RAPORT KE DOT. POSTĘPÓW W REALIZACJI DZIAŁAŃ UE W DZIEDZINIE KLIMATU

30 listopada KE opublikowała raport dot. postępów w realizacji działań UE w dziedzinie klimatu, obejmujące postępy UE w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w 2019 r.

Raport wskazuje, że e misje gazów cieplarnianych w UE zmniejszyły się o 3,7 proc. rok do roku, podczas gdy PKB wzrósł o 1,5 proc. Emisje zostały obecnie zmniejszone o 24 % w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Emisje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) uległy największej redukcji w 2019 r., spadając o 9,1%, czyli o około 152 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (Mt CO2eq), w porównaniu z 2018 r. Spadek ten był spowodowany głównie przez sektor energetyczny, w którym emisje spadły o prawie 15%, głównie ze względu na zastąpienie produkcji energii elektrycznej z węgla przez produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i gazu. Emisje z przemysłu zmniejszyły się o blisko 2%.

W przypadku emisji nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, takich jak emisje pochodzące z przemysłu nieobjętego systemem handlu uprawnieniami do emisji, transportu, sektora budynków, rolnictwa i odpadów, nie uległy znacznym zmianom w porównaniu z poziomem z 2018 r.

Całkowite dochody uzyskane przez państwa członkowskie, Zjednoczone Królestwo i państwa EOG z aukcji w okresie od 2012 r. (rozpoczęcie aukcji w ramach EU ETS) do połowy 2020 r. wyniosły ponad 57 mld EUR, z czego ponad połowa została wygenerowana w samych tylko latach 2018 i 2019. W 2019 r. całkowite dochody z aukcji przekroczyły 14,1 mld euro. Z tej kwoty 77 proc. zostanie wykorzystane na cele związane z klimatem i energią, czyli o 7 punktów procentowych więcej niż 70 proc. udział zgłoszony w 2018 r.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *