Home Archive by category Bruksela

Bruksela

RUSZA KAMPANIA – ZOSTAŃ #OBYWATELEMCIEPŁOWNICTWA

Ciepłownictwo to nowoczesne rozwiązanie wielu wyzwań. W Europie sektor ogrzewania i chłodzenia odpowiada za połowę całkowitego zużycia energii i około 40% emisji gazów cieplarnianych. Tylko 15% tego ciepła jest wytwarzane z OZE. Energia w sieci zapewnia zrównoważone ogrzewanie i chłodzenie, łącząc lokalne zasoby z lokalnymi potrzebami, zmniejszając zarówno zapotrzebowanie na energię, jak i emisje gazów cieplarnianych. Aby stać się głównym rozwiązaniem grzewczym w Europie, ciepłownictwo potrzebuje inwestycji rządów krajowych i wsparcia ze strony lokalnych mieszkańców.

Upgrade DH rozpoczyna kampanię budowania wizerunku w zakresie promowania nowoczesnych sieci ciepłowniczych. Kampania ma na celu poprawę pozytywnego odbioru ciepłownictwa na poziomie lokalnym, a tym samym spowodowanie, że ciepłownictwo będzie traktowane jako realne rozwiązanie w zakresie transformacji energetycznej.

Strona internetowa www.dhcitizen.eu zawiera informacje na temat sektora ciepłowniczego, a także jego roli w dekarbonizacji europejskich miast. Zwraca także uwagę na przykłady sukcesów w zakresie dekarbonizacji, które według zintegrowanej mapy #DHCities; gromadzi doświadczenia klientów sektora ciepłowniczego oraz informacje o odpowiednich inicjatywach w różnych krajach.

Broszura „Ciepłownictwo – Nowoczesne rozwiązanie wielu wyzwań” wyjaśnia w uproszczonym języku, korzyści, jakie zapewnia energia pochodząca z sieci na wszystkich poziomach (tj. lokalnym, krajowym i globalnym), jej zasady działania, a także możliwości modernizacji nieefektywnych sieci. Zawiera wybrane studia przypadków UpgradeDH, które obecnie przechodzą procesy modernizacyjne, a także zachęca obywateli do zaangażowania się w zastosowania rozwiązań ciepłowniczych we własnych domach.

Broszurę znajdą Państwo tutaj.

Źródło: Euroheat&Power
Fot. DHCitizen

KE: DOBRE PRAKTYKI W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Dyrekcja Generalna ds. Energii dnia 2 czerwca br opublikowała raport dot. dobrych praktyk w zakresie zmniejszenia ryzyka wynikającego z epidemii COVID-19 w sektorze energetycznym.

Raport jest efektem prac KE po wideokonferencji ministrów energii UE na temat gotowości na ryzyko w sektorze energetycznym, która odbyła się 28 kwietnia br.

Raport przedstawia szereg krótkoterminowych zagrożeń, takich jak zapewnienie dostaw energii wrażliwym odbiorcom i dostępność wyspecjalizowanych pracowników energetycznych, a także wyzwania długoterminowe, takie jak niezawodność kluczowych łańcuchów dostaw, oraz wpływ opóźnień na kwestie np. konserwacji. W raporcie przedstawiono również 20 dobrych praktyk radzenia sobie z tymi zagrożeniami, takich jak znaczenie ustanowienia planów ciągłości działania i planów awaryjnych oraz współpracy transgranicznej.

Pełną treść raportu znajdą Państwo tutaj.

Źródło: KE
Fot. KE

EBI WESPRZE EKOLOGICZNE INWESTYCJE

Komisja we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym proponuje utworzenie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w celu wspierania ekologicznych inwestycji

Komisja Europejska przedstawia dzisiaj wniosek dotyczący instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Instrument będzie wdrażany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i będzie wspierał inwestycje publiczne, które służą przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu. Korzystać z niego będą regiony, których gospodarka opiera się na węglu i technologiach wysokoemisyjnych. Instrument będzie obejmował 1,5 mld euro w formie dotacji z budżetu UE oraz maksymalnie 10 mld euro w formie pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego ze źródeł własnych. Pozwoli to na realizację inwestycji o wartości 25–30 mld euro, które pomogą regionom najbardziej dotkniętym skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, zwłaszcza tym o ograniczonej zdolności do radzenia sobie z kosztami takiej transformacji.

Instrument będzie dostępny dla wszystkich państw członkowskich, początkowo oparty na przydziałach krajowych, na podstawie zaproszeń do składania wniosków spełniających następujące kryteria:

 • projekty, z których skorzystają terytoria w zatwierdzonych terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji,
 • projekty otrzymają pożyczkę EBI w ramach instrumentu oraz
 • projekty, które nie generują wystarczających dochodów rynkowych.

Projekty muszą również spełniać warunki polityki kredytowej EBI. Dziedziny inwestycji to na przykład: infrastruktura energetyczna i transportowa, sieci ciepłownicze, transport publiczny, środki w zakresie efektywności energetycznej i infrastruktura społeczna oraz inne projekty, które przynoszą bezpośrednie korzyści społecznościom w regionach dotkniętych skutkami transformacji i mogą obniżyć koszty społeczno-ekonomiczne transformacji Europy w kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r.

Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji są obecnie przygotowywane przez państwa członkowskie i będą zatwierdzane przez Komisję Europejską. Zapewnią one ramy wsparcia w trzech filarach mechanizmu sprawiedliwej transformacji: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z którego udzielane będą dotacje, specjalnego systemu w ramach InvestEU, który będzie przyciągał inwestycje prywatne oraz proponowanego obecnie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego. Komisja zapewnia wsparcie techniczne w opracowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji wszystkim 18 państwom członkowskim, które się o to zwróciły.

Źródło: Na podstawie materiałów KE.

Fot. Pixabay

KE PREZENTUJE PLAN ODBUDOWY PO PANDEMII

Dziś KE przedstawiła propozycję dot. Planu Odbudowy (w związku z epidemią) oraz działań wchodzących w jego skład.

W celu zapewnienia, że ożywienie gospodarcze będzie trwałe, równe, sprzyjające aktywizacji społecznej, a także sprawiedliwe dla wszystkich państw członkowskich KE, zaproponowano utworzenie nowego instrumentu w ramach kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych UE.

Komisja przedstawiła również zaktualizowany program prac na 2020 r., w którym priorytetowo traktowane będą działania niezbędne do pobudzenia gospodarczego i odbudowy Europy.

Aby chronić życie, naprawiać jednolity rynek UE, a także zapewnić trwały rozwój KE zaproponowała przeznaczenie 750 mld euro na działania w tym zakresie.

Ponadto, KE wysunęła także propozycję ukierunkowanego zwiększenia budżetu UE na lata 2021-2027 powiększając ilość środków aż do 1,85 biliona euro. Inicjatywa została nazwana Nową/Następną generacją UE.

Fot. Pixabay

EBI: PIERWSZY KREDYT W POLSCE NA FOTOWOLTAIKĘ

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził swój pierwszy w Polsce kredyt na rzecz przedsiębiorstwa budującego i eksploatującego elektrownie fotowoltaiczne.

Beneficjentem udzielonego przez bank Unii Europejskiej finansowania w wysokości 82 mln PLN (około 18 mln EUR) jest Energy Solar Projekty sp. z o.o. – jednostka zależna funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, którym zarządza specjalizująca się w tego rodzaju przedsięwzięciach litewska spółka Lords LB Asset Management.

Środki zostaną przeznaczone na budowę i eksploatację 66 niewielkich, niezależnych elektrowni fotowoltaicznych. Każda z nich będzie miała średnią moc znamionową nieprzekraczającą 1 MW, co oznacza, że łączna moc wszystkich instalacji wyniesie około 65,6 MW. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej w ramach projektu będzie wystarczająca do zasilenia 19 tys. gospodarstw domowych.

Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu inwestycyjnego dla Europy realizowanego pod wspólnym nadzorem EBI i Komisji Europejskiej. EBI współfinansuje projekt razem z DNB Bankiem Polska, przy czym każdy bank zapewnia 50% długu uprzywilejowanego (łącznie PLN 164m), natomiast udziałowcy kredytobiorcy (którym jest Energy Solar Projekty sp. z o.o.) wyłożą około 30% łącznych środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Elektrownie fotowoltaiczne powstaną w północnej części Polski, na obszarach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie będzie ich najwięcej, oraz kujawsko-pomorskiego. Elektrownie podzielono między osiem spółek realizujących projekt, z których każda odpowiada za co najmniej jeden obiekt. Jednostką dominującą i właścicielem całego portfela inwestycji jest Energy Solar Projekty sp. z o.o.

W pierwszym roku funkcjonowania nowo wybudowane, niezależne elektrownie fotowoltaiczne objęte portfelem wytworzą łącznie około 68 tys. MWh energii, co pozwoli zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o 47 tys. ton. Szacuje się, że całkowita moc zainstalowana wszystkich elektrowni słonecznych w Polsce osiągnęła na koniec 2019 roku poziom 1,3 GW.

„Z zadowoleniem przyjmujemy pierwszą inwestycję EBI w projekt związany z energetyką słoneczną w Polsce” – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, która nadzoruje działalność Banku na terenie Polski. „Fotowoltaika odgrywa istotną rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego i jest w wielu krajach dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Polska nie jest tu wyjątkiem. Wprowadzony przez rząd system aukcyjny wzbudził ogromne zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych, co widać na przykładzie litewskiej spółki Lords LB Asset Management. Jest to pierwszy konkretny projekt finansowany przez EBI w ramach zatwierdzonego w 2018 roku kredytu programowego na rzecz energetyki słonecznej w Polsce. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości pojawią się kolejne takie inicjatywy”.

Domas Kačinskas, członek zarządu spółki Lords LB Asset Management i kierownik funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, powiedział: „Spółka Lords LB Asset Management jest bardzo zadowolona z możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ponieważ w pełni popiera wartości i cele polityki Banku dotyczącej działań na rzecz klimatu. Kredyt pozwoli funduszowi Energy and Infrastructure SME Fund utrzymać dynamiczne tempo rozwoju oraz rozszerzyć działalność, którą prowadzi jako niezależny dostawca usług energetycznych w Polsce, z położeniem większego nacisku na wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania energią i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Inwestycje w szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczynią się w ogromnej mierze do przeciwdziałania zmianom klimatu, a jednocześnie pozwolą obniżyć rachunki za energię. Poprzez realizację tego projektu chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i wnieść istotny wkład w przyspieszenie dekarbonizacji sektora energetycznego”.

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki, powiedział: „Podpisana dzisiaj umowa o dofinansowanie budowy elektrowni słonecznych to znakomita wiadomość zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla środowiska. Europejski Zielony Ład będzie bardzo istotnym elementem naszych wysiłków na rzecz odbudowy europejskich gospodarek po pandemii koronawirusa, a Polska powinna nadal korzystać ze wszelkiej oferowanej przez Unię Europejską pomocy”.

Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Banku Polska, powiedział: „DNB Bank Polska z wielką dumą wspiera – razem z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – działania podejmowane przez spółkę Lords LB Asset Management w ramach tego projektu. Jest to pierwszy kredyt na realizację projektu w dziedzinie energetyki fotowoltaicznej w Polsce udzielony przez DNB i jeden z pierwszych – a przy tym największy – w całym sektorze rynku. Jako jeden z najbardziej aktywnych kredytodawców w polskim sektorze energetyki odnawialnej możemy wykorzystać naszą fachową wiedzę w tej dziedzinie, zdobytą w ramach kilku wcześniejszych projektów dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych, do opracowania efektywnej struktury finansowania. Nasz bank silnie angażuje się we wspieranie transformacji w kierunku gospodarki opartej na zielonych i zrównoważonych rozwiązaniach, dlatego rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce należy do naszych najważniejszych priorytetów. Jestem przekonany, że sfinansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju polskiego sektora zielonej energii”.

Łączna kwota finansowania udostępnionego przez EBI w ramach uruchomionego w 2018 roku kredytu programowego na realizację projektów w dziedzinie energii słonecznej w Polsce wynosi 450 mln PLN (około 100 mln EUR). Celem kredytu programowego jest wspieranie małych i średnich lądowych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, które korzystają z zabezpieczenia przychodów przed wahaniami cen w ramach krajowego systemu aukcji na energię ze źródeł odnawialnych. Program przyczynia się do osiągania celów unijnych i krajowych w dziedzinie generowania energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym pomaga zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Lords LB Asset Management jest renomowanym dostawcą usług zarządzania inwestycjami dla klientów instytucjonalnych i zamożnych klientów indywidualnych. Działalność utworzonej w 2008 roku spółki koncentruje się na strategiach inwestowania na rynku nieruchomości i niepublicznym rynku kapitałowym (private equity). Obecnie spółka zarządza 15 funduszami, w tym 12 funduszami nieruchomości, dwoma funduszami private equity oraz jednym funduszem inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych. Łączna wartość aktywów, którymi zarządzają te fundusze, przekroczyła na koniec grudnia 2019 roku kwotę 530 mln EUR.

Fundusz Energy and Infrastructure SME Fund został utworzony w 2016 roku. Jego działalność skupia się na inwestowaniu w projekty w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju infrastruktury i współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w państwach bałtyckich i w Polsce, a docelowa wartość pozyskanego kapitału to 75 mln EUR.

Źródło: Na podstawie materiałów EBI.

Fot. Pixabay

KE: PODNIESIENIE CELÓW REDUKCJI EMISJI PRIORYTETEM MIMO COVID

Tom van Ierland, kierownik wydziału ds. działań w dziedzinie klimatu w DG Clima, podkreśla, że podniesienie celów redukcji emisji CO2 do 2030 r. mimo obecnego kryzysu spowodowanego COVID-19 jest nadal priorytetowe dla KE.

Według urzędnika publikacja wyników oceny skutków pandemii na gospodarki UE jest planowana na wrzesień br. Van Ierland podkreślił, że będzie to kompleksowa analiza, która oceni możliwość rozszerzenia systemu ETS o sektor transportu i budownictwa.

Będzie również analizować potencjał wszystkich sektorów i polityk UE wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie (m.in polityka przemysłowa, gospodarka o obiegu zamkniętym, bioróżnorodność, inicjatywa „farm to fork”) dla osiągnięcia celów.

Analiza ma też obejmować rolę lasów i użytkowania gruntów w pochłanianiu emisji.

Kompleksowa ocena uwzględni również wpływ COVID-19 oraz weźmie pod uwagę aspekt społeczny, w tym wpływ na zatrudnienie.

Źródło: Własne/KOBiZE

Fot. Pixabay

NOWA STRATEGIA PRZYSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU UE

12 maja Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dot. Nowej Strategii w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Jak informuje Komisja: „Pomimo działań łagodzących zmiany klimatyczne będą one wciąż wpływać na funkcjonowanie obywateli w całej Europie. Kluczowe znaczenie ma więc zintensyfikowanie działań w zakresie ochrony klimatu, budowania „odporności na zmiany” oraz włączenia klimatu do praktyk zarządzania ryzykiem”.

Jest to kolejna inicjatywa wynikająca z Zielonego Ładu, której celem jest zastąpienie Ta ambitna inicjatywa jest strategii UE w zakresie adaptacji z 2013 r.

Komisja zamierza przyjąć strategię w IV kwartale br.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

REKOMPENSATA ZA WCZEŚNIEJSZE ZAMKNIĘCIE ELEKTROWNI WĘGLOWEJ W HOLANDII

Komisja Europejska stwierdziła, że rekompensata w wysokości 52,5 mln EUR przyznana przez Holandię za wcześniejsze zamknięcie elektrowni węglowej jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. Środek ten przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku UE.

Wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „W kontekście Zielonego Ładu stopniowe wycofywanie elektrowni węglowych może znacznie przyczynić się do transformacji gospodarki w kierunku osiągnięcie neutralności dla klimatu. Jednocześnie państwa członkowskie mogą potrzebować rekompensaty dla tych przedsiębiorstw, które zostaną obciążone z tego tytułu. W naszej ocenie stwierdzono, że holenderski środek kompensujący straty dla elektrowni Hemweg nie powoduje nadmiernego zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku UE.”

W dniu 11 grudnia 2019 r. Holandia przyjęła ustawę zakazującą wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej najpóźniej od 1 stycznia 2030 r. Jednak podczas gdy, 4 elektrownie węglowe otrzymały okres przejściowy 5-10 lat, elektrownia Hemweg musiała zostać zamknięta przed 1 stycznia 2020 r., co spowodowało znaczne straty dla przedsiębiorstwa. Wprowadzona ustawa umożliwiła Hemwegowi wystosowanie prośby o odszkodowanie za jego wcześniejsze zamknięcie, a rząd zgodził się z firmą na ograniczenie tej rekompensaty do 52,5 miliona euro.

Chociaż Komisja nie zajmuje ostatecznego stanowiska co do tego, czy środek zapewnia operatorowi przewagę nad jego konkurentami i czy w związku z tym stanowi pomoc państwa, Komisja stwierdziła, że środek byłby w każdym razie zgodny z jednolitym rynkiem UE. W szczególności Komisja stwierdziła, że:

 • środek przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, ponieważ Hemweg emituje około 3,6 megaton ton CO2 rocznie; oraz
 • kwota odpowiednio rekompensuje Hemweg zyski, które byłby w stanie osiągnąć, gdyby kontynuował działalność.

Komisja doszła do wniosku, że wkład w osiągnięcie celów UE w zakresie środowiska i klimatu przewyższa wszelkie potencjalne zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej spowodowane wsparciem.

Źródło: KE
Fot. KE

KE DOCENIA POTENCJAŁ MAGAZYNOWANIA ENERGII

Według najnowszego raportu opublikowanego przez Komisję Europejską innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii odegrają ważną rolę w zapewnieniu integracji OZE z siecią w UE po najniższych kosztach. Pomoże to UE w osiągnięciu celów w zakresie dekarbonizacji do 2050 r. zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dostaw energii w Europie.

Finansowane przez Komisję badanie pt. „Magazynowania energii – Wkład w bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Europie”, analizuje różne elastyczne opcje magazynowania energii, które będą potrzebne do pełnego potencjału OZE w systemie elektroenergetycznym.

Raport pokazuje także trendy m.in. trend, wskazujący na spadek cen nowych technologii akumulatorów – takich jak akumulatory litowo-jonowych. Ponadto, badanie wskazuje także na potencjał wdrażania i rzeczywiste potrzeby w zakresie magazynowania energii w perspektywie lat 2030 i 2050.

Poza zidentyfikowaniem różnych barier w rozwoju magazynowania energii, które istnieją na poziomie krajowym i unijnym, raport zawiera także zalecenia w zakresie zmniejszenia tych przeszkód i przyspieszenia wdrażania nowych rozwiązań. W tym zakresie wskazana jest potrzeba standaryzacji w kwestiach bezpieczeństwa i interoperacyjności pojazdów elektrycznych, a także kwestii pozwoleń, taryf i podatków, sygnałów cenowych i dostępu do rynków usług dodatkowych.

Badanie wskazuje również na spore znaczenie wiarygodnych danych. W celu rozwiązania problemów wzywa do kompleksowej aktualizacji ram regulacyjnych.

Fot. Pixabay
Źródło: KE

FALA RENOWACJI NABIERA ROZPĘDU

Dziś Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne w zakresie strategii Fali Renowacji. Zgodnie z informacjami z KE komunikat, który będzie efektem prac w tym zakresie ma docelowo łączyć cele w zakresie klimatu, energii i środowiska, cele strategii przemysłowej, dobrobytu konsumentów oraz sprawiedliwej transformacji.

Inicjatywa ta ma na celu zaradzenie obecnym niskim wskaźnikom dekarbonizacji i renowacji w całej UE, a także zapewnić ramy dla renowacji, które mogą odegrać kluczową rolę we wspieraniu ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodarczego.

Renowacja budynków oferuje potencjalnie wysokie zyski społeczne w kilku wymiarach: wydajności energetycznej oraz ciepłownictwa; odporności na zmiany klimatu; w kwestii GOZ, absorpcji OZE, redukcji zanieczyszczeń, lepszego zdrowia, poprawy jakości życia obywateli, e-mobilności, e-rozwiązań dla zdrowia, edukacji i pracy.

Około 11% zasobów budowlanych w UE przechodzi co roku szereg prac remontowych, od „lekkich” (3% do 30% oszczędności energii), „średnich” (30% do 60%) i aż do „głębokich renowacji” (> 60% oszczędności energii). Zdecydowana większość remontów nie dotyczy jednak wydajności energetycznej, a ważona stopa renowacji energii wynosi tylko 1%

Niespełniające nowych sztandarów budynki zaostrzają problemy związane z ubóstwem energetycznym i opieką społeczną. Z perspektywy inwestycyjnej bieżące wydatki na efektywność energetyczną nie pokrywają się z bieżącymi potrzebami. Osiągnięcie celów dekarbonizacji w kwestii zasobów budowlanych do 2050 r. będzie wymagało skutecznej mobilizacji finansów publicznych oraz prywatnych.

Inicjatywa ta szczegółowo określi bariery w zakresie renowacji budynków w obszarach takich jak:

 1. Bariery strukturalne, takie jak te związane z charakterystyką zasobów budowlanych i ogólnie sektorem budowlanym – na przykład długi okres użytkowania budynków, ograniczona industrializacja i lokalne/regionalne różnice klimatyczne utrudniające ustandaryzowane podejście.
 2. Bariery informacyjne, takie jak niezrozumienie zużycia energii w budynku i potencjalnych oszczędności energii, uwzględnienie OZE oraz wydajnych odnawialnych systemów ogrzewania i chłodzenia, słabe dane o zasobach budowlanych, niewystarczająca znajomość zakresu finansowania, brak świadomości na temat szerszych zalet remontu budynku, takich jak poprawa zdrowia i samopoczucia, ograniczenie emisji CO2 i korzyści finansowych.
 3. Niedoskonałości rynku, takie jak te związane z efektami zewnętrznymi np. niedojrzałe modele biznesowe wydajności energetycznej w renowacji, niedopasowanie między potrzebami finansowania projektów renowacyjnych a typowymi produktami oferowanymi przez instytucje finansowe, niewystarczający zasięg atrakcyjnych produktów finansowych, ograniczone wykorzystanie mechanizmów wykorzystujących kapitał publiczny w celu przyciągnięcia inwestycji prywatnych oraz ograniczone wykorzystanie efektywności energetycznej.
 4. Brak wiedzy specjalistycznej ze strony podmiotów świadczących usługi remontowe, niewystarczająca ilość siły roboczej i potrzeba zwiększenia szkoleń oraz umiejętności zielonych i cyfrowych.
 5. Połączenie czynników utrudniających agregację projektów lub stosowanie bardziej wydajnych podejść systemowych – potrzeba kontaktu z obywatelami bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnych lub innych pośredników (władze lokalne lub gminy, firmy usług energetycznych, punkty kompleksowej obsługi, dostawcy mieszkań socjalnych, stowarzyszenia okręgowe, lokalne banki itp.)
 6. Bariery regulacyjne, takie jak złożone procedury wydawania zezwoleń na poziomie krajowym lub lokalnym, przepisy UE ograniczające skuteczność i wykonalność niektórych możliwych rozwiązań powyższych problemów (pomoc państwa, zamówienia i zasady łączenia) lub niewystarczające przestrzeganie istniejących obowiązków związanych z minimum wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej.

Źródło: KE
Fot. Pixabay