Home Archive by category Wiadomości

Wiadomości

W SIEDLCACH SILNIK TURBOZESPOŁU GAZOWEGO BĘDZIE JAK NOWY

Przedsiębiorstwo Energetyczne sp z oo w Siedlcach przeprowadzi remont głównego silnika turbozespołu gazowego. Koszt inwestycji to ok. 15 mln zł.

Remont przeprowadzi szwajcarska firma Solar Turbines Switzerland Sagl z siedzibą w Riazzino.

Remont silnika turbozespołu gazowego zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach przywróci jego parametry techniczne do parametrów odpowiadających nowemu urządzeniu. Pozwoli to na jego dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami.

Remont planowany jest na w przełom października i listopada br.
Fot. Materiały PE Siedlce sp z oo

POWSTAJE BAZA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy sporządzi bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Aktualizowane na bieżąco dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych w całym kraju.

Powstanie baza urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także, co jest szczególnie ważne, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze. Zbiór tych informacji będzie powszechnie dostępny na terenie wszystkich województw.

Dzięki temu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy uczestniczące w programie nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Przyczyni się to do ułatwienia składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy urządzeń pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie  porównanie parametrów energetyczno- emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu.

Realizacja zadania, w tym sukcesywna aktualizacja bazy, potrwa do końca 2021 r.

Na realizację zadania Instytutu Ochrony Środowiska otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Fot. Pixabay

KRZYSZTOF KUBÓW NOWYM WICEMINISTREM ENERGII

Krzysztof Kubów, poseł na Sejm, został wiceministrem energii. Według nieoficjalnych informacji ma odpowiadać za politykę surowcową.

Nowy wiceminister pochodzi z Lubina. Ma 35 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale prawa i administracji. Odbył także studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i uzyskał dyplom Executive MBA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale celnym i finansowym w firmach na terenie Lubina. Przez kolejne lata związany był ze spółką INOVA w GK KGHM Polska Miedź, jako główny kierownik działu organizacji i administracji oraz główny specjalista ds. handlu.

Kubów jest przewodniczący komitetu terenowego PiS w Lubinie oraz członkiem zarządu okręgu legnicko-jeleniogórskiego PiS. Były redaktor naczelny lokalnego tygodnika społecznego.

To piąty wiceminister w resorcie kierowanym przez Krzysztofa Tchórzewskiego.
Fot. Youtube

EKOLOGICZNE OGRZEWANIE NA WSI

Program priorytetowy „Agroenergia” stanowi uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czyste powietrze i jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE) – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk.Ciep

O celach programu „AgroEnergia” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jakim jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej, poinformowali ministrowie: Henryk Kowalczyk oraz rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

– Dotacje i preferencyjne pożyczki pomogą rolnikom zmniejszyć zużycie chociażby wody oraz poprawią znacznie efektywność energetyczną w gospodarstwach rolnych. Program to również dobra wiadomość dla środowiska, gdyż przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej oraz jakości powietrza na obszarach wiejskich – powiedział minister Kowalczyk.

– Sądzę, że ta pomoc finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przełoży się na rzeczywiste podniesienie poziomu życia na polskiej wsi, pozwoli zlikwidować ubóstwo energetyczne oraz pewne zapóźnienia względem miast. Co najważniejsze poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii rolnicy uzyskają korzyść finansową dla swoich domowych budżetów – wyjaśnił minister Ardanowski.

Całkowity budżet programu to 200 milionów złotych, z czego 120 mln przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 80 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Rolnicy mogą otrzymywać wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) oraz magazynów energii.
Fot. Flickr/Gut Porter
WIĘCEJ

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE PO ZMIANACH

Gminy będą mogły, na podstawie porozumień zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmować wnioski o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze i dokonywać ich wstępnej weryfikacji – poinformowało Ministerstwo Środowiska.

Włączenia samorządów do rządowego programu domagała się wcześniej Komisja Europejska.

Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że uległ też zmianom wzór formularza wniosku o dofinansowanie, co według resortu uprości proces jego wypełniania.

Został także wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, którego nie można jednak złożyć później niż 30 czerwca 2029 roku.

Program antysmogowy Czyste Powietrze wystartował we wrześniu ubiegłego roku. W jego ramach można otrzymać dotacje i pożyczki na wymianę pieców grzewczych i przeprowadzenie termomodernizacji

Program antysmogowy Czyste Powietrze wystartował we wrześniu ubiegłego roku. W jego ramach można otrzymać dotacje i pożyczki na wymianę pieców grzewczych i przeprowadzenie termomodernizacji. Budżet programu na 10 lat to ponad 100 miliardów złotych.

Fundusze na ten cel mają pochodzić z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, przychodów w ramach handlu emisjami (ETS), a przede wszystkim z funduszy unijnych.

Na początku lipca poinformowano, że dotychczas wydano 26 tysięcy decyzji o dofinansowaniu, tymczasem w Polsce termomodernizacji wymaga ponad 3,5 miliona domów.
Fot. Pixabay

WIĘCEJ

NIK: TERMOMODERNIZACJA – EFEKTY MNIEJSZE OD TYCH SPODZIEWANYCH

Według Najwyższej Izby Kontroli termomodernizacja przeprowadzana z udziałem środków publicznych przez spółdzielnie mieszkaniowe przynosi pozytywne efekty, choć nie w takiej skali, jak oczekiwano.

W skontrolowanych spółdzielniach nastąpiło ograniczenie zużycia energii cieplnej. Obniżyły się także koszty ogrzewania budynków mieszkalnych. Jednak oszczędności były niższe niż przewidywano. Wpływ na to miały podwyżki cen energii oraz nierzetelnie sporządzone audyty, które zawyżały spodziewane efekty ekologiczne oraz ekonomiczne.

W celu planowania i weryfikacji poziomu zużycia energii cieplnej i emisji zanieczyszczeń, dostępne jest specjalne narzędzie obliczeniowe, proste w obsłudze i niewymagające wiedzy specjalistycznej. Może być wykorzystywane zarówno przez instytucje dofinansowujące, jak również wszystkich inwestorów korzystających z dofinansowania, w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

NIK sprawdziła efekty termomodernizacji przeprowadzanej w budynkach spółdzielni mieszkaniowych. Oceniła zgodność rzeczowego wykonania zadania z przyjętymi założeniami, ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie opłat z tytułu jej zakupu. Kontrolą objęła 354 wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach 19 spółdzielni mieszkaniowych na terenie kraju.

Kontrola NIK wykazała, że skutkiem przeprowadzonej termomodernizacji było obniżenie zużycia energii, jednak w wymiarze o 42 proc. niższym od zaplanowanego w audytach energetycznych, które często zawyżały zakładane efekty. Jak wykazała analiza ekspercka, 20 proc. tych audytów, załączonych do wniosków o udzielenie pożyczki z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miało błędy, które dyskwalifikowały ich wykorzystanie do planowanych zakresów działań termomodernizacyjnych. Problemem był także brak standaryzacji danych – przyjęcia stałych warunków zewnętrznych dla określenia ilości planowanego w audytach energetycznych zapotrzebowania na ciepło oraz dla ciepła faktycznie zużywanego przed i po termomodernizacji. Spółdzielnie nie przeprowadzały także regulacji systemów ogrzewania w budynkach, tak aby dostosować je do zmniejszonego poboru ciepła. Osiągnięto jednak efekty rzeczowe termomodernizacji, głownie w postaci docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany drzwi zewnętrznych i okien w częściach wspólnych nieruchomości.

Osiągnięty efekt ekologiczny termomodernizacji (w postaci ograniczenia zużycia ciepła) nie w pełni przełożył się na osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci ograniczenia kosztów ogrzewania. Jak wynika z danych udostępnianych przez spółdzielnie w wyniku termomodernizacji 354 budynków roczne zużycie energii cieplnej zmalało o 22 proc., natomiast koszty zakupu tej energii ograniczono tylko o 12 proc.. W badanych spółdzielniach uzyskano oszczędności w wysokości niespełna 30 proc. wartości planowanych. Przyczyny takiego stanu nie były jedynie po stronie kontrolowanych jednostek. Poza wspomnianymi już błędami w audytach energetycznych, znaczenie miały podwyżki cen energii, głównie z powodu wzrostu cen paliw. Skutkiem tego została utracona prawie połowa możliwego do osiągnięcia efektu ekonomicznego termomodernizacji

Instytucje dofinansowujące (czyli BGK, WFOŚiGW) nie weryfikowały osiągnięcia efektów ekologicznych tych zadań, pomimo iż ograniczenie zużycia ciepła oraz zanieczyszczeń emitowanych przez ciepłownie było jednym z wymogów uzyskania dofinansowania. Bank Gospodarstwa Krajowego, jak również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podobnie jak spółdzielnie, koncentrowały się na osiągnięciu planowanego efektu rzeczowego. Przyjmowały, że przeprowadzona zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacją projektową termomodernizacja zapewnia równocześnie osiągnięcie efektów ekologicznych. Warto zaznaczyć, że nie zostały ustawowo zobowiązane do takich działań.

Spośród kontrolowanych funduszy, tylko WFOŚiGW we Wrocławiu weryfikował efekty ekologiczne. Do oceny efektu ekologicznego wykorzystywał roczne raporty składane Przez beneficjentów realizujących termomodernizację przez okres kolejnych trzech lat po zakończeniu termomodernizacji, w których wykazywano zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz ograniczenie emisji CO2 obliczonej na podstawie odpowiednich wskaźników.

NIK zwróciła się do spółki eksperckiej o wskazanie uniwersalnego i prostego w obsłudze narzędzia do oceny efektów ekologicznych termomodernizacji. Zaproponowane rozwiązanie, to narzędzie działające w programie Excel. Umożliwia ono planowanie efektów ekologicznych termomodernizacji w postaci ograniczenia zużycia energii cieplnej i zanieczyszczeń atmosfery dwutlenkiem węgla oraz monitorowanie tych efektów w kolejnych pięciu latach po termomodernizacji. Narzędzie jest proste w obsłudze i nie wymaga żadnej wiedzy specjalistycznej. Informuje o występujących błędach, w przypadku rozbieżności większych niż 30 proc. pomiędzy wartościami planowanymi a faktycznie osiągniętymi. Zaprezentowane narzędzie może być wykorzystywane do planowania i monitorowania efektów ekologicznych termomodernizacji budynków, przez wszystkie instytucje dofinansowujące takie przedsięwzięcia oraz przez ich beneficjentów (np. spółdzielnie mieszkaniowe).

Instytucje dofinansowujące zadania z zakresu termomodernizacji prawidłowo realizowały obowiązki w tym zakresie. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył na prace termomodernizacyjne w skontrolowanych spółdzielniach 14.465,3 tys. zł. Wnioski o przyznanie dofinansowania w formie premii termomodernizacyjnej rozpatrywał według kolejności, w jakiej do niego wpłynęły, zlecał weryfikację audytów energetycznych oraz informował inwestorów i banki kredytujące o przyznaniu premii lub o negatywnej weryfikacji audytu. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska udzieliły pożyczek w łącznej kwocie 26.949,4 tys. zł, natomiast pomoc bezzwrotna z funduszy (w postaci umorzenia pożyczek oraz dopłat do odsetek do kredytów BOŚ) wyniosła 3.955,6 tys. zł.

Większość spółdzielni nie przestrzegała przepisów ochrony środowiska w zakresie zapewnienia dobrostanu ptaków objętych ochroną gatunkową, gniazdujących na elewacjach termomodernizowanych budynków. Przed rozpoczęciem robót nie przeprowadzono inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania gatunków chronionych, nie występowano o zezwolenia regionalnych dyrektorów ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do tych gatunków ptaków oraz nie wykonywano działań kompensacyjnych w związku z likwidacją miejsc ich gniazdowania.

W konsekwencji braku stosownych działań likwidowane są miejsca gniazdowania dziko żyjących ptaków, takich jak jerzyki, czy wróble, których populacja w przestrzeni miejskiej ulega stałemu zmniejszeniu.

Spółdzielnie co do zasady przeprowadzały termomodernizację z zachowaniem przepisów prawa budowlanego, w oparciu o warianty optymalne przedsięwzięć, określone w audytach energetycznych oraz zgodnie z wymogami umów zawartych z jednostkami dofinansowującymi te przedsięwzięcia. Wyjątek stanowi SM w Dąbrowie Tarnowskiej, która nielegalnie skorzystała z podwójnego dofinansowania środkami publicznymi termomodernizacji trzech bloków mieszkalnych. W rezultacie będzie musiała zwrócić do NFOŚiGW w Krakowie nadpłaconą kwotę w wysokości 155,6 tys. zł.

Wnioski
W świetle ustaleń kontroli, wskazujących na potrzebę wzmocnienia jakości i wiarygodności audytów energetycznych, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje:
Do Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o przegląd i opracowanie wytycznych w celu ustandaryzowania metod w zakresie określania zapotrzebowania i wykorzystania energii oraz wskazania najczęstszych błędów popełnianych w audytach energetycznych sporządzanych na potrzeby termomodernizacji, które uwzględniałyby aktualną wiedzę w tym zakresie i które mogłyby być upublicznione do wykorzystania przez audytorów energetycznych.
Upublicznienie i rozpowszechnienie tego rodzaju wytycznych wspomagałoby także osoby planujące termomodernizacje (np. spółdzielnie, osoby fizyczne) w zrozumieniu wyników audytów energetycznych, weryfikacji przynajmniej podstawowych przyjętych założeń oraz podjęcia właściwej decyzji co do opłacalności inwestycji .
Do zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o podjęcie działań na rzecz weryfikacji audytów energetycznych załączanych do wniosków o dofinansowanie termomodernizacji przedkładanych do WFOŚiGW.

NIK rekomenduje podmiotom wypłacającym środki, jako dobrą praktykę, przeprowadzenie wśród użytkowników, kampanii informacyjnej w celu zmiany nawyków użytkowników ogrzewanych lokali. Do nawyków takich zaliczamy: obniżanie temperatury wewnątrz pomieszczeń poprzez otwieranie okien lub ich wietrzenie przy włączonych grzejnikach centralnego ogrzewania, czy też niedomykanie drzwi zewnętrznych i okien w częściach wspólnych nieruchomości.

NIK rekomenduje podmiotom wypłacającym środki, jako dobrą praktykę, przeprowadzenie wśród użytkowników, kampanii informacyjnej w celu zmiany nawyków użytkowników ogrzewanych lokali. Do nawyków takich zaliczamy: obniżanie temperatury wewnątrz pomieszczeń poprzez otwieranie okien lub ich wietrzenie przy włączonych grzejnikach centralnego ogrzewania, czy też niedomykanie drzwi zewnętrznych i okien w częściach wspólnych nieruchomości. Wymóg przeprowadzenia takiej kampanii mógłby znaleźć odzwierciedlenie w wymogach stawianych beneficjentom środków pochodzących z kredytów lub pożyczek.
Fot. Materiały prasowe NIK

SEJM ZA ZWIĘKSZENIEM UDZIAŁU ENERGII Z OZE

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Nowelizacja przewiduje realizację dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. poprzez wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej oraz

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami możliwe będzie przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Da to łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok. 10 TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 wyniesie on 35,3 TWh.

Nowelizacja ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE. Zmieniona została także definicja prosumenta, zgodnie z którą może nim być odbiorca nie będący gospodarstwem domowym, dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 50 kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarcze promujących rozwój spółdzielni energetycznych.

Ustawa została uchwalona przez Sejm RP 19 lipca 2019 r. i przekazana do dalszych prac w Senacie.
Fot. Pixabay

PGE STAWIA W CIEPŁOWNICTWIE NA MIKROKOGENERACJĘ

PGE Polska Grupa Energetyczna we współpracy z Instytutem Energetyki – instytutem badawczym pracuje nad autorskim projektem źródeł mikrokogeneracyjnych. Urządzenia te zasilane będą gazem ziemnym.

Analizowana i unowocześniana w trzyletnim projekcie badawczym technologia stacjonarnych źródeł mikrokogeneracyjnych, polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w jednym wysokosprawnym procesie, będzie zarówno innowacyjna, jak i efektywna kosztowo. Instalacje mikrokogeneracyjne z wykorzystaniem ogniw paliwowych stosowane są już w Niemczech czy w Japonii, jednak cały czas są to technologie wymagające dużych nakładów finansowych, a przez to nadal wymagające dotacji lub związane z wysokimi kosztami po stronie użytkowników.

Jako największy producent energii elektrycznej i ciepła wyznaczamy kierunki rozwoju branży. W tym celu stawiamy na nowatorskie rozwiązania, projektujemy i wprowadzamy nowoczesne technologie w całym łańcuchu naszej działalności, dbając jednocześnie, aby koszty produktów nie były barierą rozwoju – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Prowadzony przez PGE projekt dotyczy opracowania technologii produkcji mikrokogeneracyjnych urządzeń ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi oraz technologii produkcji stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC). Ogniwa paliwowe charakteryzują się wysoką temperaturą pracy, co bezpośrednio przekłada się na wysoką sprawność w układach jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Ponadto, ogniwa SOFC charakteryzują się wysoką tolerancją na zanieczyszczenie paliwa pod kątem obecności tlenków węgla oraz siarki. W ten sposób do produkcji energii może zostać wykorzystana szeroka gama paliw, w tym również wodór. Jedną z kluczowych zalet ogniwa paliwowego typu SOFC jest wykorzystanie na potrzeby ich produkcji powszechnie dostępnych materiałów oraz brak konieczności stosowania metali szlachetnych, jako katalizatorów reakcji elektrochemicznych.


Dynamiczny rozwój rynku ogniw paliwowych, to efekt szybko rosnącego zapotrzebowania na wysokosprawne i czystsze źródła energii

– Ogniwa paliwowe są znacznie bardziej ekologiczne w stosunku do obecnie dostępnych technologii kogeneracyjnych. Ich wyróżnikiem jest wysoka sprawność i gęstość mocy. Dynamiczny rozwój rynku ogniw paliwowych, to efekt szybko rosnącego zapotrzebowania na wysokosprawne i czystsze źródła energii. W PGE chcemy zmniejszyć negatywny wpływ instalacji energetycznych na środowisko, a dzięki takim projektom, jak ten, jest to możliwe – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu PGE ds. innowacji.

Obecnie ogniwa paliwowe są stosowane w urządzeniach przenośnych, generatorach małej i dużej mocy, w rozproszonych źródłach energii elektrycznej oraz ciepła. Dane z rynku uwiarygadniają dojrzałość technologiczną i szereg zalet ogniw paliwowych. Już teraz można dostrzec znaczący postęp w zakresie rozwoju tańszych i trwalszych materiałów wykorzystywanych w budowie pojedynczych ogniw, stosów ogniw i ich komponentów. Ponadto prowadzone badania ukierunkowywane są na opracowanie nowych metod masowej produkcji ogniw w celu obniżenia ich kosztu wytworzenia.
Fot. Pixabay

PROGRAM AGROENERGIA: CIEPŁO DLA ROLNIKÓW

Rolnicy indywidualni mogą uzyskać dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej. Chodzi o nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE), wraz z magazynami energii oraz zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych.

Budżet nowego programu pn. Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Przewidziane są dwie formy dofinansowania. Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40 proc., a pożyczki – do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

Ponieważ program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjne muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE.
Fot. Pixabay

WIĘCEJ

ADAM GAWĘDA NOWYM WICEMINISTREM ENERGII

Premier Mateusz Morawiecki powołał Adama Gawędę na stanowiska: sekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Nowy minister będzie odpowiadał za sektor górniczy i innowacyjne technologie.

Adam Gawęda jest senatorem obecnej kadencji, przewodniczącym senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz członkiem Komisji Środowiska.

Minister jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. górnictwa i geologii, ekspertem polityki surowcowo-energetycznej, członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.
Fot. Materiały prasowe Ministerstwa Energii