Home Archive by category Bruksela (Page 2)

Bruksela

UE PLANUJE OGRANICZYĆ EMISJĘ METANU W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące aspektów emisji metanu w sektorze energetycznym. Celem tych 12-tygodniowych konsultacji jest wniesienie wkładu w przygotowanie przez Komisję wniosków dotyczących nowych przepisów UE w celu dalszego ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym, które mają zostać przedstawione jeszcze w tym roku, zgodnie z unijną strategią metanową, opublikowaną w październiku 2020 r.

Ograniczenie emisji metanu jest jedną z priorytetowych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a w unijnej strategii metanowej podkreślono potencjał przyczyniania się do realizacji kluczowych celów klimatycznych, takich jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Strategia dotycząca metanu ma na celu ograniczenie zmian temperatury do 2050 r., poprawę jakości powietrza i wzmocnienie globalnego przywództwa UE w walce ze zmianami klimatu.

Chociaż przewiduje się, że istniejące strategie polityczne dotyczące emisji gazów innych niż CO2 doprowadzą do zmniejszenia emisji metanu w UE o 29 % do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2005 r., w ocenie skutków niedawno opracowanego przez Komisję planu dotyczącego celu w zakresie klimatu na 2030 r. stwierdzono, że zwiększenie ambicji UE w zakresie ogólnego zmniejszenia emisji do 55 % do 2030 r. wymagałoby również przyspieszonych działań w zakresie emisji metanu. UE ma cele redukcyjne do 2030 r. dla wszystkich gazów cieplarnianych, przy czym antropogeniczne emisje metanu są objęte wiążącymi krajowymi celami redukcji emisji na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego. Jednak obecnie nie ma polityki poświęconej ograniczeniu antropogenicznych emisji metanu z sektora energetycznego.

Konkretne cele wniosku dotyczącego polityki są dwojakie:

 • poprawa dostępności i dokładności informacji na temat konkretnych źródeł emisji metanu związanych z energią zużywaną w UE,
 • nałożenie na przedsiębiorstwa unijnych zobowiązań do ograniczania tych emisji w różnych segmentach łańcucha dostaw energii.

Konsultacje będą trwały do północy 30 kwietnia, czyli przez standardowy okres 12 tygodni, i obejmują 9 sekcji zawierających łącznie prawie 150 pytań. Większość pytań ma formę zaznaczonego pola odpowiedzi z miejscem na dalsze wyjaśnienia. Odpowiedzi można przesyłać we wszystkich językach urzędowych UE.

Komisja liczy na jak najszerszą grupę odbiorców – od władz publicznych, przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, organizacji konsumenckich, stowarzyszeń pracowniczych, organizacji pozarządowych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, firm konsultingowych, środowisk akademickich, ośrodków analitycznych, innych zainteresowanych stron i obywateli.

Źródło: EC
Fot. EC

UE WSPIERA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W MIASTACH

Komisja Europejska przyznała nowe środki finansowe na kontynuację prac w ramach instrumentu ELENA (European Local Energy Assistance), realizowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Na mocy nowej umowy inicjatywa ta będzie wspierać projekty w ramach portfeli zrównoważonej energii (30 mln EUR) i zrównoważonego transportu (5 mln EUR). Pozwoli to na dalsze stymulowanie inwestycji w efektywność energetyczną, zwłaszcza w budynkach, sieciach cieplnych, oświetleniu ulicznym i ekologicznym transporcie miejskim. EBI zadba o wybór projektów wysokiej jakości i udostępni swoją wiedzę fachową, aby pomóc w ich pomyślnej realizacji.

Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w UE o 32,5 proc. do 2030 roku. Stan Unii 2020 wskazał na dążenie do zwiększenia tych ambicji, na przykład poprzez inicjatywy polityczne, takie jak “Fala renowacji”. Około 40 proc. całej energii w UE zużywane jest w sektorze budowlanym. Celem “fali renowacji” jest podwojenie rocznego wskaźnika renowacji energetycznej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Wiąże się to z trzecim portfelem projektów ELENY – zrównoważonym budownictwem mieszkaniowym – którego celem jest ożywienie renowacji na dużą skalę ogromnych zasobów mieszkaniowych. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 97 mln euro na pomoc techniczną, aby zwiększyć atrakcyjność efektywności energetycznej dla inwestorów prywatnych.

W ramach swoich trzech portfeli ELENA stała się instrumentem wsparcia zarówno dla projektów sektora publicznego, jak i prywatnego w zakresie efektywności energetycznej. Do setek beneficjentów ELENY należą centralne, regionalne i lokalne organy rządowe, agencje energetyczne i punkty kompleksowej obsługi, banki i inni pośrednicy finansowi oraz podmioty prywatne.

„Przyspieszenie inwestycji w efektywność energetyczną we wszystkich sektorach ma kluczowe znaczenie, jeżeli chcemy ograniczyć emisje dwutlenku węgla i złagodzić zmiany klimatyczne” – powiedział Thomas Östros, wiceprezes EBI odpowiedzialny za energię.

„W ciągu ostatnich 11 lat ELENA udowodniła, że solidne wsparcie techniczne jest ważne dla mobilizacji inwestycji i realizacji projektów. Z zadowoleniem przyjmuję dalsze zaufanie Komisji Europejskiej i jestem przekonany, że nasi eksperci zidentyfikują projekty, w których dotacje ELENA będą miały rzeczywiste znaczenie. To właśnie takie wspólne wysiłki jak te torują Europie drogę do zrównoważonej przyszłości” – powiedział Europejski komisarz ds. energii Kadri Simson i dodał, że: „Efektywność energetyczna na pierwszym miejscu jest naczelną zasadą polityki energetycznej UE i głównym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu: najczystsza energia to energia, której nie zużywamy. Inwestycje w renowację, ogrzewanie, oświetlenie i ekologiczny transport nie tylko są ekologiczne, ale również przynoszą wymierne korzyści w życiu ludzi. Współpraca z EBI i ELENĄ gwarantuje, że najlepsze projekty są realizowane w pobliżu obywateli”.

Instrument ELENA (European Local Energy Assistance) został uruchomiony w 2009 roku i od tego czasu wspiera około 120 projektów. W jego ramach wypłacono ponad 200 mln euro w formie dotacji i umożliwiono inwestycje o wartości ponad 7 mld euro.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

KE: NOWE RAPORTY O RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU

Złagodzenie środków ograniczających rozprzestrzenianie się Covid-19 sprawiło, że zapotrzebowanie na gaz i energię elektryczną w trzecim kwartale 2020 r. było znacznie bliższe “normalnemu poziomowi” niż wyjątkowe liczby odnotowane w pierwszym i drugim kwartale 2020 roku. Zgodnie z opublikowanymi dziś kwartalnymi sprawozdaniami Komisji na temat rynków gazu i energii elektrycznej, dane liczbowe dotyczące zużycia w trzecim kwartale były jednak znacznie niższe niż w tym samym okresie 2019 r.

Ze sprawozdania na temat rynku energii elektrycznej wynika, że zniesienie środków blokujących i złagodzenie ograniczeń działalności społecznej i gospodarczej pomogło we wrześniu w wielu obszarach osiągnąć poziom sprzed pandemii. Na strukturę produkcji energii elektrycznej miały wpływ stosunkowo wysokie ceny dwutlenku węgla, słaby popyt, lepsza dostępność wody i rosnąca produkcja energii słonecznej, co w sumie spowodowało wyparcie konwencjonalnych elektrowni opartych na paliwach kopalnych. W rezultacie produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych spadła o 16% rok do roku (-28 TWh), a jej udział w koszyku, wynoszący 23%, spadł poniżej udziału gazu (24%). Produkcja węgla również poniosła straty, spadając o 11% rok do roku (-11 TWh) ze względu na rosnące koszty emisji dwutlenku węgla. Elektrownie gazowe zdołały utrzymać produkcję na niezmienionym poziomie dzięki dalszej zamianie węgla na gaz.

Wysoki poziom wody (elektrownie wodne) i rosnąca produkcja energii słonecznej spowodowały wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 21 TWh – co stanowi wzrost o 33% w porównaniu z rokiem poprzednim – co daje 37% udział w koszyku energetycznym w trzecim kwartale. Było to wyższe niż w innych dużych gospodarkach.

Popyt na elektrycznie ładowane pojazdy pasażerskie (ECV) stale rósł w okresie letnim, ponieważ państwa członkowskie rozszerzyły politykę wsparcia mającą na celu zachęcanie do zakupów. W trzecim kwartale 2020 r. w UE zarejestrowano ponad 273 000 nowych pojazdów elektrycznych. Była to najwyższa kwartalna liczba w historii i przełożyła się na nadzwyczajny 10% udział w rynku – prawie dwukrotnie wyższy w porównaniu z Chinami.

Z raportu o rynku gazu wynika, że w trzecim kwartale zużycie gazu w UE nieznacznie spadło (o 0,6% r/r) i wyniosło 71 mld metrów sześciennych (bcm). Przy spadku produkcji gazu o 29% (poniżej 12 mld m3), import gazu spadł o 6% (do 77 mld m3), a import LNG o 15%.

W III kwartale 2020 r. cena spotowa TTF podwoiła się i osiągnęła 12 euro/MWh pod koniec września, do czego przyczyniły się anulowanie ładunków LNG, prace konserwacyjne przy niektórych ważnych elementach infrastruktury, np. przy polach gazowych w Norwegii, oraz ogólnie pozytywne nastroje na rynkach surowców energetycznych. Ceny w centrach handlu gazem w trzecim kwartale 2020 r. były jednak nadal niższe o 19-27% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W trzecim kwartale 2020 r. (w porównaniu z trzecim kwartałem 2019 r.) ceny detaliczne gazu dla gospodarstw domowych i przemysłu spadły odpowiednio o 12 % i 6 % dla odbiorców średniorocznych, co odzwierciedla spadek hurtowych cen gazu w dwóch poprzednich kwartałach.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

WIATR I WODA DOSTARCZAJĄ NAJWIĘCEJ ODNAWIALNEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Z ostatnich danych Eurostatu wynika, że w 2019 r. odnawialne źródła energii stanowiły 34 % zużycia energii elektrycznej brutto w UE, czyli nieco więcej niż 32 % w roku 2018.

Energia wiatrowa i wodna stanowiła ponad dwie trzecie całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (po 35 %). Pozostała energia elektryczna pochodziła z energii słonecznej (13%), biopaliw stałych (8%) i innych źródeł odnawialnych (9%). Najszybciej rozwijającym się źródłem jest energia słoneczna, która w 2008 roku stanowiła 1%.

Wśród państw członkowskich UE ponad 70 proc. energii elektrycznej zużywanej w 2019 r. pochodziło ze źródeł odnawialnych w Austrii (75 proc.) i Szwecji (71 proc.). Zużycie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych było również wysokie w Danii (65 proc.), Portugalii (54 proc.) i na Łotwie (53 proc.), co stanowi ponad połowę energii elektrycznej zużywanej w tych państwach.

Na drugim końcu skali udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynosił 10 % lub mniej na Malcie (8%), Cyprze, w Luksemburgu i na Węgrzech (wszystkie 10%).

Źródło: EC
Fot. Pixabay

CZY STAĆ CIĘ NA OGRZEWANIE DOMU?

Według nowych danych opublikowanych przez Eurostat, 6,9 % ludności UE stwierdziło w badaniu ogólnounijnym w 2019 r., że nie stać ich na wystarczające ogrzewanie domu. Udział ten osiągnął najwyższy poziom w 2012 r. (10,8%), a w kolejnych latach stale spadał.

Sytuacja w państwach UE jest zróżnicowana. Największy odsetek osób, które stwierdziły, że nie stać ich na odpowiednie ogrzewanie domu, odnotowano w Bułgarii (30,1%), a następnie na Litwie (26,7%), Cyprze (21,0%), w Portugalii (18,9%), Grecji (17,9%) i we Włoszech (11,1%). Natomiast najniższe udziały (około 2%) odnotowano w Finlandii, Austrii, Szwecji, Słowenii, Luksemburgu, Estonii i Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć w nowo opublikowanej interaktywnej publikacji Eurostatu “Housing in Europe”.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

HOLENDERSKIE CIEPŁOWNICTWO KOMUNALNE NABIERA ZIELONEGO PRZYSPIESZENIA

50 mln EUR kredytu EBI dla holenderskiej spółki zajmującej się zrównoważoną energią i odpadami HVC, wspieranego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, na wsparcie 5-letnich planów inwestycyjnych HVC. Finansowanie zostanie wykorzystane na zapewnienie ogrzewania ze źródeł odnawialnych dla ogrodnictwa szklarniowego w holenderskim regionie “Westland”, a także na rozbudowę sieci ciepłowniczych w regionach wokół Alkmaar i Dordrecht.

HVC Group, firma zajmująca się zrównoważoną energią i odpadami w Holandii, podpisała 15-letnią umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 50 mln euro. Finansowanie EBI jest wspierane w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. HVC wykorzysta ten kredyt na realizację swoich planów inwestycyjnych w latach 2020-2024, które obejmą zarówno rozbudowę istniejących sieci ciepłowniczych w Alkmaarze i Dordrechcie, jak i inwestycje w źródła geotermalne do ogrzewania szklarni w regionie Westland.

Około jedna piąta kosztów projektu zostanie przeznaczona na rozbudowę istniejących sieci ciepłowniczych HVC w regionach Alkmaar i Dordrecht, które EBI wspierał na początku lat 2000. Tutaj HVC zastąpi pojedyncze kotły grzewcze na gaz ziemny w budynkach mieszkalnych i komercyjnych istniejącymi scentralizowanymi i bardziej zrównoważonymi systemami wytwarzania ciepła (biomasa i częściowo odnawialne odpady), a także zwiększy liczbę przyłączy. Powyższe działania są częścią szerszego programu ciepłowniczego, o którym zdecydowali akcjonariusze HVC w maju 2020 roku. Program ten obejmuje nowe sieci ciepłownicze na obszarze działania firmy HVC, jak również działania mające na celu zapewnienie bardziej zrównoważonych źródeł ciepła.

W regionie “Westland”, znanym z branży ogrodnictwa szklarniowego, HVC zastąpi naturalne ogrzewanie gazowe dla szklarni ogrodniczych niskoemisyjną energią geotermalną, instalując kilka geotermalnych źródeł ciepła. Odejście od ogrzewania gazem ziemnym przyniesie korzyści zarówno pod względem kosztów, jak i ochrony środowiska.

Komisarz ds. gospodarki, Paolo Gentiloni, powiedział: “Cieszę się, że plan inwestycyjny wspiera kredyt w wysokości 50 mln EUR przyznany przez EBI dla HVC Groep, przedsiębiorstwa zajmującego się zrównoważoną energią i odpadami w Holandii. Projekt ten pokazuje, jak może wyglądać przyszłość ogrzewania w Europie: dzięki temu kredytowi firma HVC będzie mogła instalować w budynkach i szklarniach ogrodniczych bardziej scentralizowane i zrównoważone wytwarzanie ciepła w oparciu o biomasę, odpady odnawialne i niskoemisyjną energię geotermalną. To wspaniała inicjatywa, która oszczędza pieniądze i jest dobra dla naszego klimatu”.

Ingrid Tigchelaar, dyrektor finansowy HVC, powiedziała o umowie: “Program ciepłowniczy HVC stanowi znaczący wysiłek na rzecz zrównoważonego rozwoju w Holandii, a wsparcie EBI pozwala nam na przyspieszenie tego procesu. Wspólnie z naszymi udziałowcami i różnymi korporacjami zajmującymi się budownictwem socjalnym mamy i wykazujemy cierpliwość, która jest niezbędna do realizacji tego udanego podejścia”.

“Jak przedstawiono w niedawno zatwierdzonej przez Bank Ochrony Klimatu mapie drogowej, w najbliższych latach EBI znacznie zwiększy swoje finansowanie na rzecz klimatu. W ten sposób jeszcze ważniejsza staje się poprawa śladu węglowego holenderskiego sektora ogrodnictwa szklarniowego” – powiedział wiceprezes EBI Christian Thomsen i dodał, że “Cieszymy się, że możemy ponownie nawiązać współpracę z HVC po sfinansowaniu pierwotnych sieci ciepłowniczych, które teraz zostaną rozbudowane, szczególnie w obecnej chwili, kiedy to zarówno koszty, jak i środowisko mają zasadnicze znaczenie”.

Jest to piąta pożyczka EBI dla HVC, którą EBI wspiera od 1994 roku. Na przestrzeni lat sfinansował on ważne kroki na drodze do przekształcenia HVC w przedsiębiorstwo zajmujące się zrównoważoną energią i ciepłownictwem komunalnym.

Źródło: EC
Fot. Unsplash

LIKWIDACJA LUKI W INWESTYCJACH W EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Komisja Europejska oficjalnie uruchomiła nową, odnowioną stronę internetową Grupy Instytucji Finansowych UE-ONZ ds. Efektywności Energetycznej (EEFIG), która ma na celu wypełnienie luki inwestycyjnej w zakresie efektywności energetycznej. Celem nowej strony internetowej jest lepsze informowanie zainteresowanych stron z sektora finansowego o działaniach EEFIG, w tym o synergiach między istniejącymi strukturami EEFIG a nowymi inicjatywami UE przewidzianymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności w ramach inicjatywy “Fala renowacji”.

Efektywność energetyczna odgrywa kluczową rolę w realizacji unijnego Zielonego Ładu, który ma stać się neutralny dla klimatu do roku 2050. Jednocześnie największe luki inwestycyjne zidentyfikowane w trakcie realizacji tego przejścia na czystą energię dotyczą środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) i przemyśle. Komisja Europejska szacuje, że aby osiągnąć nowo uzgodniony cel klimatyczny w wysokości 55 % do 2030 r., potrzeba około 275 mld EUR na inwestycje, co stanowi lwią część efektywności energetycznej.

Grupa Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej (EEFIG) została powołana przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej oraz Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zgromadzenie uczestników zarówno z publicznych, jak i prywatnych instytucji finansowych, przedstawicieli przemysłu i ekspertów branżowych.

Dzięki wielopoziomowemu dialogowi z zainteresowanymi stronami, zorganizowanemu w ukierunkowanych grupach roboczych, członkowie EEFIG wymieniają się pomysłami, opracowują rozwiązania rynkowe i zalecają środki polityczne, które mają na celu zidentyfikowanie i pokonanie barier w długoterminowym finansowaniu efektywności energetycznej. Dzięki temu EEFIG znajduje się w kluczowej pozycji umożliwiającej wspieranie inwestycji sektora prywatnego w ramach celów Europejskiego Zielonego Ładu, unijnego planu naprawy gospodarczej oraz opublikowanej w październiku strategii Renovation Wave.

Obecnie EEFIG składa się z ośmiu grup roboczych, które prowadzą szeroko zakrojone działania w kilku obszarach tego kluczowego wyzwania inwestycyjnego dla Europy, takich jak:

 • Monitorowanie i ocena praktyk finansowych;
 • Zwiększenie przejrzystości w zakresie wyników i ryzyka inwestycji poprzez udoskonalenie platformy inwestycyjnej na rzecz efektywności energetycznej (DEEP);
 • Analiza wyników i ryzyka związanego z niespłacaniem kredytów na rzecz efektywności energetycznej;
 • Określanie wielorakich korzyści płynących z inwestycji w efektywność energetyczną;
 • Wspieranie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w budynkach i przemyśle.

Źródło: EC
Fot. EC

KALENDARZ AUKCJI EU ETS NA 2021 OPUBLIKOWANY

Europejska Giełda Energii (EEX) opublikowała kalendarz aukcji EU ETS na rok 2021. Licytacje rozpoczną się 29 stycznia 2021 r. – od aukcji przeprowadzonej przez Niemcy. Aukcje na wspólnej platformie aukcyjnej rozpoczną się 1 lutego 2021 r. i będą obejmować wolumeny dla Funduszu Innowacji i Funduszu Modernizacji. Pierwsza polska aukcja w 2021 r. odbędzie się 3 lutego 2021 r.

Są to pierwsze kalendarze aukcji uprawnień do emisji w 4. fazie EU ETS (2021-2030). Składają się one z wolumenów dla wszystkich państw członkowskich, Funduszu Innowacji i Funduszu Modernizacji. Kalendarz aukcji wolumenów, które mają być sprzedane na aukcji w Zjednoczonym Królestwie w związku z udziałem w EU ETS instalacji wytwarzających energię elektryczną w Irlandii Północnej, zostanie opublikowany w połowie 2021 r.

EEX, niedawno ponownie wyznaczona wspólna platforma aukcyjna, przeprowadzi aukcje dla 25 państw członkowskich i 3 państw EOG-EFTA, a także dla Funduszu Innowacji i Funduszu Modernizacji. Niemcy będą oddzielnie sprzedawać swoje wolumeny również na EEX, która jest ich platformą aukcyjną z możliwością wycofania się. Polska będzie nadal korzystać z EEX (jako wspólnej platformy aukcyjnej) w celu sprzedaży swoich uprawnień na aukcji, jeżeli nie zostanie wyznaczona platforma opt-out.

Wolumeny na aukcji 2021 r. są obliczane zgodnie z wcześniej opublikowanymi danymi.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

UDZIAŁ OZE WYNIÓSŁ 19,7%

Zgodnie z opublikowanymi w grudniu danymi EUROSTATU, na poziomie UE udział końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych osiągnął 19,7% w 2019 roku.

Przy ponad połowie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, Szwecja (56,4%) miała zdecydowanie największy udział wśród państw członkowskich UE w 2019 r., wyprzedzając Finlandię (43,1%), Łotwę (41,0%), Danię (37,2%) i Austrię (33,6%). Na przeciwnym końcu skali najniższy udział odnawialnych źródeł energii odnotowano w Luksemburgu (7,0%), na Malcie (8,5%), w Niderlandach (8,8%) i Belgii (9,9%).

Jeśli chodzi o cele krajowe, czternaście państw członkowskich przekroczyło poziomy docelowe na rok 2020. Sześć państw członkowskich zbliża się do swoich poziomów docelowych: Węgry, Austria i Portugalia (o 0,4 punktu procentowego w stosunku do ich celów krajowych), Niemcy (o 0,6 punktu procentowego), Malta (o 1,5 punktu procentowego) i Hiszpania (o 1,6 punktu procentowego). Z kolei Francja (o 5,8 punktu procentowego od ich celów krajowych), Niderlandy (o 5,2 punktu procentowego), Irlandia i Luksemburg (w obu przypadkach o 4,0 punktu procentowego) są nadal dość odległe od swoich celów.

Źródło: EC
Fot. EC

KONIEC NEGOCJACJI W SPRAWIE EFRR ORAZ EFS

8 grudnia osiągnięto porozumienie w zakresie trylogów odnoszących się do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności po 2020 r.

Główne elementy kompromisu obejmują:

 • obszary inwestycji, które przyczynią się do stworzenia inteligentniejszej, bardziej ekologicznej, lepiej połączonej i bardziej społecznej Europy, bliższej swoim obywatelom;
 • tematyczna koncentracja funduszy na europejskich priorytetach na rzecz ekologicznej (minimum 30 proc.), cyfrowej i innowacyjnej UE;
  zakres wsparcia w celu ukierunkowania inwestycji,
 • większa koncentracja na terytoriach, na których występują wyzwania w zakresie rozwoju, takich jak obszary wiejskie, obszary o niższej sytuacji demograficznej lub o niekorzystnych warunkach naturalnych;
 • środki przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów miejskich (8 % alokacji);
 • europejska inicjatywa na rzecz obszarów miejskich – nowe narzędzie służące usprawnieniu istniejących strumieni wsparcia udostępnianych miastom przez Komisję (wiedza, budowanie potencjału i innowacje);
 • międzyregionalne inwestycje innowacyjne – nowa inicjatywa, która połączy regiony współpracujące na rzecz rozwoju doskonałości w dziedzinie badań i innowacji;
 • zakres wsparcia w ramach specjalnych dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb regionów najbardziej oddalonych.

Co istotne (z punktu widzenia Polski) udało się wywalczyć 1,55% na wsparcie inwestycji gazowych. To w sumie o 25% więcej pieniędzy niż w kończącej się właśnie perspektywie 2014-2020 (było 656 mln euro – powinno być 817 mln euro) – i to przy generalnie mniejszej kopercie narodowej i ogólnie gorszej, atmosferze wokół gazu i finansowania go ze środków UE. Dodatkowo udało się na końcu uniknąć jakichkolwiek limitów emisji, a odniesienie do taksonomii (ogólne – nie do aktów delegowanych) – przenieść do recitalu.

Źródło: KE
Fot. Pixabay