Home Archive by category Wiadomości

Wiadomości

NFOŚIGW PRZEKAŻE 500 MLN ZŁ NA PROŚRODOWISKOWE INWESTYCJE GRUPY PGE

Cztery projekty z zakresu redukcji emisyjności, które będą realizowane przez Elektrownię Bełchatów oraz dwa ciepłownicze przedsięwzięcia w Toruniu i w Siechnicach dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekologiczne rozwiązania PGE Polskiej Grupy Energetycznej pochłoną ponad 600 mln zł a łączne dofinansowanie sześciu inwestycji – ze środków unijnych i krajowych – wyniesie blisko 500 mln zł.

Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3-6 oraz 8-12 w Elektrowni Bełchatów i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł w formie pożyczki z programu NFOŚiGW „Energia Plus”.

Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2 Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie prawie 42 mln zł (również z programu „Energia Plus”), a na redukcję emisji rtęci z bloków 2-12 i 14 niemal 18 mln zł w ramach „Sokoła”, czyli programu NFOŚiGW wspierającego wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

W obszarze ciepłownictwa NFOŚiGW przyznał dwie unijne dotacje z POIiŚ 2014-2020, działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Pierwsza z nich ponad 9 mln zł będzie przeznaczona na modernizację sieci i węzłów w Toruniu, z kolei druga to 2 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach i Świętej Katarzynie.

„Od ponad 30 lat NFOŚiGW wspiera inwestycje prośrodowiskowe w całej Polsce. Rocznie przeznaczamy na ten cel ok. 6 mld zł, którymi dysponujemy w ramach krajowego i zagranicznego budżetu, w tym środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cieszymy się, że naszym beneficjentem jest Grupa PGE, która może być wzorem dla innych przedsiębiorstw w efektywnym wykorzystywaniu pozyskanych środków na innowacyjne inwestycje proekologiczne. Podpisane dzisiaj umowy o dofinansowanie znacząco przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji (pyłów, siarki, rtęci), a tym samym do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy” – powiedział Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podczas podpisania umów o dofinansowanie sześciu inwestycji Grupy PGE, co miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu 12 sierpnia br.

„W bieżącym roku także planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie projektów na sumę ponad 400 mln zł. Największa kwota, o jaką będziemy ubiegać się w tym roku, dotyczy wsparcia realizacji projektu budowy Elektrociepłowni Nowa Czechnica. Cenimy sobie wieloletnią współpracę z NFOŚiGW, która owocuje skutecznym dostosowywaniem jednostek wytwórczych Grupy PGE do wymogów środowiskowych oraz rozwojem ciepłownictwa sieciowego sprzyjającego poprawie jakości powietrza w miastach i bezpieczeństwu dostaw ciepła” – powiedział Prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski.

Projekty dofinansowane z programu NFOŚiGW „Energia Plus”:

 1. „Obniżenie emisji SO2 na blokach 3-6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”
  Projekt zakłada m.in. kompleksową modernizację istniejących instalacji odsiarczania spalin na blokach od 3 do 6 oraz rozbudowę układów odwadniania gipsu, modernizację układów transportu gipsu, a także rozbudowę istniejącej młynowni kamienia wapiennego w zakresie dwóch linii mielenia dla mokrego odsiarczania spalin bloków nr 2-12. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2021 r., pożyczka przeznaczona na ten cel ze środków Narodowego Funduszu to prawie 209 mln zł.
 2. „Obniżenie emisji SO2 na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”
  To przedsięwzięcie, które obejmie kompleksową modernizację istniejących instalacji odsiarczania spalin służące ograniczeniu emisji dwutlenku siarki. Wysokość dofinansowania tej inwestycji to ponad 216 mln zł, zakończenie projektu zaplanowano na styczeń 2022r.
 3. „Obniżenie emisji pyłu na bloku 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”
  To inwestycja obejmująca m.in. wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych (w tym projektów podstawowego, wykonawczego i budowlanego oraz dokumentacji montażowej, powykonawczej i koncesyjnej) orazrealizację dostaw urządzeń i wykonawstwo prac na terenie obiektu. Kwota dofinansowanie z NFOŚiGW to ponad 41 mln zł.

Projekt dofinansowany z programu NFOŚiGW „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”:

 1. „Obniżenie emisji rtęci na blokach 2-12 i 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów”
  Projekt ma na celu ograniczenie emisji rtęci, z procesów energetycznego spalania i dostosowania do BAT (ang. Best Available Technology) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wynikające z zaostrzania wymagań emisyjnych w zakresie emisji rtęci i dwutlenku siarki ze źródeł spalania. Istotny w kontekście tego przedsięwzięcia jest również element innowacyjności, który polega na doborze składu mieszanek soli bromu uwzględniających skład węgla brunatnego spalanego w elektrowni Bełchatów oraz odpowiednim doborze miejsca dawkowania mieszanek. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to koniec grudnia 2021 r., NFOŚiGW wesprze projekt kwotą pożyczki w wysokości prawie 18 mln zł.

Projekty dofinansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu:

 1. „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu – etap II”
  Projekt realizowany będzie w Toruniu i ma na celu budowę ponad 9 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 45 szt. węzłów cieplnych. Efekt ekologiczny będą stanowić spadek emisji gazów cieplarnianych oraz emisji pyłów, a także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Wsparcie to ponad 9 mln zł.
 2. „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”
  To przedsięwzięcie, którego przedmiotem będzie wybudowanie prawie 3 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 27 indywidualnych węzłów cieplnych. Dofinansowanie wyniesie ponad 2 mln zł.

Dwa wyżej wymienione projekty rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2022 rok. Modernizacja sieci ciepłowniczych, wymiana węzłów grupowych na indywidualne na rynku toruńskim i w Gminie Siechnice przyniosą również efekt środowiskowy w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla. Realizacja inwestycji zmniejszy również zużycie tzw. energii pierwotnej, m.in. dzięki ograniczeniu strat ciepła podczas jego przesyłania.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

INNOWACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW SKRACA CZAS USUWANIA AWARII

Zastosowanie tymczasowego słupa wysokiego napięcia pozwoliło na odbudowę zniszczonej w wyniku wypadku linii średniego napięcia. Pozwoliło to w zaledwie sześć godzin przywrócić działanie całej sieci, a tym samym skrócić czas awarii o kilkanaście godzin.

Nowoczesne technologie pozwalają na sprawne naprawy zniszczonych sieci elektroenergetycznych. Dzięki zastosowaniu systemów lekkich słupów kompozytowych w miejscu uszkodzonej sieci w bardzo krótkim czasie udaje się przywracać zasilanie na terenach po wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych lub uszkodzeń mechanicznych sieci. To tzw. technologia ERS, czyli Emergency Restoration System.

ERS, to system awaryjnego przywracania zasilania poprzez czasowe zastosowanie lekkiego modułowego systemu słupów tymczasowych używanych do szybkiego budowania konstrukcji wsporczych – mówi Jacek Duniec, dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja w Krakowie.

Technologia ta nie sprawdza się jednak w każdej sytuacji. W przypadkach wystąpienia dużego obciążenia zabudowa kompozytowych linii tymczasowych nie jest możliwa.

Taka sytuacja wystąpiła podczas niedawnej awarii w okolicach Krakowa. Podczas prac budowlanych operator koparki z firmy zewnętrznej uderzył w konstrukcję słupa kratowego linii średniego napięcia. Uderzenie było na tyle silne, że słup przewrócił się, a cała linia została wyłączona. W efekcie część okolicznych klientów została bez prądu. Większość klientów została zasilona z innego Głównego Punktu Zasilania (GPZ). W przypadku jednego – przepompowni ścieków – nie było jednak takiej możliwości.

To właśnie wtedy energetycy z TAURONA zaproponowali innowacyjne rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu słupa tymczasowego przeznaczonego dla linii 110 kV (wysokie napięcie) na linii SN (średniego napięcia). Słupy te mają konstrukcję kratową modułową, a ich montaż jest bardzo szybki. Po tych pracach odbudowano przewody i zasilono przepompownię.

Ten przykład pokazuje innowacyjność naszych pracowników i ciągłe poszukiwanie skutecznych, nowych rozwiązań również podczas codziennej pracy – mówi Krzysztof Durkalec wiceprezes TAURON Dystrybucja ds. Utrzymania Sieci i Logistyki. – W całej spółce, w czterech lokalizacjach mamy osiem słupów tymczasowych wysokiego napięcia. Ta technologia jest stosowana dość często i zawsze tam, gdzie chcemy podtrzymać zasilanie na czas odbudowy uszkodzonych stałych elementów linii. Natomiast rozwiązanie zaproponowane przez naszych inżynierów pokazało niestandardowe podejście i innowacyjność technologiczną przy pozornie rutynowych pracach – podsumował wiceprezes.

To nie pierwsze innowacyjne działanie pracowników TAURON Dystrybucja. W poprzednich latach kadra techniczna TAURONU opracowała technologię, a następnie spółka opatentowała tzw. Mobilne Urządzenie Zasilające (MUZ).

Urządzenie w przypadku poważnych awarii sieci średniego napięcia lub prowadzenia prac modernizacyjnych czy inwestycyjnych, jest w stanie w bardzo krótkim czasie zasilić ok 1000 gospodarstw domowych. Podłączenie urządzenia może odbywać się bez wyłączania linii energetycznej, czyli w technologii prac pod napięciem. MUZ jest stosowany przede wszystkim na terenach wiejskich i górskich do zapewnienia zasilania na końcowych odcinkach linii średnich napięć, a jego głównym celem jest przede wszystkim skrócenie czasu przerwy w dostawach prądu dla Klientów.

Źródło: Tauron
Fot. Pixabay

WIELKA BRYTANIA: WEZWANO DO OSIĄGNIĘCIA 65% UDZIAŁU OZE DO 2030 R.

Jak wynika z raportu Krajowej Komisji Infrastruktury, niskie koszty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych mogłyby przyspieszyć proces ekologicznego ożywienia gospodarczego.

Zjednoczone Królestwo może poczynić znaczne postępy w realizacji swojego celu jakim jest neutralność klimatyczna, jeżeli zwiększy udział energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł z 50 % do 65 % do 2030 r.

Taka jest sugestia zawarta w nowym raporcie Krajowej Komisji Infrastruktury, który sugeruje, że zmiana ta mogłaby zostać dokonana bez istotnych zmian w budżecie, ponieważ obecne koszty wytwarzania energii z odnawialnych źródeł są niskie. Zgodnie z ustaleniami, odnawialne źródła energii są obecnie najtańszą formą wytwarzania energii elektrycznej ze względu na drastyczne obniżenie kosztów ich produkcji w ostatnich latach.

Organ ten, który zapewnia rządowi specjalistyczne doradztwo w zakresie najważniejszych długoterminowych wyzwań związanych z infrastrukturą, twierdzi, że cel 65% udziału OZE mógłby zostać osiągnięty, gdyby decydenci polityczni naciskali na generowanie potrzebnych inwestycji przez sektor prywatny.

W sprawozdaniu zauważono jednak, że same odnawialne źródła energii nie są w stanie stworzyć prężnego systemu energetycznego na przyszłe dziesięciolecia i że potrzebne są dalsze prace nad nowymi technologiami magazynowania, efektywnymi połączeniami międzysystemowymi i innymi innowacjami w celu wspierania odnawialnych źródeł energii i zapewnienia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Przewodniczący Krajowej Komisji Infrastruktury Sir John Armitt powiedział: “Rządowi należy się uznanie za niedawne działania mające na celu zachęcenie do szybszego wdrażania odnawialnych źródeł energii oraz za ustanowienie skutecznych mechanizmów zachęcających do inwestycji w sektorze prywatnym. Te ostatnie prognozy sugerują, że możemy sobie pozwolić na dalsze, szybsze działania, nie uderzając przy tym w kieszeń konsumentów”.

Źródło: Energy Live News

Fot. Pixabay

WYŻSZE WYNIKI GRUPY KOGENERACJA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020

Grupa KOGENERACJA osiągnęła po półroczu 2020 r. wynik EBITDA na poziomie 246 mln zł, czyli o 84 procent większy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (134 mln zł).

 • Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 135,7 mln zł, czyli ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • Operacyjny cash flow po pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł 54 mln zł, czyli o 5 procent mniej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
 • Przez 6 miesięcy 2020 r. Grupa sprzedała 1 234 GWh energii elektrycznej i 6 078 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA 585 GWh energii elektrycznej i 5 408 TJ ciepła.
 • Grupa odnotowała w pierwszym półroczu istotne zdarzenie jednorazowe, tj. sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego. Wpływ na wzrost pozostałych przychodów operacyjnych to łącznie 110 mln zł.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym półroczu wyniósł 246 mln zł i był o 84 procent wyższy niż rok temu. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł po półroczu 134 mln zł, czyli o 160 procent więcej niż rok wcześniej.

Istotny wpływ na wynik miało zdarzenie jednorazowe, tj. sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego, łącznie na kwotę 110 mln zł skorygowaną o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8,4 mln zł. Przydział ten był efektem rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Grupie PGE.

Zmiana szacowanego poziomu rekompensat z tytułu KDT odnotowana przez spółkę zależną EC Zielona Góra S.A. to kolejny istotny pozytywny wpływ na wynik I półrocza 2020 r. Przychody z tytułu KDT wyniosły 39 mln zł w porównaniu do wartości ujemnej w I półroczu 2019 r. w kwocie 15 mln zł. Na zmianę o 54 mln zł wpłynęły trzy czynniki: aktualizacja modelu rozliczeń o dane rzeczywiste za I półrocze 2020 r., aktualizacja cen energii elektrycznej w prognozowanym okresie oraz korekta danych za 2019 r. po otrzymaniu decyzji Prezesa URE w lipcu 2020 r.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne Grupy po pierwszym półroczu 2020 r., oprócz zdarzeń jednorazowych, miały wpływ przede wszystkim nieznacznie niższy wolumen sprzedaży ciepła o 1 proc. oraz niższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej o 5 proc., a także wyższy koszt uprawnień CO2.

Ze względu na mniej korzystne warunki atmosferyczne, Grupa KOGENERACJA odnotowała w raportowanym okresie spadek sprzedaży zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej. Wzrost cen ciepła oraz wyższa cena sprzedaży energii elektrycznej kontraktowanej w 2019 r. wpłynęły pozytywnie na wzrost przychodów ze sprzedaży.

Wzrost kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO2 o 52 mln zł to efekt wyższych cen zakupu praw do emisji CO2 o ok. 52 proc. (transakcje forward zakontraktowane w latach 2018-2020). Szacowany przydział darmowych uprawnień w pierwszym kwartale był niższy o 56 proc..

– Największy wpływ na wynik półroczny miała jednorazowa sprzedaż uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego, co było efektem rozliczenia nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w Grupie PGE. Kolejnym istotnym elementem był wzrost szacowanych przychodów z tytułu kontraktów długoterminowych w spółce zależnej w stosunku do roku ubiegłego. Pandemia COVID-19 nie miała istotnego wpływu na wyniki spółki – wdrożono reżim sanitarny, co przyczyniło się do sprawnego działania oraz zachowania ciągłości pracy jednostek wytwórczych – mówi Mariusz Michałek, Prezes KOGENERACJI.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

ZAKOŃCZYŁA SIĘ MODERNIZACJA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN WE WROCŁAWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI

Ponad dwa miesiące trwały prace modernizacyjne w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. nalężącym do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. W ich trakcie gruntownie zmodernizowane zostały urządzenia instalacji odsiarczania spalin, tak by mogła ona „pełną parą” na nowo rozpocząć pracę w nadchodzącym sezonie grzewczym.

Uruchomiona w styczniu 2016 r. w KOGENERACJI instalacja mokrego odsiarczania spalin (IMOS), której najbardziej widocznym elementem jest charakterystyczny komin, to, obok instalacji odazotowania, efekt działań mających na celu dostosowanie wrocławskiej elektrociepłowni do rygorystycznych unijnych norm środowiskowych.

Obie nowoczesne technologie wykorzystywane w procesie produkcyjnym mają znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza – dzięki nim pięciokrotnie ograniczona została emisja tlenków siarki i trzykrotnie emisja tlenków azotu do atmosfery.

W czerwcu br., po czterech latach intensywnej pracy, IMOS odstawiony został na 60 dni, by przejść modernizację. Jej istotnym elementem były działania wykonywane w celu przygotowania zakładu do funkcjonowania po lipcu 2021 r., kiedy to zaczną obowiązywać kolejne środowiskowe wymagania, tzw. BAT (z ang. Best Available Technology), czyli zwiększone standardy służące określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. W ramach tych przygotowań na instalacji odsiarczania zamontowana została półka sitowa, zmodernizowano układ spalin oraz dodatkowo wyremontowany został drugi wentylator wspomagający. Prócz modernizacji, prowadzone były na urządzeniach szeroko zakrojone prace remontowe, mające na celu zagwarantowanie wysokiej dyspozycji ruchowej przez kolejne lata eksploatacji.

Jak podkreśla Mariusz Michałek, prezes KOGENERACJI, wszystkie działania modernizacyjne realizujemy po to, by wrocławska elektrociepłownia mogła przez kolejne lata produkować dla mieszkańców jednocześnie ciepło i energię elektryczną, spełniając przy tym najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe.

Oprócz prac realizowanych we wrocławskiej elektrociepłowni, w Siechnicach, w zastępstwie obecnej elektrociepłowni węglowej należącej do KOGENERACJI, spółka planuje uruchomić nowoczesną proekologiczną jednostkę gazową, z której zaopatrywać będzie w ciepło gminę Siechnice oraz południową część Wrocławia. – Elektrociepłownia Czechnica wzmocni bezpieczeństwo energetyczne w tej części Polski i przyczyni się do poprawy jakości powietrza we Wrocławiu – podkreśla prezes Michałek.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

USTAWA O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI PRZYJĘTA PRZEZ RZĄD

Rada Ministrów kierunkowo przyjęła przedłożony przez ministra klimatu projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Główne cele przedstawionego przez resort klimatu projektu stanowią walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Skutkiem ustawy ma być eliminacja emisji pyłów, pochodzących z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego (są to najczęściej indywidualne gospodarstwa domowe, niewielkie, lokalne kotłownie, warsztaty i zakłady usługowe). Wsparciem w realizacji tych celów ma być przede wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programu „Czyste Powietrze” i Programu „Stop Smog”.

Cele te wpisują się w zapowiedzi walki o czyste powietrze, ochronę środowiska i klimatu zaprezentowane przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé z 2017 r. i 2019 r.

Ponad 80 proc. budynków jednorodzinnych w naszym kraju ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Z kolei ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona.

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 • Uruchomiona zostanie Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków jako mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji.
 • System umożliwi zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. W systemie zawarta będzie informacja o formach pomocy społecznej lub innych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych mieszkańcom domów pomocy społecznej.
 • Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.
 • CEEB umożliwi bieżące monitorowanie informacji na temat dostępnych środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym na termomodernizację budynku albo wymianę „kopciuchów” w ramach środków publicznych. Dzięki tym informacjom łatwiej będzie otrzymać wsparcie finansowe na przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska, w tym na termomodernizację.
 • Dzięki CEEB zbieranie danych od mieszkańców będzie łatwiejsze. Na ich podstawie będzie można podejmować optymalne decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
 • Dla jednostek samorządu terytorialnego CEEB będzie ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.
 • Szacuje się, że inwentaryzacja obejmie ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie.
 • Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r.
 • Oznacza to zobowiązanie właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji, eksploatowali źródła ciepła lub spalania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe) – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.

Program „Stop Smog”

 • Przewidziano działania, które usprawnią funkcjonujący od lutego 2019 r. Program „Stop Smog”. Ma on być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne.
 • Środki z programu przekazywane są gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie trafiają do osób ubogich energetycznie, zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Chodzi o osoby mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. ogrzewaniem mieszkania i wody.
 • Termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych dotyczy m.in. wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na systemy grzewcze spełniające standardy niskoemisyjne.
 • Nowe rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem.

Chodzi m.in. o:

 • Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.
 • Zmniejszenie z 50 na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Osiągnięcie 30 proc. oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.
 • Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.
 • Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:
  • przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej;
  • modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego;
  • zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych).
 • Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.
 • Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.
 • Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

Program „Czyste Powietrze”

 • Program Czyste Powietrze został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r. Jest on bezpośrednio adresowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, a w rezultacie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.
 • W ramach programu przeprowadzana jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne.
 • Z programu można otrzymać dotacje. Z dotacji na termomodernizację i wymianę starego źródła ciepła może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Planowane jest uruchomienie kredytów i pożyczek dla gmin.
 • Usprawnienie funkcjonowania programu:
 • Z środków Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji (utworzonego w BGK i zasilanego przez NFOŚiGW) będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. Gwarancjami zostaną objęte przede wszystkim kredyty udzielane na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze”.
 • Możliwe będzie udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Usprawni to współpracę między nimi oraz ułatwi współpracę funduszy wojewódzkich z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami.
 • Wsparcie z programu do 20 tys. zł będą mogły otrzymać osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł.
 • Wsparcie do 32 tys. zł przewidziano dla osób mających niższe dochody (gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł).
 • Beneficjent Programu „Czyste Powietrze” będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2-10 kW (jak w programie Mój Prąd).

Znowelizowana wejdzie w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: MK
Fot. MK

III EDYCJA PROJEKTU „TERMOWIZJA, CZYLI JAK USZCZELNIĆ DOMOWY BUDŻET”

Miasto Gdynia już po raz trzeci podsumowało program „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”, który polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych badań kamerą termowizyjną w budynkach wielorodzinnych. Dotychczas przebadano 470 budynków jedno i wielorodzinnych. Partnerami programu są PGE Energia Ciepła – producent ciepła i energii elektrycznej w Gdyni, należący do Grupy Kapitałowej PGE oraz OPEC Sp. z o.o. – dostawca ciepła do domów i mieszkań.

W ramach programu właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z bezpłatnych badań kamerą termowizyjną oraz pomiarów warunków panujących wewnątrz domów.

Program cieszy się dużą popularnością, dlatego mam dobrą wiadomość dla naszych mieszkańców, którzy jeszcze nie skorzystali z możliwości bezpłatnych badań termowizyjnych, a chcieliby to zrobić. We wrześniu planujemy kolejny nabór do programu – zapowiada Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

Termowizja jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, w których utrata ciepła jest największa. Pozwala na ujawnienie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelności i niskich parametrów izolacyjności. Dzięki temu jest możliwa poprawa efektywności energetycznej.

Czerpiąc z wiedzy wynikającej z lat doświadczeń, zalecamy wykonanie badań termowizyjnych sprawdzających izolacyjność cieplną budynków. Dzięki pomiarom izolacyjności i diagnostyce za pomocą kamer termowizyjnych możliwe jest wychwycenie wszelkich braków w istniejącej izolacji budynku oraz identyfikacja miejsc z nadmiernymi stratami energii, a w konsekwencji dobór właściwie dedykowanych prac termomodernizacyjnych. Zmniejszenie strat ciepła pozwoli nie tylko na poprawę warunków komfortu cieplnego, ale także na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych budynku i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych – powiedział Janusz Różalski, Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Największą grupę budynków, poddanych badaniom w tej edycji, stanowiły budynki ogrzewane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej – 63 proc. Pozostałe to ogrzewane z własnej kotłowni gazowej, ewentualnie posiadające indywidualne ogrzewanie na gaz lub energię elektryczną.

Zależy nam, żeby mieszkańcy likwidowali miejsca strat energetycznych w swoich budynkach. Wychodzimy im w tych działaniach naprzeciw i wspieramy badania termowizyjne gdyńskich budynków, które mają sprzyjać ograniczeniu zużycia ciepła. Docelowo sprzyja to poprawie jakości powietrza, a dzięki lepszej efektywności energetycznej i oszczędzaniu energii mieszkańcy zyskują finansowo – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Najczęstsze rekomendacje po III edycji programu dotyczyły głównie uszczelnienia istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Aż 58 proc. badanych osób zadeklarowała chęć podjęcia w najbliższym czasie działań, mających na celu ochronę budynku przed utratą ciepła: poprzez termoizolację ścian i dachu – 32 proc., uszczelnienie okien – 23 proc. oraz poprawę wentylacji – 23 proc.

Ponadto administrujący budynkami zadeklarowali dalsze rekomendacje dla mieszkańców administrowanych budynków, związane z prawidłowym gospodarowaniem energią.

Efektem programu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” jest wiedza, która pozwala na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, co finalnie generuje oszczędności w domowych budżetach mieszkańców. Program rokrocznie cieszy się dużą popularnością, a jesienią planowany jest nabór do kolejnej – IV edycji projektu.

Więcej na temat realizacji projektu można dowiedzieć się od pracowników Samodzielnego Referatu ds. Energetyki oraz znaleźć na stronie Urzędu Miasta Gdyni w zakładce „Gdynia energetyczna”.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

POWOŁANO ZESPÓŁ DO SPRAW OKREŚLENIA MODELU FUNKCJONOWANIA NA RYNKU CIEPŁA

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. powołany został Zespół do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła.

Przewodniczącym zespołu został Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu – Piotr Sprzączak, a jego zastępcą Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu – Piotr Czopek.

W skład zespołu wejdą również: dwóch pracowników Departamentu Ciepłownictwa, jeden pracownik Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, trzech przedstawicieli Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, trzech przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, jeden przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii „KlasGRID”, jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki. Funkcja sekretarza powierzona zostanie natomiast pracownikowi Departamentu Ciepłownictwa.

Zadaniami nowopowstałego Zespołu będzie analiza funkcjonowania rynku ciepła w Polsce, analiza potencjału rynku oraz opracowanie rekomendacji w zakresie strategii rozwoju rynku ciepła, wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, a także proponowanie zmian w przepisach bądź ich kierunków, umożliwiających realizację wyznaczonych celów w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku ciepła i kogeneracji w Polsce.

Źródło: MK
Fot. MK

TAURON NAGRODZONY ZA AKTYWNOŚĆ NA RYNKU ZIELONYCH CERTYFIKATÓW

TAURON został nagrodzony za „największy wkład w rozwój systemu gwarancji pochodzenia w Polsce” oraz „największą aktywność na sesjach rynku zielonych certyfikatów” w konkursie „Platynowe Megawaty”, organizowanym przez Towarową Giełdę Energii.

„Platynowe Megawaty” za działalność w 2019 r. traktujemy przede wszystkim jako dowód na to, że procesy biznesowe związane z obrotem prawami majątkowymi są w TAURONIE bardzo dobrze zaplanowane i zorganizowane. Dzięki temu każdego dnia możemy oferować naszym klientom konkurencyjne ceny energii elektrycznej – mówi Tomasz Lender, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż. – Koszt nabycia zielonych certyfikatów jest bowiem jednym z istotnych elementów ceny sprzedaży energii elektrycznej – dodaje wiceprezes TAURON Sprzedaż.

Nagroda przyznana Tomaszowi Piesiewiczowi z TAURON Sprzedaż pokazuje, że maklerzy spółki posiadają wysokie kwalifikacje, dzięki czemu mogą minimalizować koszty składające się na ostateczną cenę energii elektrycznej oferowanej naszym klientom.

System zielonych certyfikatów, które są gwarancją pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, jest jednym z funkcjonujących w Polsce mechanizmów wsparcia OZE. Przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają energię elektryczną do odbiorcy końcowego, są zobowiązane do wykazania się odpowiednią ilością zielonych certyfikatów lub – w przypadku ich braku – do uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. W przeciwnym wypadku na przedsiębiorstwo energetyczne nakładana jest kara. Obowiązek ten wynika wprost z Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Kliencki Zielony Zwrot

Warto również zaznaczyć, że nagroda dla TAURON Sprzedaż za „największy wkład w rozwój systemu gwarancji pochodzenia w Polsce w roku 2019” powiązana jest z realizowaniem polityki Zielonego Zwrotu TAURONA. Działania te nastawione są zarówno na zwiększenie mocy produkcyjnej ekologicznych źródeł energii, jak i oferowanie klientom bogatej gamy zielonych produktów i usług – wyjaśnia Tomasz Lender.

Jednym z takich produktów jest EKO Premium, który gwarantuje 100 proc. ekologicznej energii. Ten produkt, powiązany bezpośrednio z zapewnieniem zielonych certyfikatów, cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów, bo coraz więcej przedsiębiorstw zainteresowanych jest budowaniem swojej marki w oparciu o korzystanie z ekologicznych rozwiązań. Dotychczas z oferty skorzystały już takie przedsiębiorstwa jak Santander Bank Polska czy LOTTE Wedel.

Sukces oferty EKO Premium opiera się na trzech filarach. Pierwszy to wyłączność. Klient ma pewność, że zakupiona przez niego porcja energii – wytworzona w konkretnym odnawialnym źródle w ściśle określonym czasie – nie będzie sprzedana nikomu innemu. Drugi to gwarancja pochodzenia energii udzielana przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Trzeci to możliwość wyboru źródła energii. Klient może zamówić w TAURONIE prąd wyprodukowany w elektrowniach wodnych lub wybrać energię z wiatru.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

PALIWA PRZEJŚCIOWE – WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ?

Jak wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę”, dostosowanie miksu energetycznego Polski do wymogów Unii Europejskiej do 2040 r. wymagać będzie nie tylko inwestycji w infrastrukturę oraz sieci przesyłowe, ale także efektywnego wykorzystania paliw przejściowych. Zdaniem ekspertów takimi paliwami przejściowymi może być gaz ziemny, ale także RDF, czyli paliwo wytwarzane z odpadów.

Według twórców raportu „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” dostosowanie polskiego miksu energetycznego do wymogów dla członków UE do roku 2040 wiąże się z koniecznością poniesienia ogromnych nakładów finansowych szacowanych na poziomie nawet 400 mld zł. Z drugiej strony takie inwestycje dają szansę na wzrost gospodarczy w Polsce rzędu nawet ponad 300 mld złotych. Zanim się to stanie czeka nas jednak okres przejściowy.

Gaz ziemny jako paliwo przejściowe

Z przedstawionych w raporcie prognoz wynika, że znaczenie paliw kopalnych w Polsce (w tym w elektroenergetyce) będzie stopniowo maleć, z przesunięciem punktu ciężkości z paliw węglowych w kierunku gazu ziemnego, właśnie jako paliwa przejściowego o niższej emisyjności. Zgodnie z ogłoszonymi planami spółek energetycznych oraz Polityką Energetyczną Polski do roku 2040, w kraju będzie przybywało jednostek opalanych gazem ziemnym, co w znaczny sposób zwiększy krajowe zapotrzebowanie na to paliwo.

RDF jako paliwo przejściowe

Drugim, obok gazu, paliwem przejściowym może być RDF – paliwo pochodzące z odpowiednio przetworzonej frakcji kalorycznej odpadów stałych. Ze względu na lokalną dostępność, niższą emisyjność (ok. 50 proc. CO2 w porównaniu do paliw węglowych) oraz niższe dopuszczalne poziomy emisji innych substancji, paliwo to może być stosowane zarówno w dużych obiektach spalania, jak i w obiektach o mniejszej mocy, w tym lokalnych ciepłowniach i elektrociepłowniach.

Podczas webinarium prezentującego Raport Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE i wiceminister klimatu wymienił kilka rodzajów paliw i źródeł energii, które w przyszłości mogą pełnić istotną dla Polski rolę. Oprócz wodoru i energetyki rozproszonej (pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych) wspomniał właśnie o odpadach, jako źródle energii: „Myślę, że istotną role odegrają także odpady. Zawsze były są i będą. Powinniśmy systemowo rozwiązać ten problem, znaleźć sposoby na to, aby w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego w większym stopniu wykorzystywać je w ramach obróbki termicznej do produkcji energii, energii cieplnej a także chłodu”.

RDF, jako paliwo, już z powodzeniem jest stosowane w należącej do Fortum elektrociepłowni w Zabrzu:

„W Fortum z założenia produkujemy energię głównie w oparciu o źródła nisko lub zeroemisyjne oraz te, które wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Jako firma o skandynawskich korzeniach postrzegamy je jako ekologiczne koło ratunkowe dla świata. Wierzymy i codziennie się o tym przekonujemy, że inwestycje w takie źródła pozytywnie wpływają na środowisko i społeczeństwo oraz są opłacalne. W Polsce przykładem naszego zrównoważonego podejścia do energetyki jest nowoczesna elektrociepłownia w Zabrzu, która wykorzystuje zarówno węgiel, jak i paliwo alternatywne RDF pozyskiwane z odpadów” – tłumaczy Piotr Górnik, dyrektor do spraw energetyki cieplnej w Fortum.

Z analiz Fortum wynika, że stosowanie RDF w EC Zabrzu ma także pozytywny wpływ na środowisko, bo pozwala na jedenastokrotny spadek emisji pyłów i siedmiokrotny spadek emisji dwutlenku siarki w porównaniu do starych elektrociepłowni węglowych w Zabrzu i Bytomiu.

Czy redukcja szkodliwych dla naszej planety i naszego zdrowia emisji to jedyna korzyść ze zmian w miksie energetycznym Polski do roku 2040? Nie! Jak twierdzi Marek Lachowicz, współautor wspomnianego raportu i główny analityk Instytutu Jagiellońskiego:

„Polska znajduje się wśród krajów, które wykazują zależność między konsumpcją energii z OZE a wzrostem PKB zarówno w krótszym, jak i dłuższym terminie. To oznacza, że możemy oczekiwać, że inwestycje w OZE przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Według naszych szacunków wzrost PKB wynikający z inwestycji w polski miks energetyczny wyniesie od 200 do 310 mld złotych” – podsumowuje ekspert.

Źródło: Fortum
Fot. IJ