WAŻNY CZYNNIK WSPIERAJĄCY TRANSFORMACJĘ W SEKTORZE CIEPŁOWNICZYM

Nowoczesne i odnawialne systemy ciepłownicze są bardzo ważnymi technologiami dla osiągnięcia europejskich celów łagodzenia skutków zmian klimatu, w tym celu ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu przedprzemysłowego do końca wieku zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

„Sektor grzewczy był przez długi czas pomijany w debacie politycznej, w porównaniu z sektorem energetycznym”, stwierdził Dominik Rutz, koordynator projektu Upgrade DH. Dlatego też zdecydowanie przyznano, że obecnie, przynajmniej na poziomie europejskim, w centrum uwagi znajdują się odnawialne źródła ogrzewania i energii. Radoš Horáček, przedstawiciel DG Energy Komisji Europejskiej, przedstawił aktualne europejskie ustawodawstwo dotyczące efektywności energetycznej oraz dyskusję na temat większego wykorzystania zrównoważonego ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych. Na przykład, „Fit for 55 Package” Komisji Europejskiej proponuje nowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku, przy czym środki w sektorze grzewczym będą odgrywać znaczącą rolę w osiągnięciu tego celu.

Właśnie dlatego projekty UE takie jak Upgrade DH są ważne. Ogólnym celem tego projektu, który zostanie zakończony po 41 miesiącach realizacji pod koniec tego miesiąca, była poprawa wydajności nieefektywnych sieci ciepłowniczych w Europie poprzez wspieranie wybranych przypadków demonstracyjnych modernizacji, które mogą być powielane w Europie. Konsorcjum, składające się z instytutów badawczych, stowarzyszeń ciepłowniczych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, konsultantów i operatorów ciepłowniczych, nie tylko opracowało pełen zakres materiałów informacyjnych, takich jak podręczniki, przykłady najlepszych praktyk i wytyczne, ale także intensywnie współpracowało z lokalnymi interesariuszami 8 systemów ciepłowniczych w Europie w celu modernizacji tych systemów. Środki obejmowały obniżenie poziomu temperatury, ulepszenie pomp i rurociągów, integrację odnawialnych źródeł energii lub tematy przekrojowe, takie jak np. cyfryzacja systemu. Działaniom tym towarzyszyła szeroko zakrojona kampania wizerunkowa mająca na celu poinformowanie obywateli Europy o różnych zaletach ciepłownictwa. „Poprzez kampanię dotarliśmy do ponad 50 000 obywateli”, powiedziała Aksana Krasatsenka z Euroheat and Power. Była ona odpowiedzialna za realizację kampanii, jak również za organizację warsztatów końcowych.

Ogólny wpływ Upgrade DH jest znaczący. Zaproponowane środki modernizacyjne prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną o 16,9% i redukcji emisji gazów cieplarnianych o 51,9% w systemach ciepłowniczych w ośmiu obiektach demonstracyjnych. W liczbach bezwzględnych oznacza to redukcję o ponad 150.000 t równoważnika CO2 rocznie. Ponadto, udział wykorzystania ciepła odpadowego wzrósł o 3,3%, a udział energii odnawialnych wzrósł o 21,7%. Kilka z działań modernizacyjnych jest obecnie wdrażanych, a niektóre działania zostały nawet sfinalizowane.

Aby wesprzeć podobne projekty, Komisja Europejska opublikowała niedawno zaproszenia do nowego programu o nazwie Horyzont Europa. Stavros Stamatoukos, oficer projektowy Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Infrastruktury Klimatycznej i Środowiska, odpowiedzialny za projekt Upgrade DH, przedstawił możliwości projektowe w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia oraz zachęcił uczestników warsztatów do udziału.

Wreszcie, w ramach warsztatów uczestnicy mieli okazję wirtualnie zwiedzić dwie elektrociepłownie, które niedawno podjęły działania modernizacyjne i mogą służyć jako inspiracja dla innych systemów ciepłowniczych dążących do zwiększenia efektywności. Takie przykłady wymiany wiedzy są potrzebne i doprowadzą do stopniowej poprawy sektora ciepłownictwa w Europie, a tym samym przyczynią się w znacznym stopniu do osiągnięcia celu klimatycznego 1,5 °C.

Źródło: euroheat.org
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *