O ZADANIACH DOLIN WODOROWYCH NA KONFERENCJI „H2POLAND”

„Celem dolin wodorowych jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych oraz optymalizacja procesów i kosztów. Planowane jest utworzenie w Polsce co najmniej pięciu dolin wodorowych” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas konferencji „H2Poland”. Spotkanie odbyło się 18 maja 2022 r. w Poznaniu.

Pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska zwrócił uwagę, że budowa gospodarki wodorowej będzie się opierać na tworzeniu dolin wodorowych, które pozwolą na stworzenie łańcucha wartości związanych z gospodarką wodorową, tj. produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. W dolinach wodorowych będą prowadzone projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne, które przyczynią się do rozwoju tego sektora.

Zgodnie z „Polską Strategią Wodorową” do 2030 r. planowanie jest utworzenie co najmniej pięciu dolin wodorowych. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że jesteśmy na właściwej drodze do realizacji tego celu – zaznaczył.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował również, że planowane jest powołanie Operatora Dolin Wodorowych, który będzie nadzorował Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych, skupiający dotychczas utworzone doliny.

Zachęcam, aby każda z dolin wybrała swoją inteligentną specjalizację. Wierzę, że doliny wodorowe będą stanowiły lokalne centra doskonałości technologii wodorowych – dodał.

Zdaniem wiceministra Zyski każda Dolina Wodorowa spowoduje znaczący rozwój lokalnych sektorów przemysłowych wykorzystujących technologie wodorowe. Do głównych korzyści powstawania dolin wodorowych możemy zaliczyć m.in.:

  • budowę silnego i konkurencyjnego globalnie polskiego przemysłu wodorowego,
  • wzmacnianie regionalnej konkurencyjności poprzez budowę silnej lokalnej gospodarki opartej na specjalizacji wodorowej,
  • integrację polskiego potencjału przemysłowego, naukowego i badawczego w strategicznych dla Polski priorytetowych obszarach technologii wodorowych,
  • budowę polskiego kapitału technologicznego w przemyśle wodorowym,
  • wzrost dostępu do nowych i innowacyjnych technologii transferowanych do Dolin Wodorowych i powstawanie tam nowych firm,
  • wzrost dostępu do źródeł finansowania, w tym dotacji UE oraz instrumentów zwrotnych,
  • powstawanie nowych wysokopłatnych miejsc pracy.

Otoczenie regulacyjne

Jak zaznaczył wiceminister Zyska, jednym z celów „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” jest stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

W ramach realizacji Strategii rozpoczęliśmy pracę nad „Konstytucją dla wodoru”. Jest to pakiet legislacyjny, którego celem jest zapewnienie korzystnego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju gospodarki wodorowej oraz wprowadzenie mechanizmu wsparcia dla produkcji wodoru. Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad filarem wprowadzającym reguły dla rynku wodoru – wyjaśnił.

Pełnomocnik rządu ds. OZE dodał także, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw uzyskał wpis do  wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i w niedalekiej przyszłości zostanie przekazany do uzgodnień zewnętrznych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Zarówno sformalizowane Doliny Wodorowe, jak i poszczególni członkowie Dolin będą mieli możliwość wypowiedzenia się ws. kierunku i kształtu zaproponowanych zmian w prawie. Mając na uwadze znaczenie Dolin, jako podmiotów budujących ekosystem rynku wodoru, uwagi te będą szczegółowo przeanalizowane, a uzasadnione propozycje wdrożone do procedowanego projektu – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *