OZE MOGĄ POKRYĆ PONAD 1/3 ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W EUROPIE

W nowym sprawozdaniu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) analizuje się opłacalny wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w celu obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia wszystkim mieszkańcom regionu przystępnych cen energii.

W ciągu dziesięciu lat gospodarki Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej mogłyby w sposób opłacalny pokryć 34% rosnącego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych.

Opublikowana dziś na posiedzeniu ministrów CESEC, którego gospodarzami byli Komisja Europejska i chorwackie Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej w ramach inicjatywy na rzecz połączenia sieci energetycznych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (CESEC) pokazuje, że przyspieszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie może przynieść obywatelom CESEC oszczędności szacowane na 3 mld EUR rocznie w kosztach energii w 2030 r. Szacuje się, że w ciągu dziesięciu lat gospodarki Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej mogłyby pokryć 34 % rosnącego zapotrzebowania na energię w sposób opłacalny. Ponadto ekonomiczna wartość unikniętych szkód dla zdrowia, środowiska i klimatu mogłaby przynieść społeczeństwu całkowite korzyści w wysokości 35 mld euro rocznie w 2030 r., stwierdza IRENA.

IRENA szacuje, że do 2030 r. potrzebne są dodatkowe inwestycje w wysokości 78 mld EUR, aby umożliwić członkom CESEC zbudowanie systemu energetycznego, który w znacznie mniejszym stopniu opierałby się na importowanych paliwach kopalnych, a jednocześnie dostarczałby energię po konkurencyjnych kosztach. Ponadto przyspieszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie pozwoliłoby na zmniejszenie dodatkowych emisji gazów cieplarnianych o 21 % w porównaniu z planowaną polityką – porównywalnych z dzisiejszymi łącznymi emisjami Rumunii i Bułgarii.

Poprzez umieszczenie inwestycji, regulacji i polityki w zakresie transformacji energetycznej w centrum rozwoju gospodarczego regionu, decydenci polityczni mogą jednocześnie złagodzić społeczno-ekonomiczne skutki pandemii COVID-19, stymulować ożywienie ekologiczne i tworzenie trwałych miejsc pracy oraz przyspieszyć transformację sektora energetycznego.

„Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia ma ogromny potencjał dla energii odnawialnej” – powiedział dyrektor generalny IRENA, Francesco La Camera i kontynuował – „Odnawialne źródła energii mogą zmniejszyć rachunki za energię w regionie z korzyścią dla obywateli i przemysłu, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo energetyczne, jakość powietrza i dostosowując region do długoterminowych celów dekarbonizacji zawartych w porozumieniu paryskim. Odnawialne źródła energii zapewniają również krajom efektywną kosztowo drogę odchodzenia od paliw kopalnych w kierunku nowoczesnej, prężnej i zrównoważonej przyszłości energetycznej”.

Kadri Simson, europejski komisarz ds. energii, dodał: „Korzyści płynące z inwestowania w odnawialne źródła energii w obecnym okresie ożywienia gospodarczego są znaczące – dla gospodarki, konsumentów i środowiska naturalnego. Jak podkreślono w sprawozdaniu IRENA, skoncentrowanie się na energii słonecznej, wiatrowej i wodnej stworzyłoby lokalne ekologiczne miejsca pracy i umożliwiłoby regionowi czerpanie korzyści ze ściślejszej współpracy energetycznej”.

IRENA szacuje, że wszyscy członkowie CESEC mają opłacalny potencjał, aby przyspieszyć wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w następnym dziesięcioleciu, wykraczając poza obecną politykę. Dzięki zwiększeniu mocy, udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym członków CESEC osiągnąłby od 23% do 56% w 2030 roku.

Osiągnięcie przejścia na nowoczesne, czyste, konkurencyjne i zintegrowane regionalnie systemy energetyczne będzie wymagało zdecydowanych działań politycznych na szczeblu krajowym i regionalnym. Opracowanie długoterminowej wizji w planach krajowych ma kluczowe znaczenie i może stanowić ważny pierwszy krok. Jednak mobilizacja wymaganych inwestycji będzie również zależała od przyjęcia odpowiednich ram regulacyjnych i rynkowych. Ściślejsza współpraca z sąsiadami mogłaby również pomóc członkom CESEC w zmniejszeniu kosztów i wykorzystaniu synergii podejścia regionalnego.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *