PREZES URE OGŁASZA WYNIKI DRUGIEJ AUKCJI NA PREMIĘ CHP

Wrześniową aukcję wygrały trzy z pięciu złożonych przez przedsiębiorców ofert: PGE Energia Ciepła oraz dwie oferty PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. Premią kogeneracyjną objęto blisko 2,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 6,5 proc. wolumenu przewidzianego do wsparcia.

Wartość premii wskazana w ofertach wyniosła ponad 305 mln zł. Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali tylko niecałe 5 proc. łącznego budżetu aukcji. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji, w odniesieniu do których rozpoczęcie robót budowlanych albo podjęcie wiążących zobowiązań może nastąpić już następnego dnia po ogłoszeniu przez Prezesa URE wyników aukcji. Premia dla tych jednostek będzie przysługiwała w latach 2024-2038.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 36 TWh, natomiast maksymalna wartość tej premii to 6,36 mld zł. Wielkości te uwzględniały obowiązującą od 3 lipca 2021 r. regulację, zgodnie z którą w aukcjach przeprowadzanych w danym roku Prezes URE uwzględnia ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji nie wykorzystaną w aukcjach w poprzednim roku kalendarzowym oraz wartość premii kogeneracyjnej wynikającą z tej energii.

W aukcji złożono pięć ofert, z czego trzy były zwycięskie. Zadziałała tu reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej wskazana w złożonych przez zwycięzców ofertach nie przekraczała 120,00 zł/MWh, a maksymalna wysokość premii nie przekraczała 150,00 zł/MWh.

Wartość premii kogeneracyjnej może ulec zmianie w związku z ewentualnym przyznaniem wytwórcom pomocy inwestycyjnej.

  • Aukcja na premię kogeneracyjną, która odbyła się między 20 a 22 września br., przeznaczona była dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Między 22 a 24 czerwca br. odbyła się pierwsza tegoroczna aukcja na premię kogeneracyjną. W wyniku jej rozstrzygnięcia siedem jednostek kogeneracyjnych będzie mogło uzyskać wsparcie w łącznej wysokości ponad 451 mln zł (z możliwych do rozdysponowania 2 miliardów złotych). Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali niewiele ponad 22 proc. budżetu aukcji czerwcowej.
  • Nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy w czasie trwania drugiej w tym roku sesji aukcji na premię kogeneracyjną posiadali ważne dopuszczenia do udziału w aukcji, złożyli oferty. Może to wynikać z bardzo dużej dynamiki rynku dotyczącej cen zakupu gazu oraz praw do emisji dwutlenku węgla.

Źródło: URE

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *