Home Archive by category Dobre praktyki

Dobre praktyki

VEOLIA ZAKOŃCZYŁA PIERWSZY ETAP DEKARBONIZACJI SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W KRAŚNIKU

Veolia term kontynuuje transformację istniejących systemów ciepłowniczych celem zwiększenia ich energooszczędności. Kolejny krok w tym kierunku zrealizowała Veolia Wschód, spółka zależna od Veolii term. W Kraśniku uruchomiono kotły gazowe oraz przeprowadzono konwersję kotła, co oznacza, że węgiel został zastąpiony biomasą.

Veolia Wschód zakończyła prace wchodzące w zakres pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna. W elektrociepłowni uruchomiono cztery kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt. W konsekwencji zużycie węgla wykorzystywanego w ciepłowni zmniejszy się o ponad 2,5 tys. ton, co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Wymiernym efektem projektu dla mieszkańców będzie istotna redukcja emisji do atmosfery CO2 oraz innych związków, tj. tlenków azotu oraz tlenków siarki. Kolejnym, drugim etapem projektu jest zainstalowanie silnika kogeneracyjnego, który jednocześnie będzie wytwarzał energię elektryczną i cieplną. 

Strategia Veolii zakłada, że efektem procesu dekarbonizacji będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze.

W Polsce Veolia zakłada pełną dekarbonizację swoich ciepłowni do 2030 roku. Dotyczy to ciepłowni w ponad 60 miastach, gdzie Veolia term prowadzi swoją działalność. Kolejnym etapem jest osiągnięcie przez ciepłownie Grupy neutralności klimatycznej, czyli osiągnięcie zerowego bilansu netto emisji CO2, co ma nastąpić w 2050 r.

Konsekwentna transformacja jest naszą odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, z którymi musimy się mierzyć, teraz dodatkowo wzmacniane niepewnością wywołaną sytuacją geopolityczną. Ostateczny cel jest ambitny jednak pamiętajmy, że na ten końcowy efekt składają się wszystkie realizowane działania. Także takie jak to w Kraśniku, gdzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w lokalnym miksie paliwowym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza – mówi Magdalena Bezulska, Prezes Veolia term. 

Kluczem do sukcesu są przy tym działania gwarantujące ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, co nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z samorządem – dodaje.

Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych obejmuje dostosowanie istniejących ciepłowni do nowych norm emisyjnych poprzez modernizację źródeł ciepła i dywersyfikację miksu paliwowego. W ramach pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna uruchomiono cztery nowe kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt (jedną parową o mocy 2,62 MWt i trzy wodne o łącznej mocy 8,1 MWt), a także zmodernizowano kocioł parowy – węglowy o mocy 12,4 MWt na biomasę wraz zabudową nowej instalacji magazynowania i podawania biomasy.

Priorytetem dla samorządu lokalnego w Kraśniku jest zagwarantowanie mieszkańcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. Zakończenie przez Veolię pierwszego etapu inwestycji w naszej ciepłowni znacząco poprawi również stan środowiska i wpłynie na komfort życia kraśniczan. Pewność dostaw energii jest szczególnie istotna obecnie w niespokojnych czasach – mówi Wojciech Wilk, Burmistrz Kraśnika.

Inwestycja pozwala na ograniczenie zużycia węgla o ponad 2,5 tys. ton (ok. 60 TJ), co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Dodatkowo w wyniku modernizacji ulegnie zmniejszeniu roczna emisja CO2 do atmosfery o 2300 ton, a także pozostałych związków, tj. pyłu, NOx i SO2 łącznie o blisko 16 ton w roku.

Realizacja projektu to kolejny krok w stronę dekarbonizacji. Wiąże się z poprawą jakości powietrza i redukcją emisji CO2. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w nowych kotłach gazowych oraz kotle na biomasę wpłynie na efektywność funkcjonowania naszej elektrociepłowni. Warto podkreślić, że wszystkie urządzenia pracują w układzie automatycznym, dopasowującym się do zapotrzebowania odbiorców ciepła – podsumowuje Janusz Lewicki, Prezes Veolia Wschód, spółki z grupy Veolia term zarządzającej ciepłownią w Kraśniku.

Źródło: CIRE

PGE EC WSPIERA POTRZEBUJĄCYCH W SZCZECINIE

PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie po raz drugi wsparła podmioty wrażliwe społecznie, w ramach realizowanego od lat programu „Dzielimy się ciepłem”. Celem programu jest wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. W 2022 roku dwie organizacje ze Szczecina otrzymały pomoc w wysokości 60 tys. zł.

Beneficjentami wsparcia w 2022 r. są Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie, którzy łącznie otrzymali 60 tysięcy złotych. Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzkiego PKPS od wielu lat pomaga potrzebującym mieszkańcom Szczecina, prowadząc m.in. schronisko dla bezdomnych mężczyzn, któremu z braku środków groziło w tym roku zamknięcie. Na działalność schroniska podmiot nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Natomiast Szpital Powiatowy w Gryfinie świadczy całodobową opiekę zdrowotną mieszkańcom powiatu gryfińskiego. W 2021 r. PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie również przekazał wsparcie tym instytucjom w kwocie 30 tys. zł.

– Mając na uwadze ideę społecznej odpowiedzialności wspomogliśmy wrażliwe społecznie instytucje, których działalność jest istotna dla miasta i regionu. Szczególnie poruszyły nas problemy z utrzymaniem działalności schroniska dla bezdomnych mężczyzn, prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki PKPS. Nie mogliśmy pozostać obojętni na sytuację, w której się ono znalazło. Bierzemy czynny udział w życiu lokalnej społeczności, angażując w problemy mieszkańców oraz pomagając w ich rozwiązaniu i wspierając najbardziej potrzebujących – mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie.

– W imieniu swoim i Szpitala Powiatowego w Gryfinie serdecznie dziękuję spółce PGE Energia Ciepła S.A. za tak dużą pomoc dla naszego Szpitala. Przekazana kwota pozwoli nam jeszcze lepiej organizować opiekę zdrowotną dla naszych Pacjentów i komfort pracy naszego Personelu – powiedział Łukasz Dombek, Prezes Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie”.

– W imieniu Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie składam serdeczne  spółce PGE Energia Ciepła za okazaną pomoc i przekazaną darowiznę. Przekazana pomoc dla naszych podopiecznych ze schroniska dla bezdomnych WILGA w Szczecinie pozwoliła nam na opłacenie należności za ogrzewanie, co w obecnych czasach wzrostu cen mediów było dla nas ogromnym wsparciem. Warto pomagać najbiedniejszym – Wojciech Kamiński, Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Program “Dzielimy się ciepłem”, realizowany od lat przez PGE Energia Ciepła, ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Gdańsku i Gdyni, ale także w Toruniu, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Szczecinie. W 2022 r. PGE Energia Ciepła wsparła ponad 30 organizacji na łączną kwotę niemalże pół mln zł. W ten sposób spółka wspomogła działalność szpitali, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla zwierząt, środowiskowych domów samopomocy, fundacji i stowarzyszeń, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje wobec najbardziej potrzebujących.

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.

PGE EC W ZGIERZU POMAGA, EDUKUJE I CHRONI

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, angażuje się w lokalne działania, wspierające mieszkańców miast, w których ma swoje elektrociepłownie. W Zgierzu w 2022 r. wsparcie otrzymały instytucje działające na rzecz młodzieży.

W 2022 r. elektrociepłownia w Zgierzu kontynuowała współpracę z Gminą Miasto Zgierz. Dzięki wsparciu elektrociepłowni, mieszkańcy Zgierza i okolic mogli wziąć udział m.in. w wydarzeniu „Zakończenie Lata 2022”.

– PGE Energia Ciepła wspiera działalność na rzecz Zgierza i jego mieszkańców, pomagając tym samym w kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta jako nowoczesnego i dostępnego dla mieszkańców. Dzięki naszemu wsparciu, Zgierz może się dalej rozwijać, co niezmiernie nas cieszy – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

W 2022 roku zgierska elektrociepłownia wspomogła, w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu. Zgierska elektrociepłownia kojarzy się przede wszystkim jako wytwórca ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Jednak swoją misję spółka postrzega szerzej, dlatego angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym. Poprzez program “Dzielimy się ciepłem” pomaga odbiorcom wrażliwym społecznie  w pokryciu rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Ponadto spółka w 2022 r. ponownie wsparła Miejski Klub Piłkarski „Boruta”. Dzięki pomocy od PGE Energia Ciepła, dzieci i młodzież z klubu sportowego, mogły kontynuować treningi, wyjeżdżać na zawody. Wsparcie finansowe gwarantuje możliwość dalszego rozwoju oraz pomaga w osiąganiu sportowych sukcesów.

– Grupa PGE wspiera zarówno sport zawodowy, jak i amatorski. MKP „Boruta” Zgierz posiada duży potencjał, a dzięki wsparciu PGE Energia Ciepła będzie mógł się rozwijać i osiągać sukcesy sportowe. Takie działania wpisują się w strategię sponsoringową PGE Energia Ciepła – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

PGE Energia Ciepła od wielu lat wspiera drużyny sportowe. Szczególnie ważny jest rozwój kultury fizycznej najmłodszych realizowany poprzez sponsoring klubów sportowych w całej Polsce, w których działają sekcje dziecięce i młodzieżowe, stanowiące zaplecze sportowe dla drużyn seniorskich. Spółka aktywnie wspiera inicjatywy lokalne popularyzujące sport w regionach, gdzie prowadzi swoją działalność.

Źródło: PGE EC

CORAZ WIĘCEJ ODBIORCÓW EKOLOGICZNEGO CIEPŁA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Rośnie liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej w Gorzowie Wielkopolskim. Do ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych w całym mieście trafia już ciepło z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Wraz z rozwojem miasta, aby dotrzeć do nowych odbiorców, PGE Energia Ciepła stale inwestuje i modernizuje swoją sieć ciepłowniczą w Gorzowie Wielkopolskim. Łącznie ma ona już ponad 135 km długości i w samym 2022 roku przyłączono 35 nowych budynków o łącznym zapotrzebowaniu na moc 6,4 MW.

– Bezpieczeństwo dostaw, komfort użytkowania oraz pozytywny wpływ na środowisko to główne argumenty, które powodują, że coraz więcej obiektów podłączanych jest do naszej sieci ciepłowniczej. Dzięki skorzystaniu z naszej oferty mieszkańcy Gorzowa mogą zrezygnować z lokalnych kotłowni i przydomowych pieców, które emitują znaczne ilości dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery. Dlatego cieszy nas każdy nowy odbiorca, bo dzięki temu realnie wpływamy na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy – powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Wśród nowych obiektów, które zostały podłączone do sieci ciepłowniczej są m.in. siedziba ENEI przy ul. Energetyków, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej, siedziba Gorzowskiego Rynku Hurtowego przy ul. Targowej, hala produkcyjna nr 5 TPV przy ul. Złotego Smoka oraz Zachodnia Iza Przemysłowo-Handlowa przy ul. Kosynierów Gdyńskich. W 2022 roku zrealizowano również podłączenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Są to obiekty znajdujące się w okolicy ul. Dworcowej: DH Rolnik, Spółdzielnia Inwalidów „Warta”, SPOZ Przychodnia Dworcowa oraz kamienice administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i SM „Włókno”.

Ekologiczne ciepło trafia także do nowych budynków mieszkalnych, usługowych oraz handlowych znajdujących się w różnych częściach miasta i dotyczy to zarówno lokalizacji rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Tylko w 2022 roku PGE Energia Ciepła zainwestowała ok. 9,5 mln zł na pokrycie kosztów przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej w Gorzowie Wielkopolskim.

Oddział realizuje również program podłączeń ciepłej wody użytkowej. Dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Górczyn” gorzowianie przy ul. Bohaterów Lenino mogli zrezygnować z gazowych podgrzewaczy, a do ich mieszkań popłynęła ciepła wody z elektrociepłowni. Poprawia to bezpieczeństwo oraz ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

– Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych administratorów budynków. Przygotujemy ofertę oraz wstępną ocenę możliwości przyłączenia. Koszty związane z doprowadzeniem ciepła do obiektów wraz z wykonaniem oraz montażem węzła cieplnego są po stronie PGE Energia Ciepła – informuje dyrektor Wojciech Dobrak.

KOGENERACJA WSPIERA LOKALNE SPOŁECZNOŚCI DZIELĄC SIĘ CIEPŁEM I DOBRĄ ENERGIĄ

Blisko 400 tysięcy złotych przekazanych w formie darowizn, sponsoring lokalnych wydarzeń i pomocowa aktywność pracowników – wrocławska KOGENERACJA podsumowuje rok 2022.

– Jesteśmy strategicznym dostawcą energii cieplnej dla aglomeracji wrocławskiej, ale swoją misję oprócz działalności biznesowej, postrzegamy też jako uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności. W ubiegłym roku wspieraliśmy szczególnie przedsięwzięcia i wydarzenia odbywające  się w pobliżu naszej wrocławskiej elektrociepłowni oraz w Siechnicach, gdzie prowadzimy naszą największą inwestycję rozwojową – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI.

We wrześniu na Kępie Mieszczańskiej, osiedlu bezpośrednio sąsiadującym z wrocławską elektrociepłownią, spółka była współorganizatorem rodzinnego pikniku integrującego lokalną społeczność. W ramach akcji „Dzielimy się ciepłem” Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania otrzymało wsparcie w kwocie 30 tys. zł.  Ośrodek obejmuje opieką ponad 200 wychowanków, wśród których znajdują się także dzieci z Ukrainy, dla których pracownicy KOGENERACJI prowadzili też zbiórkę potrzebnych rzeczy.

W Siechnicach, gdzie powstaje nowoczesna, zasilana paliwem gazowym elektrociepłownia, KOGENERACJA stale uczestniczy w życiu gminy. 30 tys. zł otrzymał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem”. W lecie spółka była sponsorem tytularnym imprezy sportowej „Biegaj w Siechnicach”, połączonej z obchodami 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich, a jesienią została mecenasem zorganizowanych przez Centrum Kultury warsztatów wokalnych. Finalizacją warsztatów był koncert „Ciepłe myśli – ciepłe dźwięki”, a ideą całego projektu była muzyczna integracja międzypokoleniowa.

Kolejną placówką, która corocznie może liczyć na pomoc i wsparcie KOGENERACJI jest wrocławski Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, który otrzymał 15 tys. zł na projekty „Razem w kuchni” i „Ogród w pokoju”. Ich celem jest budowanie relacji, angażowanie młodzieży do działań społecznych i edukacyjnych, uczenie troskliwości i odpowiedzialności. Wychowankowie placówki m.in. „adoptują” do swoich pokoi rośliny doniczkowe i pielęgnują je. W akcję zaangażowali się także pracownicy KOGENERACJI, organizując zbiórkę roślin doniczkowych, które trafiły do ośrodka, a w grudniu przygotowali paczki świąteczne dla 47 podopiecznych Ośrodka.

– Edukacja ma specjalny wymiar, pozwala młodym ludziom zmienić życie, inspiruje marzenia i kreatywność, dlatego regularnie wpieramy tego typu projekty skierowane do różnorodnych środowisk – podkreśla prezes Andrzej Jedut.

Od 18 lat KOGENERACJA jest jednym z donatorów Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki. Jej misją jest wsparcie szczególnie uzdolnionych studentów, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności. Na rok akademicki 2022/23 trzynastu studentów otrzymało comiesięczne stypendia. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu dzięki spółce będą mogli korzystać ze specjalistycznych książek do nauki języka angielskiego. Księgozbiór szkolnej biblioteki wzbogacił się o 26 nowych pozycji za łączą kwotę trzech tysięcy złotych.

Kogeneracyjne wsparcie trafiło też do najmłodszych uczniów. Dzięki dofinansowaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radwanicach uczyły się zasad pierwszej pomocy, Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu otrzymała pomoc na realizację zajęć umuzykalniających, a wrocławska EKOSTRAŻ przeprowadziła cykl warsztatów edukacyjnych „Dzikie w mieście” skierowany do najmłodszych. Polska Fundacja Wychowania Fizycznego zorganizowała cykl darmowych zajęć sportowych – piłka nożna i ręczna, wspinaczka, łyżwiarstwo – dla dzieci z jednostek wychowawczych i ubogich rodzin.  

W 2022 roku ze wsparcia KOGENERACJI skorzystali również podopieczni Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN, MiserArt, należącej do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Fundacji Zobacz mnie!

KRAKÓW UCZY OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ I CIEPŁO

Postępujące zmiany klimatyczne, a także rosnące koszty energii elektrycznej i gazu wymagają szybkich działań umożliwiających oszczędzanie ciepła, energii oraz wody. Znaczenie mają więc zarówno zmiany codziennych nawyków, jak i termomodernizacja budynku czy montaż odnawialnych źródeł energii.

Zmień codzienne nawyki

Przy rosnących obecnie cenach i kosztach życia nawet drobne zabiegi mogą doprowadzić do obniżenia rachunków, jednocześnie pomagając chronić naszą planetę. Pamiętaj, że oszczędzanie energii może być proste! Każdy z nas może stosować się do przedstawionych poniżej przykładów.

Niezależnie od zmiany codziennych nawyków warto rozważyć temat termomodernizacji budynku, montażu instalacji odnawialnego źródła energii czy retencjonowania wody. Co ważne, nie zawsze konieczne jest kompleksowe działanie. Czasem wystarczy tylko ocieplić dach czy wymienić nieszczelne okna, aby zaobserwować znaczne oszczędności zużywanej energii. Z pomocą w takim przypadku przychodzą programy dotacyjne oferowane przez miasto i instytucje zewnętrzne. W ramach programów można ocieplić przegrody budowlane (ściany zewnętrzne, docieplić dach, stropodach, strop nad nieogrzewaną piwnicą lub podłogi na gruncie), wymienić stolarkę okienną i drzwiową, zamontować instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, kolektory słoneczne i zbiornik na deszczówkę.

Źródło: krakow.pl

OGRZEWANIE W PUDEŁKU

PGE Energia Ciepła, do której należy PGE Toruń, wraz z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (CNMW) zrealizują edukacyjny projekt pn. „OGRZEWANIE w pudełku”. Skierowany do starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych projekt prowadzony będzie od stycznia do maja 2023 roku. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy w zakresie powstawania ciepła, produkcji, użytkowania i jego oszczędzania. Umowa związana z realizacją przedsięwzięcia została podpisana w grudniu 2022 roku.

PGE Energia Ciepła i PGE Toruń od lat angażują się w edukację na temat procesu wytwarzania ciepła i energii. Prowadzony jest projekt Energetyczna kariera, który zachęca młodzież do  podejmowania pracy w branży energetycznej. Teraz, będąc partnerem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – instytucji popularyzującej naukę, technikę i kulturę, będzie można rozszerzyć wiedzę młodzieży o pokazanie fizycznego pojęcia ciepła/energii cieplnej w nieco inny sposób.

 – Cieszymy się, że jako PGE Toruń i PGE Energia Ciepła możemy współpracować z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przy tym edukacyjnym projekcie.  Ważne jest, aby w szkole prowadzić edukację związaną z pojęciem ciepła w sposób niestandardowy. Pokazywać jego właściwości fizyczne, produkcję, przenikanie ale również sprawności i straty ciepła. W dobie trudnej sytuacji na rynkach paliw energetycznych, dziś bardzo ważne jest optymalne użytkowanie ciepła
i energii. Ten autorski projekt przygotuje też młodzież do umiejętnego wykorzystania ciepła w domach. Liczymy, że zwiększy również zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, rozwijając w przyszłości chęć poznania branży energetycznej. Stąd zachęcam szkoły w Toruniu i całej Polsce do udziału w tym projekcie. Takie warsztaty to również inna, bardziej przystępna, forma realizacji lekcji fizyki, która powinna spodobać się uczniom –
mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Głównym celem projektu jest realizacja warsztatów zarówno stacjonarnie, jak i online dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w zakresie ciepła w fizyce, jego powstawania i oszczędzania. Warsztaty stacjonarne, które odbędą się w siedzibie CNMW są skierowane do uczniów toruńskich szkół i gmin ościennych. Natomiast w zajęciach online, przy wykorzystaniu indywidualnych zestawów edukacyjnych – pudełek (stąd nazwa projektu), mogą wziąć udział uczniowie z całej Polski (z wyłączeniem szkół z terenu Gminy Miasta Toruń, do których kierowane są zajęcia stacjonarne). 

– Pudełkowa formuła zajęć była już przez nas praktykowana w ramach innych działań podejmowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt „Ogrzewanie w pudełku” realizowany przy współpracy z naszym partnerami: sponsorem PGE Energia Ciepła i PGE Toruń pozwoli nam na podzielenie się wiedzą w zakresie ciepła w fizyce, jak również – co ważne w dzisiejszych czasach – jego oszczędzaniu. Bardzo cieszę się z tej współpracy, bo daje nam możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców z tematem „na czasie” – mówi Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Uczestnicy zajęć online otrzymają zestawy edukacyjne (pudełka), które zawierać będą niezbędne materiały do przeprowadzenia doświadczeń, eksperymentów, prac ręcznych, kartę pracy dla nauczyciela i uczniów. W zestawach będą również  dostępne materiały informacyjne dotyczące oszczędzania ciepła. Do zestawu zostanie dołączony link do materiału wideo z udziałem edukatora CNMW, który poprowadzi warsztaty online. Uczniowie podczas zajęć będą wykonywać samodzielnie doświadczenia związane z ciepłem. Zestawy do zajęć online zostaną przesłane na adres wskazany przez opiekuna w formularzu zgłoszenia. Zajęcia, w zależności od napływających zgłoszeń, planowane są  już w styczniu br.

Warsztaty stacjonarne będą odbywały się w wybrane poniedziałki od lutego do maja w pracowni fizycznej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Zajęcia będą trwały od 60 do 90 minut w zależności od tempa pracy grupy. W jednym warsztacie może wziąć udział od 15 do 30 uczniów z kl. 6-8 szkoły podstawowej/szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy zajęć stacjonarnych otrzymają niespodziankę związane z tematyką warsztatów. 

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić zgłoszenie. Zgłoszenia na zajęcia stacjonarne i online będą przyjmowane od 16 stycznia 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej CNMW: https://mlynwiedzy.org.pl/ogrzewanie-w-pudelku/

JAK PEC CIECHANÓW EFEKTYWNIE ZAGOSPODAROWAŁ CIEPŁO ODPADOWE

PEC Ciechanów w 2022 roku zbudował kolejną, nową instalację ciepła odpadowego z przemysłu, prawdopodobnie unikatową w skali kraju. Konsekwentnie też dąży do uzyskania statusu efektywnej sieci ciepłowniczej.

Ciepło odpadowe oznacza niemożliwe do uniknięcia ciepło, które jest wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych lub instalacjach wytwórczych energii lub w sektorze usług i które bez dostępu do systemu ciepłowniczego lub chłodniczego pozostałoby niewykorzystane.

Zatem jest to zarówno typowe ciepło technologiczne z kogeneracji, chłodzenia czy powstające podczas wytwarzania ciepła o określonych parametrach o wykorzystania na cele przemysłowe przez ciepłownictwo. Wykorzystanie każdej z jego form leży w interesie Polski, ponieważ pozwala na osiągnięcie ograniczenia zużycia paliw kopalnych i efektywności energetycznej. Jest także istotne dla poprawy efektywności przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw ciepła do konsumentów końcowych. Ciepło odpadowe z przemysłu to zmaterializowany synonim definicji energii, której nie zużyliśmy.

Mając tą świadomość PEC Ciechanów w roku 2022 zbudował kolejną, nową instalację ciepła odpadowego z przemysłu, prawdopodobnie unikatową w skali kraju.  Ciepło z procesów chłodzenia kondensatu pary wykorzystywanej do adsorpcji rozpuszczalnika jest wykorzystywane bezpośrednio, bez potrzeby podnoszenia jego parametrów na potrzeby systemu ciepłowniczego. Pomysł wykorzystania ciepła odpadowego z drukarni BPC Sp. z o.o. zrodził się w efekcie analizy możliwości zagospodarowania zasobów przemysłowych ciepła odpadowego. Każdy z otaczających ciepłownię zakładów przemysłowych ma instalacje chłodnicze na potrzeby procesowe produkcji, często są to agregaty sprężarkowe, ponosi więc coraz większe koszty chłodzenia dysponując ciepłem odpadowym. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na nasz wybór była odległość od sieci ciepłowniczej, istniejąca infrastruktura i parametry tego ciepła determinujące skalę niezbędnych nakładów. Ponieważ potrzeba zastąpienia dotychczasowego źródła ciepła odpadowego z przemysłu, o którym mowa dalej, była bardzo pilna z powodów ekonomicznych dla PEC Ciechanów i spotkała się z dużym zainteresowaniem tańszą opcją chłodzenia w dobie wzrostu kosztów paliw wynikającego z kryzysu energetycznego po stronie przedsiębiorstwa przemysłowego, bardzo szybko podjęto decyzję o wspólnej realizacji projektu. Przy proporcjonalnej partycypacji w nakładach.  Zwrot inwestycji oszacowano wstępnie dla stron na około rok pracy instalacji. Drukarnia nie dysponowała jednak pomiarami jakości nośnika ciepła odpadowego i kalkulacje opierały się na szacunkach i krótkim pomiarze, ale mając na uwadze, że przy dużym obciążeniu produkcją instalacja odzysku ciepła ma szansę na rozbudowy o nowe moce.

Ciepło odpadowe w przypadku ciechanowskiej instalacji pochodzi z chłodzenia po kondensacji mieszaniny pary i rozpuszczalnika toluenu pochodzącej z procesu desorpcji parą węgla aktywnego adsorbującego rozpuszczalnik z powietrza odsysanego z maszyn drukujących. Układ odzysku rozpuszczalnika ma wydajność oczyszczania z rozpuszczalnika ponad 300 m3/h. Kondensacja następuje po dwóch etapach schładzania a kondensat w drugim etapie był schładzany na chłodni wentylatorowej.

Schemat instalacji odzysku ciepła odpadowego z przemysłu z drukarni BPC Sp. z o.o.

Dyspozycyjność mocy źródła ciepła odpadowego związana jest ściśle poziomem produkcji tj. zadruku papieru w drukarni. Poniższy wykres pokazuje jak ta zmienność wyglądała w trakcie próbnego rozruchu. Na wykresie widać zmienność parametrów temperatury zasilania ciepłem odpadowym w czasie, ale również satysfakcjonującą deltę temperatury sięgającą ponad 10 0C.

Temperatury nośnika ciepła odpadowego z przemysłu z procesów chłodzenia (drukarnia BPC)

Instalacja odzysku ciepła przemysłowego z drukarni przeszła pomyślnie próby i planowane jest jej uruchomienie w trybie normalnej pracy ciągłej w II kwartale 2023r. Pilotaż pracy instalacji w ramach projektu odzysku ciepła przemysłowego powiódł się i pozwolił na pracę instalacji z sukcesem, ze zmiennym obciążeniem przez niecałe 1882 godziny. Poniżej wykres przestawia ilości odzyskanego ciepła w funkcji czasu podczas prób rozruchu w 2022 r.

Energia odpadowa przemysłowa z procesu chłodzenia (drukarnia BPC) narastająco za okres GJ/h

Układ odzysku ciepła z drukarni BPC Sp. z o.o. działa na zasadzie uzupełnieniu chłodni wentylatorowej na wymiennik płytowy mocy 1,5 MWt woda/woda i odbiorze ciepła o zmiennych parametrach na zasadzie powrót – powrót do sieci ciepłowniczej z własnym systemem pompowym w komorze cieplnej. W ramach projektu wykorzystano infrastrukturę służącą wcześniej jako sieć parowa. Potrzebna byłą budowa obiektu kubaturowego dla węzła ciepłowniczego. Poniże zdjęcia pokazują instalację i miejsce włączenia do sieci.

Węzeł odzysku ciepła przemysłowego (widok) oraz obiekt instalacji odzysku ciepła odpadowego z przemysłu i włączenie do sieci ciepłowniczej

Pilotażowe badania efektywności procesu prowadzone przez 3 miesiące 2022 roku wyglądają obiecująco. Od strony technicznej konieczna jest jeszcze przebudowa odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej zasilająca aktualnie w sezonie zimowym kilku odbiorców by umożliwić instalacji również w sezonie grzewczym i zmaksymalizować całoroczny poziom odzysku.  Zwrot instalacji faktycznie, jak szacowano, nie przekracza rok pracy ze średnią mocą dyspozycyjną ok. 0,5 MWt. Przebudowa odcinka sieci była wcześniej planowana i jest realizowana w ramach projektu modernizacji sieci ciepłowniczej w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIŚ 2014 – 2020 z finansowaniem pozyskanym z NFOŚiGW. Jej celem miało być wyłączenie z eksploatacji niskoobciążonego odcinka sieci napowietrznej do którego aktualnie włączona jest nowa instalacja odzysku ciepła odpadowego.

Jak już wspominano wyżej w przyszłości wszystko będzie jednak zależne od ilości zleceń na druk w kolejnych latach i tego na ile moce produkcyjne drukarni będą wykorzystane. Nadal więc istnieje duże ryzyko planowania ilości ciepła do taryfy po stronie PEC Ciechanów i potrzeba posiadania alternatywy mocy dyspozycyjnej. Nie ma więc aktualnie motywacji do negocjacji z dostawcą ciepła przemysłowego ceny poniżej koszty wytwarzania własnych alternatywnych mocy dyspozycyjnych.

Argument mający zachęcać do odzysku ciepła odpadowego zawarty w Strategii dla Ciepłownictwa wskazujący na niską cenę ciepła odpadowego z przemysłu jest w obcym stanie regulacji nietrafiony i ten fakt należy sobie uświadomić. Natomiast niezaprzeczalne są inne korzyści tj. brak obciążenia tego kosztami EU ETS, kolejny element sumy ciepła dla efektywnego systemu ciepłowniczego i brak kosztów logistyki.

Wcześniejsze  doświadczenie z ciepłem odpadowym z przemysłu wykorzystywanym w PEC Ciechanów dotyczą odzysku ciepła odpadowego z kogeneracji przemysłowej. W 2011 roku PEC Ciechanów roku podjął współpracę z Sofidel Poland produkującej chusteczki higieniczne, papier toaletowy oraz inną konfekcję papierową, aby kupować niepotrzebne w tej firmie ciepło z turbin gazowych. W tym przypadku nośnikiem ciepła jest woda więc wykorzystano wymiennik płytowy typu woda/woda. Dostawca ciepła odpadowego zbudował na swój koszt przyłącze oraz węzeł umożliwiający zarówno pobór ciepła z sieci ciepłowniczej przez Sofidel (stara nazwa Delitissue) jak i odbiór i zakup ciepła odpadowego z przemysłu dla PEC Ciechanów.  Węzeł był projektowany według założeń PEC Ciechanów. Poniżej schemat węzła odbioru odpadowego ciepłą przemysłowego z kogeneracji.

Schemat technologiczny węzła zakupu/ sprzedaży ciepła od firmy Sofidel, dawniej Delitussue (oznaczone kolorem pomarańczowym)

Turbiny gazowe produkowały parę technologiczną oraz prąd na potrzeby przemysłowe, a nadmiar ciepła był przekazywany poprzez węzeł ciepłowniczy zbudowany na wymiennikach płytowych o mocy około 3 MWt oraz własnym systemem pompowym dostosowany do parametrów dostarczanego ciepła do sieci ciepłowniczej. Praca mogła być realizowana w dwóch opcjach – zasilanie w zasilanie latem lub zasilanie w powrót w sezonie grzewczym. W międzyczasie w systemie ciepłowniczym sukcesywnie obniżane są parametry pracy i tym samym temperatura zasilania co powala dłużej pracować w systemie powrót w powrót.

Schemat technologiczny włączenia instalacji odzysku przemysłowego ciepła odpadowego do sieci ciepłownizej PEc Ciechanów (zrzut z panelu sterowania)

Poniższy wykres pokazuje moce osiągane dla ciepła odpadowego z przemysłu pozyskanego z wytwarzania w kogeneracji na turbinach gazowych. Widoczna jest zmienność mocy, w dość szerokim zakresie, bo od 0 MWt do ponad 2 MWt. Moc dostępna zależy od potrzeb technologii produkcji i jest silnie skorelowana z zapotrzebowaniem produkcji na energię elektryczną. Kiedy zakład nie produkuje brak jest też odpadowego ciepła dla potrzeb systemu ciepłowniczego. Dokładaną analizę statystycznych parametrów ciepła odpadowego z przemysłu prezentuje poniższa tabela 1.

Poniższy wykres przedstawia uporządkowany poziom osiąganych mocy w ciągu 12 miesięcy pracy sieci ciepłowniczej. Zakup ciepła obejmował ponad 6000 godzin rocznie. Latem PEC Ciechanów miał mniejsze możliwości zakupu ciepła odpadowego z uwagi na konieczność zagospodarowania ciepła z odzysku z kotłów parowych wytwarzających na opisane wyżej potrzeby drukarni do odzysku rozpuszczalnika toluenu. Ponadto z uwagi na konieczność termicznego odgazowania wody sieciowej w obiegu parowym. Aktualnie sposób odgazowania uległ zmianie i maksymalizacja wykorzystania odpadowego źródła ciepła latem jest zależna od tego czy będzie bardziej korzystana niż wytwarzanie go we własnej kogeneracji. W sumie w ciągu 20 lat PEC Ciechanów zakupił ponad 522 tys. GJ odpadowego ciepła przemysłowego w systemie ciepłowniczym. Rocznie możliwości zakupu ciepła odpadowego wahały się od ok. 39 tys GJ do ponad 50 tys. GJ. Całkowity udział z sprzedaży ciepła odpadowego w PEC Ciechanów na przestrzeni 20 lat wahał się od 8 % do 11 %.

 Uporządkowany wykres osiąganych mocy źródła kogeneracyjnego SOFIDEL za okres od 10.04.2020r – 31.03 2021r

Powyższe przykłady pokazują, że warto rozejrzeć się wokół i rozmawiać z przemysłem zwłaszcza w obliczu kryzysu energetycznego i deficytu paliw. Pożądane z perspektywy technicznej cechy ciepła odpadowego to jego stała dyspozycyjność, stabilne parametry i jak najwyższa temperatura oraz bliskość systemu ciepłowniczego. Jednak należy mieć świadomość ryzyka, wynikającego z faktu, że w przemyśle dyspozycyjność źródła jest problematyczna bo priorytetem jest realizacja produkcji dóbr, w  reżimie narzuconym przez cechy danego rynku oraz potrzeby technologii w zakresie przeglądów, przestojów. Ciepło może być tu dodatkowym źródłem przychodu, ale niczego nie determinuje i zmieni priorytetów. Oczekiwanie dyspozycyjności i brak elastyczności związany z regulacją powoduje , że obie strony rozchodzą się w pół drogi. Ciepło w przemyśle traktowane jako produkt uboczny procesu produkcji, który może ,ale nie musi być wykorzystany. Może też być oddany środowisku bez uszczerbku dla założonych efektów ekonomicznych i technicznych podstawowej działalności. To zadaniem operatora sieci ciepłowniczej jest dostosować się do uwarunkowań ciepła odpadowego z przemysłu bo dostawca przemysłowy nie dostosuje się do potrzeb sieci ciepłowniczej. Tu tkwi często problem mentalny, organizacyjny oraz ekonomiczny. Problem wynikający nie z samej niechęci do ryzyka czy podjęcia wyzwania technicznego rozwiązania dla optymalnego zagospodarowania ciepła odpadowego z przemysłu w systemie ciepłowniczym tylko z obwiązujących zasad regulacji. Dzisiejszy system regulacji nie daje bowiem  motywacji dla podejmowania ryzyka zagospodarowania ciepła odpadowego z przemysłu i współpracy z przemysłem dlatego mnożą się przypadki zrywania relacji B2B pomiędzy ciepłownictwem i przemysłem. Jeśli ciepło odpadowe z przemysłu ma być odzyskiwane podejście regulacyjne musi ulec zmianie w kierunku respektowania definicji ciepła odpadowego oraz uwolnienia relacji przemysł/ ciepłownictwo ze sztywnych ram taryfowania.

Źródło: PEC Ciechanów | COW

PGE EC PO RAZ KOLEJNY WSPIERA KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, co roku wspiera instytucje pomagającepotrzebującym, przekazując darowizny na wsparcie ich codziennej działalności.W tym roku również Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie mógł liczyć na finansowe wsparcie.

Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie to największy w Małopolsce szpital specjalistyczny. Placówka istnieje od grudnia 1993 r. i każdego dnia przyczynia się do ratowania zdrowia i życia krakowian. Pracownicy krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła regularnie wspierają tę placówkę. 

– PGE Energia Ciepła jest spółką odpowiedzialną społecznie, dlatego każdego roku wspieramy inicjatywy, niosące pomoc mieszkańcom Krakowa. Wsparcie dla Szpitala im. Rydygiera w Krakowie zaowocuje nowym sprzętem dla Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Ręki, a to w znacznym stopniu przyczyni się do jeszcze lepszego wykorzystania jego potencjału z zakresu rehabilitacji – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

W tym roku PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie przekaże 20 tys. złotych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla działającego w strukturze szpitala Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Ręki, które jest unikatową w skali kraju jednostką, prowadzącą kompleksową diagnostykę i ocenę funkcji ręki, a także rehabilitację osób po wielotkankowych uszkodzeniach ręki i wysokospecjalistycznych zabiegach chirurgicznych. Kwota darowizny zostanie przekazana na zakup szyny CPM do rehabilitacji kończyny górnej. Szyna znacznie poprawi warunki i efekty rehabilitacji, czego efektem będzie szybszy powrót do zdrowia i poprawa jakości życia pacjentów.

– Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie do rehabilitacji pacjentów, którzy doznali utraty bądź obniżenia sprawności funkcji ręki na skutek wady wrodzonej, urazu czy przebytego zabiegu. Pacjentami naszego Centrum są często osoby po traumatycznych przeżyciach życiowych jak wypadki, operacje rekonstrukcyjne kończyn czy operacje na tle onkologicznym, co czyni proces rehabilitacji kluczowym dla odzyskania przez nich nie tylko sprawności, ale także jakości i sensu życia – mówi lek. med. Artur Asztabski, prezes Zarządu Szpitala.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie posiada 668 łóżek na 24 Oddziałach Szpitalnych, 28 Specjalistycznych Poradni i 140 łóżek w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim. Rocznie udziela pomocy stacjonarnej ponad 40 tys., a ambulatoryjnie około 150 tys. pacjentów.

Udzielone wsparcie jest kontynuacją działań wspierających placówki medyczne. W 2021 r. Szpital im. Rydygiera otrzymał darowiznę w wysokości 30 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, zaś w 2020 roku PGE Energia Ciepła przekazała darowiznę w kwocie 25 tys.złotych dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Z zakupionego sprzętu korzystają medycy z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

MF EOG I ŚRODKI KRAJOWE POZWOLĄ NA TERMO REMONTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Cztery przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków szkolnych otrzymały dofinansowania o wartości – ponad 14,7 mln zł środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Inwestycje otrzymają dodatkowo wsparcie w wys. 2,6 mln zł z budżetu państwa. Dzięki dofinansowaniu szkoły podstawowe w Kozienicach (woj. mazowieckie), gminie Dobrodzień (woj. opolskie ), gminie Nowy Staw – na obszarze Żuław Wiślanych (woj. pomorskie) oraz na terenie gminy Dywity – w Bukwałdzie oraz Spręcowie (woj. warmińsko- mazurskie) zostaną gruntownie wyremontowane do 2024 roku.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w okresie wakacyjnym przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz beneficjentów. Wsparcie ze środków MF EOG przyznano na podstawie konkursu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Dzięki przeprowadzonym w obiektach szkolnych pracom obniżona zostanie emisja CO2do atmosfery, ograniczone zużycie energii pierwotnej, zwiększony udział OZE w produkcji energii oraz poprawa świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Głęboka termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Kozienicach pochłonie w całości 6 mln zł (wsparcie finansowe wyniesie w sumie ok. 4,1 mln zł). Celem projektu obok poprawy efektywności energetycznej w budynku szkolnym będzie doprowadzenie go do standardu energetycznie „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”. Przewidziano m.in. modernizację instalacji c.o. i c.w.u., montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, docieplenie stropów, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu niewentylowanego, wymianę okien i docieplenie ścian zewnętrznych oraz modernizację oświetlenia i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Koszt całkowity termomodernizacji budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień to 5,1 mln zł (suma przyznanych dotacji razem wyniesie: 3,6 mln zł). Przedsięwzięcie będzie miało charakter kompleksowy. Zaplanowano wykonanie prac służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej (m.in. montaż instalacji PV) w obiektach szkół podstawowych w Pludrach oraz w Turzy i budynku oświatowym w miejscowości Dobrodzień. Ponadto projekt zakłada działania edukacyjne, zwiększające świadomość okolicznych mieszkańców na temat efektywności energetycznej.

Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych w Gminie Nowy Staw będzie kosztować 10,3 mln zł. Dotacje sięgną 7 mln zł łącznie. Przedmiotem projektu będzie realizacja szeregu zadań inwestycyjnych, mających na celu przeprowadzenie termomodernizacji obiektów szkolnych położnych w trzech gminach partnerskich:  w Nowym Stawie (gmina Nowy Staw), w Kmiecinie (gmina Nowy Dwór Gdański), we Wocławach i Cedrach Małych (gmina Cedry Wielkie). Partnerem zagranicznym projektu będzie Norweski Instytut Badań nad Powietrzem (NILU). Zaplanowane inwestycje w budynkach to m.in. docieplenia ścian zewnętrznych budynków i stropodachów, wymiana instalacji grzewczych oraz stolarki okiennej i drzwiowej a także oświetlenia wewnętrznego. Przewidziano również instalację paneli fotowoltaicznych. Projekt przewiduje dodatkowo przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej na temat wpływu realizacji prac termomodernizacyjnych na środowisko.

Kompleksowa termomodernizacja budynków szkoły podstawowej w Bukwałdzie oraz szkoły podstawowej w Spręcowie (Gmina Dywity) będzie kosztować ok. 3,6 mln zł, a suma przyznanych dotacji to 2,5 mln zł. Zakres prac w Spręcowie obejmie m.in. montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, kompleksową wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. W szkole w Bukwałdzie projekt zakłada m.in. szeroki zakres robót termomodernizacyjnych, jak np. wymianę zniszczonych dachówek, naprawę poszycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji dachu dla montażu instalacji PV, wymianę okien i drzwi zewnętrznych na energooszczędne, montaż instalacji wentylacyjnej, kompleksową modernizację kotłowni, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Cel projektu to uzyskanie prawie zero-emisyjnego standardu energetycznego obu budynków szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza.

Źródło: NFOŚiGW