Home Archive by category Bruksela

Bruksela

RAPORT KE NA TEMAT RYNKU CO2

W czwartek 31 października Komisja Europejska przyjęła roczne sprawozdanie z funkcjonowania europejskiego rynku emisji CO2. Sprawozdanie przedstawia również niektóre inicjatywy zaproponowane lub uzgodnione w 2019 r.

Raport pokazuje, że w 2018 r. emisje z instalacji objętych EU ETS zmniejszyły się o 4,1%, czyli o około 73 mln ton ekwiwalentów CO2, od 2017 r. Podobnie jak w poprzednich latach spadek ten był spowodowany głównie przez sektor energetyczny, podczas gdy emisje z przemysłu uległy nieznacznemu zmniejszeniu. Zweryfikowane emisje z lotnictwa jednak nadal rosły, zwiększając się o 3,9%, czyli około 2,6 miliona ton ekwiwalentów CO2, w porównaniu z 2017 r.

Jeśli chodzi o nadwyżkę uprawnień na rynku, wskaźnik nadwyżki rezerwy stabilności rynkowej w 2019 r. (1,65 mld uprawnień) nadal prowadzi do umieszczania uprawnień w rezerwie, zmniejszając wolumen aukcji w 2019 r. o prawie 40% (prawie 400 mln uprawnień).

W 2018 r. wzmocniony sygnał cenowy emisji dwutlenku węgla doprowadził do rekordowej kwoty przychodów państw członkowskich ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach ETS. Wygenerowana kwota wyniosła około 14 mld EUR – ponad dwukrotnie więcej niż przychody wygenerowane w 2017 r. Państwa członkowskie wydały lub planowały wydać blisko 70% tych dochodów na realizację celów w zakresie klimatu i energii – znacznie powyżej 50% wymaganych przepisami.

Prace wdrożeniowe przed rozpoczęciem fazy 4 ETS-u są w toku. W ubiegłym roku przyjęto nowe przepisy wykonawcze dotyczące bezpłatnych przydziałów, funduszu innowacyjnego, sprzedaży na aukcji, monitorowania, sprawozdawczości, akredytacji i weryfikacji (MRVA) oraz rejestru Unii.

Kwestie przedstawione w raporcie obejmują:
Infrastrukturę EU ETS,
Funkcjonowanie rynku emisji dwutlenku węgla (uprawnienia wprowadzane i wycofywane z obiegu, równoważenie podaży i popytu),
Lotnictwo,
Nadzór rynku,
Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji,
Przegląd ustaleń administracyjnych w państwach członkowskich,
Zgodność i egzekwowanie
Nowe elementy w tym roku obejmują informacje na temat rocznych kwot nieprzydzielonego przejściowego bezpłatnego przydziału na aukcji lub planowanych do licytacji przez państwa członkowskie, rocznych przychodów z aukcji generowanych przez państwa członkowskie w latach 2012–2018 oraz na temat projektów finansowanych z instrumentów finansowych, takich jak Projekty demonstracyjne InnovFin Energy z ponownie zainwestowanymi środkami uwolnionymi z programu NER300.

Komisja będzie nadal monitorować rynek emisji dwutlenku węgla i zamierza przyjąć kolejne sprawozdanie roczne pod koniec 2020 r.

Link do raportu:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2019_557_en.pdf 

Źródło: KE
Fot. Pixabay

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOSTOSOWAŃ ALOKACJI BEZPŁATNYCH PRZYDZIAŁÓW EUA

W czwartek 31 października Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie dostosowań alokacji bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji w związku ze zmianami poziomu działalności.

Przyjęcie rozporządzenia jest jednym z kamieni milowych w przygotowaniach do fazy 4 unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). W zmienionej dyrektywie ETS prawodawcy ustalili, że bezpłatne przydziały dla przemysłu będą kontynuowane po 2020 r. Bezpłatne przydziały uprawnień to środek przejściowy przewidziany w celu zmniejszenia ryzyka wzrostu globalnych emisji po przeniesieniu przemysłu do państw trzeciego świata.

Dyrektywa ETS stanowi, że gdy poziom działalności instalacji wzrasta lub maleje o więcej niż 15%, poziom bezpłatnych uprawnień jest dostosowywany. Chociaż dyrektywa w sprawie ETS ustanawia główne zasady dostosowywania bezpłatnych przydziałów do zmian na poziomie działalności, należy określić bardziej szczegółowe wymogi dotyczące wdrażania.

Przyjęte rozporządzenie wykonawcze określa zasady dostosowań dokonywanych po początkowej zmianie o 15%. Zawiera także przepisy mające na celu utrzymanie zachęt do zwiększania efektywności energetycznej instalacji, dla których nie jest dostępny wskaźnik emisyjności. Ponadto ustalone są zasady radzenia sobie z innymi zmianami w działaniu instalacji. Rozporządzenie zostanie zastosowane po raz pierwszy w 2021 r.

W porównaniu z zasadami stosowanymi w latach 2013–2020 nowe zasady spowodują, że zmiany w działaniu instalacji będą łatwiej odzwierciedlone w poziomie bezpłatnych uprawnień. W rezultacie system będzie bardziej elastyczny w przyszłości.

Konsultacje mające na celu wyrażenie opinii zainteresowanych stron zostały zorganizowane zimą 2018/2019. Rozporządzenie zostało omówione z państwami członkowskimi i ekspertami sektorowymi w grupie ekspertów ds. zmian klimatu. Otrzymało ono również pozytywną opinię Komitetu ds. Zmian Klimatu w dniu 8 października 2019 r.

Komisja skupi się teraz na rozwoju niezbędnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej państwom członkowskim zgłaszanie zmian w poziomie alokacji instalacji w bezpieczny i niezawodny sposób w następnej dekadzie.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

KE WSZCZĘŁA POSTĘPOWANIE W KWESTII POMOCY PUBLICZNEJ DOT. MODERNIZACJI 5 SIECI CIEPŁOWNICZYCH

25 października Komisja Europejska oficjalnie wszczęła postępowanie mające na celu ocenę, czy plany wsparcia modernizacji 5 sieci ciepłowniczych w południowo-wschodniej Polsce są zgodne z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa.

Polska powiadomiła Komisję o planowanym wsparciu publicznym modernizacji sieci ciepłowniczych w pięciu gminach tj. Tarnobrzegu, Ropczycach, Lesku, Dębicy i Ustrzykach Dolnych (wszystkie położone na terenie województwa podkarpackiego).

Projekty, które skorzystałyby ze wsparcia, wybrano w 2016 r. w drodze przetargu. Planowane wsparcie miałoby formę bezpośredniej dotacji finansowanej z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Polskę. Powyżej wskazane systemy ciepłownicze wytwarzają ciepło głównie z kotłów węglowych. Proponowana modernizacja ma więc polegać na modernizacji, a w niektórych przypadkach, rozbudowie sieci rurociągów wokół istniejących ciepłowni, ale nie samych instalacji.

Unijne przepisy dotyczące pomocy państwa zezwalają państwom członkowskim na wspieranie sieci ciepłowniczych, z zastrzeżeniem warunków określonych w wytycznych Komisji z 2014 r. Wytyczne te informują, że projekty muszą spełniać kryteria „efektywnego ciepłownictwa komunalnego”, które zostały szczegółowe opisane w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej.

Powodem wszczęcia postępowania przez Komisję są obawy, że planowane wsparcie może nie być zgodne z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, ze względu na niespełnianie powyższych przesłanek. Zgłoszone przez Polskę wsparcie publiczne według Komisji może wspierać nieefektywne systemy ciepłownicze zasilane ciepłem z kotłów głównie opalanych węglem. Nie rozwiązałoby to zatem wskazywanego przez KE problemu.

Otwarcie postępowania daje Polsce i zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag. Nie przesądza to jednak o wyniku dochodzenia.

Więcej informacji znaleźć można pod numerami spraw SA.51987, SA.52084, SA.52238, SA.54236 i SA.55273 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji.

Fot. Pixabay
Źródło: KE

KE ZAAKCEPTOWAŁA BRYTYJSKI RYNEK MOCY

24 października br. Komisja Europejska po przeprowadzonym postępowaniu uznała brytyjski rynek mocy za zgodny z zasadami pomocy państwa.

W listopadzie 2018 roku w następstwie odwołania się od decyzji Komisji z 2014 r. przez spółkę Tempus Energy sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji ze względów proceduralnych. Chociaż sąd nie wypowiedział się w sprawie zgodności programu brytyjskiego rynku mocy z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, uznał, że Komisja powinna była wszcząć szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu zebrania dodatkowych informacji na temat niektórych elementów programu. Elementy te dotyczyły w szczególności udziału odbiorców energii oferujących ograniczenie zużycia energii elektrycznej w czasach nierównowagi podaży w systemie. W lutym 2019 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie w celu ponownej oceny zgodności programu z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa.

Dla przypomnienia, w marcu br. ta sama firma zakwestionowała również funkcjonowanie rynku mocy w Polsce, który oparty jest na podobnych założeniach co rynek mocy w Wielkiej Brytanii (KE obecnie prowadzi postępowanie w sprawie rynku mocy w Polsce).

W naszej opinii rezultaty postępowania KE w sprawie brytyjskiego rynku mocy dobrze wróżą polskiej sprawie.

Źródło: KE
Fot. KE

EUROSTAT: ROŚNIE IMPORT PALIW DO UE

Według opublikowanych wczoraj danych Eurostat-u spadek produkcji energii w UE w ciągu ostatnich dziesięcioleci spowodował wzrost importu energii oraz surowców energetycznych.

W 2017 roku ropa naftowa przewodziła w rankingu pod względem wielkości importu – wartość 574 mln ton (Mtoe). Wynik ten oznaczał spadek o prawie 7% w stosunku do wartości z 2007 roku (tj. 614 Mtoe), oraz wzrost o 7% w stosunku do wartości z 1990 roku (tj. 536 Mtoe).

Od 1990 roku import gazu ziemnego stale rośnie – zwiększył się ponad dwukrotnie z 164 Mtoe w 1990 roku do 392 Mtoe w 2017. Choć import nieznacznie osłabł w latach 2010-2015, gaz ziemny był i wciąż jest drugim najczęściej importowanym surowcem energetycznym.

Na trzecim miejscu znalazły się oleje napędowe, których import również się podwoił z 66 Mtoe w 1990 roku do 137 Mtoe w 2017. Czwartym najczęściej importowanym produktem energetycznym w 2017 roku były stałe paliwa kopalne (115 Mtoe). Jednak ich importowana ilość nieznacznie spadła w porównaniu z 1990 rokiem (121 Mtoe).

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w opublikowanym wczoraj Roczniku Statystycznym dot. Energii, Transportu i Środowiska.

Fot. Eurostat
Źródło: KE

KE ZATWIERDZIŁA 64 MLN EUR POMOCY PUBLICZNEJ NA WYSOKOSPRAWNĄ KOGENERACJĘ

Komisja Europejska zatwierdziła polskie plany wsparcia budowy wysoce wydajnego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Gdańsku. Beneficjentem pomocy publicznej jest spółka Port Czystej Energii („PCE”).

Projekt zostanie zorganizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego między PCE a partnerami prywatnymi wybranymi przez beneficjenta w drodze procedury konkursowej.

Komisja oceniła środek na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa dot. ochrony środowiska i energii. Komisja poinformowała, że pomoc przyczyni się do realizacji celów UE w zakresie energii i środowiska bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

Projekt ten zwiększa efektywność energetyczną poprzez recykling ciepła z wytwarzania energii do innych zastosowań (w tym przypadku publicznego ogrzewania miejskiego), z ogólną korzyścią dla środowiska.

Nowa instalacja pomoże również ograniczyć usuwanie odpadów komunalnych na składowiskach poprzez spalanie około 160 000 ton odpadów, które są obecnie składowane. Przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych, a tym samym do zmniejszenia poziomu emisji CO2.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji w publicznym rejestrze spraw pod numerem sprawy SA.55100.

Fot. KE
Źródło: KE

BREXIT WSTRZĄŚNIE CENAMI UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2?

Od końca lipca na rynku uprawnień do emisji CO2 widoczne są potężne spadki. Trzy miesiące temu cena EUA na rynku kształtowała się na poziomie ok. 29 EUR/t – dziś cena ta oscyluje na granicy ok. 26 EUR/t. Obecne notowania są jednak efektem korekty po zaobserwowanych rekordowych spadkach do poziomu ok 22,5 EUR/t.

Nie bez wpływu na system EU ETS pozostaje coraz szybciej zbliżające się wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 9 miesięcy obserwowane zwyżki notowań uprawnień spowodowane były m.in. obawami uczestników rynku przed tzw. „twardym brexitem”.

Dla przypomnienia Wielka Brytania jest państwem, który sprawnie przeprowadził proces odejścia energetyki od węgla osiągając znaczną nadwyżkę uprawnień. Oznacza to, że szybkie opuszczenie systemu ETS przez mieszkańców Albionu spowodowałoby nadpodaż uprawnień na rynku i w konsekwencji doprowadziłoby do obniżki cen. Sytuacja ta nie pozostałaby bez wpływu na Polskę, która obecnie sprzedaje swoją nadwyżkę uprawnień na giełdzie EEX.

Temat brexitu w Wielkiej Brytanii wciąż wzbudza spore emocje. Dotychczasowy plan zakładał, że Wielka Brytania wystąpi z UE już 31 października, jednak obecnie w brytyjskim parlamencie trwają ożywione dyskusje odnoszące się do możliwości ponownego przedłużenia tego terminu do grudnia br. Wyspiarskie źródła wskazują również termin styczniowy następnego roku.

Warto tu również dodać, że od 3 stycznia 2018 roku czyli od wejścia w życie dyrektywy unijnej MiFID II (tj. Markets in Financial Instruments Directive) uprawnienia do emisji CO2 oficjalnie stały się instrumentami finansowymi. Dyrektywa dopuściła do udziału w rynku firmy inwestycyjne, co nie pozostało bez wpływu na notowania EUA.

Biorąc pod uwagę dynamikę rynku EUA, do końca bieżącego roku ceny powinny się kształtować na poziomie poniżej 30 EUR/t. Kluczowy dla notowań rynkowych będzie tu jednak termin brexitu, który według analityków spowoduje trend spadkowy.

Fot. Pixabay

KREDYTY NA INWESTYCJE GAZOWE ZOSTANĄ WSTRZYMANE?

W Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) toczy się obecnie dyskusja o zmianie jego strategii. Czy kredytowanie źródeł energii opartych na gazie ziemnym stanie się utrudnione? Jak wpłynie to na przyszłość ciepłownictwa?

Branża ciepłownicza w Polsce stoi dziś przed wielkim wyzwaniem modernizacyjnym. To proces, który musi zostać przeprowadzony w związku z silnym uzależnieniem całego sektora od węgla i pogłębiającą się polityką klimatyczną Unii Europejskiej (rosnące w szybkim tempie ceny uprawnień CO2). Z drugiej strony napotyka on na olbrzymi problem w związku z taryfami URE, które nie pozwalają firmom ciepłowniczym generować odpowiedniego poziomu zysków, z których można byłoby sfinansować konieczną transformację.

Nie wiadomo jak dokładnie będzie przeprowadzona zmiana technologiczna w całej branży, ale powinna się ona opierać się na gazie ziemnym. „Błękitne paliwo” będzie zastępować węgiel jako podstawowe paliwo w ciepłownictwie, a w dalekiej przyszłości zapewni to możliwość zmodyfikowania turbin w kierunku wodoru.

Dyskusja tocząca się obecnie w EBI dokłada to przytoczonej powyżej wizji poważny znak zapytania. Jest to instytucja z siedzibą w Luksemburgu, która posiada kapitał własny niezależny od budżetu unijnego i stanowi główne źródło taniego kredytu dla energetyki. W udzielaniu pożyczek kieruje się własną strategią, której naczelną zasadą jest wspieranie celów wyznaczanych przez Komisje Europejską. Te natomiast zmieniają się z kadencji na kadencję. Ursula von der Leyen, nowa przewodnicząca „europejskiego rządu” wyraźnie zaostrza cele klimatyczne stojące przed Europą roztaczając wizję szybkiej wędrówki gospodarek krajów członkowskich ku neutralności klimatycznej w 2050 r.

Dyskusja tocząca się w ramach Rady Dyrektorów EBI (składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej) jest pochodną tego stanowiska i dotyczy m.in. przyszłej dostępności taniego kredytu dla inwestycji opierających się na gazie ziemnym. 15 października nie udało się co prawda dojść do konsensusu w tej sprawie, ale rozmowy mają być kontynuowane w listopadzie.

Przeciwko ostrzejszemu stanowisku EBI w stosunku do „błękitnego paliwa” są kraje Europy Środkowej, ale także Niemcy. Powód jest prosty – gaz stabilizuje ich systemy energetyczne w procesie odchodzenia od węgla. Jednak pozostałe kraje unijne wydają się dziś nieprzejednane i próbują przeforsować zmiany proponując w zamian zwiększenie preferencyjnego kredytowania inwestycji w OZE w państwach silnie uzależnionych od kopalin.

Jak zakończy się cała sprawa? Nie wiadomo, ale branża ciepłownicza powinna się jej przyglądać z uwagą. EBI w nowej kadencji Komisji Europejskiej ma bowiem pełnić ważną rolą w ramach wdrażanego „zielonego ładu”. Może się ona okazać kluczowa w kontekście pozyskiwania taniego pieniądza na strategiczne inwestycje. A za takie należy uznawać przebudowę ciepłownictwa, które w Polsce ma ogromny potencjał.

Fot. ebi.org

EBI WSPIERA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ NA LITWIE

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i litewska Agencja Rozwoju Inwestycji Publicznych (VIPA), podpisały umowę dot. przekazania pierwszej transzy w wysokości 12,5 miliona euro z zatwierdzonego instrumentu finansowego wspierającego utworzenie pierwszej platformy inwestycyjnej wspierającej działania w zakresie efektywności energetycznej na Litwie.

Projekt jest wspierany przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych zgodnie z planem Junckera (EFIS) i koncentruje się na działaniach na rzecz klimatu, przynosząc jednocześnie korzyści w zakresie unijnej polityki spójności. Finansowanie zostanie wykorzystane na wsparcie pierwszej dedykowanej krajowej platformy inwestycyjnej, w celu promowania i finansowania projektów związanych z efektywnością energetyczną.

Inwestycje leżące u podstaw inicjatywy będą koncentrować się na instalacji paneli słonecznych w domach prywatnych, renowacji budynków i inwestycjach w efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Platforma będzie obsługiwać wielu różnych beneficjentów na całej Litwie, pomagając im ograniczyć emisje CO2 i obniżyć rachunki za energię.

W związku z umową głos zabrał europejski komisarz Vytenis Andriukaitis, który powiedział: „Bardzo ważne jest, abyśmy przenieśli nasze domy i firmy w XXI wiek, jeśli chodzi o ich ślad węglowy. Bardzo się cieszę, że plan Junckera wspiera pierwszą litewską platformę inwestycji w efektywność energetyczną. Projekty finansowane przez tę platformę nie tylko pomogą Litwie osiągnąć jej cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale również konsumenci odczują spadek rachunków za energię.”

„Cieszymy się, że możemy współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu wspierania platformy inwestycyjnej na rzecz efektywności energetycznej. VIPA zaprasza wszystkie podmioty prawne do przyłączenia się do realizacji projektu, a także do ubiegania się o pożyczki na efektywność energetyczną, mające na celu m.in. uzyskanie statusu prosumenta ”- powiedział Gvidas Dargužas, dyrektor generalny VIPA.

Utworzenie platformy inwestycyjnej na rzecz efektywności energetycznej jest zgodne z priorytetami politycznymi rządu Litwy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projekt ten jest częściowo objęty inicjatywą Smart Finance for Smart Buildings („SFSB”), wspólną inicjatywą grupy EBI i Komisji Europejskiej, mającą na celu wspieranie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w budynkach.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

NOWE RAPORTY KWARTALNE KE DOT. RYNKÓW GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3 października Komisja Europejska opublikowała najnowsze raporty dotyczące rynków gazu i energii elektrycznej, które obejmują drugi kwartał 2019 r. Zawierają one szeroki zakres danych na temat dostaw i zużycia energii elektrycznej i gazu w całej Unii.

Raport na temat rynku gazu wskazuje, że po kilku kwartałach spadku, zużycie gazu ziemnego w UE wzrosło o 20% w drugim kwartale 2019 r. (w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Wyższe zużycie gazu zostało zaspokojone przez wzrost importu, ponieważ krajowa produkcja gazu w UE wciąż spadała. Import skroplonego gazu ziemnego (LNG) w II kwartale 2019 r. podwoił się rok do roku, co stanowi prawie 25% całkowitego importu gazu w UE w tym kwartale. W kwietniu i maju LNG stało się drugim źródłem importu gazu w UE, po Rosji. Co istotne, do końca czerwca 2019 r. magazyny gazu w UE zostały napełnione w 73% całkowitej pojemności, co jest wartością najwyższą od ośmiu lat w tym okresie roku. Sytuacji tej sprzyjały niskie ceny gazu spotowego, oczekiwania co do przyszłych wzrostów cen oraz ryzyko związane z bezpieczeństwem dostaw wynikające z wygaśnięcia umowy tranzytu gazu przez Ukrainę, wpływające na import rosyjskiego gazu.

Raport o rynku energii elektrycznej wskazuje, że podczas gdy ogólnoeuropejska produkcja energii elektrycznej na bazie węgla i węgla brunatnego w drugim kwartale spadła o 16% rok do roku, produkcja energii z gazu wzrosła o 39%, wypierając węgiel i łagodząc bardzo słabą produkcję w południowej Europie. W czerwcu węgiel osiągnął najniższy odnotowany udział w miksie energetycznym UE – 13%. W rezultacie import węgla energetycznego spoza UE spadł o 22% rok do roku do 20,2 mln ton, najniższej odnotowanej kwoty. Cena uprawnień do emisji wzrosła w drugim kwartale o 20%, przełamując wieloletnie maksima. Wycofanie uprawnień do rezerwy stabilności rynkowej, zmniejszona podaż wynikająca z zablokowania wejścia brytyjskich wolumenów na rynek oraz wzrost zainteresowania szerszej społeczności inwestorów wpłynęły na zmiany cen.

Raporty mogą Państwo znaleźć tutaj:

Źródło: KE
Fot. KE