IRLANDIA: NOWY SYSTEM WSPARCIA DLA OZE

Komisja Europejska zatwierdziła, na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, program wsparcia na rzecz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Irlandii. Środek ten przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych UE bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Ten program wspierania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przyczyni się do transformacji Irlandii w kierunku niskoemisyjnej i zrównoważonej środowiskowo gospodarki, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i unijnymi zasadami pomocy państwa.

Irlandia zamierza wprowadzić nowy środek pomocy o nazwie „program wspierania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych” (ang. Renewable Electricity Support Scheme – RESS) w celu wspomagania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, fotowoltaicznej i wiatrowej. Program ten przyczyni się do realizacji celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i pomoże Irlandii osiągnąć jej cel krajowy, jakim jest odejście od paliw kopalnych i osiągnięcie do 2030 r. 70-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym

RESS dysponuje łącznym szacunkowym budżetem wynoszącym pomiędzy 7,2 a 12,5 mld euro i będzie trwać do 2025 r. W tym okresie pomoc z RESS na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie przydzielana w ramach aukcji. Wszystkie kwalifikowalne technologie będą konkurować o dotacje w drodze aukcji, co powinno zapewnić osiągnięcie celów w zakresie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w racjonalny pod względem kosztów sposób, dzięki stymulowaniu konkurencji. Irlandia przewiduje jednak preferencyjne traktowanie pewnych niewielkich ilości energii słonecznej i morskiej energii wiatrowej, powołując się na długoterminowy potencjał takich technologii w tym kraju.

Wnioskodawcy, którzy zostaną wybrani, będą otrzymywać przez 15 lat wsparcie z programu w formie premii dopłacanej do ceny rynkowej. W ramach konkurencyjnych aukcji, w drodze których przyznawana jest pomoc, określana będzie „cena wykonania” (ang. strike price). Gdy cena rynkowa będzie niższa od tej ceny wykonania, beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania płatności odpowiadających różnicy między tymi dwiema cenami. Kiedy jednak to cena rynkowa będzie przewyższać cenę wykonania, beneficjenci będą musieli zapłacić kwotę różnicy między tymi dwiema cenami. Kwoty te zostaną zwrócone irlandzkim konsumentom poprzez niższe rachunki za energię elektryczną.

Aby zyskać akceptację i poparcie opinii publicznej dla ambitnych celów Irlandii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, RESS wprowadza szczególne mechanizmy, które wspomagają projekty społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej oraz same społeczności przyjmujące projekty wspierane z RESS. Społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej będą mogły korzystać z dotacji i pożyczek na rozwój ich własnych projektów. Oprócz tego będą one uczestniczyć w aukcjach w ramach specjalnej kategorii, aby zagwarantować, że określony odsetek ich projektów otrzyma wsparcie. Społeczności przyjmujące projekty wspierane z RESS będą korzystać z funduszu finansowanego przez beneficjentów tego programu. Fundusz ten będzie inwestować w wybrane technologie i zrównoważone cele, w tym edukację, efektywność energetyczną, zrównoważoną energię i inicjatywy na rzecz klimatu, na terenach sąsiadujących z projektami RESS.

Irlandia opracowała również szczegółowy plan oceny RESS, obejmujący w szczególności pełną analizę kosztów i korzyści związanych z nowatorskimi mechanizmami i środkami wspomagającymi społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej.
Komisja oceniła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności swoich wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią.

Komisja uznała, że pomoc jest konieczna i ma efekt zachęty, ponieważ ceny energii elektrycznej nie pokrywają w pełni kosztów wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a do RESS kwalifikują się tylko te technologie odnawialne, które potrzebują wsparcia publicznego, aby stać się rentownymi inwestycjami. Pomoc ta jest również proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum, ponieważ jej wysokość będzie ustalana w drodze konkurencyjnych aukcji.

Komisja stwierdziła zatem, że irlandzki RESS jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ wspiera wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *