OPEC GRUDZIĄDZ ZAKOŃCZYŁ BUDOWĘ INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN

Wartość inwestycji wyniosła 64,3 mln zł netto. 29 listopada 2022 roku w spółce OPEC GRUDZIĄDZ odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS)” w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu.

Podpisanie umowy z firmą SBB ENERGY S.A. nastąpiło w 2018 roku.

Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy Elektrociepłowni oraz brak możliwości planowania dłuższych postojów, prace budowlane odbywały się na czynnym obiekcie, co spowodowało konieczność rozłożenia procesu budowy na 4 lata z podziałem na etapy.

W ramach inwestycji wykonano; trzy instalacje odpylania i odsiarczania spalin w technologii półsuchej wapiennej oraz odazotowania spalin metodą selektywną niekatalityczną SNCR dla kotłów parowych, oraz dwie instalacje odpylania i odazotowania spalin metodami pierwotnymi dla kotłów wodnych.

Wybudowano także stację rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej, sorbentu i produktu poreakcyjnego.

Ponadto dokonano wymiany elewacji kotłowni, naprawy istniejących dróg oraz placów w rejonie inwestycji.

Wartość inwestycji wyniosła 64,3 mln zł netto.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji grudziądzka Elektrociepłownia ograniczy emisję dwutlenku siarki o 48%, tlenku azotu o 25%, a zainstalowane filtry tkaninowe o sprawności odpylania ponad 99,5%, redukują pył ze spalin do poziomu pojedynczych miligramów na metr sześcienny.

Instalacja oczyszczania spalin Elektrociepłowni Łąkowa przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz do spełnienia przez Grupę OPEC surowych, wymaganych unijnym prawem, poziomów emisji zanieczyszczeń, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *