KE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NADAL WYMAGA POPRAWY

Zużycie energii w UE spadło w 2018 r., po wzroście w latach 2014-2017, ale zgodnie z opublikowanym rocznym sprawozdaniem Komisji z postępów w zakresie efektywności energetycznej konieczne jest znaczne przyspieszenie redukcji, jeśli cel na 2020 r. w zakresie efektywności energetycznej ma zostać osiągnięty.

W oparciu o sprawozdania przedłożone przez każde państwo członkowskie UE w 2019 r. dotyczące efektywności energetycznej, skumulowane dane w tym raporcie podkreślają, że rosnąca aktywność gospodarcza skutkuje wyższym zapotrzebowaniem na energię, jeżeli nie towarzyszy jej odpowiednia polityka w zakresie efektywności energetycznej.

Raport potwierdza, że w normalnych okolicznościach [tj. bez COVID-19] jest mało prawdopodobne, aby UE osiągnęła swój cel na 2020 r. Problematyczny zdaje się więc być fakt, że popyt na energię po kryzysie COVID-19 jeszcze bardziej wzrośnie.

W swoich konkluzjach Komisja Europejska odnosi się do luki w realizacji między docelowym 32,5% efektywności energetycznej na 2030 r. a skumulowanymi ambicjami państw członkowskich określonymi w ich odpowiednich Krajowych planach na rzecz klimatu i energii (KPEiK). Potwierdza, że wiele państw członkowskich pozytywnie odniosło się do zeszłorocznych zaleceń Komisji w sprawie projektów krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, ale stwierdza, że skumulowany wpływ ostatecznych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu jest nadal niewielki, jeśli chodzi o osiągnięcie unijnych celów efektywności energetycznej na 2030 r.

Ostateczna ocena Komisji ma zostać opublikowana jesienią. Raport podsumowuje, że luka w realizacji wysiłków na rzecz efektywności energetycznej do 2020 r. oraz luka w ambicjach na 2030 r. wymagają zdecydowanych działań na szczeblu krajowym i unijnym w związku z ożywieniem po wystąpieniu epidemii.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej państwa członkowskie są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań dotyczących ich wyników w zakresie zmniejszania zużycia energii. Następnie Komisja jest zobowiązana do przedstawienia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu oceny łącznego wpływu różnych środków podjętych na szczeblu krajowym.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *