POWOŁANIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROJEKTU ZONE

24 listopada br. odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Komitetu Sterującego projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji), który realizowany będzie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023.

Podczas spotkania Dorota Cabańska, Przewodnicząca Komitetu Sterującego, przedstawiła członków Komitetu oraz zakres prowadzonych i planowanych prac w projekcie. W spotkaniu uczestniczyła Anna Kornecka, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zadania Komitetu Sterującego koncentrują się w głównej mierze na określeniu kierunku prowadzonych prac, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania produktów projektu.

W skład komitetu wejdą przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, pełnomocnik rządu ds. walki ze smogiem Bartłomiej Orzeł czy Adrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego.

O projekcie ZONE

W Polsce problem jakości powietrza jest wciąż nierozwiązany. Jak wskazują dane Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, określone prawem normy dla stężenia rakotwórczych pyłów przekroczone są na prawie całej powierzchni kraju. Szkodliwe substancje powodujące smog mają największe natężenie w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk.

Systemowa wymiana pieców węglowych (tzw. “kopciuchów”) jest trudna ze względu na brak informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach. Zmiana jest możliwa tylko dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach. W tym celu powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie aplikacją do gromadzenia i udostępniania informacji na temat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy.

Projekt ZONE przeprowadzony zostanie etapami, a jego najważniejszym elementem będzie właśnie budowa CEEB, ewidencji i aplikacji mobilnej z e-usługami dla tych obywateli, którzy będą chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, poprzez aplikację, zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje. Właściciele i firmy zarządzające będą mogli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości w systemie CEEB.

Na mocy podpisanego 4 listopada br. porozumienia z Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt otrzymał dofinansowanie w ramach wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, w grupie działań 2.1 “Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”.

Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *