ROKITNICA ZYSKA DOSTĘP DO EKOLOGICZNEGO CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Blisko trzy kilometry sieci ciepłowniczej zostaną wybudowane w zabrzańskiej dzielnicy Rokitnica. To trzecie zadanie realizowane w ramach wartego ponad 40 mln zł projektu, dzięki któremu mieszkańcy dwóch północnych dzielnic miasta (Rokitnica i Helenka) zyskają dostęp do ekologicznego ciepła systemowego.

Umowa podpisana dzisiaj w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza dotyczy zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w podziale na etapy: Etap II – sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu”. Trasa nowej sieci o długości 2670 mb. przebiegać będzie przez teren dzielnicy Rokitnica. Wartość zadania to blisko 9 mln zł (8 917 500 zł), z czego ponad połowę kwoty stanowi pozyskane dofinansowanie z funduszy europejskich (4 527 292 zł).

Podpisy na umowie w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz zastępcy prezydenta Miasta Zabrze Katarzyny Dzióby złożyli: Lesław Złotorowicz, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (ZPEC) oraz reprezentujący konsorcjum trzech firm – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “Energoterm” Sp. z o. o (lider), B.T.B. – Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. oraz Heatco Sp. z o.o.

„Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza, a rozwój sieci ciepłowniczej to najlepszy sposób na skuteczną walkę z niską emisją. To nie węgiel jest źródłem problemu, ale domowe paleniska węglowe. Dlatego podejmujemy inwestycje, które pozwalają na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ostatnich latach w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy w Zabrzu ponad 14 tysięcy mikro-inwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dzisiaj umowa, to kolejny krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do ekologicznego ciepła systemowego oraz zmniejszenia niskiej emisji” – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W ubiegłym roku ZPEC podpisało w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) umowę o dofinansowanie dla projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Jego głównym celem jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas nie zasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt planowany na lata 2020-2023 polega na budowie łącznie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Dzięki inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

W ramach inwestycji, 4 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa na realizację pierwszego zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: Etap I sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni osiedlowej Helenka przy ul. Niepokólczyckiego 41 w Zabrzu”. Jego wartość wyniosła ponad 3,5 mln zł (3 642 030 zł). Umowę na drugie zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu” podpisano 17 listopada 2020 r. Jego wartość wyniosła ponad 13 mln.

Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102,84 GJ/rok. Równie istotny skutek to także roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (szacunkowo 1 572,58 Mg równoważnika CO2/rok) oraz emisji pyłów (szacunkowo 16,61Mg/rok).

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ wynosi 14 300 000 zł, czyli ok. 35% kosztów całkowitych. Ponadto, na rzecz realizacji inwestycji firma FORTUM przeznaczy 10 mln zł.

Źródło: UM Zabrze
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *