Home Archive by category Dobre praktyki

Dobre praktyki

27,8 MLN ZŁ Z NFOŚiGW DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU “CIEPŁE MIESZKANIE”

Umowa udostępnienia środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla WFOŚiGW w Lublinie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” została podpisana 19 sierpnia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W uroczystości uczestniczyli: wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek, wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski. Dofinansowanie z Funduszu to prawie 28 mln zł, natomiast budżet programu wynosi 1,4 mld zł. Okres wdrażania programu obejmuje lata 2022 -2026.

– Program Ciepłe Mieszkanie jest uzupełnieniem kompleksowej oferty dla obywateli w zakresie wymiany źródeł ciepła, połączonej z działaniami termomodernizacyjnymi i zwiększeniem efektywności energetycznej. Wpływa to na oszczędność energii, zmniejszenie ilości pyłów w atmosferze oraz jakość powietrza, którym oddychamy – mówił podczas spotkania w Lublinie wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej, w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. 

Ponadto program będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwiwykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. 

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 39,9 tys. zł.

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. Gminy mogą aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚiGW w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór jest już dostępny, natomiast drugi zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r.

Dofinansowanie, po które mogą sięgnąć mieszkańcy lokali w budynkach wielorodzinnych jest uzależnione od poziomu dochodów i wynosi nawet do 90% poniesionych kosztów. Warto podkreślić, że jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanieWtedy w zależności od dochodów będzie to nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych. 

Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Źródło: gov.pl

NOWA JEDNOSTKA WYTWÓRCZA ENERGII, POWSTANIE W ELEKTROCIEPŁOWNI W KIELCACH DZIĘKI NFOŚiGW

Beneficjent, którym jest PGE Energia Ciepła S.A., otrzyma na budowę tego obiektu 55,9 mln zł preferencyjnej pożyczki. Dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą „Program Inwestycyjny Elektrociepłowni Kielce – budowa nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji”, którego celem jest budowa nowej jednostki wytwórczej zasilanej gazem ziemnym o nominalnej mocy elektrycznej 7MWe wraz z wodnym kotłem odzysknicowym o mocy cieplnej 12 MWt, w której dochodzi do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Głównymi elementami nowej instalacji będą: źródło kogeneracyjne w oparciu o turbozespół gazowy wraz z kotłem, stacja przygotowania gazu, komin, stacja transformatorowa oraz infrastruktura techniczna i komunikacyjna.

Nowe źródło zasilane gazem ziemnym zastąpi dotychczas eksploatowany kocioł węglowy typu WP-140.

Projekt wpisuje się w realizację celu, jakim jest odejście od paliwa węglowego w procesie wytwarzania ciepła w obiektach należących do Grupy PGE.

W latach 2023 – 2029 w większości lokalizacji, w których Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które przyczynią się do całkowitego lub znaczącego odejścia od paliwa węglowego.

Przyznane wsparcie finansowe projektu w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie do 55,9 mln zł zostało udzielone ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Energia Plus. Umowę ze strony Narodowego Funduszu podpisał wiceprezes Artur Michalski, a w imieniu beneficjenta przedstawiciele Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. z Grupy PGE S. A. – prezes Przemysław Kołodziejak i członek zarządu Radosław Woszczyk. Trzeba dodać, że PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest źródłem ciepła pokrywającym 100 proc. zapotrzebowania na ciepło dla miejskiego zintegrowanego systemu ciepłowniczego, którego właścicielem i dystrybutorem jest MPEC Kielce Sp. z o.o.

Po zrealizowaniu inwestycji struktura produkcji w kieleckiej elektrociepłowni zmieni się i będzie wyglądała następująco: OZE (blok biomasowy kogeneracyjny) – około 15% ,  kogeneracja węglowa – około 28%, kogeneracja gazowa – około 19%, pozostałe źródła (kotły wodne) – 38%.

Suma rocznej produkcji z OZE i kogeneracji wyniesie około 62%. Ostateczna struktura wytwarzania będzie zależała od uwarunkowań pogodowych i technologicznych w danym roku.

Projekty inwestycyjne, które prowadzimy obecnie w naszych jednostkach wytwórczych mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko i jakość powietrza – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Nasze inwestycje realizujemy zgodnie z przyjętymi założeniami Strategii Ciepłownictwa i według zaplanowanego harmonogramu, który zakłada 70 procent udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030. Podpisana dzisiaj z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa na dofinansowanie projektu w Kielcach pozwoli na osiągnięcie założonych przez nas celów – dodaje Przemysław Kołodziejak.

Ze względu na skalę działań, które muszą zostać podjęte przez branżę ciepłowniczą, nie waham się postawić tezy, że nasz kraj stoi przed największym w Unii Europejskiej wyzwaniem transformacyjnym – zaznacza Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto pamiętać, że w Polsce około 40 procent gospodarstw domowych jest ogrzewanych ciepłem systemowym. Jednak zdecydowana większość dostarczających je elektrociepłowni – by spełniać normy środowiskowe – już dzisiaj wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych, przerastających ich możliwości budżetowe. Aby takie inwestycje były możliwe w trudnej obecnie sytuacji geopolitycznej i – co jeszcze ważniejsze –  by polski konsument nie musiał samodzielnie ponosić ciężaru zmian, NFOŚiGW oferuje podmiotom takim jak PGE Energia Ciepła S.A. fundusze na transformację technologiczną. Dzisiejsza umowa to dobra wiadomość nie tylko dla Narodowego Funduszu oraz inwestora. To przede wszystkim długoterminowa gwarancja czystego, stabilnego ciepła i energii elektrycznej, a więc zdrowszej i komfortowej codzienności dla mieszkańców Kielc – podsumowuje wiceszef NFOŚiGW .

Całkowity koszt przedsięwzięcia, który przy wsparciu finansowym ze strony NFOŚiGW zostanie zrealizowany w Elektrociepłowni Kielce, wynosi 69,4 mln zł. Efekt rzeczowy przedsięwzięcia, czyli zbudowanie instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz uzyskanie dodatkowej zdolności produkcji energii elektrycznej i ciepła powinien zostać zrealizowany do 31 grudnia 2024 r.

Natomiast efektem ekologicznym inwestycji, który powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2025 r., ma być w ciągu roku zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 46 222 ton i zredukowanie zużycia energii pierwotnej o 95 612 GJ. Ilość wytworzonej energii elektrycznej w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja) wyniesie 48 000 MWh/rok, a wyprodukowanej także w skojarzeniu energii cieplnej – 280 000 GJ/rok. 

Warto nadmienić, że w latach 2023-2029 w większości lokalizacji, w których Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które przyczynią się do całkowitego lub znacznego odejścia od paliwa węglowego.

Projekty inwestycyjne, które prowadzimy obecnie w naszych jednostkach wytwórczych mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko i jakość powietrza – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Nasze inwestycje realizujemy zgodnie z przyjętymi założeniami Strategii Ciepłownictwa i według zaplanowanego harmonogramu, który zakłada 70 procent udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030. Podpisana dzisiaj z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa na dofinansowanie projektu w Kielcach pozwoli na osiągnięcie założonych przez nas celów – uzupełnia prezes zarządu PGE EC S.A..

Realizacja dofinansowanego projektu pozwoli na zapewnienie stabilnych dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego Kielc oraz energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowa jednostka przyczyni się do osiągnięcia przez system ciepłowniczy w Kielcach statusu „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego”, co stworzy dogodne warunki do promowania ciepła systemowego i wykorzystania jego potencjału. Przedsięwzięcie ma na celu również wyeliminowanie węgla jako paliwa do produkcji ciepła poprzez zastąpienie go gazem ziemnym.

Budowa bloku gazowego to kolejna, obok powstającej kotłowni gazowej, ważna inwestycja zarówno dla rozwoju Kielc, jak i środowiska i zdrowia jego mieszkańców – zauważa Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

Jako producent ciepła i energii elektrycznej skupiamy się na zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Preferencyjne dofinansowanie, które otrzymamy od NFOŚiGW, to dla nas istotne wsparcie w realizacji tego proekologicznego przedsięwzięcia – dodaje szef kieleckiej elektrociepłowni. 

Inwestycja zapewni dostawy ciepła do odbiorców z terenu Kielc, a także energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Nowa jednostka gazowa w kieleckiej Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła oznacza ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej, a jednocześnie przyniesie istotne efekty ekologiczne i społeczne w postaci czystszego powietrza i zdrowia mieszkańców.

Najnowsze porozumienie z NFOŚiGW to kolejna podpisana przez Grupę PGE umowa o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odejścia od paliwa węglowego. Wcześniej udzielone zostało wsparcie m.in. dla inwestycji dotyczącej budowy nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni w Zgierzu oraz budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków krajowych.

Źródło: CIRE

PREZYDENT KRAKOWA PRZECIWNY LIBERALIZACJI ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Prezydent Jacek Majchrowski ponownie zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego o niewprowadzanie zmian w uchwale antysmogowej dla Małopolski. Zdaniem prezydenta Krakowa, decyzja władz województwa o konsultacjach w sprawie wydłużenia okresu likwidacji bezklasowych kotłów w regionie jest niezrozumiała i negatywnie wpłynie na proces poprawy jakości powietrza.

Prezydent Krakowa podkreśla w piśmie, że wydłużenie terminu wymiany kotłów pozaklasowych w Małopolsce jest nie tylko nieuzasadnione, ale przede wszystkim szkodliwe w obliczu przekraczanych norm.

„W konsekwencji może doprowadzić do naruszenia prawa do życia i ochrony zdrowia ludzkiego jako wartości nadrzędnej. Liberalizacja uchwały antysmogowej zwiększy napływ zanieczyszczeń do Krakowa z gmin sąsiadujących, powodując utratę osiągniętych na przestrzeni lat przez miasto, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców, efektów zarówno środowiskowych, zdrowotnych, ekonomicznych, jak i wizerunkowych. Efekty ekologiczne wyznaczone dla każdego roku wdrażania Programu ochrony powietrza, a także termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń zanieczyszczeń, są ściśle związane z terminami wynikającymi z uchwały antysmogowej dla Małopolski” – czytamy w piśmie skierowanym przez prezydenta Jacka Majchrowskiego do marszałka Witolda Kozłowskiego.

Stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w uchwale antysmogowej

To nie jedyny apel władz miasta wystosowywany w sprawie uchwały antysmogowej w ostatnim czasie. Zarówno prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, jak i Rada Miasta Krakowa apelowali w ostatnich miesiącach o to, aby nie wprowadzać zmian w przepisach regulujących użytkowanie urządzeń grzewczych i stosowanie określonych paliw stałych.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski było poprzedzone licznymi konsultacjami z mieszkańcami. Przyjęte rozwiązania są więc formą umowy społecznej, rodzajem konsensusu, który został wypracowany dzięki zaangażowaniu mieszkańców, aktywistów, samorządowców i organizacji społecznych. Wszystkim nam powinno teraz zależeć na tym, aby działania na rzecz czystego powietrza były kontynuowane.

Ostatnie badania naukowców z Akademii Górniczo Hutniczej, które zostały opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports”, wskazują ponadto, że niekorzystne położenie Krakowa sprawia, że miasto jest podatne na akumulację zanieczyszczeń powietrza, które w znacznym stopniu napływają z sąsiednich gmin.

Przypomnijmy, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przekazaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o przesunięciu terminu trwania okresu przejściowego dla konieczności modernizacji kotłów bezklasowych, tzw. kopciuchów, na terenie Małopolski. Miasto Kraków konsekwentnie podtrzymuje stanowisko, że obowiązująca aktualnie uchwała antysmogowa dla Krakowa i Małopolski musi pozostać bez zmian.

Proponowane zmiany w wydłużaniu procesu wymiany pieców o wysokich parametrach emisyjnych mogą jedynie spowodować mniejsze zainteresowanie wymianą bezklasowych kotłów wśród mieszkańców województwa małopolskiego i tym samym wpłynąć na pogorszenie się jakości powietrza w kolejnych latach.

Źródło: krakow.pl

TERMO-REMONT OBIEKTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Umowę w tej sprawie podpisali 12 sierpnia br. w Łodzi Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski  oraz Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski.

Projekt, który w całości będzie kosztował 14,1 mln zł, pozwoli poddać termomodernizacji blisko 3 tys. mpowierzchni użytkowej budynków uczelni i  równocześnie uzyskać cenne efekty ekologiczne – m.in. redukcję zużycia energii końcowej (o 2 015,96 GJ/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (o 141,59 ton równoważnika C02) w budynkach publicznych. 

Wyznaczone główne cele działania to: zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków poprzez ich głęboką przebudowę i modernizację energetyczną oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji i pyłów z pomocą nowych technologii grzewczych, a więc także poprawa stanu środowiska w skali lokalnej (w konsekwencji jakości życia ludzi i zwierząt) oraz klimatu. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną prace związane z m.in. osuszeniem i izolacją murów budynków, ociepleniem dachów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia (na energooszczędne). Modernizacji i remontom poddane będą węzły cieplne, przewidziano również wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej (z odzyskiem ciepła) i klimatyzacji.

Ponadto zaplanowano wytwarzanie czystej energii z OZE z pomocą zamontowanych paneli fotowoltaicznych, oraz funkcjonowanie systemu monitorowania i zarządzania energią. Projekt ma poprawić też bezpieczeństwo użytkowania budynków oraz podnieść poziom ich użyteczności (także dla osób niepełnosprawnych).

Głęboka modernizacja energetyczna i przebudowa budynków użyteczności publicznej wpłynie na poprawę jakości powietrza w Łodzi. Pozytywny wpływ na otoczenie zapewni także likwidacja parkingu przy jednym z budynków i organizacja zielonego placu zabaw z miejscem na ekologiczne uprawy dla dzieci. Przewidziane ciągi komunikacyjne zbudowane będą z nietoksycznych materiałów przepuszczalnych dla wody i powietrza, co pozwoli na utrzymanie w tym miejscu odpowiedniego poziomu wody w gruncie.

Działania termomodernizacyjne mają przynieść oszczędność zapotrzebowania na ciepło w budynkach  – do ok. 76 %.

Źródło: NFOŚiGW

NFOŚiGW PODPISAŁ Z KOLEJNYMI MIASTAMI POROZUMIENIA W PROGAMIE “STOP SMOG”

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie samorządom współfinansowania inwestycji pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i podgrzewania wody użytkowej oraz ograniczenie zużycia energii końcowej. 

Na realizację rządowego programu “Stop Smog” realizowanego w latach 2019-2024 NFOŚiGW wyasygnuje kwotę do 698 mln zł. Jest to wsparcie przeznaczone dla gmin położonych na obszarach, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Za pośrednictwem gmin o dofinansowanie o wartości nawet do 53 tys. zł mogą wnioskować osoby najuboższe – właściciele domów jednorodzinnych. Dotacja może zostać przeznaczona na takie inwestycje jak wymiana tzw. kopciucha na nowoczesne, efektywne źródło ciepła, ocieplenie domu oraz podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. – Aż 83% gmin już w tej chwili wspólnie z nami buduje koalicję antysmogową, działając w ramach programu Czyste Powietrze. Dobrze, że kolejne gminy i miasta dołączają do programu Stop  Smog – ważnej inicjatywy, uzupełniającej ofertę programu Czyste Powietrze – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Nigdy nie jest za późno, aby zadbać o jakość powietrza, która na wprost przekłada się na zdrowie mieszkańców. Dlatego w trosce o błękitne niebo bez smogu sukcesywnie udostępniamy samorządom kolejne środki finansowe – zarówno w ramach programu Stop Smog jak i na przykład w uruchomionym w dn. 21.07. br. programie Ciepłe Mieszkanie. Cieszę się, że skutecznie sięgają po nie samorządy zarówno aglomeracji takich jak Warszawa jak i średnich oraz małych gmin, takich jak Lesznowola, Czarny Dunajec, Kalwaria Zebrzydowska. Skala potrzeb jest ogromna, ale i środki przeznaczone na walkę o czyste powietrze, wyasygnowane przez polski rząd, są rekordowe. Liczę, że dzięki sprawnej współpracy z samorządami wykorzystamy je z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska – dodaje wiceprezes Mirowski.

Źródło: gov.pl

EFEKTYWNA ENERGETYCZNIE BIBLIOTEKA POWSTANIE W BRWINOWIE

Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali w Warszawie 3 sierpnia br. Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetycznej w NFOŚiGW Magdalena Bodzenta oraz Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów Sławomir Walendowski.

W zakres prac wejdzie budowa budynku biblioteki wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjną, ogrzewania, chłodzenia, wentylacji mechanicznej oraz elektryczną. Przewidywana powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza w budynkach energooszczędnych sięgnie blisko 564 m2. Zakres przedsięwzięcia obejmie również odpowiednie zagospodarowanie najbliższego  terenu, w tym m.in.: drogę wewnętrzną, miejsca postojowe, komunikację pieszą, miejsce do gromadzenia odpadów stałych, wiatę ogrodową, wiatę rowerową, małą architekturę i infrastrukturę techniczną w tym wewnętrzną linię zasilającą z oświetleniem terenu oraz aranżację działki określoną w projekcie zieleni.

Budynek został zaprojektowany w standardzie budynku energooszczędnego o wysokim poziomie szczelności powietrznej. Wyposażony będzie w wentylację mechaniczną z wysokoefektywnym odzyskiem ciepła, powietrzne pompy ciepła, instalację grzewczą i instalację chłodniczą. 

Źródłem ciepła obiektu będzie pompa ciepła, która zabezpieczy potrzeby biblioteki zarówno w zakresie ogrzewania jak i chłodzenia. Latem powierzchnie grzewczo/chłodzące służyć będą do schładzania pomieszczeń (dzięki zastosowaniu rewersyjnej formy pompy ciepła). Na niskiej części dachu od strony południowej zostanie ponadto umieszczonych 26 paneli fotowoltaicznych.

Projekt wpłynie na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, w tym przypadku biblioteki (o 52,80 GJ/rok) a także spowoduje mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery (o 2,39 ton/rok). 

Ilość wytworzonej ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej wyniesie 5,89 MWh/rok, a energii cieplnej 40,03 GJ/rok. Pozwoli to jednocześnie na regularne oszczędzanie obu rodzajów energii (1,28 MWh energii elektrycznej oraz 41,51 GJ energii cieplnej na rok). 

Uzyskane rezultaty ekologiczne inwestycji będą miały wpływ na poprawę stanu powietrza, co z kolei będzie miało znaczenie dla funkcjonowania okolicznego ekosystemu. Część Gminy Brwinów obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu. Budowa biblioteki oraz zagospodarowanie terenu poprawi komfort życia mieszkańców okolicy, a promocja projektu może wpłynąć na lokalną świadomość dotyczącą ekologicznych alternatyw dla tradycyjnych sposobów ogrzewania budynków.

Ukończenie budowy biblioteki przewidziano na wrzesień 2023 r.

Źródło: gov.pl

PGE TORUŃ ZACHĘCA DO OSZCZĘDZANIA CIEPŁA I ENERGII

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przygotowała dla klientów usługi, które poprawiając efektywność energetyczną budynku, pozwolą oszczędzić ciepło. W obecnej sytuacji na rynku paliw kwestia optymalnego zarządzania ciepłem w budynkach ma szczególne znaczenie. Nowe usługi dostępne są od 1 sierpnia br. dla zarządców budynków mieszkaniowych, oświatowych, służby zdrowia i budynków użyteczności publicznej.

PGE Toruń od lat doradza i wspiera klientów w działaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej. Uzyskanie korzystnego poziomu efektywności energetycznej budynku zależy zarówno od rodzaju źródła ogrzewania, jak i szeregu działań prowadzonych przez odbiorców ciepła i polegających na wprowadzeniu efektywnych usprawnień (np. termomodernizacje, wymiany okien i drzwi w budynkach na energooszczędne), w wyniku których obniża się zużycie energii i dzięki  temu koszty eksploatacyjne.

PGE Toruń i PGE Energia Ciepła od kilku lat prowadzą kampanie edukacyjne pokazujące proste sposoby na zarządzanie ciepłem w domu, pomagające obniżyć zużycie ciepła. W nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym również planowana jest szeroka kampania informacyjna zachęcająca  mieszkańców do oszczędzania ciepła i energii.

– Efektywność energetyczna jest równoznaczna z oszczędzaniem energii. To z kolei oznacza niższe koszty i mniejszy wpływ na środowisko. Obecnie oszczędzanie i optymalne zarządzanie energią ma dodatkowy aspekt – bo pośrednio wpływa na bezpieczeństwo energetyczne. Niestabilne ceny paliw i ich dostępność, a także wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla powodują, że musimy zacząć oszczędzać energię i ciepło, zmieniając również swoje dotychczasowe nawyki w okresie jesienno-zimowym na przykład obniżając o 2-3 stopnie temperaturę w naszych mieszkaniach czy ograniczając ogrzewanie w częściach wspólnych jak korytarze, piwnice – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

W Toruniu system ciepłowniczy jest efektywny energetycznie dzięki produkcji ciepła w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej, a wprowadzone nowe usługi PGE Toruń mają pomóc odbiorcom zwiększyć efektywność energetyczną budynków.

– Administratorzy budynków mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, żłóbków czy szpitali decydujący się na te usługi otrzymają diagnozę obiektów pod kątem zużycia i kosztów mediów, wpływu na środowisko. Wskażemy jakie działania należy podjąć, aby poprawić efektywność budynku i oszczędzić energię, a tym samym  zmniejszyć koszty – dodaje prezes Robert Kowalski.

Dwie z nowych usług (MyHeat, MyEnergy) wprowadzone od sierpnia  pozwolą na: oszacowanie wielkości i kosztów zużycia ciepła i innych mediów oraz wskażą miejsca w budynkach, które wymagają poprawy efektywności.  Usługa MyHeat skupia się na analizie wyłącznie zużycia i kosztów ciepła na cele ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, natomiast MyEnergy ma szerszy zakres, bo dotyczy również analizy innych mediów: ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody. Trzecia usługa, poprzez modyfikację oprogramowania sterującego w węźle cieplnym, pozwoli na przykład obniżyć parametry (temperaturę) centralnego ogrzewania i ciepłej wody, co pozwoli administratorom budynków optymalniej zarządzać, oszczędzić ciepło oraz obniżyć koszty.

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zapobiegania emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych kotłowni. PGE Toruń od wielu lat wspiera decyzje klientów, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe ogrzewanie na ciepło sieciowe, udzielając dofinansowania w ramach dwóch programów wsparcia: „Programu wsparcia  likwidacji niskiej emisji na obszarze Torunia” oraz „Programu wsparcia w przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej w celu poprawy ich efektywności energetycznej”. Zasady wsparcia określają Regulaminy dostępne na stronie internetowej PGE Toruń.

Źródło: PGE EC

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA WSPIERA ZIELONY FUNDUSZ

Spółka Veolia Energia Warszawa została kolejnym partnerem Zielonego Funduszu dla Warszawy. Dzięki tej współpracy na Targówku pojawi się 540 przepięknych krzewów.

Jesienią, w rejonie skrzyżowania ulic Radzymińskiej i Rozwadowskiego, na terenie o powierzchni 180 mkw. zostanie posadzony dereń biały, rozłogowy i świdwa. Miejsce nasadzeń krzewów zostało wybrane nieprzypadkowo, właśnie tu przebiega naziemny fragment sieci ciepłowniczej. Nowa zieleń ma zasłonić instalację i poprawić estetykę otoczenia.

Krzewy, które posadzimy nie tylko poprawią estetykę otoczenia, ale kwitnąc, przyciągną mnóstwo zapylaczy. Dzięki takim działaniom zwiększamy w mieście przestrzeń biologicznie czynną, łagodząc tym samym skutki zmian klimatu – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Tak jak wybór miejsca, równie starannie przemyślany był dobór roślin do nasadzenia. Przystępując do projektu kierowaliśmy się przede wszystkim funkcjonalnością zieleni. Wybrane krzewy świetnie znoszą zanieczyszczenie powietrza, są mrozoodporne i mało wymagające w pielęgnacji. Dodatkowo pełnią bardzo ważną funkcję: poprawiają jakość powietrza – mówi Aleksandra Żurada, dyrektor Komunikacji Veolii Energii Warszawa.

Projekt nasadzeń jest jednym z wielu działań realizowanych przez Veolię Energia Warszawa wspólnie z miastem na rzecz ochrony środowiska naturalnego i w ramach walki o czyste powietrze w stolicy. Dzięki programowi antysmogowemu, na przestrzeni ostatnich kilku lat udało się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 62,6 tys. ton, dwutlenku siarki o 34 proc. i tlenku azotu o 23 proc.

Veolia Energia Warszawa zarządza stołeczną siecią ciepłowniczą o długości 1800 km. To jedna z największych takich sieci w Unii Europejskiej. Większość rur ciepłowniczych zlokalizowana jest prawie metr pod ziemią, na powierzchni znajduje się tylko około 30 km. Jeden z takich naziemnych odcinków znajduje się właśnie nad ul. Radzymińską oraz w pasie zieleni wzdłuż ulic Radzymińskiej i Rozwadowskiego.

Obecnie w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy udało się pozyskać kilkunastu partnerów. Za realizację projektów odpowiada Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Źródło: UM Warszawa

SZPITAL WE WŁOSZCZOWIE PRZEJDZIE TERMOMODERNIZACJĘ

NFOŚiGW przekaże 21 mln zł dotacji Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II – na realizację projektu kompleksowej termomodernizacji 8 budynków zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 28. Inwestycji ma na celu rozwiązanie kluczowego problemu wynikającego z obecnego stanu infrastruktury beneficjenta, tj. niskiej efektywności energetycznej obiektów.

Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie niewiele więcej niż dotacja, bo 22,1 mln zł.

Projekt otrzyma także pożyczkę z WFOŚiGW w Kielcach – 1,1 ml zł, a ok. 22 tys. zł wkładu zagwarantuje włoszczowski ZOZ. Przewidziany termin ukończenia inwestycji to czerwiec 2024 r.

Umowa przekazania dotacji została podpisana 3 sierpnia br. w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Sławomira Mazurka oraz Dyrektora ZOZ we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II Rafała Krupę. W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski, Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki w NFOŚiGW i koordynator projektu Joanna Jaworek.

W ramach projektu 15,7 tys. m2 powierzchni budynków zostanie objętych termomodernizacją.


W obiektach zaplanowano m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., oraz sieci ciepłowniczych, a także systemu wentylacji. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła. Nastąpi też wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi instalacjami – c.o., c.w.u., PV, wentylacji i klimatyzacji.

Termo-remontem objętych zostanie osiem budynków należących do szpitala – tj. budynek główny, hydrofornia, kotłownia, magazyn odpadów, portiernia, prosektorium, tlenownia oraz warsztaty.

Efekty ekologiczne inwestycji zostaną uzyskane już pod koniec 2025 r. Będzie to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – o 3 808,74 GJ/rok oraz redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery – o ponad 975 ton/rok. Ponadto Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnie powyżej 127,12 MWh/rok, a ciepła ze źródeł odnawialnych blisko 1245 GJ/rok.

Źródło: NFOŚiGW

KOGENERACJA WSPÓŁPRACUJE Z WYDZIAŁEM INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i praktyk studenckich.

W ramach podpisanego 25 lipca porozumienia strony zadeklarowały m.in. wymianę informacji naukowych, publikacji i materiałów dydaktycznych, udział w akcjach edukacyjnych i dydaktycznych, szczególnie w zakresie popularyzacji tematyki związanej z ochroną klimatu. KOGENERACJA umożliwi studentom realizację praktyk, staży zawodowych i prac dyplomowych.

Współpraca z Politechniką Wrocławską ma dla KOGENERACJI charakter priorytetowy. W lutym br. spółka podpisała porozumienie z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym, którego studenci od wielu lat odbywają praktyki we wrocławskiej elektrociepłowni, uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, które umożliwiają im zapoznanie się z praktyczną stroną wybranej specjalizacji.

– Cieszę się, że rozszerzamy współpracę z Politechniką Wrocławską o kolejny jej wydział, szczególnie, że dotyczy to Wydziału Inżynierii Środowiska – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI. – Chcemy studentom prezentować nasze osiągnięcia w zakresie dbałości o środowisko, sposób funkcjonowania instalacji do odsiarczania i odazotowania spalin, produkcji ciepła z biomasy. W Siechnicach pod Wrocławiem prowadzimy budowę elektrociepłowni gazowo-parowej, która wpisuje się w strategię Grupy PGE zakładającej dekarbonizację obszaru ciepłownictwa. Celem strategicznych Grupy PGE jest wzrost udziału paliw niskoemisyjnych do 70 proc. w produkcji ciepła do roku 2030.

Prof. Bartosz Kaźmierczak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska:

– Umowa z KOGENRACJĄ zacieśniania naszą dotychczasową współpracę i otwiera kolejne obszary wspólnej działalności naukowej i edukacyjnej. Nasz Wydział oferuje swój potencjał naukowy i badawczy, a nasi studenci zyskują unikalną okazję poznania praktycznej strony systemów i technologii ciepłowniczych oraz ochrony środowiska. Szczególne znaczenie ma dla nas to, że współpracujemy z dużym, lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym o znaczącym wpływie na poprawę jakości środowiska w naszym mieście i wykorzystującym do tego najnowsze technologie ochrony środowiska.

Współpraca z KOGENRACJĄ dotyczy obszarów odpowiadających kształceniu i badaniom naukowym prowadzonym przez nasz Wydział. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowywani do działań inżynierskich z zakresu m.in. ciepłownictwa i ogrzewnictwa, efektywności energetycznej oraz OZE, a po studiach mogą uzyskać uprawnienia do projektowania instalacji z tego obszaru. Nasz nowy kierunek Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Ochrona Klimatu daje wiedzę i umiejętności do działań z obszaru oczyszczania gazów, ochrony klimatu, monitoringu stanu środowiska oraz oceny wpływu obiektów przemysłowych i inwestycji na środowisko. Ogromnie cieszymy się z podpisanej umowy oraz z korzyści, jakie przyniesie ona obu Stronom porozumienia.

Źródło: PGE EC