KE ZWRACA SIĘ DO TSUE W SPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA W RUMUNII

Na początku grudnia Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Rumunii w związku z nieprzestrzeganiem przez nią unijnych przepisów dotyczących zwalczania zanieczyszczeń przemysłowych oraz nieprzyjmowaniem programu kontroli zanieczyszczeń powietrza.

Jak wskazuje Komisja, w pierwszym przypadku Rumunia nie dopilnowała, aby trzy zakłady przemysłowe działały na podstawie ważnego pozwolenia na mocy dyrektywy IED w celu zapobiegania zanieczyszczeniom lub ich ograniczania. W drugim przypadku Rumunia nie przyjęła swojego pierwszego krajowego programu kontroli zanieczyszczenia powietrza na mocy dyrektywy w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (dyrektywa NEC).

Europejski Zielony Ład, prowadzący UE do osiągnięcia poziomu zerowego zanieczyszczenia, kładzie nacisk na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, które jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zdrowie społeczeństwa. Pełne wdrożenie prawodawstwa UE ma kluczowe znaczenie dla skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych ustanawia przepisy mające na celu zapobieganie i ograniczanie szkodliwych emisji przemysłowych do powietrza, wody i ziemi oraz zapobieganie powstawaniu odpadów. Zgodnie z dyrektywą, instalacje przemysłowe muszą posiadać pozwolenia, aby móc działać. W przypadku braku pozwolenia nie można sprawdzić w szczególności zgodności z dopuszczalnymi wartościami emisji i nie można skutecznie uniknąć zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi. Trzy zakłady przemysłowe w Rumunii nie posiadają jeszcze pozwolenia gwarantującego, że ich emisje do powietrza nie przekraczają dopuszczalnych wielkości emisji określonych w prawie UE.

Na mocy dyrektywy NEC państwa członkowskie są zobowiązane do sporządzenia, przyjęcia i wdrożenia krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza. Powinny one obejmować środki mające na celu osiągnięcie poziomów jakości powietrza, które nie powodują znacznego negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne oraz nie stanowią dla nich zagrożenia. Dyrektywa ustanawia zobowiązania w zakresie redukcji emisji w państwach członkowskich w odniesieniu do pięciu substancji zanieczyszczających powietrze (dwutlenek siarki, tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne, amoniak i drobny pył zawieszony – PM2,5), z których państwa członkowskie muszą składać coroczne sprawozdania. Rumunia powinna była przedstawić Komisji swój pierwszy krajowy program kontroli zanieczyszczeń powietrza do dnia 1 kwietnia 2019 r., ale jeszcze go nie przyjęła.

Komisja wnosi zatem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Rumunii w obu tych przypadkach.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *