SEKTOR ZA ZWIĘKSZENIEM WYKORZYSTANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CIEPŁOWNICTWIE

Ministerstwo Środowiska nie planuje zwiększenia ponad 30 proc. obowiązującego limitu masy termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Podniesienie limitu postulowała Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

IGCP postulowała podniesienie tego limitu, ponieważ energia z odpadów komunalnych jest w zasięgu wykorzystywania jej powszechnie w systemach cieplnych. Wskazała także przeszkody w upowszechnianiu tego obszaru zasobów energetycznych. „W naszej ocenie, przyjęcie celów w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na poziomie wynikającym z Dyrektywy [dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów – red.] nowelizującej umożliwia zwiększenie ponad 30 proc. udziału masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wymaganych przez dyrektywy unijne poziomów odzysku i recyklingu.” – napisali w petycji Jacek Szymczak, prezes IGCP oraz Bogusław Regulski, wiceprezes Izby.

„Interes publiczny przemawia więc za weryfikacją ww. 30 proc. limitu ponieważ od 202l r. przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla produkcji ciepła systemowego będzie symboliczny (do 20 proc. rzeczywistej emisji).” – podkreślili autorzy petycji. Jak podkreślili, wpłynie to znacząco na wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Zastąpienie paliw kopalnych energią z odpadów zmniejszy koszty zaopatrzenia w energię cieplną i zapewni stabilność energetyczną.

„Należy podkreślić, że spółki komunalne zaspokajają potrzeby mieszkańców m.in. w zakresie gospodarowania odpadami oraz zaopatrywania w energię cieplną. Umożliwienie budowy instalacji spalania wysokokalorycznej frakcji nadsitowej w miejskich ciepłowniach, zasilających sieci ciepłownicze gwarantowałoby zmniejszenie emisji CO2, oraz obniżyłoby koszty ponoszone przez mieszkańców. Zapewniłoby to również utrzymanie cen usług komunalnych na rozsądnym poziomie. W czołowych krajach Unii Europejskiej blisko 40 proc. odpadów komunalnych poddanych jest unieszkodliwianiu termicznemu w spalarniach lub urządzeniach do spalania odpadów. Ważnym jest też wpływ energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych na realizację naszych celów w zakresie udziału energii odnawialnej i odpadowej, wynikających z nowelizacji Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii.” zaznaczyli prezesi IGCP.

W odpowiedzi na petycję reprezentująca Ministerstwo Środowiska Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami napisała m.in., że gospodarka odpadami w Polsce powinna być oparta na „realizacji ustanowionej w przepisach krajowych i europejskich hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz gospodarce o obiegu zamkniętym.”

Dyrektor zaznaczyła, że w celu ograniczenia powstawania frakcji „kalorycznej” należy podjąć działania zwiększające efektywność prowadzenia selektywne zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”, co wpłynie na zmniejszenie masy i kaloryczności odpadów powstających w instalacjach przetwarzających niesegregowane odpady komunalne. „Aby dopuszczone było termiczne przekształcanie odpadów w lokalnych elektrociepłowniach, instalacje te muszą być przystosowane do bezpiecznego spalania odpadów (…)” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa. Dyrektor dodała, ze wyłącznie te instalacje, które zostaną określone w rozporządzeniu ministra środowiska jako planowane będą mogły uzyskać wymagane decyzje administracyjne”.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *