Home Archive by category Legislacja (Page 2)

Legislacja

150 MLN EURO NA RUMUŃSKI PROGRAM WSPARCIA INWESTYCJI W LOKALNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, rumuński program wsparcia budowy i/lub modernizacji systemów ciepłowniczych, opartych wyłącznie na odnawialnych źródłach energii w Rumunii.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: “Ten rumuński program o wartości 150 mln euro będzie wspierał inwestycje mające na celu wsparcie budowy lub modernizacji systemów ciepłowniczych. Będzie on sprzyjał przechodzeniu z produkcji energii z paliw kopalnych na wytwarzanie ciepła w oparciu o zasoby odnawialne, zgodnie z celami Zielonego Ładu. Działanie to stało się możliwe również dzięki planowi inwestycyjnemu European Green Deal. W celu uwolnienia potencjału ciepłownictwa komunalnego w zakresie przyczyniania się do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, plan dał państwom członkowskim większą elastyczność w przyznawaniu wsparcia dla wytwarzania energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa”.

Rumunia powiadomiła Komisję o swoich planach udzielenia wsparcia publicznego w wysokości do 750 mln RON (około 150 mln EUR) na budowę lub modernizację szeregu instalacji do wytwarzania energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych i sieci dystrybucyjnych (w przypadku tych ostatnich maksymalnie do 20 % całkowitej inwestycji). Planowane wsparcie miałoby formę dotacji bezpośrednich finansowanych z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Rumunię.

Istniejące systemy ciepłownicze wytwarzają ciepło głównie z kotłów gazowych lub węglowych. Środek ma na celu wsparcie inwestycji w instalacje wytwarzające energię cieplną w ciepłownictwie komunalnym do łącznej mocy 60 MW ekwiwalentu ciepła, umożliwiając przejście z produkcji energii z paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny) na produkcję ciepła wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (takich jak biogaz, biomasa i produkcja ciepła geotermalnego).

Oczekuje się, że doprowadzi to do ogólnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych nawet o 48 tys. ton metrycznych CO2, jak również innych substancji zanieczyszczających w czasie obowiązywania programu (tj. do 2023 r.). Wykorzystanie biogazu i biomasy w ramach systemu byłoby zgodne z wymogami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju zawartymi w II dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów.

Zasady UE dotyczące pomocy państwa pozwalają państwom członkowskim na wspieranie instalacji wytwarzających energię cieplną i sieci dystrybucyjnych, z zastrzeżeniem pewnych warunków określonych w wytycznych Komisji z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię. W wytycznych przewidziano w szczególności, że projekty muszą spełniać kryteria “efektywnego ogrzewania komunalnego” określone w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (EED), aby mogły zostać uznane za zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

W tym względzie Komisja stwierdziła, że program wspiera inwestycje w sieci ciepłownicze, które są już efektywne energetycznie, zgodnie z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, lub które stałyby się takie dzięki wspieranym inwestycjom.

Ponadto, w celu uwolnienia potencjału ciepłownictwa komunalnego w zakresie przyczyniania się do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, przedstawiony przez Komisję w styczniu 2020 r. plan inwestycyjny “Europejski Zielony Ład” – zwany również planem inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej Europy – umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie dodatkowej elastyczności w odniesieniu do maksymalnej kwoty wsparcia, które może zostać przyznane na produkcję energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych.

Rumunia zdecydowała się skorzystać z tej elastyczności wprowadzonej w planie inwestycyjnym “Europejski Zielony Ład” w celu zaprojektowania wsparcia dla inwestycji budowlanych i modernizacyjnych w zakresie wytwarzania energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych.

Również w oparciu o te elementy Komisja stwierdziła, że program jest konieczny, ponieważ wspierane projekty nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia publicznego i byłyby proporcjonalne, ponieważ projekty te zapewnią rozsądną stopę zwrotu.

W związku z tym Komisja stwierdziła, że środek jest zgodny z kluczowymi celami strategicznymi UE, w szczególności z poprawą efektywności energetycznej poprzez systemy ciepłownictwa komunalnego oparte na odnawialnych źródłach energii, bez nadmiernego zakłócania konkurencji, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Nieopatrzona klauzulą poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.55433 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji, po wyjaśnieniu wszelkich kwestii dotyczących poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w Internecie i w Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa (State Aid Weekly e-News).

Źródło: europa.ec
Fot. Pixabay

PAD PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

Rozwiązania zawarte w ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw umożliwią resortowi klimatu i środowiska podjęcie realnych działań w celu eliminacji zjawiska tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. Zgodnie z exposé Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z 2017 r., jest to jedno z największych wyzwań polskiego rządu.

Obok uruchomionej 21 października br. drugiej części finansowego programu „Czyste Powietrze” 2.0, umożliwiającej uzyskanie podwyższonego poziomu dofinansowania dla osób o najniższych dochodach, ustawa ta otwiera możliwość włączenia sektora bankowego do Programu oraz utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki rządowemu systemowi poręczeń i gwarancji, beneficjenci posiadający obniżoną zdolność kredytową będą mieli możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu na realizację przedsięwzięć w zakresie wymiany starych źródeł spalania paliw oraz termomodernizacji budynków. Dotacja z programu “Czyste Powietrze” uzupełniona pożyczką bankową pozwoli na pełne finansowanie realizowanych przedsięwzięć. To kolejny etap rozwoju Programu i otworzenia go na szerszą grupę odbiorców.

Ustawa wprowadza też usprawnienia w zakresie programu “Stop Smog”. Jest to funkcjonujący od lutego 2019 r. instrument na rzecz termomodernizacji oraz wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, dedykowany dla mieszkańców gmin najuboższych energetycznie. Program ten będzie nadal rozwiany przez Ministra Klimatu i Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto ustawa zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która będzie stanowiła bazę danych o emisyjności budynków i tym samym narzędzie do inwentaryzacji źródeł spalania wymagających wymiany.

Ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od jej opublikowania.

Źródło: MK
Fot. MK

USTAWA O WSPARCIU TERMOMODERNIZACJI WRACA DO KOMISJI

Po wniesionych we wtorek poprawkach do ustawy o wsparciu termomodernizacji, ta powróci do komisji – wspólne sprawozdanie mają przygotować komisja infrastruktury, samorządu i administracji, środowiska oraz ds. klimatu.

Wcześniej poprawki zaproponowała jedynie komisja nadzwyczajna ds. klimatu. Przewidywała ona skreślenie artykułów o stworzeniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. CEEB miał stać się narzędziem informatycznym dla samorządów, służącym do identyfikowania źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym oraz bazą danych nt. stanu energetycznego budynków, formach dotacji przyznanej na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

Jeżeli zaś chodzi o „Stop smog”, nowela przewiduje zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi JST wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) . Pojawi się również możliwość jednorazowego zniesienia tego limitu. Ponadto usprawnienie programu ma również nastąpić dzięki zmniejszeniu z 50 na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze oraz skrócenie utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych z 10 do 5 lat. Zgodnie z treścią noweli rozszerzone zostaną również inwestycje – pojawi się m.in. możliwość przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego.

Na program „Stop Smog” przewidziano budżet w wysokości 1,2 mld zł. Ma być on realizowany do końca 2024 r.

Źródło: CIRE
Fot. Senat

NOWELA USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW SKIEROWANA DO SENATU

W czwartek 17 września br. Sejm RP na posiedzeniu plenarnym przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Będą z niego udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne np. termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Fundusz ma działać przy BGK i zasilany będzie środkami przez NFOŚiGW. Nowe przepisy pozwolą również udostępniać środki NFOŚiGW do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, co ma pozwolić na usprawnienie współpracy z gminami.

Stworzona zostanie również Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Ma być to narzędzie informatyczne, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Źródło: Sejm
Fot. Sejm

USTAWA O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI PRZYJĘTA PRZEZ RZĄD

Rada Ministrów kierunkowo przyjęła przedłożony przez ministra klimatu projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Główne cele przedstawionego przez resort klimatu projektu stanowią walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Skutkiem ustawy ma być eliminacja emisji pyłów, pochodzących z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego (są to najczęściej indywidualne gospodarstwa domowe, niewielkie, lokalne kotłownie, warsztaty i zakłady usługowe). Wsparciem w realizacji tych celów ma być przede wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programu „Czyste Powietrze” i Programu „Stop Smog”.

Cele te wpisują się w zapowiedzi walki o czyste powietrze, ochronę środowiska i klimatu zaprezentowane przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé z 2017 r. i 2019 r.

Ponad 80 proc. budynków jednorodzinnych w naszym kraju ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Z kolei ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona.

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 • Uruchomiona zostanie Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków jako mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji.
 • System umożliwi zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. W systemie zawarta będzie informacja o formach pomocy społecznej lub innych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych mieszkańcom domów pomocy społecznej.
 • Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.
 • CEEB umożliwi bieżące monitorowanie informacji na temat dostępnych środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym na termomodernizację budynku albo wymianę „kopciuchów” w ramach środków publicznych. Dzięki tym informacjom łatwiej będzie otrzymać wsparcie finansowe na przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska, w tym na termomodernizację.
 • Dzięki CEEB zbieranie danych od mieszkańców będzie łatwiejsze. Na ich podstawie będzie można podejmować optymalne decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
 • Dla jednostek samorządu terytorialnego CEEB będzie ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.
 • Szacuje się, że inwentaryzacja obejmie ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie.
 • Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r.
 • Oznacza to zobowiązanie właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji, eksploatowali źródła ciepła lub spalania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe) – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.

Program „Stop Smog”

 • Przewidziano działania, które usprawnią funkcjonujący od lutego 2019 r. Program „Stop Smog”. Ma on być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne.
 • Środki z programu przekazywane są gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie trafiają do osób ubogich energetycznie, zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Chodzi o osoby mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. ogrzewaniem mieszkania i wody.
 • Termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych dotyczy m.in. wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na systemy grzewcze spełniające standardy niskoemisyjne.
 • Nowe rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem.

Chodzi m.in. o:

 • Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.
 • Zmniejszenie z 50 na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Osiągnięcie 30 proc. oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.
 • Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.
 • Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:
  • przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej;
  • modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego;
  • zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych).
 • Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.
 • Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.
 • Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

Program „Czyste Powietrze”

 • Program Czyste Powietrze został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r. Jest on bezpośrednio adresowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, a w rezultacie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.
 • W ramach programu przeprowadzana jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne.
 • Z programu można otrzymać dotacje. Z dotacji na termomodernizację i wymianę starego źródła ciepła może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Planowane jest uruchomienie kredytów i pożyczek dla gmin.
 • Usprawnienie funkcjonowania programu:
 • Z środków Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji (utworzonego w BGK i zasilanego przez NFOŚiGW) będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. Gwarancjami zostaną objęte przede wszystkim kredyty udzielane na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze”.
 • Możliwe będzie udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Usprawni to współpracę między nimi oraz ułatwi współpracę funduszy wojewódzkich z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami.
 • Wsparcie z programu do 20 tys. zł będą mogły otrzymać osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł.
 • Wsparcie do 32 tys. zł przewidziano dla osób mających niższe dochody (gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł).
 • Beneficjent Programu „Czyste Powietrze” będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2-10 kW (jak w programie Mój Prąd).

Znowelizowana wejdzie w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: MK
Fot. MK

POWOŁANO DO ŻYCIA DEPARTAMENT CIEPŁOWNICTWA

Przekształcenia dotykające działy administracji państwowej spowodowały powołanie do życia odrębnego Departamentu Ciepłownictwa.

W związku ze zmianami, w wyniku których część energetyczna Ministerstwa Aktywów Państwowych została przeniesiona do Ministerstwa Klimatu dawny Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa został podzielony na dwie części. W wyniku tych działań powołano do życia Departament Ciepłownictwa w ramach resortu klimatu.

Nową jednostkę organizacyjną pokieruje dyrektor Piotr Sprzączak pozostający pod bezpośrednim nadzorem wiceministra Jacka Ozdoby. Pozostałe informacje personalne nie są jeszcze znane.

Fot. Pixabay

URE: NOWE ZASADY KALKULACJI TARYF CIEPŁOWNICZYCH

Dziś wchodzą w życie nowe zasady kalkulacji taryf dla branży ciepłowniczej. 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze mają obowiązek ustalania taryf, które wcześniej podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenia taryfowe Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r., określające szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, na podstawie którego Prezes URE będzie prowadził postępowania. Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie wydane przez Ministra Energii w 2017 roku.

Nowe rozporządzenie wydłuża dwukrotnie – z 18 do 36 miesięcy – okres, dla jakiego obliczana jest tzw. stopa wolna od ryzyka. Taka zmiana powoduje, że wysokość stopy wolnej od ryzyka będzie bardziej stabilna w czasie. Poziom tego wskaźnika służy do określania kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych i odpowiada średniej rentowności dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa o najdłuższym terminie wykupu, notowanych na Rynku Treasury BondSpot.

Rozporządzenie pozwala także elektrociepłowniom, czyli źródłom kogeneracyjnym, które ustalają taryfy w sposób uproszczony tj. przychodowy, na częstsze dostosowywanie taryf do zmian zachodzących na rynku. Oznacza to, że taryfy uproszczone będą lepiej odzwierciedlały nieprzewidziane i istotne zmiany kosztów ponoszonych przez elektrociepłownie. Do tej pory tzw. taryfy uproszczone, co do zasady nie były zmieniane w trakcie ich obowiązywania. Nowe rozporządzenie daje wprost taką możliwość.

Zmiana ta obejmie znaczną cześć podmiotów działających na rynku ciepła w Polsce. W 2019 r. Prezes URE zatwierdził taryfy dla 151 źródeł, w których ciepło wytwarzane jest w kogeneracji. 127 z tych elektrociepłowni kalkulowało taryfy metodą uproszczoną.

W przypadku elektrociepłowni – właśnie ze względu na stosowany model taryfy uproszczonej – dynamiczny wzrost kosztów CO2 był przenoszony do taryf z pewnym opóźnieniem. W konsekwencji, taryfy elektrociepłowni mogły nie odzwierciedlać w pełni aktualnego poziomu kosztów CO2.

Na mocy nowych przepisów, źródła które mają obowiązek zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, a które zostały oddane do użytku do końca 2017 roku, zyskały możliwość jednorazowego doliczenia, na etapie zatwierdzania taryf, do cen ciepła określonych kwot w przeliczeniu na GJ ciepła. Jednostki węglowe mogą jednorazowo w nowej taryfie doliczyć 1,36 zł/GJ, natomiast gazowe – 0,78 zł/GJ.

W ocenie Ministerstwa Klimatu takie rozwiązanie ma zapewnić pokrycie kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w roku 2018, które nie zostały dotychczas uwzględnione w cenach ciepła ze względu na wskaźnikowy sposób kalkulacji taryf, gdy ich dopuszczalny wzrost nie mógł przekroczyć cen referencyjnych.

Źródło: URE

Fot. Pixabay

KE: WSPIERA PAŃSTWA W TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

Komisja wspiera państwa członkowskie w transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie wnioski złożone przez 18 państw członkowskich w celu wsparcia przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, które państwa te będą musiały opracować w celu uzyskania dostępu do finansowania z mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji stanowi część planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i umożliwi uruchomienie co najmniej 100 mld euro inwestycji w celu zapewnienia dodatkowego ukierunkowanego wsparcia dla regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, a które mają mniejsze możliwości sprostania jej wyzwaniom. Zatwierdzenie wniosków nastąpiło po ogłoszeniu odnośnego zaproszenia przez Komisję pod koniec lutego 2020 r. w ramach Programu wspierania reform strukturalnych.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Nadal trwają prace nad realizacją Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiana klimatu pozostaje faktem, a walka z nią jest niezwykle nagląca. Komisja będzie zdecydowanie wspierała państwa członkowskie, aby zapewnić sprawiedliwą transformację we wszystkich regionach europejskich. To wsparcie w ramach Programu wspierania reform strukturalnych jest ważnym krokiem – pomoże opracować plany przejściowe i umożliwi państwom członkowskim skorzystanie z mechanizmu sprawiedliwej transformacji, co zagwarantuje, że przejście na zieloną gospodarkę będzie przebiegać w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo w tyle.

W ramach Programu wspierania reform strukturalnych Komisja zapewni dostosowaną do potrzeb wiedzę fachową, m.in. w celu wspierania władz krajowych i regionalnych w następujących obszarach:

 • dokonanie oceny społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji oraz zarysowanie procesu transformacji do 2030 r.;
 • nawiązanie dialogu między zainteresowanymi stronami, takimi jak obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w celu wypracowania wspólnej wizji procesów transformacji;
 • określenie działań umożliwiających pomyślną realizację sprawiedliwej transformacji.
  Kolejne kroki.

W ciągu najbliższych miesięcy, do końca 2020 r., Komisja zapewni ukierunkowane wsparcie, aby pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Państwa członkowskie zachowają decydującą rolę w procesie redagowania i finalizacji tych planów, w ścisłej konsultacji z właściwymi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami, co zapewni poczucie odpowiedzialności za transformację. Po sfinalizowaniu plany zostaną przedłożone Komisji do zatwierdzenia.

Źródło: Na podstawie materiałów prasowych KE.

Fot. Pixabay

CIEPŁOWNICY CHCĄ REKOMPENSAT DOT. UPRAWNIEŃ CO2 ZA 2017 R.

Ogłoszony niedawno projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło w dużej mierze jest szansą na poprawienie sytuacji ciepłownictwa, ale według ekspertów wymaga kilku korekt.

Twórcy rozporządzenia zaproponowali mechanizm, który miałby pokryć straty z tytułu poniesionych w 2018 r. kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Według ekspertów proponowane wartości – 0,78 zł/GJ dla gazu i 1,36 zł/GJ dla węgla są za niskie. Branża postulowała zwroty dla węgla na poziomach 3-3,5 zł/GJ.

IGCP w ramach konsultacji branżowych przygotowała analizy, na bazie których wnioskuje o podwyższenie jednostkowego kosztu do 3 zł/GJ dla węgla i 1,1 zł/GJ dla gazu. Co więcej, eksperci podkreślają, że zaproponowany mechanizm dotyczy tylko 2018 r. Tymczasem już w 2017 r. ciepłownicy zostali pozbawieni szansy pokrywania rosnących kosztów uprawnień. Dlatego branża chciałaby rekompensat także za 2017 r.

Fot. Na zdjęciu prezes IGCP, Jacek Szymczak/Zdjęcie z archiwum IGCP

KORONAWIRUS UDERZA W RZĄDOWY PROGRAM “CZYSTE POWIETRZE”

Pandemia koronawirusa według informacji dziennika Rzeczpospolita nie sprzyja programowi “Czyste powietrze”, którego realizacja w nowej odsłonie ma zostać przesunięta w czasie.

Warto przypomnieć, że gabinet premiera Mateusza Morawieckiego postawił sobie za cel wymianę niemal 3 mln pieców, które są nieekologiczne i odpowiadają za tzw. niską emisję. Chodzi o popularny smog, który zabija rocznie 40 tys. osób. “Czyste powietrze” ma stanowić pakiet zachęt finansowych dla Polaków, który zniweluje to szkodliwe zjawisko.

W nowej odsłonie programu nacisk zostanie położony m.in. na zakup pomp ciepła czy paneli fotowoltaicznych. Jeśli obywatel zdecyduje się na zakup urządzenia i termomodernizację domu to może liczyć na 25 tys. zł dopłaty, a dokładając do tego coraz popularniejsze panele fotowoltaiczne – 30 tys. Zł.

Niestety w związku z ekspansją COVID-19 na świecie, w tym w Polsce, administracja państwowa skupia się na walce z nową chorobą. W efekcie na wdrożenie poprawionej antysmogowej strategii będziemy musieli jeszcze poczekać.

Fot. NFOŚiGW