Home Archive by category Polecane

Polecane

ECO KUTNO LAUREATEM PROGRAMU INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI

W marcu br. w kutnowskim przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za dostawę ciepła systemowego w ramach programu Inwestor w Kapitał Ludzki zostało przeprowadzone niezależne badanie opinii pracowników, w którym uczestniczyło 86% osób zatrudnionych w Spółce. Realizowana polityka personalna ECO Kutno została doceniona przez pracowników, wynikiem czego decyzją Kapituły Programu Spółkę przyjęto do grona Laureatów.

Organizatorem programu jest agencja badawcza Experience Institute realizująca badania ilościowe i jakościowe z obszaru HR-u i marketingu. Program Inwestor w Kapitał Ludzki to funkcjonujący od 2002 roku pierwszy w Polsce program badawczo-certyfikacyjny, nagradzający przedsiębiorstwa za prowadzoną politykę personalną. Opiera się na wypracowanym przez lata kanonie badania mającego na celu zwrócenie uwagi na opinie pracowników na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania organizacji. Misją programu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi pracodawców na potrzeby pracowników, a co za tym idzie, wspieranie firm w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy.

Wśród pracowników przeprowadza się anonimowe badanie w formie ankiety. Uzyskanie certyfikatu jest możliwe po osiągnięciu głównego indeksu programu na poziomie minimum 70%, stanowiącego jednocześnie średnią z indeksów dla pięciu badanych obszarów – minimum dla obszaru to 65%, do których należą:

 1. ogólna satysfakcja z pracy,
 2. zaangażowanie pracowników,
 3. relacje (komunikacja i współpraca),
 4. kompetencje (rozwój i obowiązki),
 5. pracownik jako ambasador.

W badaniu zrealizowanym w ECO Kutno w marcu 2021 r. wzięła udział zdecydowana większość pracowników (86%), których opinie zaowocowały przyznaniem godła programu, ponieważ próg ogólnej certyfikacji dla Spółki wyniósł 81%.

Otrzymane wyróżnienie jest szczególne, ponieważ o przyznaniu nagrody w 100% decyduje siła głosu pracowników na temat pracodawcy.

Źródło: ECO Kutno
Fot. ECO Kutno

PEC CIECHANÓW Z NOWYMI INWESTYCJAMI

Dziś podpisana została umowa na budowę elektrociepłowni na biomasę z turbiną parową z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym – firmą “Energika” Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Spółka Jawna. Umowa na prace budowlane wartości 48,7 mln zł.

Projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” finansowany jest między innymi z środków unijnych i krajowych uzyskanych w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wysokość dotacji wynosi ok. 39 %, resztę środków uzupełnia pożyczka i środki własne. Elektrociepłownia powstanie na terenie obecnej Centralnej Ciepłowni. Moc kotła parowego to 11 MWt, moc turbiny 1,1 MWe.

W ramach samego projektu 1.6.1 realizowana jest już budowa kogeneracji gazowej agregat o mocy 0,99 MW oraz agregat o mocy 1.86 MW przez firmę “Eneria”. Trwa etap budowy pierwszego agregatu, realizowany jest montaż przyłączy, prace ziemne oraz montaż zbrojenia pod płytę fundamentową. W siedzibie Wykonawcy trwa etap prefabrykacji kontenera kogeneracyjnego i realizowana jest dostawa silnika. Budowa drugiego agregatu ma rozpocząć się w połowie roku 2021. Wartość projektu kogeneracji gazowej to ponad 12 mln zł.

Dzięki tym inwestycjom ograniczy się udział energii cieplnej wytwarzanej z węgla na rzecz energii wytwarzanej z OZE i sieć ciepłownicza w Ciechanowie uzyska status efektywnej sieci ciepłowniczej. Ograniczy to również wpływ dynamicznie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę ciepła. Dodatkowo Spółka zwiększy istotnie swoje możliwości wytwarzania energii elektrycznej. Aktualnie Spółka eksploatuje jeden agregat kogeneracyjny na gaz oraz kupuje ciepło z turbiny gazowej od dostawcy przemysłowego.

Kolejne realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne to modernizacja sieci ciepłowniczych w ramach projektu pn. “Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła” działania finansowane dotacją na poziomie 85 % z programu unijnego zarządzanego przez NFOŚiGW Poddziałanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość projektu do realizacji w latach 2021-2023 to ponad 12 mln zł. W tym roku realizowane są cztery sieciowe zadania inwestycyjne. Trzy z nich dotyczą dezagregacji węzłów grupowych na węzły indywidualne z wymianą sieci kanałowej na preizolowaną. Czwarte przedsięwzięcie dotyczy wymiany odcinka 0,5 km sieci kanałowej na preizolowaną wraz z przyłączami. Powyższe zadania realizuje firma “Foxan”.

Źródło: PEC Ciechanów
Fot. PEC Ciechanów

PSZCZYNA OBJĘTA KOLEJNYM ANTYSMOGOWYM PILOTAŻEM NFOŚIGW

Pszczynie na Śląsku, jako jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, od 16 kwietnia br. realizowany będzie kolejny – obok ogłoszonego dwa dni temu dla województwa zachodniopomorskiego – antysmogowy pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na wymianę kopciuchów i termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych (3-20 lokali) zarezerwowano 6 mln zł. Dodatkowe środki trafią bezpośrednio do gminy na działania informacyjno-promocyjne.

Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r., przygotowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, opracowano listę 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, gdzie występują równocześnie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.

„Z myślą o tych gminach uruchamiamy pilotaż w Pszczynie. Chcemy sprawdzić na ile nasze dodatkowe wsparcie – razem z wdrażanymi już programami »Czyste Powietrze« i »Stop Smog« – pomoże mieszkańcom w walce ze smogiem. Mam nadzieję, że z doświadczeń tego pilotażu skorzystają inne gminy, które też znajdują się w zestawieniu GIOŚ” – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

„Liczę, że wnioski, które wyciągniemy z tego pilotażu w Pszczynie pozwolą nam w sposób bardziej efektywny realizować walkę z niską emisją na różnych szczeblach i poziomach oraz w różnych typach budynków. Również dodatkowe wsparcie na promocję da nam odpowiedź na pewne pytania związane z efektywnością programu Czyste Powietrze” – mówi pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł.

„Przygotowując założenia tego pilotażu oszacowaliśmy, że jego efektem końcowym powinna być poprawa efektywności energetycznej w ok. 20 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 140 lokalach mieszkalnych. Liczymy na wymianę minimum 280 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Na ten cel zarezerwowaliśmy 6 mln zł, po które mogą sięgać właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe” – wylicza prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Wyróżnikiem pszczyńskiego pilotażu będzie rezygnacja ze wsparcia dla źródeł węglowych i mniej efektywnych kotłów na pellet, a także wyższe wsparcie na ogrzewanie pompą ciepła i elektryczne w lokalach mieszkalnych w stosunku do proponowanego w ramach programu Czyste Powietrze” – tłumaczy wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

W podstawowym poziomie dofinansowania – obejmującym wnioskodawców z dochodami do 100 000 zł rocznie – będzie można otrzymać od 30% do nawet 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia, maksymalnie do:

 • 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji obejmującej swoim zakresem wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub montaż wentylacji;
 • do 18 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji;
 • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

W podwyższonym poziomie dofinansowania – dla gospodarstw domowych wieloosobowych z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka nie przekraczającym kwoty 1400 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 1960 zł – będą to odpowiednio dla zakresów przeprowadzonych prac opisanych powyżej bezzwrotne dotacje w wysokości do: 33, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięcia do 70% kosztów kwalifikowanych, w przedziale 40-290 tys. zł, w zależności od: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej. Najwyżej premiowane są przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem montaż urządzeń OZE, czyli zastosowanie pompy ciepła wraz z ociepleniem ścian budynku.

Jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa będzie tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie będą mogły być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Za nabór prowadzony w trybie ciągłym odpowiedzialny będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pszczyński pilotaż startuje 16 kwietnia 2021 r. i przewiduje dodatkowe 70 tys. zł dotacji dla gminy na działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców.

Żeby z tego skorzystać, potrzebny będzie odpowiedni wniosek gminy i spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze chodzi o zobowiązanie Pszczyny do współfinansowania przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” i w ramach pilotażu, z wykorzystaniem innych środków publicznych w okresie realizacji tego pilotażu. Po drugie musi nastąpić wyłączenie ze współfinansowania środkami gminnymi kotłów na paliwa stałe z wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie.

„Od początku funkcjonowania programu »Czyste Powietrze« przyznaliśmy mieszkańcom Pszczyny niemal 8 milionów złotych dofinansowania na wymianę starych kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Pszczyna jest jednak jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin na Śląsku. Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu tego pilotażowego programu tempo wymiany nieefektywnych kotłów znacząco się zwiększa” – wyjaśnia prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Pilotaż będzie realizowany ze środków NFOŚiGW, w latach 2021-2024, ale umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

„Program pilotażowy to kolejne solidne wsparcie finansowe dla mieszkańców gminy Pszczyna planujących wymianę starych kotłów węglowych. Od lat gmina pomaga przy takich inwestycjach i zachęca do proekologicznych działań zmierzających w kierunku poprawy jakości powietrza. W wielu domach wciąż korzysta się z tzw. kopciuchów. Naszym celem jest ich wyeliminowanie i jak najszybsze zastąpienie źródłami energii przyjaznymi środowiska” – podsumowuje burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

POLACY POPIERAJĄ EKOLOGICZNE INWESTYCJE W CIEPŁOWNICTWIE

Większość Polaków, bo aż 65 proc. uważa, że dla ochrony środowiska naturalnego i przyszłych oszczędności, przedsiębiorstwa ciepłownicze powinny inwestować w innowacyjne i ekologiczne rurociągi do przesyłu ciepła – wynika z najnowszego raportu „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021” przygotowanego przez Radpol S.A.

Systematycznie rośnie świadomość ekologiczna społeczeństwa. Polacy chcą, aby środowisko, w którym żyją było mniej zanieczyszczone, dostrzegają też możliwości jakie niosą innowacyjne technologie w obszarze poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków zawarte w raporcie „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021”.

Ekologiczne inwestycje w sieci ciepłownicze

Większość badanych (65%) uważa, że dla ochrony środowiska naturalnego i przyszłych oszczędności, dystrybutorzy ciepła powinni inwestować w ekologiczne i innowacyjne rurociągi do przesyłu ciepła, nawet jeśli takie rozwiązanie będzie droższe. Analiza wyników badań pokazuje, że z największym poparciem dla proekologicznych inwestycji ciepłowniczych mamy do czynienia wśród ankietowanych powyżej 50 roku życia. Jedynie 7 proc. respondentów jest przeciwna inwestycjom w ekologiczne i innowacyjne rurociągi do przesyłu ciepła.

„Coraz więcej Polaków zwraca uwagę na środowiskowe aspekty inwestycji ciepłowniczych i konieczność minimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Ciepłownictwo to obszar, w którym naprawdę wiele możemy jeszcze zrobić, żeby poprawić nasz komfort życia, a jednocześnie ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Liczymy, że inwestorzy realizujący projekty w tym obszarze będą mieli na uwadze nie tylko korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim korzyści dla powietrza, którym oddychamy. Okazuje się, że dla końcowych użytkowników ciepła, dla których tak ważna jest bezawaryjność i ciągłość dostaw, istotne jest też nasze otoczenie i komfort życia w czystym środowisku. Rolą producentów komponentów do budowy sieci i inwestorów jest koncentracja na realizacji tych potrzeb” – komentuje Anna Kułach, Prezes Zarządu Radpol S.A.

Polacy popierają ekologiczne rozwiązania

Prawie co czwarty respondent, gdyby mógł, przy modernizacji systemu ciepłowniczego zdecydowałby się na ekologiczne rozwiązania techniczne wpływające na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Co piąty badany wskazuje na rozwiązania prowadzące do maksymalnego ograniczenia kosztów ciepła. Ponad jedna trzecia badanych położyłaby nacisk na innowacyjne rozwiązania ograniczające utratę ciepła w drodze do budynków i niezawodność systemu ciepłowniczego.

„W przededniu transformacji energetycznej, ogromna odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorstwach ciepłowniczych, które poprzez zrównoważone inwestycje w innowacyjne technologie umożliwiające ograniczenie strat energii zarówno w procesie wytwarzania jak i przesyłu – mogą dać jednoznaczny sygnał lokalnym społecznościom o swoim zaangażowaniu w ochronę klimatu” – dodaje Jacek Zielke, Dyrektor ds. Rozwoju i Wsparcia Sprzedaży w Radpol S.A.

Modernizacja sieci ciepłowniczych z unijnym wsparciem

Sprawna infrastruktura grzewcza stanowi gwarancję niezawodnych dostaw ciepła, a jednocześnie skutkuje utrzymaniem „przystępnych” cen dla odbiorców końcowych. Inwestycje w sieci ciepłownicze to także realne korzyści dla środowiska naturalnego, gdyż dzięki nim spada zużycie energii pierwotnej. Niemal 30 proc. ankietowanych uważa, że dofinansowania z Unii Europejskiej powinny w pierwszej kolejności zostać przeznaczone na modernizację starych i awaryjnych sieci ciepłowniczych. Co czwarty respondent wskazuje na ograniczenie emisji szkodliwych gazów lub na eliminację węgla przy produkcji energii oraz ciepła. Jedynie 9 proc. badanych wskazuje na potrzebę dofinansowania rozwoju geotermii.

Badanie do raportu „Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021” zostało przeprowadzone w dniach 16 – 18 lutego 2021 roku na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 roku życia, mieszkających w miastach, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości. Głównym celem badania było zapoznanie się z opinią Polaków na temat oczekiwań społecznych wobec ciepłownictwa systemowego a także rozwiązań ekologicznych w przededniu transformacji energetycznej. Wywiady przeprowadzono online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Pełen raport jest dostępny tutaj – Raport Polacy a ciepłownictwo i środowisko 2021

Źródło: RADPOL
Fot. RADPOL

PAS URUCHAMIA LICZNIK WARSZAWSKICH KOPCIUCHÓW! I ODLICZA DNI DO ZAKAZU

Polski Alarm Smogowy uruchomił dziś licznik warszawskich „kopciuchów”. W centrum Warszawy, na ekranie reklamowym LED, przez kolejne 20 miesięcy będą wyświetlane aktualizowane dane na temat liczby pozostałych do wymiany „kopciuchów” oraz liczby dni jaka została do wejścia w życie uchwały antysmogowej. Zgodnie z jej zapisami mieszkańcy mają czas do końca 2022 roku na wymianę starych kotłów. PAS chce w ten sposób zmobilizować mieszkańców Warszawy do szybszej wymiany kotłów, a Urząd Miasta do intensywnego działania.

Według szacunków Urzędu Miasta Warszawa w stolicy działa 15 tysięcy „kopciuchów” – pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno. Do zakończenia procesu ich likwidacji lub wymiany na inne źródła ciepła zostało tylko niecałe dwadzieścia miesięcy. Stąd decyzja o uruchomieniu Licznika Kopciuchów dla Warszawy. Liczba kotłów pozostałych do wymiany będzie aktualizowana co miesiąc. Ekranowi LED towarzyszy strona internetowa LicznikKopciuchow.pl, na której będzie można dowiedzieć się o dostępnych dopłatach do wymiany kotłów i obowiązującej uchwale antysmogowej.

W 2020 roku wymieniono 186 pieców w lokalach miejskich i 525 w lokalach prywatnych (źródło: UM Warszawa, luty 2021 r.). Przy zachowaniu takiego tempa nie uda się doprowadzić do likwidacji wszystkich starych kotłów w terminie ujętym w uchwale antysmogowej. Konieczne jest więc przyspieszenie tempa wymiany, co nie będzie możliwe bez kampanii informacyjnej na temat obowiązującego prawa i dostępnych dopłat z Urzędu Miasta st. Warszawy. Niestety władze nie prowadzą intensywnych działań informujących o uchwale antysmogowej, konieczności wymiany kotłów i możliwych do pozyskania na ten cel dotacjach.

„Mamy nadzieję, że Licznik Kopciuchów zmobilizuje nie tylko mieszkańców Warszawy do wymiany kotłów na węgiel i drewno emitujących ogromne ilości zanieczyszczeń” – mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego – „ale również zdopinguje władze miasta do prowadzenia intensywnej kampanii informacyjnej o wchodzącym za 2 lata zakazie użytkowania kopciuchów oraz dotacjach do instalacji nowego systemu grzewczego”.

Źródło: PAS
Fot. Pixabay

OD 22 KWIETNIA MOŻNA SIĘ STARAĆ O DOTACJE NA WNIOSKI LIFE

Tegoroczny nabór do „Inkubatora wniosków LIFE” potrwa do 15 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzył katalog beneficjentów oraz zwiększył wysokość dotacji na przygotowanie wniosków z 50 do 80 tys. zł, lecz nie więcej niż 0,6 proc. kosztów projektu. Zaplanowano też serię bezpłatnych szkoleń na temat Programu LIFE.

Oferta NFOŚiGW jest skierowana do wszystkich (pozabudżetowych) podmiotów mogących korzystać z Programu LIFE. Kwota dofinansowania w formie dotacji na przygotowanie wniosku w tym roku jest o 30 tys. zł wyższa niż w 2020 r. i wynosi 80 tys. zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE. Dodano również wymóg współpracy międzynarodowej oraz innowacyjnego charakteru w skali Unii Europejskiej dla większości projektów (wyjątkiem są m.in. projekty z zakresu ochrony przyrody). Oznacza to, że NFOŚiGW wesprze przygotowanie projektów innowacyjnych o szerokim zasięgu międzynarodowym, które mają większe szanse w konkursie Komisji Europejskiej.

Nabór ciągły do „Inkubatora wniosków LIFE” (w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE”) będzie trwał od 22.04.2021 r. do 15.06.2021 r. wnioskodawcy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków do Programu LIFE, które zostaną złożone do Komisji Europejskiej w tegorocznym naborze. Składanie wniosków odbywać się będzie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie (GWD).

NFOŚiGW przygotowuje również serię webinariów dotyczących kryteriów naboru, warunków udzielenia dofinansowania oraz oczekiwań NFOŚiGW względem składanych w ramach „Inkubatora” wniosków. Pierwsze z nich odbędzie się już 29 kwietnia, kolejne planowane są na maj i czerwiec.

Program LIFE to zarządzany przez Komisję Europejską instrument finansowy, który wspiera realizację innowacyjnych, z pewnymi wyjątkami, projektów z zakresu ochrony środowiska i ochrony klimatu. Rozpoczęła się nowa edycja programu w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE. Oferuje potencjalnym beneficjentom wsparcie w postaci dodatkowych narzędzi już na etapie przygotowania wniosków. Są to m.in. „Inkubator wniosków LIFE”(umożliwiający dofinansowanie przygotowania aplikacji), jak również znaczące wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i konsultacji.

Dzięki montażowi finansowemu środków z Programu LIFE (60%) i NFOŚiGW (35%) w naborach 2021 oraz 2022 roku można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji nawet do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednak w latach kolejnych wsparcie ze strony NFOŚiGW będzie stopniowo malało, po 5% co dwa lata, do poziomu 20% kosztów kwalifikowanych w 2027 roku. Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE udzielane przedsiębiorcom nie jest traktowane jako pomoc publiczna.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

CORAZ BLIŻEJ ŚCIEŻKA BANKOWA W „CZYSTYM POWIETRZU”

„Zwiększamy dostępność programu “Czyste Powietrze”. Współpraca z bankami poszerza nasze kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych” – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka o podpisanych dzisiaj przez Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej umowach z bankami, które planują uruchomić kredyty antysmogowe. Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do wfośigw wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”, to 1,5 mld zł.

„Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia tzw. ścieżki bankowej w programie “Czyste Powietrze”. Udzielenie przez banki pierwszych kredytów z dotacją planowane jest w połowie tego roku. Do tego niezbędne jest zakończenie trwających jeszcze prac nad systemami IT, przeszkolenie doradców bankowych oraz uruchomienie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwarancyjny udzielanych przez banki »zielonych« kredytów w programie” – wyjaśnia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

„Z ośmiu banków, które jako pierwsze wyraziły chęć wspólnego wdrażania programu »Czyste Powietrze«, siedem – pokrywających swoim zasięgiem cały kraj przez ponad trzy i pół tysiąca placówek – podpisało stosowne umowy, ale już prowadzimy rozmowy z kolejnymi bankami komercyjnymi, zainteresowanymi wprowadzeniem kredytu antysmogowego” – zapowiada prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Banki, które jako pierwsze wprowadzą ścieżkę bankową towarzyszącą programowi „Czyste Powietrze” to: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Dostępne środki dla banków – łącznie do 1,5 mld zł – rozdzielono proporcjonalnie, w oparciu o wolumen planowanej na lata 2021-2022 akcji kredytowej. Banki będą miały możliwość elastycznego dysponowania przyznanym limitem w tym czasie.

Warunkiem przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach programu w każdym województwie. Podpisane dzisiaj umowy gwarantują Polakom dostęp do placówek bankowych w całym kraju, gdzie do dyspozycji będą przeszkoleni przez NFOŚiGW doradcy, którzy udzielą niezbędnych informacji i pomogą w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku” bankowym, ponieważ bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wfośigw.

Przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje objęcie kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki gwarancjom BGK banki będą mogły zaproponować lepsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem m.in. przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Unsplash

WYMIANA KOPCIUCHÓW W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

Poprawa jakości powietrza przez wymianę minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych – to zakładany efekt pilotażu, który rozpocznie się 14 kwietnia br. w województwie zachodniopomorskim. Za nabór wniosków będzie odpowiadał WFOŚiGW w Szczecinie. Budżet działania to 10 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Zapowiadany pilotaż jest uzupełnieniem oferty obecnego programu „Czyste Powietrze”. Posłuży nam do dalszego diagnozowania potrzeb i preferencji inwestycyjnych mieszkańców. To też okazja do testowania rozwiązań, które w przyszłości możemy wykorzystać w programie „Czyste Powietrze” lub w innych instrumentach finansowych NFOŚiGW” – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

„Uruchamiany 14 kwietnia pilotaż to kolejne z rozwiązań zaproponowanych przez resort klimatu i środowiska, którego celem jest rozwiązanie problemu smogu w Polsce poprzez wymianę tzw. kopciuchów. Tym razem jednak wsparciem chcemy objąć budynki wielorodzinne, ponieważ nadal wiele z nich ogrzewanych jest przestarzałymi źródłami ciepła. Poprawa ich efektywności energetycznej to wymierne oszczędności finansowe, ale przede wszystkim lepsza jakość powietrza” – zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

„W Zachodniopomorskim podejmujemy działania dla czystego powietrza przez wsparcie wymiany tzw. kopciuchów w budynkach od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Przeznaczamy na to 10 mln zł w formie bezzwrotnych dotacji, co pozwoli na modernizację co najmniej 30 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz inne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej” – wyjaśnia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

„Pilotaż jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych, dla których – podobnie jak w programie „Czyste Powietrze” – przewidzieliśmy podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania, uzależniony od dochodów gospodarstw domowych. Dodatkowo zachęcamy do sięgania po dotacje przez wspólnoty mieszkaniowe, które mogą liczyć nawet na 290 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania” – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

„Cieszę się, że resort klimatu i środowiska zauważył potrzebę wymiany kopciuchów w budynkach wielolokalowych. Województwo zachodniopomorskie posiada ogromne walory przyrodnicze, ale ma także dużą sieć wsi popegeerowskich, gdzie szczególnie potrzebne są inwestycje w ekologiczne źródła ciepła” – podkreśla poseł na Sejm RP Czeszław Hoc.

Dofinasowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zadania termomodernizacyjne, w tym ocieplenie (w przypadku wnioskowania przez wspólnoty), zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Dla osób fizycznych o dochodach do 100 000 zł rocznie przewidziano podstawowy poziom dofinansowania, w którym jego maksymalna intensywność wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

 • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
 • do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
 • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Żeby skorzystać z tej opcji, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie (wydane przez gminę) potwierdzające, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1400 zł/os., a gospodarstwa jednoosobowego – 1960 zł.

Kryterium dochodowe nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, dla których przedział maksymalnych poziomów bezzwrotnej dotacji wynosi od 40 do 290 tys. zł, a intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych jest na poziomie do 60%. Ostateczna kwota dofinansowania w tym przypadku będzie zależała od kilku czynników: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), zastosowanego rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.

Wśród warunków zachodniopomorskiego pilotażu warto zwrócić uwagę na to, że jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Pilotażowy nabór, który ruszy 14 kwietnia 2021 r., ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco. Pilotaż będzie realizowany w latach 2021-2024, przy czym umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

Źródło: MK

RUDA ŚLĄSKA WALCZY Z KOPCIUCHAMI

Do 31 grudnia br. w województwie śląskim należy wymienić kotły systemu centralnego ogrzewania, które nie spełniają wymogów „śląskiej uchwały antysmogowej”, a zostały wyprodukowane w 2006 roku lub wcześniej. Dla nieefektywnych kominków, pieców itp. termin ten przypada 31 grudnia 2022 r. Warto dodać, że Ruda Śląska już od siedmiu lat dofinansowuje zmianę systemu ogrzewania ze starego, węglowego na nowe, ekologiczne.

„Uchwała antysmogowa” została podjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia 2017 r. Nowo instalowane kotły dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania muszą spełniać co najmniej standard emisyjny 5. klasy, a kominki, piece i ogrzewacze co najmniej standard emisyjny według ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Działające już instalacje, które nie spełniają wymogów, a ich eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r., muszą zostać wymienione zgodnie z terminami określonymi w uchwale. Dla kotłów z 2006 r. i starszych czas na wymianę upływa już 31 grudnia 2021 r. Natomiast w przypadku kominków, pieców itp. termin jest jeden – 31 grudnia 2022 r.

„Realną szansę na poprawę jakości powietrza daje nam nie sama uchwała antysmogowa, lecz świadomość mieszkańców oraz działania samorządów w zakresie walki z niską emisją” – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – „Miasto Ruda Śląska od 2014 roku prowadzi dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania ze starego, węglowego na nowe, ekologiczne” – dodaje.

Mieszkańcy mogą wymienić źródło ciepła na: ogrzewanie gazem, ogrzewanie olejem opałowym, ogrzewanie energią elektryczną (kotły elektryczne, promienniki IR), ogrzewanie przy użyciu ekologicznego niskoemisyjnego kotła węglowego lub kotła na pellet (spełniające wymagania 5. klasy), podłączenie do sieci ciepłowniczej. Wnioski przyjmowane są od 1 stycznia do 30 września.

Kwota dofinansowania wynosi do 70% poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego lub podłączenie się do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 2500 zł dla jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a dla budynku wielorodzinnego (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) nie więcej niż:

 • 5000 zł w budynku do 10 lokali mieszkalnych,
 • 10000 zł w budynku od 11 do 20 lokali mieszkalnych,
 • 15000 zł w budynku powyżej 20 lokali mieszkalnych.

„W latach 2018-2020 na dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła miasto przeznaczyło prawie 1,3 mln zł” – informuje Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM. – „Właściciele budynków jednorodzinnych korzystają również z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze” oraz odliczenia inwestycji przy rozliczeniu podatki PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej” – dodaje. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej również prowadzą termomodernizacje i zmiany systemów ogrzewania w swoich zasobach korzystając ze środków bezzwrotnych oraz pożyczek z WFOŚiGW.

W mieście rozwijana jest sieć ciepłownicza. Jej głównym operatorem jest Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. Infrastruktura spółki obejmuje 4 źródła wytwarzania ciepła o łącznej mocy zainstalowanej ponad 214 MW, sieć ciepłowniczą o długości ponad 144 km oraz 690 węzłów cieplnych. Ogrzewane są dzięki temu 1053 budynki mieszkalne.

Kolejne podłączenia finansowane są MPGM TBS oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W ostatnich trzech latach ich inwestycje w tym zakresie, obejmujące podłączenie do sieci kilkudziesięciu budynków, zostały dofinansowane z budżetu miasta kwotą prawie 1,2 mln zł. Pozwoliło to na łączną redukcję rocznej emisji pyłu PM10 o ponad 73,6 t, a rocznej emisji pyłu PM 2,5 o ponad 61,1 t. Na lata 2021-2023 planowane jest podłączenie do sieci ponad 70 budynków, przede wszystkim w dzielnicach Orzegów i Godula.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Węglokoks Energia ZCP dostosowuje źródła ciepła do nowych norm środowiskowych. Aktualnie realizowane są dwa strategiczne projekty. Wyeksploatowaną węglową ciepłownię Nowy Wirek zastąpi nowe źródło ciepła, składające się z układu wysokosprawnej kogeneracji (dwa silniki gazowe) oraz układu kotłów gazowych, a także szeregu instalacji i urządzeń pomocniczych. Z kolei modernizacja elektrociepłowni Mikołaj pozwoli na całkowitą rezygnację ze spalania węgla. Kotły zostaną przystosowane do spalania gazu ziemnego, dodatkowo zostanie zabudowana nowa szczytowo-rezerwowa kotłownia gazowa, składająca się z 2 kotłów wodnych.

W efekcie tych inwestycji zwiększy się efektywność instalacji i zostanie ograniczona emisja substancji szkodliwych dla środowiska, w tym dwutlenku węgla.

„Śląska uchwała antysmogowa” określa także paliwa, których nie można stosować w kotłach, kominkach i piecach. Są to: węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Źródło: Ruda Śląska UM
Fot. Pixabay

KOLEJNE MAŁOPOLSKIE GMINY CHCĄ LOKALNYCH PRZEPISÓW ANTYSMOGOWYCH

W piątek 9 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin Skawina, Zabierzów, Krzeszowice, Rabka-Zdrój oraz miast Tarnów i Oświęcim z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem. Było poświęcone wypracowaniu zasad przyjmowania lokalnych uchwał antysmogowych. Gminy, które zdecydują się na lokalne prawo antysmogowe, uzyskają preferencje w dostępie do środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

„Rozmowy z przedstawicielami gmin, którym zależy na konkretnych działaniach dla zdrowia mieszkańców, były owocne. Najważniejszym celem lokalnych uchwał antysmogowych będzie zakaz używania węgla od początku roku 2030. Pragnę podkreślić, że działania te wpisują się w krajową politykę energetyczną, a aktywne samorządy dostają wszelką możliwą pomoc merytoryczną ze strony Zarządu Województwa Małopolskiego. Wspólnie wypracowane procedury zaowocują wolnymi od wad dokumentami i ścieżką ich legislacji. Mam nadzieję, że będą z nich korzystać kolejne małopolskie gminy” – powiedział wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Głównym zadaniem lokalnych uchwał antysmogowych jest całkowita eliminacja urządzeń grzewczych wykorzystujących węgiel do 1 stycznia 2030 r. oraz pozostawienie w użytku tylko tych pieców na biomasę, które spełniają co najmniej wymagania tzw. ekoprojektu. Uchwały takie będą przyjmowane przez Sejmik Województwa Małopolskiego na wniosek gmin i po podjęciu przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały kierunkowej. Największą korzyścią z przyjęcia uchwał lokalnych będzie zdrowie mieszkańców – szybsze osiągnięcie jakości powietrza zgodnej z polskimi i europejskimi normami. Dodatkowa korzyść to preferencyjne traktowanie takich gmin przy podziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Jednak aby wprowadzać ograniczenia, samorządy lokalne muszą także zapewnić mieszkańcom pomoc w wymianie pieców: przede wszystkim aktywność ekodoradców, funkcjonowanie punktu obsługi programu dotacyjnego Czyste Powietrze oraz programy osłonowe dla osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym.

Lokalne uchwały antysmogowe, poza całkowitą eliminacją urządzeń grzewczych na węgiel zapewniają spójność z uchwałą wojewódzką, która zakłada, że:

 • do 31 grudnia 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły na paliwa stałe, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, tj. nie spełniają wymagań co najmniej 3. klasy według normy PN-EN 303-5:2012;
 • do 31 grudnia 2026 roku należy wymienić kotły na paliwa stałe, które spełniają wymagania 3. lub 4. klasy według normy PN-EN 303-5:2012;
 • kotły spełniające wymagania klasy 5. według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

„Tylko zdecydowane kroki przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a trzeba pamiętać, że smog powoduje rocznie podobną ilość zgonów Polaków jak wirus Covid-19 – ponad 45 000” – podsumował wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Źródło: Małopolska UM
Fot. Pixabay