WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA W NOWOSĄDECKIM MPEC

Unijna dotacja w wysokości ponad 9,4 mln zł wesprze Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu w budowie źródła gazowego produkującego energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu. Źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu jest operatorem systemu sieciowego, w którego skład wchodzą źródła energii oraz sieć cieplna (licząca obecnie ok. 50 km). Produkowane przez zakład ciepło przekazywane jest zarówno do użytkowników indywidualnych – mieszkańców miasta, jak i instytucji publicznych oraz firm.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kotła gazowego do produkcji energii cieplnej wraz z trzema silnikami do wytwarzania energii elektrycznej (po 2 MWe każdy). Wielkość instalacji kogeneracyjnej została dobrana tak, aby zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na ciepło w Nowym Sączu. Nowoczesny układ wysokosprawnej kogeneracji, zasilany gazem ziemnym, pozwoli wyprodukować 5,85 MW energii cieplnej i 6 MW energii elektrycznej rocznie. Całkowita sprawność układu to ok. 82 %, przy współczynniku skojarzenia 41,55 %. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 31 496 ton CO2/rok oraz zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o 171 375 GJ/rok. Ograniczenie wykorzystania węgla kamiennego – jako paliwa do produkcji energii – będzie sprzyjać redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Umowa dofinansowania budowy układu wysokosprawnej kogeneracji została podpisana w Warszawie 29 grudnia 2020 r. przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu Pawła Kupczaka. Całkowity koszt inwestycji wyniesie niemal 27 mln zł, a jej zakończenie planowane jest w II kwartale 2023 r.

To już trzecia umowa tego beneficjenta zawarta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *