KE PUBLIKUJE SPRAWOZDANIE W SPRAWIE BARIER NA DETALICZNYCH RYNKACH ENERGII W UE

W tym tygodniu Komisja Europejska opublikowała nowe badanie na temat barier na europejskich detalicznych rynkach energii, którego celem jest zidentyfikowanie pozostałych przeszkód na rynku detalicznym, ocena ich znaczenia oraz zaproponowanie potencjalnych sposobów ich przezwyciężenia. W ujęciu globalnym badanie obejmuje sprawozdanie końcowe, 28 podręczników dla poszczególnych krajów (dla każdego państwa członkowskiego z wyjątkiem Malty, a także Norwegii i Wielkiej Brytanii) oraz sprawozdanie z rankingu europejskiego indeksu barier. Jest ono wynikiem ponad 12 miesięcy wymiany poglądów z około 150 dostawcami, odpowiednimi krajowymi organami regulacyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Na podstawie wstępnej ankiety przeprowadzonej z zainteresowanymi stronami oraz dalszych dyskusji w badaniu określono pięć głównych barier: i) przewaga pionowo zintegrowanych uczestników rynku; ii) niska świadomość lub zainteresowanie klientów; iii) niepewność co do przyszłości regulacyjnej lub cyfryzacji; iv) niepewność co do obecnego otoczenia regulacyjnego lub jego rozwoju; oraz v) strategiczne zachowanie operatora zasiedziałego lub innych uczestników rynku.

W raporcie przedstawiono różne propozycje rozwiązania tych problemów, zauważając, że różnią się one w zależności od kraju. W tym kontekście w badaniu podkreślono również szereg przypadków i tendencji dotyczących najlepszych praktyk. Na przykład, na kilku rynkach istnieją już centra danych, a na kilku innych są one planowane; regulacja cen staje się nieco mniej powszechna; a rozdzielenie staje się coraz bardziej powszechne.

W miarę postępującej decentralizacji systemu energetycznego rynki detaliczne będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu konsumentom możliwości korzystania z niskich cen, szerokiego wyboru ofert i najnowszych innowacji. Badanie to będzie pomocne w kształtowaniu przyszłej polityki krajowej i unijnej w tym obszarze.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *