PRZYDZIAŁ UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 NA 2020 R.

Instalacje energetyczne, które są objęte systemem EU ETS otrzymały przydział uprawnień na 2020 r. 

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 20.04.2020 r. wydał uprawnienia dla 74 instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie art. 10 c dyrektywy 2003/87/WE.

Uprawnienia te są przydzielane prowadzącym instalacje w związku z poniesieniem nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) w zakresie modernizacji i doposażenia infrastruktury, stosowania czystych technologii, dywersyfikacji struktury energetycznej czy dywersyfikacji źródeł dostaw.

Liczba wydanych uprawnień wyniosła 16 912 108 uprawnień do emisji, a ich przybliżona wartość wynosi około 1,6 mld złotych.

System EU ETS polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają.

W ramach wyznaczonego pułapu firmy otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą handlować zgodnie ze swoimi potrzebami. Mogą też kupować ograniczone ilości międzynarodowych jednostek emisji pochodzących z projektów mających na celu ograniczenie zużycia energii na całym świecie. Ograniczenie całkowitej liczby dostępnych uprawnień do emisji gwarantuje, że mają one pewną wartość.

Co roku każde przedsiębiorstwo musi umorzyć liczbę przydziałów wystarczającą na pokrycie jego całkowitych emisji. W przeciwnym wypadku nakładane są wysokie grzywny. Jeżeli przedsiębiorstwo zmniejszy swoje emisje, może zatrzymać dodatkowe uprawnienia w celu pokrycia swoich potrzeb w przyszłości albo sprzedać je innemu przedsiębiorstwu, któremu tych uprawnień zabrakło.

System handlu gwarantuje obniżanie emisji tam, gdzie najmniej to kosztuje. Wysokie ceny emisji dwutlenku węgla sprawiają również, że warto inwestować w czyste technologie niskoemisyjne.

Źródło: Na podstawie materiałów KOBIZE i Komisji Europejskiej

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *