Home Archive by category Wiadomości

Wiadomości

PROGRAM BEZZWROTNYCH DOFINANSOWAŃ LPEC

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej proponuje dopłaty do wymiany sposobu ogrzewania Programu Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC skierowany jest do właścicieli budynków, którzy planują wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania na bardziej efektywne.

Dopłaty są niezależne od wszystkich pozostałych programów dofinansowań na wymianę urządzeń grzewczych, co oznacza że mogą z nich skorzystać właściciele nieruchomości, którzy planują aplikować o środki np. z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) lub z Programu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie z LPEC S.A. dotyczy wszystkich starych źródeł ogrzewania (również kotłów na paliwo gazowe).

Wartość dofinansowania obliczana jest indywidualnie: zgodnie ze wskaźnikami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości i z Regulaminem Programu Bezzwrotnych Dofinansowań LPEC S.A. na rok 2023

Organizator informuje, że dofinansowanie otrzymane na podstawie umowy bezzwrotnego dofinansowania stanowi dla Beneficjenta przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który w świetle art. 20 ust. 1 w zw. art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przychodem zaliczanym do z innych źródeł przychodów. Przychód ten podlega opodatkowaniu w rozliczeniu rocznym Beneficjenta (podatnika).

Jednocześnie Organizator informuje, że po zakończeniu roku podatkowego sporządzi oraz przekaże dla Beneficjenta oraz dla właściwego organu podatkowego informacje podatkową PIT-11.

Źródło: CIRE

MILION OD TAURONA NA WYMIANĘ OGRZEWANIA

Ponad milion złotych dotacji do wymiany ogrzewania otrzymali już uczestnicy programu „Ogrzej się z TAURONEM”. W tym roku energetyczny lider szacuje, że wypłaci kolejne 2 mln złotych dotacji dla gospodarstw domowych z czterech województw. Łączne dofinansowanie może sięgać nawet 100 procent wartości inwestycji w domowe ogrzewanie.

Program dotacji do wymiany ogrzewania „Ogrzej się z TAURONEM” to ekologiczny projekt, który umożliwia otrzymanie dofinansowania do wymiany ogrzewania. Ze zwiększonej w tym roku dopłaty wynoszącej nawet 4400 zł można skorzystać będąc właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i chcąc wymienić stare źródło ciepła na nowe i efektywniejsze.

– Długofalowe oszczędności i pozytywny efekt ekologiczny to wymierne korzyści modernizacji domowego ogrzewania, dlatego wspieramy polepszanie efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych naszych klientów. Realizowany w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA atrakcyjny program dofinansowania wymiany ogrzewania, umożliwił naszym klientom skorzystanie do tej pory z dotacji w wysokości miliona złotych, a w tym roku szacujemy podwojenie wartości wypłaconych dotacji – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Większe dofinansowanie

Dofinansowanie obejmuje wymianę dotychczasowego źródła ciepła na rozwiązania o wyższej klasie efektywności energetycznej. Bezzwrotne dofinansowanie przyznawane jest w tym roku na pompę ciepła. Jak pokazała ubiegłoroczna edycja programu to właśnie dofinansowanie do tego urządzenia cieszyło się największym powodzeniem.

Korzystając z tegorocznej edycji programu „Ogrzej się z TAURONEM” można starać się również o środki z innych programów wsparcia wymiany źródeł ciepła tj. np. „Czyste Powietrze” i zwiększyć sumę swojego dofinansowania do 50 procent. Dodatkowo przy wsparciu programami lokalnymi, takimi jak np. wrocławska „Kawka Plus” wartość dofinansowania może sięgnąć nawet do blisko 100 procent inwestycji.  

Program funkcjonuje na obszarze województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz obszarze obsługiwanym przez partnera technicznego, który realizuje zlecenie instalacji.

Dodatkowym bonusem dla klientów TAURONA, po przeprowadzeniu inwestycji z partnerem marki  jest możliwość otrzymania 500 złotych na rachunek rozliczeniowy w ramach programu Zwrot za prąd.

Konkretne oszczędności

Najbardziej ekologicznym zastępstwem dla „kopciuchów” są pompy ciepła, których sprawność może sięgać nawet 600 procent. Wynika to wprost ze stosunku energii dostarczonej przez pompę w postaci ciepła do energii wykorzystanej na pracę pompy w postaci prądu.

Nowoczesne technologie grzewcze znacząco obniżają zatem koszty ogrzewania, co wynika ze znacznie wyższej wydajności, czyli lepszego wykorzystywania energii zawartej w paliwach lub bezpośredniemu wykorzystaniu bezpłatnej energii z otoczenia.

Bezzwrotne dofinansowanie do wymiany ogrzewania w programie „Ogrzej się z TAURONEM” realizowane jest w ramach Ustawy o efektywności energetycznej i działań TAURON Sprzedaż na rzecz poprawy efektywności energetycznej poprzez przyspieszanie procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła.

Źródło Tauron

PROJEKT OGRZEWANIA GEOTERMALNEGO W NIEMIECKIM GRAFELFING

Po zakończeniu odwiertów rozpoznawczych trwają przygotowania do wiercenia i budowy geotermalnego projektu grzewczego Gräfelfing w Bawarii w Niemczech.

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do planowanego projektu ogrzewania geotermalnego w Gräfelfing w Bawarii. Po zakończeniu wiercenia otworu badawczego, przygotowywany jest teren pod wiercenie, które planowane jest na 3 kwartał 2024 roku.

Podczas pierwszego wiercenia rozpoznawczego pobrano próbki gleby w celu dokładnego określenia głębokości występowania wód gruntowych oraz innych właściwości geofizycznych terenu. Informacje te są niezbędne do ochrony zasobów wód podziemnych znajdujących się blisko powierzchni podczas właściwych prac wiertniczych. Wiercenie rozpoznawcze zostało wykonane w listopadzie 2022 przez firmę Baugrund Süd GmbH.

Miejsce wiercenia dla projektu geotermalnego znajduje się na terenie wybiegu klubu jeździeckiego pomiędzy ulicą Würmtalstraße a Neurieder Weg. Rozpoczęcie przygotowania miejsca wiercenia planowane jest na koniec 2023 lub początek 2024 roku. Wiercenie ma nastąpić do 3 kwartału 2024 roku. Jednocześnie z układaniem sieci ciepłowniczej i budową centrum ciepłowniczego.

W tym roku planowany jest również remont jezdni na wschodniej Bahnhofstraße oraz na Straße Am Kirchenholzl, gdzie będą układane rury ciepłownicze. Właściciele nieruchomości na tych terenach są zachęcani do wyrażenia chęci przyłączenia się do geotermalnej sieci ciepłowniczej. Wszyscy pozostali właściciele mogą zostać wpisani na listę rezerwową. Władze lokalne twierdzą, że te oświadczenia woli są kluczowe dla określenia opłacalności projektu.

Źródło: Süddeutsche Zeitung

VEOLIA ZAKOŃCZYŁA PIERWSZY ETAP DEKARBONIZACJI SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W KRAŚNIKU

Veolia term kontynuuje transformację istniejących systemów ciepłowniczych celem zwiększenia ich energooszczędności. Kolejny krok w tym kierunku zrealizowała Veolia Wschód, spółka zależna od Veolii term. W Kraśniku uruchomiono kotły gazowe oraz przeprowadzono konwersję kotła, co oznacza, że węgiel został zastąpiony biomasą.

Veolia Wschód zakończyła prace wchodzące w zakres pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna. W elektrociepłowni uruchomiono cztery kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt. W konsekwencji zużycie węgla wykorzystywanego w ciepłowni zmniejszy się o ponad 2,5 tys. ton, co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Wymiernym efektem projektu dla mieszkańców będzie istotna redukcja emisji do atmosfery CO2 oraz innych związków, tj. tlenków azotu oraz tlenków siarki. Kolejnym, drugim etapem projektu jest zainstalowanie silnika kogeneracyjnego, który jednocześnie będzie wytwarzał energię elektryczną i cieplną. 

Strategia Veolii zakłada, że efektem procesu dekarbonizacji będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze.

W Polsce Veolia zakłada pełną dekarbonizację swoich ciepłowni do 2030 roku. Dotyczy to ciepłowni w ponad 60 miastach, gdzie Veolia term prowadzi swoją działalność. Kolejnym etapem jest osiągnięcie przez ciepłownie Grupy neutralności klimatycznej, czyli osiągnięcie zerowego bilansu netto emisji CO2, co ma nastąpić w 2050 r.

Konsekwentna transformacja jest naszą odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, z którymi musimy się mierzyć, teraz dodatkowo wzmacniane niepewnością wywołaną sytuacją geopolityczną. Ostateczny cel jest ambitny jednak pamiętajmy, że na ten końcowy efekt składają się wszystkie realizowane działania. Także takie jak to w Kraśniku, gdzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w lokalnym miksie paliwowym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza – mówi Magdalena Bezulska, Prezes Veolia term. 

Kluczem do sukcesu są przy tym działania gwarantujące ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, co nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z samorządem – dodaje.

Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych obejmuje dostosowanie istniejących ciepłowni do nowych norm emisyjnych poprzez modernizację źródeł ciepła i dywersyfikację miksu paliwowego. W ramach pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Kraśnik Fabryczna uruchomiono cztery nowe kontenerowe kotłownie gazowe o łącznej mocy 10,7 MWt (jedną parową o mocy 2,62 MWt i trzy wodne o łącznej mocy 8,1 MWt), a także zmodernizowano kocioł parowy – węglowy o mocy 12,4 MWt na biomasę wraz zabudową nowej instalacji magazynowania i podawania biomasy.

Priorytetem dla samorządu lokalnego w Kraśniku jest zagwarantowanie mieszkańcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. Zakończenie przez Veolię pierwszego etapu inwestycji w naszej ciepłowni znacząco poprawi również stan środowiska i wpłynie na komfort życia kraśniczan. Pewność dostaw energii jest szczególnie istotna obecnie w niespokojnych czasach – mówi Wojciech Wilk, Burmistrz Kraśnika.

Inwestycja pozwala na ograniczenie zużycia węgla o ponad 2,5 tys. ton (ok. 60 TJ), co stanowi ponad 15% rocznego zapotrzebowania elektrociepłowni na to paliwo. Dodatkowo w wyniku modernizacji ulegnie zmniejszeniu roczna emisja CO2 do atmosfery o 2300 ton, a także pozostałych związków, tj. pyłu, NOx i SO2 łącznie o blisko 16 ton w roku.

Realizacja projektu to kolejny krok w stronę dekarbonizacji. Wiąże się z poprawą jakości powietrza i redukcją emisji CO2. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w nowych kotłach gazowych oraz kotle na biomasę wpłynie na efektywność funkcjonowania naszej elektrociepłowni. Warto podkreślić, że wszystkie urządzenia pracują w układzie automatycznym, dopasowującym się do zapotrzebowania odbiorców ciepła – podsumowuje Janusz Lewicki, Prezes Veolia Wschód, spółki z grupy Veolia term zarządzającej ciepłownią w Kraśniku.

Źródło: CIRE

PGE EC WSPIERA POTRZEBUJĄCYCH W SZCZECINIE

PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie po raz drugi wsparła podmioty wrażliwe społecznie, w ramach realizowanego od lat programu „Dzielimy się ciepłem”. Celem programu jest wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. W 2022 roku dwie organizacje ze Szczecina otrzymały pomoc w wysokości 60 tys. zł.

Beneficjentami wsparcia w 2022 r. są Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie, którzy łącznie otrzymali 60 tysięcy złotych. Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzkiego PKPS od wielu lat pomaga potrzebującym mieszkańcom Szczecina, prowadząc m.in. schronisko dla bezdomnych mężczyzn, któremu z braku środków groziło w tym roku zamknięcie. Na działalność schroniska podmiot nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Natomiast Szpital Powiatowy w Gryfinie świadczy całodobową opiekę zdrowotną mieszkańcom powiatu gryfińskiego. W 2021 r. PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie również przekazał wsparcie tym instytucjom w kwocie 30 tys. zł.

– Mając na uwadze ideę społecznej odpowiedzialności wspomogliśmy wrażliwe społecznie instytucje, których działalność jest istotna dla miasta i regionu. Szczególnie poruszyły nas problemy z utrzymaniem działalności schroniska dla bezdomnych mężczyzn, prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki PKPS. Nie mogliśmy pozostać obojętni na sytuację, w której się ono znalazło. Bierzemy czynny udział w życiu lokalnej społeczności, angażując w problemy mieszkańców oraz pomagając w ich rozwiązaniu i wspierając najbardziej potrzebujących – mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie.

– W imieniu swoim i Szpitala Powiatowego w Gryfinie serdecznie dziękuję spółce PGE Energia Ciepła S.A. za tak dużą pomoc dla naszego Szpitala. Przekazana kwota pozwoli nam jeszcze lepiej organizować opiekę zdrowotną dla naszych Pacjentów i komfort pracy naszego Personelu – powiedział Łukasz Dombek, Prezes Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie”.

– W imieniu Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie składam serdeczne  spółce PGE Energia Ciepła za okazaną pomoc i przekazaną darowiznę. Przekazana pomoc dla naszych podopiecznych ze schroniska dla bezdomnych WILGA w Szczecinie pozwoliła nam na opłacenie należności za ogrzewanie, co w obecnych czasach wzrostu cen mediów było dla nas ogromnym wsparciem. Warto pomagać najbiedniejszym – Wojciech Kamiński, Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Program “Dzielimy się ciepłem”, realizowany od lat przez PGE Energia Ciepła, ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Gdańsku i Gdyni, ale także w Toruniu, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Szczecinie. W 2022 r. PGE Energia Ciepła wsparła ponad 30 organizacji na łączną kwotę niemalże pół mln zł. W ten sposób spółka wspomogła działalność szpitali, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla zwierząt, środowiskowych domów samopomocy, fundacji i stowarzyszeń, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje wobec najbardziej potrzebujących.

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.

VEOLIA I INNARGI BĘDĄ POSZUKIWAĆ ZŁÓŻ GEOTERMALNYCH W POZNANIU

Veolia Energia Polska, Veolia Energia Poznań oraz Innargi podpisały list intencyjny w zakresie zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW. Celem współpracy firm jest dekarbonizacja ciepłownictwa, zgodnie z polityką Veolii, której ambicją jest osiągnięcie pozycji lidera w procesie transformacji ekologicznej. Poszukiwania złóż geotermalnych pozwolą na ocenę możliwości wykorzystania tego źródła w poznańskiej sieci ciepłowniczej. Jest to kolejne działanie na rzecz znalezienia alternatywy dla węgla, poprawy efektywności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz stabilizowania cen ciepła sieciowego dla odbiorców.

 List intencyjny między Veolią oraz Innargi podpisano dziś w Urzędzie Miasta Poznania.

– Dzisiejsze porozumienie to dla nas ważny krok w procesie dekarbonizacji ciepłownictwa z wykorzystaniem nowych technologii. Poprzez wykorzystanie źródła, którym jest energia geotermalna, przyczyniamy się zarówno do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza w mieście, ale także chronimy naszych klientów przed rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2 – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu oraz dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Naszą ambicją jest bycie modelową firmą w zachodzącym obecnie procesie transformacji energetycznej. W tym celu chcemy, aby nasz miks energetyczny był zdywersyfikowany i opierał się na zrównoważonych źródłach – podsumowuje Frédéric Faroche.

– Projekt realizowany w Poznaniu jest projektem pionierskim. Dzięki niemu, mamy nadzieję przekonać się o istotnym potencjale ciepłownictwa geotermalnego w dużych systemach ciepłowniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Badania firmy McKinsey wskazują na możliwość zasilania energią geotermalną aż 33% sieci ciepłowniczych w Polsce do 2045 r. To źródło energii nie jest zależne od wiatru ani od słońca. Źródło po realizacji inwestycji nie emituje żadnych zanieczyszczeń czy hałasu, zaś sama instalacja zajmuje bardzo niewiele miejsca i wtapia się w krajobraz miejski – podkreśla Samir Abboud, prezes zarządu Innargi.

Od lat konsekwentnie inwestujemy w Poznaniu w rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną sięgając po dostępne źródła zielonej energii. Koncepcja wykorzystania czystego ciepła i dystrybuowania go naszą siecią ciepłowniczą wpisuje się nie tylko w dekarbonizację ciepłownictwa, ale przede wszystkim w wizję ekologicznej przyszłości miasta – dodaje  Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu.

Model biznesowy chroni konsumentów przed ryzykami od warunków podłoża

Mimo wielu zalet ciepłownictwa geotermalnego, jego wykorzystanie w europejskich sieciach ciepłowniczych było dotychczas ograniczone z powodu wysokich nakładów inwestycyjnych oraz warunków podłoża. Firma Innargi – która obecnie buduje w Danii największą w Unii Europejskiej ciepłownię geotermalną – opracowała nowy model biznesowy, w którym ciepło geotermalne jest dostarczane jako usługa. Zabezpiecza to Veolię przed ponoszeniem kosztów inwestycji związanych z pozyskiwaniem ciepła z głębi ziemi, począwszy od etapu rozpoznania warunków podłoża, jak i podczas eksploatacji złoża.

Miasto widzi potencjał czystej energii z geotermii

Miasto Poznań wykazało się dużym zaangażowaniem przez cały etap przygotowania dzisiejszego porozumienia.

– Dekarbonizacja ciepłownictwa oraz poprawa stanu środowiska i jakości powietrza w Poznaniu są niezwykle ważne dla miasta. Wykorzystanie ciepła geotermalnego w Poznaniu wymaga ścisłej współpracy z naszymi urbanistami i specjalistami od ochrony środowiska. Liczymy na dobrą  współpracę i realizację projektu


z korzyścią dla mieszkańców 
– mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania.

– Od wielu lat ściśle współpracujemy z Urzędem Miasta Poznania wspólnie poszukując proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki otwartości władz miasta na inicjatywy mogące służyć lokalnej społeczności, udało nam się do tej pory wdrożyć szereg inwestycji na rzecz dekarbonizacji. Niedawno na przykład uruchomiliśmy m.in. akumulator ciepła, który magazynuje ciepło w momencie, kiedy nie ma na nie popytu i oddaje do sieci, wówczas, kiedy potrzebują go nasi klienci. W ten sposób nie tracimy cennej energii – dodaje Jan Pic, prezes i dyrektor generalny Veolia Energia Poznań.

Rok 2023, zarówno dla Veolii, jak i Innargi, będzie okresem wnikliwej analizy potencjału geotermalnego w mieście. Jeśli wyniki analizy będą pozytywne, ciepłownia geotermalna może zostać uruchomiona w perspektywie ok. 5 lat.

ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA PROJEKTU CIEPŁOWNICZEGO W KOŚCIERZYNIE

Dwa projekty modernizacji infrastruktury ciepłowniczej z wykorzystaniem kogeneracji gazowej w Kościerzynie otrzymają ponad 19 mln zł dotacji z NFOŚiGW. Do końca 2025 r. zrealizuje je Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO – spółka, w której 100% udziałów posiada Gmina Kościerzyna.

Inwestycje w Kościerzynie obejmą budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny w dwóch lokalizacjach – na terenie kościerzyńskiej oczyszczalni ścieków oraz na terenie istniejącej kotłowni węglowej K-1. W nowych instalacjach wykorzystywany będzie gaz ziemny z sieci PGNiG.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie udziału ciepła z kogeneracji produkowanego na potrzeby systemu ciepłowniczego w wysokości około 62 % dotychczasowej produkcji ciepła do niego dostarczanego. Przybliży to Kościerzynę do spełnienia warunków niezbędnych dla uzyskania efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisano w styczniu br. w Kościerzynie. W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm RP Aleksander Mrówczyński.

PGE EC W ZGIERZU POMAGA, EDUKUJE I CHRONI

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, angażuje się w lokalne działania, wspierające mieszkańców miast, w których ma swoje elektrociepłownie. W Zgierzu w 2022 r. wsparcie otrzymały instytucje działające na rzecz młodzieży.

W 2022 r. elektrociepłownia w Zgierzu kontynuowała współpracę z Gminą Miasto Zgierz. Dzięki wsparciu elektrociepłowni, mieszkańcy Zgierza i okolic mogli wziąć udział m.in. w wydarzeniu „Zakończenie Lata 2022”.

– PGE Energia Ciepła wspiera działalność na rzecz Zgierza i jego mieszkańców, pomagając tym samym w kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta jako nowoczesnego i dostępnego dla mieszkańców. Dzięki naszemu wsparciu, Zgierz może się dalej rozwijać, co niezmiernie nas cieszy – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

W 2022 roku zgierska elektrociepłownia wspomogła, w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu. Zgierska elektrociepłownia kojarzy się przede wszystkim jako wytwórca ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Jednak swoją misję spółka postrzega szerzej, dlatego angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym. Poprzez program “Dzielimy się ciepłem” pomaga odbiorcom wrażliwym społecznie  w pokryciu rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Ponadto spółka w 2022 r. ponownie wsparła Miejski Klub Piłkarski „Boruta”. Dzięki pomocy od PGE Energia Ciepła, dzieci i młodzież z klubu sportowego, mogły kontynuować treningi, wyjeżdżać na zawody. Wsparcie finansowe gwarantuje możliwość dalszego rozwoju oraz pomaga w osiąganiu sportowych sukcesów.

– Grupa PGE wspiera zarówno sport zawodowy, jak i amatorski. MKP „Boruta” Zgierz posiada duży potencjał, a dzięki wsparciu PGE Energia Ciepła będzie mógł się rozwijać i osiągać sukcesy sportowe. Takie działania wpisują się w strategię sponsoringową PGE Energia Ciepła – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

PGE Energia Ciepła od wielu lat wspiera drużyny sportowe. Szczególnie ważny jest rozwój kultury fizycznej najmłodszych realizowany poprzez sponsoring klubów sportowych w całej Polsce, w których działają sekcje dziecięce i młodzieżowe, stanowiące zaplecze sportowe dla drużyn seniorskich. Spółka aktywnie wspiera inicjatywy lokalne popularyzujące sport w regionach, gdzie prowadzi swoją działalność.

Źródło: PGE EC

PO PONAD 100 LATACH CIEPŁOWNIA CHWAŁOWICE ZMNIEJSZY MOC

Ciepłownia w Chwałowicach należąca do Polskiej Grupy Górniczej S.A. będzie wytwarzać ciepło dla Rybnika tylko do 30 kwietnia.

Potem będzie źródłem ciepła dla kopalni ROW Ruch Chwałowice i rybnickiej dzielnicy- Chwałowice. Od 1 maja podstawowym źródłem ciepła dla miasta Rybnika będą kotłownie gazowe wybudowane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., a C Chwałowice pozostanie źródłem rezerwowym.

Historia Ciepłowni Chwałowice sięga 1907 roku, kiedy dostarczała energię elektryczną dla pierwszych maszyn i oświetlenia Donnersmarck Grube – późniejszej kopalni Chwałowice. Kilkanaście lat później pracowały tam już także kotły parowe. Dla Rybnika źródłem ciepła wytwarzanego w kotłach parowych i wodnych stała się w latach 80. W szczytowym momencie ówczesna Elektrociepłownia Chwałowice eksploatowała kotły parowe i wodne o łącznej mocy 194 MWt i turbozespół 15 MW. W 2016 r. odstawiono z eksploatacji turbozespół upustowo-kondensacyjny ABB Energie Belgia o mocy 15 MW, czym zakończono produkcję energii elektrycznej oraz dokonano zmiany nazwy na Ciepłownia Chwałowice. W skład Polskiej Grupy Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie weszła w 2016 roku.

Pod koniec zeszłego, 2022 roku, kotły parowe zostały całkowicie wyłączone i tym samym kotłownia parowa po ponad 100 latach pracy przestała funkcjonować, a w użytku pozostała jedynie kotłownia wodna.

Do 30 kwietnia tego roku C Chwałowice będzie nadal stanowić podstawowe źródło ciepła dla miasta Rybnika i kopalni Chwałowice. Po tym terminie ma być tylko źródłem ciepła dla kopalni Chwałowice i rybnickiej dzielnicy – Chwałowice. Z obecnie zainstalowanych 98 MWt, pozostanie do użytku 60 MWt. Pozostała część zostanie wyłączona z eksploatacji.

Ciepłownia Chwałowice pozostanie jedynie źródłem rezerwowym z możliwością dostaw dla miasta Rybnika maksymalnie 15 MWt.

Źródło: CIRE

W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE ZŁOŻONO PONAD 543 TYS. WNIOSKÓW

Do 20 stycznia w programie Czyste Powietrze złożono ponad 543 tys. wniosków, podpisano prawie pół miliona umów – poinformowała w minionym tygodniu w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Jak podkreśliła, dane pokazują, że program działa.

Łukaszewska-Trzeciakowska odpowiadała w Sejmie na pytania posłów Lewicy o efekty programu „Czyste Powietrze”.

Przypomniała, że 3 stycznia br. wprowadzono w nim zmiany. „Program został wynegocjowany z organizacjami pozarządowymi, samorządami i stroną społeczną. Efekty są wprowadzone, widzimy ich sukces” – zaznaczyła. Podała, że do 20 stycznia br. w programie złożono ponad 543 tys. wniosków i podpisano prawie pół miliona umów. „To pokazuje, że program działa” – podkreśliła Łukaszewska-Trzeciakowska.

W programie można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła. Od 3 stycznia m.in. podwyższono progi dochodowe osób, które mogą skorzystać ze wsparcia oraz kwoty dotacji.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP