Home Articles posted by Redakcja

PROF. KAMRAT: BRANŻA CIEPŁOWNICZA ZMIERZA W KIERUNKU NOWOCZESNOŚCI

O kwestiach transformacji w kontekście nowego celu redukcji emisji, wodorze oraz traktowaniu gazu jako paliwa przejściowego mówi prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej.

„Uważam, że Polska da radę dokonać transformacji. Ważne, aby ta transformacja przebiegała w tempie adekwatnym do naszego poziomu, z którego startujemy. Epoka miniona spowodowała różnego rodzaju zapóźnienia. Polska ma więc zupełnie inny punkt startowy niż inne państwa Europy. […] Sektor ciepłowniczy w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległ wielu zmianom i jest to obecnie branża, która zmierza w kierunku nowoczesności” – mówi prof. Kamrat z Politechniki Gdańskiej.

KATOWICE: ZA TYDZIEŃ RUSZA HACKATON KLIMATYCZNY

28 października w Katowicach odbędzie się 24-godzinny maraton kreatywności, którego uczestnicy będą tworzyć pomysły na ograniczenie zużycia energii w miastach. Climathon 2021 odbędzie się równolegle w ponad 100 miastach świata.

Problem katastrofy klimatycznej może dotknąć najmocniej młode pokolenie i właśnie dlatego organizatorzy tegorocznego śląskiego Climathonu przygotowali specjalną edycję dla młodzieży szkół średnich. Jednocześnie 28 i 29 października będzie się również odbywać wydarzenie dla dorosłych. Podczas Climathonu uczestnicy będą zastanawiać się, w jaki sposób zmniejszyć zużycie energii w miastach (obecnie 6 na 10 Polaków mieszka właśnie w skupiskach miejskich). Wyłączanie nieużywanych urządzeń czy gaszenie światła to oczywiste pomysły, zaś wydarzenie w Katowicach ma być areną dla kreatywności czy w obszarze nowych technologii, czy stworzenia nowych mechanizmów społecznych, wpływających na odpowiedzialne zachowanie mieszkańców miast. Najlepsze projekty będą cenną inspiracją dla inicjatyw zgłaszanych np. w ramach budżetów obywatelskich w całej Polsce i na świecie.

Na autorów najlepszych pomysłów czekają nagrody w wysokości do 5000 zł oraz prezenty i atrakcje. W zeszłym roku, w ramach Climathonu dotyczącego problemu suszy w mieście, zwycięzcy zaprezentowali swoje pomysły przedstawicielom miast i gmin.

Pomysłodawcą Climathonów jest EIT Climate-KIC, największa europejska organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym poprzez innowacje, a w tym roku, pod jej auspicjami, organizują go w Polsce Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Fundacja Fortis Pro Nobis. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w GPP Business Park w Katowicach dla młodzieży szkół średnich oraz w formule online dla dorosłych.

Źródło: Climate KIC
Fot. Climatec KIC

NOWY PŁASZCZ DLA NAJWYŻSZEGO KOMINA GDAŃSKIEJ EC

Najwyższy komin w Gdańsku, należący do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, przechodzi modernizację. Dzięki niej, oprócz wyremontowanej konstrukcji żelbetowej, zyska nową instalację piorunochronną wraz z odnowionym oświetleniem nocnym, nową najwyższą galerię oraz zostanie odmalowany.

Podstawowy zakres prac modernizacyjnych obejmuje naprawę żelbetowego płaszcza komina, czyli jego zewnętrznej części, odnowienie instalacji oświetlenia, tzw. przeszkodowego (nocnego), wymianę galerii obsługowej na poziomie 198 m oraz malowanie naprzemiennie łącznie 7 pasów czerwonych i białych o szerokości około 23 metrów każdy – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

W pierwszej fazie remontu komin będzie czyszczony strumieniem wody z pomp o ciśnieniu 350 bar. Dla porównania, w myjniach samochodowych korzysta się z pomp o ciśnieniu od 120 do 140 bar. Jest to technologia hydrodynamiczna, ekologiczna, bez użycia detergentów. Prace odbywają się z zastosowaniem technik alpinistycznych. Remont prowadzony jest etapami. Rozpoczął się we wrześniu 2021 roku i potrwa do końca 2021 roku.

Modernizacja komina, prowadzona jest z poszanowaniem dla sokołów wędrownych, które od kilku lat zamieszkują na gdańskim kominie, w okresie, kiedy młode ptaki opuściły już gniazdo.

Komin gdańskiej elektrociepłowni ma 200 metrów wysokości i został zbudowany w 1983 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przechodził regularne kontrole, serwisowanie i konserwacje. W kolejnych latach podobną modernizację przejdą dwa pozostałe kominy gdańskiej elektrociepłowni.

#EnergetyczneCiekawostki

 • Wysokość komina wynosi 200 metrów i jest to najwyższy komin w Trójmieście
 • Obwód komina u podstawy wynosi blisko 40 metrów
 • Średnica zewnętrzna u podstawy komina wynosi 12 metrów, a na poziomie wylotu nieco ponad 6 metrów
 • Grubość ściany komina to ok. 50 cm

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

25 LAT ENERGETYKA SP. Z O.O.

„Energetyka” sp. z o.o. została utworzona na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 grudnia 1995 roku. Działalność gospodarcza Spółki rozpoczęła się 1 lutego 1996 roku. Jej struktury organizacyjne opierały się na istniejącym od początku lat 60 XX wieku Oddziale Utrzymania Ruchu KGHM, który swoją działalnością obejmował teren nowo powstających wówczas kopalń „Lubin”„Polkowice – Sieroszowice”. W kolejnych latach rozwój Spółki następował poprzez włączenie w struktury firmy między innymi magistralnych sieci ciepłowniczych „Polkowice–Sieroszowice”„Rudna” a także przejęcie ogółu działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Wodnej oraz elektrociepłowni zlokalizowanych na terenie Hut Miedzi w Głogowie i Legnicy. W lipcu 2015 roku nastąpiło przejęcie Oddziału Obrotu Paliwami Naftowymi z Pol-Miedź Trans sp. z o.o., natomiast w grudniu tego samego roku Spółka stała się właścicielem 100% akcji WPEC w Legnicy S.A.

Działalność Spółki w zakresie gospodarki cieplno–energetycznej obejmuje wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła oraz energii elektrycznej dla zabezpieczenia potrzeb odbiorców, przy zachowaniu standardów jakościowych i wymogów ochrony środowiska. Ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w czterech elektrociepłowniach Spółki w: Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Legnicy. Spółka zabezpiecza bieżące potrzeby KGHM Polska Miedź S.A. (HM Głogów) w zakresie dostaw sprężonego powietrza do celów technologicznych, a także na terenie Zakładów Górniczych oraz ZWR eksploatuje węzły grzewcze i cieplne instalacje odbiorcze w budynkach przemysłowych. Spółka świadczy usługę na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., na eksploatację Bloków Gazowo-Parowych w Polkowicach i Głogowie oraz na eksploatację Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej R-IX i R-XI. Zajmuje się również utylizacją gazu gardzielowego, wytwarzanego w procesie technologicznego wytopu miedzi (HM Legnica).

„Energetyka” sp. z o.o. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu udaje się realizować wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania dwóch niezbędnych dziś rodzajów energii. Realizując wymogi prawne oraz tym samym zabezpieczając działalność w obszarach produkcyjnych, Spółka zrealizowała inwestycje w zakresie budowy Instalacji Oczyszczania Spalin w Elektrociepłowniach w Lubinie i Polkowicach, których podstawowym celem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach i zagwarantowanie ich poziomu do wymaganego w dyrektywie IED i konkluzji BAT. Proces energetycznego spalania węgla nieodłącznie związany jest z powstawaniem ubocznych produktów z procesów spalania (popioły lotne i żużle), jak i z procesów związanych z oczyszczaniem gazów odlotowych (metoda półsucha odsiarczania spalin). Spółka „Energetyka” kładzie duży nacisk na gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla, mogących zastąpić w części zasoby naturalne.

Najbardziej innowacyjna i ekologiczna technologia produkcji energii elektrycznej to fotowoltaika. Elektrownie słoneczne są bezpieczne dla środowiska, nie emitują hałasu oraz zanieczyszczeń. „Energetyka” sp. z o.o. w latach 2014-2015 uruchomiła trzy pilotażowe farmy fotowoltaiczne o mocy 100 kW każda, usytuowane na terenie wydziałów produkcyjnych w Legnicy i Głogowie. Główną przesłanką uruchomienia projektów badawczych była możliwość zbierania i analizowania danych pomiarowych, związanych z oceną sprawności fotoogniw wykonanych w różnych technologiach. Dodatkowy efekt z budowy farm to ograniczenie zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne wydziałów produkcyjnych, a także uzyskanie świadectw pochodzenia energii tzw. „zielonej”. Na terenie Wydziału W-4 w Legnicy, we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A., zostanie przeprowadzona praca badawczo-rozwojowa, a innowacyjny projekt magazynu energii elektrycznej będzie współpracować z jedną z istniejących farm fotowoltaicznych o mocy 100 kW.

Kolejnym istotnym obszarem działalności jest gospodarka wodno–ściekowa. Spółka posiada trzy duże chemiczne oczyszczalnie wybudowane na potrzeby hut KGHM Polska Miedź S.A. Dwie z nich zlokalizowane na terenie Huty Miedzi „Głogów” (Wydział W-3), jedna na terenie Huty Miedzi „Legnica” (Wydział W-4). Oczyszczane są ścieki przemysłowe i kwaśne powstałe w procesach produkcyjnych oraz odbierane i zagospodarowywane wody opadowo-roztopowe z terenu rejonów szybowych. Dzięki stosowanym rozwiązaniom technologicznym, unieszkodliwiane są odpady niebezpieczne bez negatywnego oddziaływania na środowisko. Część ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach własnych zagospodarowywana jest w systemie zamkniętym, a oczyszczona woda powtórnie wykorzystywana jest w procesie technologicznym przez KGHM Polska Miedź S.A. Spółka zabezpiecza również zapotrzebowanie na wodę odbiorców przemysłowych zgrupowanych w KGHM Polska Miedź S.A., a także innych zakładów na terenie gmin Lubin, Polkowice, Rudna, Warta Bolesławiecka, Złotoryja, Chocianów, Głogów, Jerzmanowa i Żukowice. Woda ze studni głębinowych poddawana jest procesowi uzdatniania w stacjach uzdatniania wody i dystrybuowana do odbiorców w oparciu o instalacje hydroforowe. Utrzymywana jest tym samym w stanie ciągłej gotowości infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjną na terenie placów szybowych oraz rurociągi międzyszybowe zasilające strategiczne obiekty Zakładów Górniczych, w tym Powierzchniowe Stacje Klimatyzacyjne, czy Zakłady Wzbogacania Rud.

„Energetyka” sp. z o.o. prowadzi także działalność w zakresie obrotu produktami naftowymi oraz sprzedaż hurtową i detaliczną paliw płynnych, innych produktów ropopochodnych i materiałów eksploatacyjnych. Działalność handlowa prowadzona jest z wykorzystaniem własnej infrastruktury stacji paliw i magazynów, w tym na terenie Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz własnej floty cystern samochodowych i samochodów ciężarowych. Wysoka jakość produktów weryfikowana jest odpowiednimi badaniami we własnym laboratorium. Dzięki utrzymaniu baz magazynowych na terenach Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. zapewniana jest kompleksowa obsługa logistyczna w zakresie ciągłości dostaw. Specyfika oferowanych produktów oraz wymagania zarówno jakościowe, jak i ilościowe stawiają Spółkę w roli wyłącznego operatora logistycznego produktów naftowych i ropopochodnych dla Grupy Kapitałowej KGHM. Ciągły monitoring sprzedaży i zapasów, poprzez odpowiednie narzędzia informatyczne, pozwalają na synergię racjonalizacji kosztów obsługi logistycznej i bezpieczeństwa w zakresie strategicznych produktów, niezbędnych do funkcjonowania ciągu technologicznego.

Źródło: Energetyka Sp. z o.o.
Fot. Energetyka Sp. z o.o.

CIEPŁO PRZEZ CAŁY ROK OD RZESZOWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI

Rzeszowska elektrociepłownia należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE na stałe wpisała się w gospodarczą przestrzeń regionu i stanowi gwarancję bezpieczeństwa dostaw ciepła dla Rzeszowa. Jesień i zima to czas, kiedy to w znaczący sposób rośnie zapotrzebowanie na ciepło. I na to rzeszowska elektrociepłownia jest przygotowana.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła przez 365 dni w roku jest gotowa, aby dostarczać ciepło mieszkańcom miasta. Przygotowania do sezonu grzewczego poprzedzają coroczne prace remontowe i modernizacyjne realizowane w elektrociepłowni w sezonie letnim, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze.

Jednym z kluczowych zadań tegorocznej kampanii remontowej w rzeszowskiej elektrociepłowni był zaplanowany remont turbiny gazowej i przekładni redukcyjnej oraz przegląd generatora na bloku gazowo – parowym. Inaczej wygląda zakres prac remontowych na Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która co roku podlega dwóm planowym postojom remontowym. Pierwszy miał miejsce na wiosnę, kolejny planowany jest na początku listopada br.

Elektrociepłownia w trakcie remontów funkcjonowała bez zakłóceń, produkując ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców.

Przeglądy i prace serwisowe są częścią planu remontowego naszej elektrociepłowni. Odpowiednie przygotowanie urządzeń produkcyjnych przed zimą daje gwarancję bezpiecznej i nieprzerwanej pracy elektrociepłowni podczas największych mrozów, a więc wtedy, gdy produkowane przez nas ciepło jest dla mieszkańców miasta kluczowym produktem – wyjaśnia Paweł Majewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym potrzeby cieplne ok 65% mieszkańców Rzeszowa. Aktualnie w rzeszowskiej elektrociepłowni w 80 proc. paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest gaz ziemny, 14 proc. to energia odzyskiwana z przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Jedynie 6 proc. energii produkowanej jest z węgla kamiennego.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

PIEC: ROŚNIE ŚWIADOMOŚĆ KONIECZNOŚCI CYFRYZACJI BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ

Jadwiga Piec, dyrektor handlowy regionu z firmy UNISOFT w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi o kwestiach związanych z trendem digitalizacji sektora ciepłowniczego.

„Przedsiębiorstwa ciepłownicze w ostatnim czasie dość mocno rozwinęły się cyfrowo. Ma na to wpływ czas pandemii, ale także potrzeby zmiany wewnętrznej organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Nasi klienci sięgnęli po takie rozwiązania, które eliminują bezpośredni kontakt, ale także pozwalają na to, aby przyspieszyć realizację określonych zadań, a także całych procesów. Mowa tu m.in. o rozwiązaniach jak zarządzenia obiegiem informacji, elektroniczny obieg dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej faktury zakupu, czy też elektronicznych wniosków zakupowych […]. Zauważyliśmy również w ostatnim czasie skokowe zainteresowanie wśród potencjalnych klientów zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem, co wskazuje na to, że świadomość potrzeby cyfryzacji branży wzrosła” – informuje Jadwiga Piec.

KUP ELEKTROCIEPŁOWNIĘ TAURONA W MONOPOLY KATOWICE

TAURON zaangażował się w grę planszową Monopoly – edycja Katowice. W najnowszej planszówce będzie można kupić należącą do koncernu elektrociepłownię. Premiera nowego Monopoly zaplanowana jest na 19 października.

Katowicka edycja popularnej na całym świecie gry Monopoly trafiła właśnie do sprzedaży. W trakcie zabawy gracze będą mogli kupić katowicką elektrociepłownię TAURONA. Na planszy znajduje się także wiele innych ważnych obiektów w mieście. Karta „szansa” TAURONA pozwala natomiast na przyłączenie się do sieci ciepłowniczej podczas gry.

Gra Monopoly na całym świecie dostępna jest w dziesiątkach wersji, teraz doczekała się edycji katowickiej. Zasady rozgrywek pozostają jednak niezmienne – za pomocą pionków gracze poruszają się po planszy, by z czasem kupować i sprzedawać nieruchomości, na których uda im się stanąć, a następnie budować na nich domy i hotele. Przeciwnik, który stanie na polu kupionym przez innego gracza, zobowiązany jest do uiszczenia na jego rzecz opłaty. Ten, komu uda się wygenerować największe zyski i pozostałych graczy doprowadzić do bankructwa – wygrywa.

Chcieliśmy pokazać również energetyczną perspektywę naszego miasta i regionu. Cieszymy się, że fani gry będą mogli się przekonać w formie zabawy, że warto mieć u siebie w mieście elektrociepłownię, ponieważ rozwój ciepła sieciowego w miastach jest jednym z ważniejszych sposobów na walkę ze smogiem – mówi Małgorzata Kuś, rzecznik prasowy TAURON Ciepło.

#Weź Nie Smoguj #Weź Oddychaj

Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Każdy kolejny budynek przyłączony do sieci ciepłowniczej oznacza mniej pojedynczych pieców i kominów i przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania węgla w domowych piecach.

Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w profesjonalnych elektrofiltrach, których sprawność w TAURON Ciepło wynosi 99,9 proc. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej ma więc ogromny wpływ na ograniczenie smogu w regionie.

Ciepło sieciowe spełnia wymogi dofinansowań w przypadku budynków wielorodzinnych i likwidacji pieców węglowych, a użytkownicy mogą starać się o dotacje do instalacji wewnętrznych.

W perspektywie najbliższych lat, TAURON Ciepło szacuje przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie średnio około 45 MW rocznie, z czego ok. 20 proc. to będą budynki przyłączane w ramach likwidacji smogu (likwidacji pieców węglowych).

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

NCBR ZAINICJOWAŁO SERIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ CIEPŁOWNICZYCH

Realizacja inwestycji OZE w polskim ciepłownictwie, bazująca na założeniach strategii Europejskiego Zielonego Ładu, to nie tylko szansa na modernizację samego ciepłownictwa, ale także na zapewnienie efektywnego ogrzewania budynków w naszym kraju: mieszkań, domów, szkół, biur, szpitali czy urzędów. Ten prawdziwy skok cywilizacyjny chce umożliwić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które uruchomiło serię przedsięwzięć ciepłowniczych, finansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Mowa o takich przedsięwzięciach, jak: „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”, „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, a także korespondujących z nimi projektach: „Wentylacja dla szkół i domów” oraz „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. W każdym z nich zostali już wyłonieni wykonawcy.

Efektywne ogrzewanie budynków, przekładające się na zapewnienie komfortu cieplnego ich użytkownikom, jest istotne w perspektywie starań o przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i degradacji środowiska. W Polsce ciepłownictwo odpowiada za około 22 proc. krajowej emisji CO2 do atmosfery – z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że ten sektor rocznie emituje około 68 mln ton tego gazu.

System ciepłowniczy w naszym kraju w około 80 proc. wykorzystuje nieodnawialne źródła energii, generując poważne skutki środowiskowe. Na masowym wykorzystywaniu paliw kopalnych tracimy wszyscy. Koszty pozyskiwanego w ten sposób ciepła będą rosły, m.in. za sprawą coraz wyższych cen uprawnień do emisji CO2. Obecnie tona CO2 kosztuje już ponad 60 euro, co oznacza, że w ciągu roku cena ta wzrosła aż o ponad 40 euro, a w okresie pięciu lat – o ponad 55 euro. Szybujące ceny odbijają się również na portfelach Polaków.

Jeśli nie teraz, to kiedy?

Transformacja w kierunku Zielonego Ładu oznacza zasadnicze zmiany. Wychodząc naprzeciw aktualnym i prognozowanym problemom ciepłownictwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainicjowało przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, które dadzą impuls do pozytywnych zmian tak w skali makro („Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”, „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”), jak i w skali mikro, tzn. w odniesieniu do potrzeb przeciętnego Kowalskiego („Wentylacja dla szkół i domów”, „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”).

Już teraz jest odpowiedni czas na realizację inwestycji OZE w polskim ciepłownictwie – nie ma wątpliwości Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Dlatego ze wsparciem Funduszy Europejskich realizujemy całą grupę przedsięwzięć, które pomogą w osiągnięciu przez Polskę neutralności klimatycznej, a zarazem adresują ważne dla rozwoju naszego kraju wyzwania społeczno-gospodarcze. Wskazaliśmy konkretne problemy badawcze w obszarze zielonych technologii, dla których odpowiedzi szukają wykonawcy realizujący prace B+R. Duży blok dotyczy właśnie ciepłownictwa. Pozytywne zmiany systemu odczują samorządy, wzrośnie także komfort życia mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z właściwie i efektywnie ogrzewanych czy wentylowanych domów, mieszkań, szkół, ośrodków zdrowia czy urzędów. Pozwoli to zarazem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przyszłym pokoleniom – dodaje.

Nowoczesne ciepłownictwo czerpie z OZE

Pierwszy program z zakresu ciepłownictwa to „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. Przedsięwzięcie zostało ogłoszone w kwietniu br. Przed wykonawcami stoi zadanie opracowania i demonstracji w odniesieniu do konkretnej ciepłowni innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, przetwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych. System ten charakteryzować się będzie efektywnością i powtarzalnością adaptacji w różnych osiedlach mieszkaniowych, z uwzględnieniem lokalnych możliwości wykorzystania energii odnawialnej. NCBR zakłada, że konwencjonalne ciepłownie będzie można modernizować dzięki instalacjom złożonym np. z: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp, farm wiatrowych, biogazowni korzystających z odpadów rolniczych oraz magazynów ciepła. Wykluczone jest – jako środowiskowo bardziej obciążające – spalanie biomasy. Znaczącym efektem przedsięwzięcia będzie ponad 80% udział OZE w produkcji ciepła do celów grzewczych. Warto dodać, że wielu wykonawców postawiło sobie za cel osiągnięcie nawet 100% OZE. Ci z nich, którzy to zrobią, zostaną najwyżej ocenieni.

Drugą, niejako siostrzaną inicjatywę z zakresu ciepłownictwa NCBR ogłosiło miesiąc później, w maju. W ramach przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” oczekuje się zrealizowania prac badawczo-rozwojowych, potwierdzających hipotezę badawczą o rynkowej wykonalności uniwersalnego, a więc skalowalnego i powtarzalnego w innych uwarunkowaniach lokalnych systemu elektrociepłowniczego, który dostarczać będzie odbiorcom ciepło i energię elektryczną pozyskane co najmniej w 80% ze źródeł odnawialnych, takich jak np.: energia słoneczna, energia wiatrowa czy biogaz. I tu również wielu wykonawców postawiło sobie za cel osiągnięcie nawet 100% OZE. Ci z nich, którzy to zrobią, zostaną najwyżej ocenieni.

Do tej pory systemy kogeneracyjne miały za zadanie produkowanie prądu przy okazji realizacji zapotrzebowania na ciepło. W nowym, rewolucyjnym wydaniu układ kogeneracyjny, zasilany z magazynu zielonego wodoru lub biometanu, ma być uruchamiany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na energię elektryczną, np. gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr. Wytwarzane ciepło ma być magazynowane i wykorzystywane przez system ciepłowniczy. Układ kogeneracyjny będzie wytwarzał energię ze zmagazynowanej energii OZE. Moc zainstalowana elektryczna jednostki kogeneracji ma wynosić co najmniej 450 kWe, przy równoczesnym pozyskiwaniu ciepła w kogeneratorze OZE. Pozyskane ciepło musi zostać zmagazynowanie i/lub dostarczone do odbiorców końcowych. Co istotne, elektrociepłownia nie tylko będzie w 100% OZE, ale dodatkowo zastąpi w lokalnym systemie elektroenergetycznym znacznie droższe akumulatory energii elektrycznej.

W przedsięwzięciu elektrociepłownia produkuje i sprzedaje energię elektryczną, gdy jej cena rynkowa jest najwyższa, czyli gdy najbardziej brakuje energii elektrycznej, a ciepło wytwarzane wówczas jest przekazywane do magazynów ciepła. Działając w taki sposób, elektrociepłownia jest aktywnym elementem lokalnego systemu elektroenergetycznego, wpływa stabilizująco na jednostki produkujące energię z odnawialnych źródeł.

W obu projektach, które pomogą w zwiększeniu rozwoju odnawialnych źródeł w krajowym ciepłownictwie, wykonawcy będą pozyskiwać ciepło i energię elektryczną co najmniej w 80% OZE, a już wiadomo, że średnio będzie to 95%! Co istotne, zakładane jest zapewnienie akceptowalnej ceny dla odbiorcy.

Stabilność dystrybucji ciepła i chłodu dzięki magazynom

Ważnym elementem transformacji struktury ciepłownictwa w naszym kraju będzie włączenie do niego magazynów ciepła i chłodu z myślą o odbiorcach indywidualnych, a więc domach czy biurach. Obecnie jednym z największych problemów OZE jest cykliczna zmienność efektywności układu, np. panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne pracują tylko w dzień, generując wtedy dużo energii, która ulega rozproszeniu. Natomiast w nocy występuje jej niedobór. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku turbin wiatrowych, których wydajność uzależniona jest od warunków pogodowych. To dlatego możliwość czasowego magazynowania „zielonej” energii stanowi dziś jedno z kluczowych wyzwań światowej energetyki.

Możliwość magazynowania ciepła odpadowego to ważna i oczekiwana zmiana. Z gotowych rozwiązań, pozwalających na korzystanie ze zgromadzonych zasobów w czasie, kiedy wytwarzanie ciepła i/lub chłodu jest utrudnione lub generuje wyższe koszty, chętnie skorzysta zwłaszcza budownictwo. Systemy, które opracują wykonawcy wyłonieni w przedsięwzięciu „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, będą nieszkodliwe dla środowiska. Mają się one cechować wysoką sprawnością, minimalnymi stratami energii, stabilnością dystrybucji ciepła/chłodu, a także optymalną kubaturą i pojemnością dla ostatecznego zastosowania. Dzięki ich wykorzystaniu spadną koszty ogrzewania i chłodzenia budynków, ponieważ będą czerpać i oddawać energię z OZE w sposób optymalny i efektywny.

Czyste powietrze w domu i szkole

Znaczący, choć nie bezpośredni wpływ na transformację sektora ciepłowniczego będzie mieć również przedsięwzięcie odpowiadające za opracowanie nowoczesnej wentylacji dla szkół i domów. Jego celem jest opracowanie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie technologii wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wilgoci z powietrza usuwanego. Jako że system ma być przeznaczony przede wszystkim dla istniejących budynków, w których z reguły nie jest możliwe zainstalowanie centralnego układu wentylacyjnego, będzie systemem rozproszonym. Bardzo ciche centrale wentylacyjne będą instalowane w pojedynczym mieszkaniu czy klasie lekcyjnej.

Sama termomodernizacja starszych budynków bez systemów wentylacji z rekuperacją (czyli z możliwością odzyskiwania energii cieplnej), choć niezbędna, może nie odnieść zamierzonego celu. Jaki bowiem ma ona sens, skoro zimą bardzo często otwieramy okna, aby przewietrzyć mieszkanie? Opracowana w przedsięwzięciu „Wentylacja dla szkół i domów” technologia przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale również do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w wyniku radykalnego obniżenia jej utraty.

Urządzenia, które przygotują wykonawcy, mają gwarantować komfortowy mikroklimat w pomieszczeniach przez usuwanie zanieczyszczeń z powietrza, w tym zanieczyszczeń PM2.5 i PM10, a także dzięki właściwej dystrybucji powietrza usuwać z pomieszczeń nadmiar wilgoci, CO2, emitowane wewnętrznie lotne związki organiczne, bakterie i wirusy. Opracowana technologia ma się przyczynić do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa dzięki wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach i czystości mikrobiologicznej. Będzie także miała korzystny wpływ na jakość nauczania dzięki obniżeniu stężenia CO2 w klasach szkolnych i przyczyni się do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w wyniku radykalnego obniżenia jej utraty w systemach wentylacyjnych.

Budynki efektywne energetycznie

Warto wreszcie wspomnieć o przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Ponieważ budynki pochłaniają około 40% energii kraju, trzeba zadbać, by te nowo budowane miały standard plusenergetyczny. Oznacza to sytuację, w której zintegrowane z budynkiem OZE produkują więcej energii niż zużywa budynek. Podobnym wyzwaniem jest wodochłonność budownictwa, dlatego w konkursie postanowiono wymóg spadku zapotrzebowania na wodę wodociągową – celem jest korzystanie z wody pochodzącej z deszczówki, co zgodnie z deklaracjami wykonawców będzie możliwe nawet w 95%. Uwzględniono także konieczną ochronę pozostałych zasobów nieodnawialnych, stawiając wymóg użycia w procesie materiałów z recyklingu.

Ogromne potrzeby mieszkaniowe naszego społeczeństwa napotykają wiele barier, wśród których jedną z największych jest brak kadr. Celem projektu jest ich optymalne wykorzystanie poprzez możliwie największe uprzemysłowienie procesu budowy. Wykonawcy opracują innowacyjne technologie prefabrykacji 2D i 3D (budownictwo modułowe). W tym drugim przypadku 90% prac budowlanych realizowanych będzie w fabryce, a na placu budowy będą jedynie montowane w pełni wyposażone moduły. Opracowane technologie mają być zademonstrowane w postaci budynku społecznego, senioralnego oraz jednorodzinnego.

W zgodzie z unijną strategią i w polskim interesie

Wspomniane przedsięwzięcia, prowadzone w trybie zamówień przedkomercyjnych, przyczynią się do osiągnięcia priorytetowych celów stawianych przez Unię Europejską w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to plan mający na celu przekształcenie Unii w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie m.in. zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Adresują zarazem potrzeby społeczno-gospodarcze naszego kraju. W ramach „zielonej” transformacji pod skrzydłami NCBR w serii 8 przedsięwzięć opracowane mają być ponadto – wraz z demonstratorami – nowoczesne oczyszczalnie ścieków, technologie domowej retencji, innowacyjne biogazownie czy technologie magazynowania energii elektrycznej. Projekty, nad którymi pracują już wykonawcy, to szansa dla Polski na czystsze środowisko, zdrowsze społeczeństwo i nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę.

Źródło: NCBR
Fot. NCBR

FORUM ENERGII O PRZEDSIĘBIORSTWACH CIEPŁOWNICZYCH PRZYSZŁOŚCI

13 października Forum Energii zorganizowało webinar pt. „Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości | Nowy model biznesowy”.

Jak podaje organizator: „Ciepło w Polsce drożeje. To skutek przestarzałego modelu biznesowego w ciepłownictwie, który wynagradza firmę za jak największą produkcję ciepła i nie zachęca do modernizacji infrastruktury. Tymczasem odbiorcy chcą płacić za energię i ciepło jak najmniej. Jednym z kluczowych elementów gry o niższe rachunki jak i o niższe emisje CO2 staje się efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych i budynków. To całkowicie zmienia warunki rynkowe, w których muszą odnaleźć się firmy ciepłownicze. Jeśli nie chcemy dopuścić do ich upadku – konieczne jest wdrożenie nowego modelu biznesowego w ciepłownictwie. O tym, jak mógłby on wyglądać, podczas webinaru opowiadają Andrzej Rubczyński – dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa w Forum Energii oraz Jan Rączka – prezes Alternatora”.

Więcej informacji na temat działań Forum Energii w tym obszarze można znaleźć tutaj.

Źródło: Forum Energii
Fot. Forum Energii

PAKIET “FIT FOR 55” W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

14 lipca Komisja Europejska opublikowała pakiet „Fit for 55”, którego celem jest osiągnięcie unijnego celu na rok 2030, jakim jest redukcja emisji o 55% i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Druga część pakietu, która obejmie m.in. rewizję dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz tzw. pakiet dekarbonizacji gazu, spodziewana jest w grudniu 2021 roku.

Parlament i Rada pracują równolegle nad wypracowaniem swoich stanowisk przed spotkaniem się w ramach tzw. negocjacji trójstronnych (trylogów), które doprowadzą do przyjęcia ostatecznego kształtu tekstów.

Rada UE rozpoczęła spotkania w swoich grupach technicznych i politycznych (grupy robocze i rady ds. środowiska i energii), aby przygotować stanowiska w sprawie dokumentów. Państwa członkowskie uczestniczyły w prezentacji wniosków przez Komisję i przeprowadziły pierwsze wymiany poglądów.

W Parlamencie Europejskim dokumenty zostały rozdzielone między grupy polityczne, które wyznaczyły sprawozdawców i kontrsprawozdawców dla komitetów wiodących i opiniodawczych. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące odpowiedzialności za najistotniejsze dla sektora dokumenty pakietu (ostateczna lista do potwierdzenia).

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDIII)

Komisja wiodąca: ITRE

 • Sprawozdawca: Markus Pieper (PPE, Niemcy)
 • Kontrsprawozdawca: Nicolás González Casares (S&D, Hiszpania)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Christophe Grudler (Renew, Francja)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Ville Niinistö (Zieloni/EFA, Finlandia)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Evzen Tosenovsky (ECR, Czechy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Sira Rego (Lewica, Hiszpania)

Komisja opiniodawcza: ENVI

 • Sprawozdawca: Nils Torvalds (RE, Finlandia)
 • Kontrsprawozdawca: Agnès Evren (PPE, Francja)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Tiemo Wölken (S&D, Niemcy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Martin Häusling (Zieloni/EFA, Niemcy)

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED)

Komisja wiodąca: ITRE

 • Sprawozdawca: Niels Fuglsang (S&D, Dania)
 • Kontrsprawozdawca: Pernille Weiss (PPE, Dania)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Grzegorz Tobiszowski (ECR, Polska)
 • Sprawozdawca cień: Nicola Danti (Renew, Włochy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Jutta Paulus (Zieloni/EFA, Niemcy)
 • Kontrsprawozdawca: Sandra Pereira (Lewica, Portugalia)

Komisja opiniodawcza: ENVI

 • Sprawozdawca: Eleonora Evi (Zieloni/EFA, Włochy)
 • Kontrsprawozdawczyni: Hildegard Bentele (PPE, Niemcy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Monika Beňová (S&D, Słowacja)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Nicolae Ştefănuță (RE, Rumunia)

System handlu uprawnieniami do emisji i rezerwa stabilności rynkowej (ETS i MSR)

Komisja wiodąca: ENVI

 • Sprawozdawca: Peter Liese (PPE, Niemcy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Jytte Guteland (S&D, Szwecja)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Emma Wiesner (RE, Szwecja)
 • Sprawozdawca cień: Michael Bloss (Zieloni/EFA, Niemcy)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Danilo Oscar Lancini (ID, Włochy)
 • Kontrsprawozdawca: Silvia Modig (Lewica, Finlandia)

Komisja opiniodawcza: ITRE

 • Sprawozdawca pomocniczy: Sara Skyttedal (PPE, Szwecja)
 • Sprawozdawca cień: Miapetra Kumpula-Natri (S&D, Finlandia)
 • Sprawozdawca pomocniczy: Robert Roos (ECR, Holandia)

Źródło: EHP
Fot. Pixabay