NFOŚIGW PRZEKAŻE 500 MLN ZŁ NA PROŚRODOWISKOWE INWESTYCJE GRUPY PGE

Cztery projekty z zakresu redukcji emisyjności, które będą realizowane przez Elektrownię Bełchatów oraz dwa ciepłownicze przedsięwzięcia w Toruniu i w Siechnicach dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekologiczne rozwiązania PGE Polskiej Grupy Energetycznej pochłoną ponad 600 mln zł a łączne dofinansowanie sześciu inwestycji – ze środków unijnych i krajowych – wyniesie blisko 500 mln zł.

Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3-6 oraz 8-12 w Elektrowni Bełchatów i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł w formie pożyczki z programu NFOŚiGW „Energia Plus”.

Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2 Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie prawie 42 mln zł (również z programu „Energia Plus”), a na redukcję emisji rtęci z bloków 2-12 i 14 niemal 18 mln zł w ramach „Sokoła”, czyli programu NFOŚiGW wspierającego wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

W obszarze ciepłownictwa NFOŚiGW przyznał dwie unijne dotacje z POIiŚ 2014-2020, działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Pierwsza z nich ponad 9 mln zł będzie przeznaczona na modernizację sieci i węzłów w Toruniu, z kolei druga to 2 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach i Świętej Katarzynie.

„Od ponad 30 lat NFOŚiGW wspiera inwestycje prośrodowiskowe w całej Polsce. Rocznie przeznaczamy na ten cel ok. 6 mld zł, którymi dysponujemy w ramach krajowego i zagranicznego budżetu, w tym środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cieszymy się, że naszym beneficjentem jest Grupa PGE, która może być wzorem dla innych przedsiębiorstw w efektywnym wykorzystywaniu pozyskanych środków na innowacyjne inwestycje proekologiczne. Podpisane dzisiaj umowy o dofinansowanie znacząco przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji (pyłów, siarki, rtęci), a tym samym do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy” – powiedział Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podczas podpisania umów o dofinansowanie sześciu inwestycji Grupy PGE, co miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu 12 sierpnia br.

„W bieżącym roku także planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie projektów na sumę ponad 400 mln zł. Największa kwota, o jaką będziemy ubiegać się w tym roku, dotyczy wsparcia realizacji projektu budowy Elektrociepłowni Nowa Czechnica. Cenimy sobie wieloletnią współpracę z NFOŚiGW, która owocuje skutecznym dostosowywaniem jednostek wytwórczych Grupy PGE do wymogów środowiskowych oraz rozwojem ciepłownictwa sieciowego sprzyjającego poprawie jakości powietrza w miastach i bezpieczeństwu dostaw ciepła” – powiedział Prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski.

Projekty dofinansowane z programu NFOŚiGW „Energia Plus”:

 1. „Obniżenie emisji SO2 na blokach 3-6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”
  Projekt zakłada m.in. kompleksową modernizację istniejących instalacji odsiarczania spalin na blokach od 3 do 6 oraz rozbudowę układów odwadniania gipsu, modernizację układów transportu gipsu, a także rozbudowę istniejącej młynowni kamienia wapiennego w zakresie dwóch linii mielenia dla mokrego odsiarczania spalin bloków nr 2-12. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2021 r., pożyczka przeznaczona na ten cel ze środków Narodowego Funduszu to prawie 209 mln zł.
 2. „Obniżenie emisji SO2 na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”
  To przedsięwzięcie, które obejmie kompleksową modernizację istniejących instalacji odsiarczania spalin służące ograniczeniu emisji dwutlenku siarki. Wysokość dofinansowania tej inwestycji to ponad 216 mln zł, zakończenie projektu zaplanowano na styczeń 2022r.
 3. „Obniżenie emisji pyłu na bloku 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”
  To inwestycja obejmująca m.in. wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych (w tym projektów podstawowego, wykonawczego i budowlanego oraz dokumentacji montażowej, powykonawczej i koncesyjnej) orazrealizację dostaw urządzeń i wykonawstwo prac na terenie obiektu. Kwota dofinansowanie z NFOŚiGW to ponad 41 mln zł.

Projekt dofinansowany z programu NFOŚiGW „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”:

 1. „Obniżenie emisji rtęci na blokach 2-12 i 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów”
  Projekt ma na celu ograniczenie emisji rtęci, z procesów energetycznego spalania i dostosowania do BAT (ang. Best Available Technology) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wynikające z zaostrzania wymagań emisyjnych w zakresie emisji rtęci i dwutlenku siarki ze źródeł spalania. Istotny w kontekście tego przedsięwzięcia jest również element innowacyjności, który polega na doborze składu mieszanek soli bromu uwzględniających skład węgla brunatnego spalanego w elektrowni Bełchatów oraz odpowiednim doborze miejsca dawkowania mieszanek. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to koniec grudnia 2021 r., NFOŚiGW wesprze projekt kwotą pożyczki w wysokości prawie 18 mln zł.

Projekty dofinansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu:

 1. „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu – etap II”
  Projekt realizowany będzie w Toruniu i ma na celu budowę ponad 9 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 45 szt. węzłów cieplnych. Efekt ekologiczny będą stanowić spadek emisji gazów cieplarnianych oraz emisji pyłów, a także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Wsparcie to ponad 9 mln zł.
 2. „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”
  To przedsięwzięcie, którego przedmiotem będzie wybudowanie prawie 3 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 27 indywidualnych węzłów cieplnych. Dofinansowanie wyniesie ponad 2 mln zł.

Dwa wyżej wymienione projekty rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2022 rok. Modernizacja sieci ciepłowniczych, wymiana węzłów grupowych na indywidualne na rynku toruńskim i w Gminie Siechnice przyniosą również efekt środowiskowy w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla. Realizacja inwestycji zmniejszy również zużycie tzw. energii pierwotnej, m.in. dzięki ograniczeniu strat ciepła podczas jego przesyłania.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *