Home Archive by category Legislacja

Legislacja

KOSZT REALIZACJI USTAWY O WSPARCIU DLA CIEPŁOWNICTWA I DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH SZACOWANY NA 10 MLD ZŁ – PODAJE CIRE.

Wsparcie dla wytwórców ciepła sieciowego i gospodarstw domowych, używających innych źródeł ogrzewania niż węgiel i gaz sieciowy przewiduje projekt ustawy, który trafił do Sejmu. Limit wydatków na to wsparcie rząd ustalił na 10 mld zł.

W obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego, projekt przewiduje ustalenie ceny ciepła – tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą – na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata, wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych itd.

Wskazani w projekcie odbiorcy lub podmioty uprawnione do działania w ich imieniu, np. spółdzielnie, będą składać sprzedawcy ciepła oświadczenia o zużyciu, sprzedawcy z kolei przekażą wytwórcom informację o szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana przez odbiorców, objętych ustawą. Ostateczne rozliczenie na podstawie rzeczywistych danych zostanie dokonane w 2023 r. – po sezonie grzewczym. Projekt zakłada bowiem, że wprowadzany system rekompensat będzie działała w okresie 1 października 2022 – 30 kwietnia 2023 r. Wnioski o wypłatę rekompensaty oraz o rozliczenie rekompensaty mają trafiać do właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Projekt wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG, olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Ustawa zastrzega, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a jedno gospodarstwo domowe – jedno- lub wieloosobowe, może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł. Dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy – 2 tys. zł. Wnioski o dodatek będą składane do samorządu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.

Projekt przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych. Są to podmioty wskazane wyżej podmioty bez gospodarstw domowych, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Chodzi o węgiel kamienny, brykiet, pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla, biomasę, LPG, olej opałowy. Źródło musi być wpisane do CEEB.

Dodatek ma wynieść 40 proc. różnicy miedzy zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Projekt zakłada, że całość rekompensat ma być finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do kwoty 10 mld zł, przy czym na rekompensaty dla przedsiębiorstw ciepłowniczych z taryfą zatwierdzaną przez Prezesa URE rezerwuje się 3,285 mld zł; dla wytwórców ciepła nietaryfowanych – 3,615 mld zł; a na dodatki dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych – 3,1 mld zł.

Projekt przewiduje też, że podmioty, którym w drodze decyzji administracyjnej wydano polecenie zakupu węgla energetycznego i sprowadzenie go do kraju, mogą do 30 kwietnia 2023 r. na wykonanie tego zadania zaciągać kredyty na rynku krajowym lub zagranicznym, pozyskiwać limity na gwarancje bankowe lub limity na akredytywy bankowe, oraz pozyskiwać limity kredytowe na transakcje skarbowe zabezpieczające ryzyko zmienności kursu walutowego lub ryzyko zmienności cen węgla. Zobowiązania te mają być objęte gwarancjami Skarbu Państwa do kwoty 21 mld zł. Podmioty te to PGE Paliwa oraz Węglokoks.

W projekcie zakłada się, że w 2023 r. Rada Ministrów może w drodze uchwały udzielić Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa do kwoty 8,6 mld zł na – jako to określono – finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych. W razie podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o zakupie przez RARS węgla energetycznego od wymienionych podmiotów, Agencja może na to zaciągnąć do 8,6 mld zł kredytu w BGK z gwarancjami Skarbu Państwa.

W projekcie znalazł się też zapis zmieniający ustawę o jakości paliw, który wprowadza możliwości czasowego odstąpienia od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli “wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Rzeczypospolitej Polskiej. Odstąpienia od norm na czas nie dłuższy niż 2 lata będzie dokonywał w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu.

Jak zaznacza się w projekcie, odstąpienie od norm jakościowych nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego, a ma na celu przede wszystkich dopuszczenie paliw typu miały, które są dozwolone do użycia w instalacjach o mocy powyżej 1 MW. Spalanie tych paliw z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzi jest korzystniejsze niż spalanie mułów i węgla brunatnego – zaznacza się w uzasadnieniu.

Źródło: CIRE

PROJEKT USTAWY O DODATKACH DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA W WYKAZIE PRAC RZĄDU

Projekt ustawy o dodatkach do źródeł ciepła znalazł się w wykazie prac rządu, określa on taryfy dla przedsiębiorstw ciepłowniczych – czytamy na stronie KPRM.

“Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła posiadające koncesję, które wytwarza ciepło dostarczane do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej, składa wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą, gdzie średnia cena ciepła wytwórcy zostaje ograniczona do średniej ceny ciepła wynoszącej: – dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ – dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ” – podaje strona KPRM.
Podano również, że Prezes URE zatwierdza taryfę: – na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło dla odbiorców nieobjętych wsparciem określonym w proponowanej ustawie oraz – taryfę z rekompensatą dla odbiorców w gospodarstwach domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz określonego katalogu instytucji użyteczności publicznej oraz ustala wysokość tej rekompensaty.

Źródło: CIRE

UE ZATWIERDZA NIEMIECKI PROGRAM EKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA O WARTOŚCI 3 MLD EURO

Komisja Europejska poinformowała wczoraj, że zatwierdziła program rządu niemieckiego o wartości 3 mld euro, mający na celu wsparcie programów ciepłowniczych opartych na energii odnawialnej i cieple odpadowym.

Program o wartości 2,98 mld euro będzie promował zieloną energię, oferując dotacje rządowe do 2028 r. dla nowych sieci ciepłowniczych zasilanych w co najmniej 75% energią odnawialną i ciepłem odpadowym lub dla projektów dekarbonizacji istniejących sieci.

Komisja stwierdziła, że program jest zgodny z przepisami UE, które wymagają, aby pomoc państwa była “konieczna i właściwa”, ponieważ bez niej nowe instalacje ciepłownicze prawdopodobnie byłyby oparte na zanieczyszczających paliwach kopalnych lub takie inwestycje mogłyby w ogóle nie mieć miejsca ze względu na wysokie potrzeby inwestycyjne i niskie przychody.

“Dzięki temu środkowi Niemcy będą mogły zwiększyć udział energii odnawialnej i ciepła odpadowego w sektorze ciepłowniczym, a tym samym znacznie zmniejszyć jego emisje” – powiedziała w oświadczeniu szefowa unijnej polityki konkurencji Margrethe Vestager.

Niemiecki program ma wspierać instalację 681 MW mocy produkcyjnych w zakresie odnawialnych źródeł ciepła rocznie i pokryje do 40% kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych projektów.

Niemieccy ustawodawcy chcą zreorganizować ciepłownictwo, aby poprawić sposób ogrzewania miast. Ponieważ miasta są znacznie gęściej zaludnione niż obszary wiejskie, indywidualne rozwiązania grzewcze stają się mniej atrakcyjne niż to, co traktat koalicyjny określa jako “rozwiązania dzielnicowe”.

Każdy dystrykt zostanie poproszony o stworzenie sieci grzewczej w swoich miastach, a następnie zaopatrzenie domów wielopiętrowych. To podejście, wzorowane na Skandynawii i niektórych innych krajach UE, jest uważane za kluczowe w dążeniu do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i tych pochodzących z Rosji.

“Podejścia z infrastrukturą dostaw energii elektrycznej i ciepła zoptymalizowaną pod kątem dzielnicy oferują wyraźne korzyści, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów energii i stopnia samowystarczalności” – wyjaśniła Nicole Pillen, szefowa miejskiego działu transformacji energetycznej w DENA.

Źródło: EURACTIV

J. SZYMCZAK W POLSAT NEWS: W NIEKTÓRYCH MIASTACH WODA W KRANACH BĘDZIE CHŁODNIEJSZA

– Od wielu miesięcy jako dostawcy ciepła systemowego robimy wszystko, żeby nie zabrakło węgla, który w naszej strukturze stanowi 69 proc. Ogłaszamy przetargi, kupujemy węgiel od polskich producentów, aczkolwiek nie mamy zapełnionych magazynów, ponieważ nie ma jeszcze wystarczającego wolumenu węgla na rynku krajowym – powiedział Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, na antenie Polsat News.

– PKP Cargo kieruje pisma do przedsiębiorstw ciepłowniczych z prośbą, by teraz kupowały węgiel i zamawiały przewozy, ponieważ w IV kwartale nie gwarantują terminowych dostaw.

– Problem polega na tym, że my jako przedsiębiorcy chcemy teraz kupować węgiel, ale są dwie poważne przeszkody: po pierwsze – musi być wystarczająca ilość tego węgla na rynku, również tego importowanego. Po drugie – musimy mieć pieniądze, żeby kupować węgiel, który zdrożał od 250 do 600 proc. – wyjaśnił prezes IGCP

– Kierowane są do rządu wnioski o pomoc dla przedsiębiorców, aby mogli kupować tak drogie paliwo. Z drugiej strony cały czas postulujemy o bardzo efektywną pomoc dla gospodarstw domowych, gdzie uważamy, że powinna być ona skierowana do wszystkich, bez względu na to z jakiego paliwa korzystają. Na pewno powinno być wprowadzone kryterium dochodowe po to, żeby kierować pomoc do tych gospodarstw, które najbardziej tego potrzebują – dodał.

– Istnieje zagrożenie, iż w kranach może zabraknąć nam ciepłej wody. – Robimy wszystko, żeby tego uniknąć, ale możemy spodziewać się w niektórych miastach obniżeń temperatury w sieciach, w związku z tym temperatura ogrzewania będzie niższa i być może będzie trochę chłodniejsza woda w naszych kranach. Zagrożone tym są bardziej małe i średnie miasta – powiedział Jacek Szymczak.

Źródło: Polsat News

RIO BLOKUJE WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie orzekła nieważność nowej uchwały dotacyjnej Rady m.st. Warszawy na inwestycje ekologiczne w mieście. Jedną z bardziej istotnych modyfikacji miała być możliwość wymiany kopciucha bez posiadania udokumentowanego prawa do dysponowania nieruchomością. Uchwała wprowadzała również dotację na rozbetonowanie.

Brak udogodnień dla mieszkańców chcących pozbyć się „kopciuchów” i azbestu

Miasto chciało ułatwić warszawiakom likwidację źródeł ciepła na paliwo stałe oraz usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest. Nowa uchwała Rady m.st. Warszawy umożliwiała wnioskowanie o dotacje miejskie na te inwestycje również przez mieszkańców nieposiadających udokumentowanego prawa do dysponowania nieruchomością. RIO nie wyraziła jednak zgody na takie rozwiązanie. Zakwestionowanie uchwały przez Izbę wpływa na mieszkańców miasta znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy chcieliby wymienić nieefektywne źródło ciepła lub usunąć azbest, ale nie mają prawa do dysponowania nieruchomością. Orzeczenie może również ograniczyć potencjalną liczbę wniosków na takie inwestycje w stolicy.

Zablokowane inne zmiany w dotacjach

Izba zablokowała także nowe dofinansowanie – na zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej oraz jej zazielenianie. Warszawiacy nie będą więc mogli liczyć na wsparcie miasta w likwidacji szczelnych, nieprzepuszczalnych dla wody nawierzchni. Nowa uchwała zakładała dofinansowanie w wysokości nawet 70% kosztów realizacji inwestycji.

Rada m.st. Warszawy zgodziła się także na zwiększenie kwoty dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej oznacza, że wsparcie finansowe pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Co dalej?

Warszawiacy nadal będą mogli otrzymać od miasta dotacje na podstawie obowiązującej uchwały z 2019 r. Wsparcie udzielane jest m.in. na likwidację „kopciuchów”, jednak będzie można o nie wnioskować tylko do 31 grudnia 2022 r. Mieszkańcy, którzy nie wystąpią o dotację w tym terminie, będą musieli wykonać inwestycje z własnych środków, aby sprostać wymogom uchwały antysmogowej województwa mazowieckiego. Ten rok jest krytyczny z uwagi na zakaz użytkowania bezklasowych źródeł ciepła na Mazowszu od 1 stycznia 2023 r. Od przyszłego roku za korzystanie z „kopciucha” należy spodziewać się wysokich kar finansowych. 

Warszawiacy mogą również liczyć na wsparcie finansowe miasta w przypadku: inwestycji związanych z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE), likwidacji zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, usuwania oraz unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest, a także małej retencji.

Źródło: Warszawa UM

CIEPŁOWNICY PISZĄ LIST DO PREMIERA

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów o dodatku węglowym. Poprzednie rozwiązanie ma zostać uchylone. Jednocześnie jak dowiedziała się “Rzeczpospolita” branża ciepłownicza, w postaci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, szykuje list do premiera z prośbą o interwencję.

Ciepło systemowe zaopatruje ponad 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce, tj. ok. 15 mln osób. One zdaniem branży jako jedyne zostaję bez ochrony. – Taka sytuacja powoduje, że w zakresie tego samego produktu, jakim jest ciepło, społeczeństwo zostało podzielone na dwie grupy, różniące się od siebie podejściem państwa do wspierania tego samego problemu – czytamy w liście.

Izba proponuje jednak zupełnie inne podejście do systemu wsparcia w związku z wysokimi cenami surowców. – Postulujemy zrewidowanie dotychczasowego mechanizmu wsparcia odbiorców końcowych poprzez rozszerzenie zakresu dodatku energetycznego o koszty pozyskania energii dla ogrzewania i udzielania go na podstawie kryterium dochodowego na wzór wsparcia przewidzianego w przepisach o dodatku osłonowym – proponują ciepłownicy.

Jak taki mechanizm mógłby wyglądać? Mechanizm mógłby przybrać kształt rozwiązania zastosowanego już na rynku paliwa gazowego. – Można by więc ustalić cenę maksymalną jednostki ciepła (z uwzględnieniem paliwa wykorzystywanego do jej wytworzenia), jaka może być stosowana w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi (gospodarstwami domowymi) i wprowadzić stosowną rekompensatę, która pokryje różnice pomiędzy tak ustaloną ceną a rzeczywistymi kosztami wytworzenia czy nabycia ciepła, ponoszonymi przez przedsiębiorstwo, zgodnie z zatwierdzoną przez prezesa URE taryfą – wyjaśnia izba. Takie wsparcie miałoby objąć wszystkie sposoby ogrzewania wykorzystywane przez gospodarstwa domowe, tj. zarówno ogrzewania w sposób indywidualny, jak i za pomocą ciepłownictwa systemowego. Jednak takie rozwiązanie zmieniłoby zupełnie obecne, oparte na źródle ciepła, podejście rządu do systemu opłat.

Źródło: Rzeczpospolita

KOMISJA EUROPEJSKA SUGERUJE OBNIŻENIE TEMPERATURY OGRZEWANIA DO 19

Sposobem na zapobieżenie kryzysowi gazowemu zimą jest obniżenie popytu na ten surowiec, również przez indywidualnych konsumentów – wynika to z komunikatu Komisji Europejskiej, który ma być opublikowany w najbliższą środę, ale którego projekt można znaleźć już teraz w internecie.

“Europa musi teraz przygotować się na potencjalne dalsze zakłócenia – nawet na całkowite odcięcie – dostaw rosyjskiego gazu. Rada Europejska w konkluzjach z 31 maja i 23 czerwca poprosiła o przeprowadzenie tego przygotowania w trybie pilnym, a w szczególności w celu umożliwienia ściślejszej koordynacji z państwami członkowskimi i między nimi” – czytamy we wstępie projektu komunikatu autorstwa KE.

Zgodnie z danymi Komisji unijny system gazowy “z nadwyżką zrekompensował” niedobór 25 mld metrów sześciennych zmniejszonego importu rosyjskiego gazu dzięki 35 mld metrów sześciennych skroplonego surowca i importowi rurociągami z innych krajów. Jednak z przeprowadzonych symulacji wynika, że całkowite odcięcie dostaw z Rosji spowoduje, że UE nie zdoła napełnić swoich magazynów do 80 proc., co z kolei będzie oznaczało, że zimą – w skali całej Wspólnoty – zabraknie 20 mld metrów sześciennych gazu.

W związku z tym Komisja zaproponuje “plan redukcji popytu”, który będzie polegał na zmniejszeniu zużycia gazu zarówno przez konsumentów indywidualnych i przedsiębiorstwa świadczące kluczowe usługi, jak i przez przemysł.

“Skoordynowane działania teraz będą bardziej opłacalne i mniej destrukcyjne dla naszego codziennego życia i gospodarki niż doraźne działania później, gdy dostawy gazu mogą się wyczerpywać” – czytamy w ujawnionym dokumencie.

KE chce, by państwa członkowskie skierowały do konsumentów indywidualnych kampanie zachęcające do oszczędzania gazu poprzez zmniejszenie temperatury ogrzewania do 19 stopni Celsjusza (a klimatyzacji do 25 stopni).

Komisja wezwie również kraje członkowskie, by rozważyły rezygnację – tam, gdzie to możliwe – z produkcji prądu z gazu na rzecz węgla i paliwa jądrowego.

Jednocześnie zastrzeże, że tymczasowe przejście z gazu na węgiel “może zwiększyć emisje”, a odnawialne źródła energii pozostają najwyższym priorytetem. Zaproponuje też złagodzenie limitów emisji dla przemysłu, aby zapewnić mu większe pole manewru.

Źródło: CIRE

KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU STRATEGII DLA CIEPŁOWNICTWA

Rozpoczęły się konsultacje projektu „Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, sektorowego dokumentu planistycznego. Celem dokumentu jest wskazanie optymalnych kierunków realizacji postanowień dokumentów krajowych – Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, a także aktów prawnych Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu perspektyw realizacji podwyższonego celu redukcji emisji, realizowanego przez procedowany obecnie pakiet „Fit for 55”.

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, Polityka energetyczna Polski zostanie poddana aktualizacji. Najistotniejsze zmiany dotyczyć będą dodania priorytetu: „Suwerenność energetyczna”, co ma kluczowe znaczenie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstw ciepłowniczych. Równolegle, w odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU. Projekt Strategii zostanie zaadaptowany celem zharmonizowania z powyższymi zamianami, w ramach procesu konsultacji publicznych.

Strategia uwzględnia konieczność spełnienia nadrzędnego wymogu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i ekonomicznego dostaw ciepła dla odbiorców oraz zasadniczej roli samorządu lokalnego jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację tych dostaw. W  dokumencie  przedstawiono aktualną  sytuację sektora oraz analizę otoczenia regulacyjnego i rynkowego, jako punkt wyjścia do koniecznych fundamentalnych przemian. Wskazano optymalne kierunki i metody realizacji transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w  Polsce w świetle nakreślonych celów strategicznych oraz bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców po akceptowalnych cenach a następnie metody ich realizacji.

Na potrzeby Strategii wykonano analizę, stanowiącą załącznik do dokumentu, bazującą na modelu, optymalizującym koszty dla użytkownika końcowego. Wskazuje ona na konieczność przyspieszenia transformacji, co pozwoli na uniknięcie ekspozycji na ryzyko dalszych wzrostów kosztów ciepła z powodu rosnących cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ale także importowanych paliw kopalnych.

Przedstawiając do konsultacji publicznych Strategię dla ciepłownictwa do 2030 z perspektywą do 2040, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma świadomość, że transformacja tak kluczowego społecznie sektora, stanowiąca wyznawanie zarówno organizacyjne jak, i finansowe, musi być skoncentrowana na minimalizacji obciążeń dla interesariuszy sektora. Zważywszy, że zarówno emisyjność, osiągnięcie przez systemy ciepłownicze statusu efektywnych energetycznie oraz ograniczenie zależności od importu nośników energii, zależą przede wszystkim od jednostek wytwórczych, stąd ich wymiana, staje się priorytetem.

Źródło: MKiŚ

KOMISJA ZATWIERDZA ZMIANY W NIEMIECKIM SYSTEMIE WSPARCIA OZE

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w niemieckim programie wspierania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Program ten jest częścią niemieckiej ustawy o energii odnawialnej (“Erneuerbare Energien Gesetz” – “EEG 2021“). Zmiany przyczynią się m.in. do rozwoju fotowoltaiki słonecznej (PV) i lądowej energii wiatrowej poprzez zwiększenie wolumenów objętych przetargami, a tym samym wsparcia dla tych technologii.

Jednocześnie Komisja zatwierdziła pomoc państwa dla małych instalacji wykorzystujących nawóz naturalny, zgodnie z EEG 2021 i powiązanymi przepisami. Kwalifikujące się instalacje to instalacje na biomasę wykorzystujące nawóz rolniczy do produkcji energii elektrycznej o zainstalowanej mocy nieprzekraczającej 150 kW.

Zarówno zmiany w pierwotnym programie, jak i wsparcie dla małych instalacji wykorzystujących obornik mają na celu dalszą pomoc Niemcom w osiągnięciu ambitnych celów w zakresie energii odnawialnej. Komisja stwierdziła, że środki będą wspierać projekty promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności związane z fotowoltaiką, lądową energią wiatrową, biogazem, biomasą i biometanem, zgodnie z europejskim zielonym ładem, bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

NOWA METODOLOGIA LICZENIA „ZIELONEJ ENERGII” Z SYSTEMÓW CHŁODZENIA

Komisja Europejska opublikowała w tym tygodniu nowe przepisy ustanawiające metodologię obliczania ilości energii odnawialnej pochodzącej z chłodzenia i systemów lokalnego chłodzenia, którą można zaliczyć do celów UE w zakresie energii odnawialnej.

Akt delegowany wyjaśnia, w jaki sposób chłodzenie można zaliczyć do ogólnego celu państwa członkowskiego w zakresie energii odnawialnej, a także w jaki sposób przyczynia się ono do osiągnięcia celów sektorowych w zakresie ogrzewania i chłodzenia oraz systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Nowa metodyka obliczeń wypełnia lukę w obecnym prawodawstwie, ponieważ do tej pory nie można było w praktyce obliczyć wkładu chłodzenia odnawialnego do odnawialnych źródeł energii, mimo że zasadniczo było ono objęte dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii od 2009 r.

Połączenie ocieplającego się klimatu, zmieniających się projektów budynków i rosnącego zapotrzebowania na komfort cieplny spowodowało wzrost zużycia energii pochodzącej z chłodzenia. Dane liczbowe pokazują, że chłodzenie nie jest już statystycznie nieistotne pod względem zużycia energii, ale stanowi nowy, wschodzący sektor, który już teraz odpowiada za 5-20% końcowego zużycia energii w niektórych krajach UE. To sprawiło, że przyjęcie metodologii obliczania odnawialnego chłodzenia stało się aktualną i pilną kwestią dla UE i jej państw członkowskich.

W bardziej technicznym ujęciu nowa metodologia wprowadza progresywny system, w którym udział odnawialnego chłodzenia zależy od jego charakterystyki energetycznej. Ustanawia ona dwa progi: systemy chłodzenia poniżej niższego progu nie będą uznawane za odnawialne, natomiast chłodzenie z systemów na poziomie lub powyżej wyższego progu będzie w pełni zaliczane jako odnawialne. Systemy chłodnicze znajdujące się pomiędzy tymi dwoma progami będą mogły zaliczać liniowo rosnącą ilość chłodu jako energię odnawialną, w miarę jak ich wydajność będzie zbliżać się do wyższego progu.

Metodologia ta będzie premiować najlepsze dostępne obecnie technologie, takie jak wysoce wydajne odwracalne pompy ciepła i darmowe chłodzenie za pośrednictwem lokalnych sieci chłodniczych. Zachęca ona również do wdrażania w przyszłości innowacyjnych technologii chłodzenia, takich jak chłodzenie energią słoneczną, które zarówno zmniejszają zużycie energii, jak i zwiększają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do chłodzenia.

Źródło: KE
Fot. KE