Home Archive by category Bruksela

Bruksela

ZAKTUALIZOWANA DUŃSKA BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE CIEPŁOWNICTWA SIECIOWEGO

Dania ma długą historię korzystania z energii sieciowej. Obecnie dwie trzecie duńskich gospodarstw domowych zaopatruje się w energię cieplną za pomocą sieci ciepłowniczej, a w niektórych regionach, takich jak Kopenhaga, udział ten wynosi aż 98%.

W jaki sposób dotarła do tego miejsca? I jaka będzie przyszłość? Historia rozpoczęła się w 1973 roku, kiedy to wysokie ceny energii sprawiły, że Dania skupiła się na budowaniu swojej niezależności paliwowej oraz promocji efektywności energetycznej. W latach 80-tych XX wieku krajowe planowanie energetyczne odbywało się na terenie całego kraju, włączając w to strefy, których celem było stworzenie wydajnych, niskoemisyjnych systemów. W latach 90-tych wprowadzono szereg dotacji wspierających ciepłownictwo sieciowe i energetykę odnawialną.

W 2019 kraj ogłosił ambitny cel polityczny polegający na ograniczeniu emisji CO2 o 70% do 2030 roku. Oczekuje się, że do 2030 r, 100% duńskiej energii będzie dostarczana przez „zielone źródła”.

Ostatnio wydana Biała Księga opiera się na kompetencjach zgromadzonych dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w zakresie energii z okręgów w Danii i na całym świecie. Podkreślono w niej między innymi co należy wziąć pod uwagę, pragnąc rozszerzyć wykorzystanie energii z okręgów, takie jak system, ramy regulacyjne, planowanie, efektywność i elastyczność źródeł energii, magazynowanie i perspektywy na przyszłość, poprzez uwzględnienie odpowiednich doświadczeń z całego świata.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Euroheat & Power

PARTNERSTWO NA RZECZ INNOWACYJNYCH TECHNIK REAGOWANIA I ODBUDOWY

27 lipca Komisja Europejska ogłosiła wezwanie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa.

Celem zaproszenia jest pomoc regionom w wykorzystaniu możliwości wynikających z kryzysu, rozwijaniu odporności oraz przechodzeniu ekologicznej i cyfrowej transformacji w celu odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak sektory zdrowia i turystyki.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: Bazujące na poprzednich, zakończonych sukcesem podobnych działaniach pilotażowych, mających na celu pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności na szczeblu regionalnym, niniejsze zaproszenie jest kolejnym przykładem potencjału UE i jej gotowości do wspierania lokalnych gospodarek w tak trudnym okresie. Ukierunkowanie na zdrowie, turystykę, zrównoważony rozwój i cyfryzację jest w pełni zgodne z priorytetami Komisji i stanowi konieczną odpowiedź na skutki kryzysu spowodowanego przez koronawirusa.

W ramach tego zaproszenia Komisja Europejska zabiega o zainteresowanie ze strony ponadnarodowych partnerstw między władzami regionalnymi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak uniwersytety, ośrodki badawcze, klastry i MŚP, gotowymi pilotować międzyregionalne partnerstwa innowacyjne, mające na celu ułatwienie komercjalizacji i zwiększenie skali działalności międzyregionalnych projektów innowacyjnych oraz zachęcanie do inwestycji biznesowych.

W ramach zaproszenia zostanie udzielone wsparcie na rzecz międzyregionalnych partnerstw w czterech obszarach tematycznych. Po pierwsze, partnerstwo na rzecz rozwoju medycznego łańcucha wartości, które polega na opracowywaniu produktów lub wyrobów medycznych umożliwiających stawianie czoła koronawirusowi na każdym poziomie łańcucha wartości, tj. od koncepcji do dystrybucji. Po drugie, partnerstwo w zakresie bezpiecznego zarządzania odpadami medycznymi, które jest powiązane z tematem gospodarki o obiegu zamkniętym w dziedzinie zdrowia. Trzeci rodzaj partnerstwa obejmuje projekty zachęcające do zrównoważonej i cyfrowej turystyki. Czwarty rodzaj partnerstwa koncentruje się na rozwoju technologii wodorowych w wysokoemisyjnych regionach, na przykład poprzez przekształcanie istniejących kopalni węgla, hut lub zakładów produkcyjnych.

Kolejne etapy

Do końca 2021 r. każde z wyselekcjonowanych partnerstw powinno określić zestaw działań mających na celu przyspieszenie wprowadzania innowacji, komercjalizacji i zwiększenia skali działalności międzyregionalnych projektów inwestycyjnych. Wybrane partnerstwa powinny również dokonać analizy przeszkód finansowych i prawnych utrudniających komercjalizację i zwiększenie skali działalności, oraz rozwinąć współpracę z innymi unijnymi programami i inicjatywami. Ponadto wybrane partnerstwa będą musiały współpracować z ustanowionymi partnerstwami w ramach innych obszarów wchodzących w skład trzech tematycznych platform inteligentnej specjalizacji.

Kontekst

W dniu 18 lipca 2017 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat „Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów: Strategie na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM (2017) 376 final). W tym kontekście zaproponowano działania pilotażowe w zakresie międzyregionalnych projektów innowacyjnych.

W następstwie zaproszenia Komisji do wyrażenia zainteresowania pod koniec 2017 r. wybrano osiem partnerstw międzyregionalnych. W każdym z nich rolę lidera i koordynatora pełnił jeden lub kilka regionów. Na późniejszym etapie wprowadzono dodatkowe partnerstwo w zakresie baterii.

Dziewięć partnerstw uzyskało wsparcie ze strony specjalnych zespołów Komisji z udziałem ekspertów z kilku obszarów tematycznych. Eksperci doradzali, jak najlepiej łączyć różne fundusze unijne w celu finansowania projektów innowacyjnych i jak sprawić, by plan biznesowy i plan inwestycyjny mogły uzyskać finansowanie z banków.

Oprócz tego praktycznego wsparcia ze strony Komisji każde partnerstwo mogło skorzystać z usług doradztwa zewnętrznego do wartości 100 000 euro za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działalność demonstracyjną, zwiększenie skali działalności i komercjalizację.

Biorąc pod uwagę te pozytywne doświadczenia, Komisja postanowiła wykorzystać tę samą linię w celu zachęcenia regionów do połączenia sił w reakcji na pandemię koronawirusa.

Zaproszenie będzie otwarte przez 6 tygodni, tj. do 7 września 2020 r. (godz. 23:00 czasu obowiązującego w Brukseli). Całkowity budżet z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 400 000 euro na rozwinięcie czterech partnerstw tematycznych (do kwoty 100 000 euro na każde z nich).

Źródło: KE
Fot. Pixabay

KE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NADAL WYMAGA POPRAWY

Zużycie energii w UE spadło w 2018 r., po wzroście w latach 2014-2017, ale zgodnie z opublikowanym rocznym sprawozdaniem Komisji z postępów w zakresie efektywności energetycznej konieczne jest znaczne przyspieszenie redukcji, jeśli cel na 2020 r. w zakresie efektywności energetycznej ma zostać osiągnięty.

W oparciu o sprawozdania przedłożone przez każde państwo członkowskie UE w 2019 r. dotyczące efektywności energetycznej, skumulowane dane w tym raporcie podkreślają, że rosnąca aktywność gospodarcza skutkuje wyższym zapotrzebowaniem na energię, jeżeli nie towarzyszy jej odpowiednia polityka w zakresie efektywności energetycznej.

Raport potwierdza, że w normalnych okolicznościach [tj. bez COVID-19] jest mało prawdopodobne, aby UE osiągnęła swój cel na 2020 r. Problematyczny zdaje się więc być fakt, że popyt na energię po kryzysie COVID-19 jeszcze bardziej wzrośnie.

W swoich konkluzjach Komisja Europejska odnosi się do luki w realizacji między docelowym 32,5% efektywności energetycznej na 2030 r. a skumulowanymi ambicjami państw członkowskich określonymi w ich odpowiednich Krajowych planach na rzecz klimatu i energii (KPEiK). Potwierdza, że wiele państw członkowskich pozytywnie odniosło się do zeszłorocznych zaleceń Komisji w sprawie projektów krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, ale stwierdza, że skumulowany wpływ ostatecznych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu jest nadal niewielki, jeśli chodzi o osiągnięcie unijnych celów efektywności energetycznej na 2030 r.

Ostateczna ocena Komisji ma zostać opublikowana jesienią. Raport podsumowuje, że luka w realizacji wysiłków na rzecz efektywności energetycznej do 2020 r. oraz luka w ambicjach na 2030 r. wymagają zdecydowanych działań na szczeblu krajowym i unijnym w związku z ożywieniem po wystąpieniu epidemii.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej państwa członkowskie są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań dotyczących ich wyników w zakresie zmniejszania zużycia energii. Następnie Komisja jest zobowiązana do przedstawienia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu oceny łącznego wpływu różnych środków podjętych na szczeblu krajowym.

Źródło: KE
Fot. KE

BUDŻET UE UZGODNIONY

W ramach trwającego w dniach 17-21 lipca br. posiedzenia Rady Europejskiej liderzy państw członkowskich UE uzgodnili wysokość Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-27 wraz z kwotami z Instrumentu Nowej Generacji UE.

Po 4 dniach intensywnych negocjacji wysokość nowych Wieloletnich Ram Finansowych ustalono na poziomie 1,074.3 bln euro. Wysokość Instrumentu Nowej Generacji UE wyniesie 750 mld euro. Poniżej znajdują się informacje dot. szczegółowego podziału środków w ramach ww. Instrumentu:

  • Fundusz Odbudowy – 672,5 mld euro – z tej sumy 312,5 mld euro będą stanowiły granty, a pozostałą kwotę tj. 360 mld euro – pożyczki.
  • Program React EU – 47,5 mld euro.
  • Program Horyzont Europa– 5 mld euro.
  • Program Invest EU – 5,6 mld euro.
  • Program Rozwój Obszarów Wiejskich – 7,5 mld euro.
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – 10 mld euro.
  • Program RescEU – 1,9 mld euro

Co ważne – 70% środków z Instrumentu Nowej Generacji UE ma zostać przydzielona w latach 2021-2022, a pozostałe 30% ma zostać w pełni wykorzystane do końca 2023 roku.

Państwa członkowskie w celu sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będą musiały przekazać do Komisji Europejskiej tzw. Krajowe Plany Odbudowy, w których określone mają zostać programy reform i inwestycji na lata 2021-2023. KE będzie oceniała ww. Krajowe Plany w ciągu 2 miesięcy od ich otrzymania – wstępnym warunkiem pozytywnej oceny będzie wkład w zieloną i cyfrową transformację.

Warto również zauważyć, że 30% całkowitej puli środków z Wieloletnich Ram Finansowych oraz Instrumentu Nowej Generacji musi zostać przeznaczone na działania klimatyczne (reformy i inwestycje przyczyniające się do osiągnięcia nowych celów klimatycznych UE do 2030 oraz 2050 r.).

Źródło: UE
Fot. Pixabay

IRLANDIA: NOWY SYSTEM WSPARCIA DLA OZE

Komisja Europejska zatwierdziła, na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, program wsparcia na rzecz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Irlandii. Środek ten przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych UE bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Ten program wspierania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przyczyni się do transformacji Irlandii w kierunku niskoemisyjnej i zrównoważonej środowiskowo gospodarki, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i unijnymi zasadami pomocy państwa.

Irlandia zamierza wprowadzić nowy środek pomocy o nazwie „program wspierania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych” (ang. Renewable Electricity Support Scheme – RESS) w celu wspomagania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, fotowoltaicznej i wiatrowej. Program ten przyczyni się do realizacji celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i pomoże Irlandii osiągnąć jej cel krajowy, jakim jest odejście od paliw kopalnych i osiągnięcie do 2030 r. 70-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym

RESS dysponuje łącznym szacunkowym budżetem wynoszącym pomiędzy 7,2 a 12,5 mld euro i będzie trwać do 2025 r. W tym okresie pomoc z RESS na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie przydzielana w ramach aukcji. Wszystkie kwalifikowalne technologie będą konkurować o dotacje w drodze aukcji, co powinno zapewnić osiągnięcie celów w zakresie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w racjonalny pod względem kosztów sposób, dzięki stymulowaniu konkurencji. Irlandia przewiduje jednak preferencyjne traktowanie pewnych niewielkich ilości energii słonecznej i morskiej energii wiatrowej, powołując się na długoterminowy potencjał takich technologii w tym kraju.

Wnioskodawcy, którzy zostaną wybrani, będą otrzymywać przez 15 lat wsparcie z programu w formie premii dopłacanej do ceny rynkowej. W ramach konkurencyjnych aukcji, w drodze których przyznawana jest pomoc, określana będzie „cena wykonania” (ang. strike price). Gdy cena rynkowa będzie niższa od tej ceny wykonania, beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania płatności odpowiadających różnicy między tymi dwiema cenami. Kiedy jednak to cena rynkowa będzie przewyższać cenę wykonania, beneficjenci będą musieli zapłacić kwotę różnicy między tymi dwiema cenami. Kwoty te zostaną zwrócone irlandzkim konsumentom poprzez niższe rachunki za energię elektryczną.

Aby zyskać akceptację i poparcie opinii publicznej dla ambitnych celów Irlandii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, RESS wprowadza szczególne mechanizmy, które wspomagają projekty społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej oraz same społeczności przyjmujące projekty wspierane z RESS. Społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej będą mogły korzystać z dotacji i pożyczek na rozwój ich własnych projektów. Oprócz tego będą one uczestniczyć w aukcjach w ramach specjalnej kategorii, aby zagwarantować, że określony odsetek ich projektów otrzyma wsparcie. Społeczności przyjmujące projekty wspierane z RESS będą korzystać z funduszu finansowanego przez beneficjentów tego programu. Fundusz ten będzie inwestować w wybrane technologie i zrównoważone cele, w tym edukację, efektywność energetyczną, zrównoważoną energię i inicjatywy na rzecz klimatu, na terenach sąsiadujących z projektami RESS.

Irlandia opracowała również szczegółowy plan oceny RESS, obejmujący w szczególności pełną analizę kosztów i korzyści związanych z nowatorskimi mechanizmami i środkami wspomagającymi społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej.
Komisja oceniła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności swoich wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią.

Komisja uznała, że pomoc jest konieczna i ma efekt zachęty, ponieważ ceny energii elektrycznej nie pokrywają w pełni kosztów wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a do RESS kwalifikują się tylko te technologie odnawialne, które potrzebują wsparcia publicznego, aby stać się rentownymi inwestycjami. Pomoc ta jest również proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum, ponieważ jej wysokość będzie ustalana w drodze konkurencyjnych aukcji.

Komisja stwierdziła zatem, że irlandzki RESS jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ wspiera wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Źródło: KE
Fot. KE

WIDEOKONFERENCJA MINISTRÓW UE DS. ŚRODOWISKA I KLIMATU

Ożywienie gospodarcze w kontekście transformacji energetyki i Europejskiego Zielonego Ładu to główne tematy wideokonferencji Ministrów UE ds. środowiska i klimatu, która odbywała się 13-14 lipca 2020 r. W spotkaniu wziął udział wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W trakcie konferencji podkreślono, że Europejski Zielony Ład stanowi jeden z fundamentów strategii wyjścia Unii Europejskiej z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

„Ożywienie gospodarcze powinno wzmocnić zieloną i sprawiedliwą transformację. W świetle aktualnej trudnej sytuacji chcemy jeszcze bardziej inwestować w efektywność energetyczną, energię odnawialną, badania i innowacje jako siły napędowe odbudowy gospodarczej z perspektywy sektora energetycznego” – powiedział wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

„Musimy także wziąć pod uwagę różnice między wyzwaniami w poszczególnych branżach i regionach, tak aby zachować elastyczność w dostosowywaniu działań do potrzeb zidentyfikowanych w każdym z sektorów i państw członkowskich” – dodał wiceminister.

W trakcie wideokonferencji ministrowie rozmawiali także o wykorzystaniu technologii cyfrowych dla wsparcia ochrony klimatu i środowiska.

„Polska popiera transformację cyfrową jako kluczowy element planu naprawy gospodarczej, jednak powinna ona być przeprowadzana w taki sposób, aby była społecznie integracyjna, sprzyjała wyrównaniu różnic i przywracała równowagę na rynku. Jednocześnie musimy skorzystać z transformacji cyfrowej zgodnie z potrzebami nisko- i zeroemisyjnego przemysłu” – podkreślił podsekretarz stanu. „Główne priorytety ożywienia gospodarczego, tj. Europejski Zielony Ład i cyfryzacja, muszą się uzupełniać” – dodał.

Na konferencji przedyskutowano również jeden z priorytetowych tematów niemieckiej prezydencji UE – projekt rozporządzenia ws. Europejskiego prawa klimatycznego w kontekście dążenia UE do neutralności klimatycznej.

Przed nieformalną videokonferencją ministrów UE ds. środowiska i klimatu wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński przeprowadził w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4) robocze konsultacje ze swoimi odpowiednikami z V4 oraz Bułgarii i Rumunii.

Źródło: Ministerstwo Klimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu

KE: 1Q2020 CIĘŻKIM OKRESEM DLA ENERGII I GAZU

Dla europejskich rynków energii, zgodnie z opublikowanymi wczoraj przez Komisję Europejską kwartalnymi raportami na temat sytuacji na rynkach gazu i energii elektrycznej, pierwszy kwartał 2020 r. był szczególnie burzliwy – zarówno pod względem podaży, jak i popytu. W tym czasie udział OZE w produkcji energii notował rekordowe wartości – 40%. Kolejny rekord – tym razem w zakresie zmniejszenia swojego udziału zanotowały paliwa kopalne – 33%.

Środki związane z epidemią COVID-19 w UE, w połączeniu ze stosunkowo ciepłą i wietrzną zimą doprowadziły do 3% zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w państwach UE w pierwszym kwartale 2020 r. i gwałtownego spadku popytu na gaz w sektorze przemysłowym. Trend ten będzie prawdopodobnie jeszcze wyraźniejszy w drugim kwartale br.

Raport rynku energii elektrycznej podkreśla dramatyczną zmianę w strukturze koszyka energetycznego UE-27 – z jednej strony 30% spadek produkcji energii z węgla (-38 TWh) w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. oraz spadek zużycia gazu o 3 TWh, a z drugiej strony gwałtowny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych – tj. osiągnięcie 40% udziału w miksie energetycznym, co jest najwyższym jak dotąd kwartalnym wynikiem. Ogólnie udział energii elektrycznej wytwarzanej w wyniku spalania węgla, gazu i ropy spadł z 38% w I kwartale 2019 r. do 33%. Jest to najniższy kwartalny rekord w historii.

Odejście od paliw kopalnych spowodowało zmniejszenie śladu węglowego wytwarzania energii elektrycznej w państwach UE o 20% rok do roku w pierwszym kwartale 2020 r. W związku z dalszym postępem związanym z dekarbonizacją, sektor energetyczny wydaje się być na dobrej drodze do kolejnego dwucyfrowego zmniejszenia emisji CO2 w 2020 r.

W wyniku spadającego popytu i rosnącego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ceny energii elektrycznej osiągnęły w kwietniu poziom najniższy w historii.

Raport dotyczący gazu również oddaje niestabilność na rynku. Ceny energii, w tym gazu ziemnego, gwałtownie spadły, a unijny rachunek za import gazu spadł poniżej 10 miliardów euro, co było najniższą kwartalną sumą od sześciu lat. Na ceny gazu w UE wpłynął wzrost importu LNG i intensywne wycofywanie surowca z magazynów, co zapewniło obfitą podaż na rynku, podczas gdy popyt na gaz był ograniczony przez łagodną pogodę (co spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie i zmniejszenie zapotrzebowania na gaz).

Raporty kwartalne można znaleźć tutaj tutaj.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

KE ZAKOŃCZYŁA PRACE NAD FUNDUSZEM MODERNIZACYJNYM

W czwartek KE przyjęła przepisy dotyczące funkcjonowania Funduszu Modernizacji, mającego na celu wsparcie 10 państw członkowskich UE w ich przejściu na neutralność klimatyczną.

Środki z Funduszu mają pomóc zmodernizować systemy energetyczne, a także poprawić efektywność energetyczną. Państwa członkowskie, które będą mogły skorzystać ze środków z Funduszu to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

Wysokość Funduszu Modernizacji zgodnie ze zmienioną dyrektywą EU ETS wyniesie ok. 14 miliardów euro pochodzących z aukcji uprawnień do emisji w latach 2021-2030 (pełna pula środków uzależniona jest od ceny emisji dwutlenku węgla). Każde państwo członkowskie będące beneficjentem ma swój własny „udział” uprawnień do wykorzystania w ramach Funduszu.

Docelowo Fundusz ma wesprzeć inwestycje: w wytwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych, w tym ciepłownictwo, rurociągi i sieci, oraz sprawiedliwą transformację w regionach zależnych od emisji dwutlenku węgla. Każde państwo członkowskie będące beneficjentem może określić własną strategię inwestycyjną w tych obszarach.

Co istotne, Fundusz zacznie funkcjonować w styczniu 2021 r. Beneficjenci Funduszu będą musieli ściśle współpracować z EBI, KE oraz Komitetem Inwestycyjnym utworzonym na potrzeby Funduszu.

Źródło: Pixabay
Fot. KE

NIEMIECKA PREZYDENCJA W RADZIE UE

1 lipca br. prezydencję w Radzie UE objęły Niemcy. Jako doświadczeni negocjatorzy będą zajmować się finalizacją prac m.in. na Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2021-2027.

W opinii przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen początek niemieckiej prezydencji nastąpił w kluczowym momencie, ponieważ kolejne półrocze w dużym stopniu wpłyną na przyszłość UE. Warto w tym kontekście podkreślić, że przewodnicząca KE pochodzi właśnie z Niemiec.

Musimy nie tylko przezwyciężyć kryzys, ale także chcemy i musimy odważnie podążać ścieżką modernizacji Unii Europejskiej” – powiedziała na konferencji prasowej. „Najważniejsze wyzwania Europy przed kryzysem pozostaną takie same po zakończeniu kryzysu: zmiany klimatu, cyfryzacja i pozycja Europy na świecie”.

Przypomniała o pilnym zadaniu polegającym na wypracowaniu porozumienia w sprawie instrumentu Next GenerationE U i długoterminowego budżetu UE w Radzie Europejskiej, mówiąc, że kryzys „wyznacza tempo”.

Von der Leyen zauważyła również, że priorytety niemieckiej prezydencji i priorytetowe projekty przyjęte przez Komisję były w pełni dostosowane – od zmiany klimatu po cyfryzację do odporności – są w pełni kompatybilne.

Źródło: KE
Fot. KE

1 MLD EUR NA INNOWACYJNE PROJEKTY ENERGETYCZNE

3 lipca Komisja opublikowała pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach Funduszu Innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Ze środków funduszu innowacyjnego będą finansowane przełomowe technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla. Fundusz zapewni impuls dla ekologicznej odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie lokalnych przyszłościowych miejsc pracy, torowanie drogi dla neutralności klimatycznej i wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii na skalę globalną.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans powiedział: Obecne zaproszenie do składania wniosków pojawia się w najbardziej odpowiednim momencie. UE zainwestuje 1 mld euro w obiecujące projekty gotowe do wprowadzenia na rynek, takie jak czysty wodór lub inne rozwiązania niskoemisyjne dla energochłonnych sektorów przemysłu, takich jak przemysł stalowy, cementowy i chemiczny. Będziemy również wspierać magazynowanie energii, rozwiązania sieciowe oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Te inwestycje na dużą skalę przyczynią się do ożywienia gospodarki UE i pomogą w ekologicznej odbudowie gospodarki, prowadząc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.

W latach 2020–2030 fundusz innowacyjny przeznaczy około 10 mld euro ze sprzedaży na aukcji uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, oprócz niewydatkowanych dochodów z programu będącego poprzednikiem funduszu innowacyjnego – programu NER 300.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zapewni finansowanie w wysokości 1 mld euro na duże projekty dotyczące czystych technologii, aby pomóc im w przezwyciężeniu ryzyka związanego z komercjalizacją i demonstracją na dużą skalę. Wsparcie to pomoże nowym technologiom w uzyskaniu dostępu do rynku. W przypadku obiecujących projektów, które jeszcze nie są gotowe do wprowadzenia na rynek, przeznacza się odrębny budżet w wysokości 8 mln EUR na pomoc w opracowywaniu projektów.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla projektów w kwalifikujących się sektorach ze wszystkich państw członkowskich UE, a także z Islandii i Norwegii. Środki te mogą być wykorzystywane we współdziałaniu z innymi inicjatywami w zakresie finansowania publicznego, takimi jak pomoc państwa lub inne unijne programy finansowania. Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności. Termin składania wniosków upływa 29 października 2020 r. Projekty można zgłaszać za pośrednictwem unijnego portalu poświęconego finansowaniu i przetargom, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat ogólnej procedury.

Źródło: KE

Fot. KE