągnięcia przez nie neutralności klimatycznej.

Więcej na ten temat w raporcie IGCP.

Fot. Pixabay

POWRACA TREND WZROSTOWY NA RYNKU UPRAWNIEŃ?

Po okresie spadków cen uprawnień do emisji CO2 sytuacja zaczyna się stabilizować i widać trend wzrostowy. 

Pandemia koronawirusa wywołała gigantyczne problemy gospodarcze na całym świecie. Większość gospodarek dotkniętych nową chorobą prawdopodobnie znajdzie się w recesji. W Europie stanowiącej epicentrum COVID-19 sytuacja jest szczególnie dotkliwa. W tym kontekście nie powinny dziwić spadki na rynku uprawnień CO2, które sięgnęły poziomów 14 euro za tonę (w trzeciej dekadzie marca) dając wytchnienie licznym aktywom wytwórczym opartym o węgiel.

Jednak sytuacja powoli zaczyna się stabilizować. Od 31 marca widać tendencję wzrostową. Dzisiejsza aukcja przeprowadzona w imieniu Polski została rozliczona po kursie 20 euro. Warto w tym kontekście przypomnieć, że to dla wielu polskich spółek próg bólu i granica rentowności. Innymi słowy mimo trwającej pandemii problem wysokich kosztów ponoszonych z powodu polityki klimatycznej m.in. przez branżę ciepłowniczą może powrócić.

Tymczasem minister klimatu, Michał Kurtyka, poinformował na łamach serwisu Energia News, że „nie mamy na tym etapie sygnałów o działaniach Komisji Europejskiej w zakresie w zakresie krótkoterminowych zmian w systemie handlu emisjami (…) Niemniej gdy trudna sytuacja będzie się utrzymywać, będziemy proponować Komisji wprowadzenie doraźnych rozwiązań mogących wpłynąć na poprawę sytuacji” – skonkludował polityk.

Fot. Pixabay

KE PRZEDSTAWIA DANE O ENERGII I GAZIE ZA 4Q 2019 R.

Komisja Europejska opublikowała najnowsze raporty dotyczące rynków gazu i energii elektrycznej, które obejmują czwarty kwartał 2019 r. Zawierają one szeroki zakres danych na temat dostaw i zużycia energii elektrycznej oraz gazu w UE.

Raport o rynku energii elektrycznej pokazuje, jak wytwarzanie energii elektrycznej z paliw stałych (węgiel plus węgiel brunatny) w UE spadło o 26% rok do roku w czwartym kwartale 2019 r. (lub o 39 TWh w wartościach bezwzględnych), przy wyraźnym przejściu na odnawialne źródła energii (+29 TWh) i niewielkim wzroście na rzecz gazu (+9 TWh). Zmiany te oznaczają, że udział energii odnawialnej w miksie energetycznym UE wyniósł 35%.

Ciepła pogoda i spowolnienie aktywności gospodarczej przyczyniły się do wymiernego spadku popytu (-7 TWh). Średnia cena hurtowa w całej UE spadła do 43,9 EUR / MWh, co stanowi spadek o 7% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Patrząc na cały 2019 r., sektor energii elektrycznej w UE zmniejszył emisję gazów cieplarnianych o około 12% m.in. dzięki wyższemu wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Raport dotyczący rynku gazu podkreśla, w jaki sposób import gazu netto wzrósł o 8% rok do roku (8,1 mld m3) w czwartym kwartale. Tłumaczy również dlaczego całkowity rachunek za import gazu znacznie spadł (29%) w związku ze spadkiem cen gazu o 36%. Dostawy rosyjskie stanowiły 39% importu gazu spoza UE. Po raz pierwszy w czwartym kwartale 2019 r. LNG stało się drugim źródłem gazu do UE, pokrywając 28% całkowitego importu i przewyższając udział rurociągowych dostaw z Norwegii.

Źródło: Komisja Europejska

Fot. Pixabay

KURTYKA: EU ETS NA RAZIE BEZ ZMIAN

Minister Michał Kurtyka w wywiadzie udzielonym serwisowi Energia News stwierdził, że na razie nie widzi ruchów Komisji Europejskiej zmierzających do modyfikacji systemu handlu emisjami, który stanowi jądro polityki klimatycznej UE.

„Niewątpliwie będziemy mieli do czynienia z osłabieniem gospodarki i zapewne – podobnie jak to miało miejsce podczas ostatniego spowolnienia – na rynku pojawi się nadwyżka praw do emisji CO2. To w naturalny sposób powinno spowodować spadek tych uprawnień” – podkreślił minister klimatu, Michał Kurtyka, odnosząc się do wpływu polityki klimatycznej na działalność firm energetycznych i ciepłowniczych w Polsce.

„Nie mamy na tym etapie sygnałów o działaniach Komisji Europejskiej w zakresie w zakresie krótkoterminowych zmian w systemie handlu emisjami” – dodał polityk w wywiadzie udzielonym na potrzeby serwisu Energia News.

„Niemniej gdy trudna sytuacja będzie się utrzymywać, będziemy proponować Komisji wprowadzenie doraźnych rozwiązań mogących wpłynąć na poprawę sytuacji” – skonkludował Kurtyka.

Źródło: Energia News

Fot. Ministerstwo Klimatu

VEOLIA STWORZY W POLSCE NOWĄ SPÓŁKĘ OBROTU

Zgodnie z informacjami agencji ISBnews Grupa Veolia ma stworzyć w Polsce jeszcze w tym roku spółkę obrotu.

“Powstanie tej nowoczesnej spółki w Grupie Veolii w Polsce to wprowadzenie nowej jakości na tym rynku. Jedna organizacja zajmująca się sprzedażą i obsługą klientów znacznie lepiej wykorzysta potencjał grupy. Przyniesie dodatkową korzyść klientom, którzy od jednego dostawcy otrzymają cały portfel produktów i usług w konkurencyjnych cenach oraz wsparcie i obsługę na najwyższym poziomie” – powiedział Frédéric Faroche, prezes Veolia Polska.

Nowy podmiot ma zarządzać w kompleksowy sposób sprzedażą Veolii.

Źródło: Opracowanie na podstawie informacji ISBnews

Fot. Veolia

POWSTANIE ZESPÓŁ DS. ROZWOJU PRZEMYSŁU OZE

Minister Klimatu powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii.

Do głównych zadań Zespołu należeć będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii (OZE), maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zespół pracować będzie także nad przygotowaniem rozwiązań zarówno legislacyjnych, jak i pozalegislacyjnych, które służyć będą realizacji tych celów.

Naszym priorytetem jest przygotowanie odpowiednich narzędzi, które przyczyniać się będą do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Liczę, że opracowywane przez Zespół rekomendacje i rozwiązania legislacyjne pozwolą na intensyfikację i koordynację działań służących OZE w Polsce – podkreślił szef resortu klimatu Michał Kurtyka.

Przygotowane przez Zespół rekomendacje dotyczyć będą następujących obszarów tematycznych: Czyste ciepło, Eko-transport, Lokalny wymiar energii, Gospodarka wodorowa, Sprawiedliwa Transformacja i Wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii.

Źródło/fot.: Ministerstwo Klimatu