MODERNIZACJA CIEPŁOWNI MPEC ŁOMŻA

Instalacja biomasowa, na którą składają się niezależne palenisko i kocioł VHB-12.5, dedykowany dla instalacji komina wraz z elektrofiltrem oraz układ podawania paliwa z placem magazynowym została uruchomiona 02.01.2020 r. To pierwsza faza głębszych działań modernizacyjnych jakie realizuje MPEC Sp. z o.o. w Łomży w źródle wytwarzania ciepła.

Miejska Spółka patrzy już w przyszłość i przed nią kolejne poczynania inwestycyjne. Uzyskanie efektywnego systemu ciepłowniczego, o które zabiega wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych nastąpi po zrealizowaniu drugiego etapu działań inwestycyjnych w Ciepłowni Miejskiej w Łomży.

W dniu 18.08.2020 r. nastąpiło uroczyste podpisanie w Ratuszu Miasta Łomża umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. a ENERGIKA Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Spółka Jawna na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

Instalacja kogeneracyjna to układ składający się z kotła parowego 12,5 MW wraz z ekonomizerem kondensacyjnym, turbozespołu 3,2 MW dedykowanego dla instalacji komina wraz z elektrofiltrem.

Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną Ofertą z dnia 19.06.2020 r, zrealizować prace projektowe i wykonać roboty budowlane dla omawianej inwestycji w ciągu 26 miesięcy.

Projekt: ,, Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy ” realizowany jest w ramach:

Priorytetu 1. – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Działanie 1.6. – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Poddziałanie 1.6.1. – Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Koszt inwestycji wynosi 49 999 980 PLN netto, z czego 37,75 % stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Celem bezpośrednim projektu jest wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii (OZE), do którego zaliczana jest biomasa.

Przewiduje się produkcję ciepłą na poziomie 250 000 GJ rocznie i odprowadzanie energii elektrycznej do Krajowego Systemu Energetycznego w wysokości około 17 000 MWh rocznie.
Paliwo wyłącznie biomasowe, w postaci zrębki drzewnej będzie wspólne dla obu instalacji OZE i pochodziło od tych samych dostawców.

Spółka szacuje, że eksploatacja kolejnej instalacji biomasowej ograniczy do 35% spalanie paliwa węglowego i w konsekwencji emisję zanieczyszczeń do powietrza z emitora (E1) ciepłowni.

Źródło: MPEC Łomża
Fot. MPEC Łomża

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *