PRZEGLĄD DYREKTYW UE W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ENERGII ODNAWIALNEJ

Dnia 17 listopada KE uruchomiła publiczne konsultacje w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Celem tych dwunastotygodniowych konsultacji jest uzyskanie szerokiego wachlarza opinii na temat tego, w jakim zakresie i w jaki sposób te dwie dyrektywy powinny zostać zmienione. Przyczyni się to do przygotowania wniosków Komisji w przyszłym roku.

We wrześniu Komisja przedstawiła plan dotyczący celu w zakresie klimatu na rok 2030, który ma na celu zwiększenie unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 40% do co najmniej 55%. Planowi temu towarzyszyła kompleksowa ocena wpływu, która wskazuje, że odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego zwiększonego celu. W ocenie szacuje się, że udział energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. powinien wynieść od 38 % do 40 %; oraz że konieczny wzrost efektywności energetycznej wynosi 36 %-39 % w przypadku końcowego zużycia energii i 39-41 % w przypadku zużycia energii pierwotnej.

Oprócz tego potencjalnego wzrostu ambicji, obie dyrektywy będą musiały zostać zaktualizowane w celu uwzględnienia szeregu innych inicjatyw europejskich w zakresie zielonego handlu, które zostały przedstawione przez Komisję.

Uwzględnione zostaną również inne inicjatywy UE w innych obszarach polityki, takie jak plan naprawy gospodarczej dla Europy, strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej na 2030 r. oraz ogólny plan działania na rzecz gospodarki.

Składająca się z serii prawie 60 pytań, każda konsultacja potrwa do 9 lutego – standardowego okresu 12 tygodni. Większość pytań ma formę odpowiedzi z zaznaczonym polem wyboru [zdecydowanie zgadzam się / zgadzam się / nie zgadzam się / zdecydowanie nie zgadzam się] z opcją dodatkowych uwag. Początkowo konsultacje są publikowane tylko w języku angielskim, a tłumaczenia na wszystkie języki UE będą dostępne od połowy grudnia.

Komisja ma nadzieję, że konsultacje będą skierowane do jak najszerszego grona odbiorców – od organów publicznych, przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, organizacji konsumenckich, stowarzyszeń pracowniczych, organizacji pozarządowych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, firm konsultingowych, środowisk akademickich, ośrodków analitycznych, innych zainteresowanych stron i obywateli.

Dzisiejsza inauguracja jest kontynuacją czterech konsultacji, które zostały otwarte w dniu 13 listopada w sprawie przyszłych zmian w innych przepisach UE mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE. Obejmują one dyrektywę w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, rozporządzenie w sprawie wspólnych starań o ograniczenie emisji, rozporządzenie w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa oraz rozporządzenie w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych (pojazdów lekkich).

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *