HOLANDIA: KE ZATWIERDZA 30 MLD EUR PROGRAMU POMOCOWEGO

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, niderlandzki program wsparcia projektów mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Niderlandach, o wartości 30 mld euro. Program ten (Stimulering Duurzame Energieproductie, “SDE++”) przyczyni się do realizacji celów UE w zakresie ochrony środowiska, nie zakłócając nadmiernie konkurencji.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: “Holenderski program SDE+++ o wartości 30 mld euro będzie wspierał projekty, które doprowadzą do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z celami Zielonego Ładu. Zapewni on istotne wsparcie dla projektów przyjaznych dla środowiska, w tym energii odnawialnej, wykorzystania ciepła odpadowego, produkcji wodoru oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, zgodnie z przepisami UE. Co ważne, szerokie kryteria kwalifikowalności i wybór beneficjentów w drodze procedury przetargowej umożliwią wsparcie najbardziej opłacalnych projektów, zmniejszając koszty dla podatników i minimalizując ewentualne zakłócenia konkurencji”.

Niderlandy powiadomiły Komisję o swoich planach wprowadzenia nowego programu, SDE++, w celu wsparcia szeregu projektów mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Niderlandach. Program SDE++, którego całkowity budżet szacuje się na około 30 mld EUR, będzie realizowany do 2025 r.

Program będzie otwarty dla projektów opartych na odnawialnych źródłach energii elektrycznej, gazu i ciepła, wykorzystaniu przemysłowych pomp ciepła i ciepła odpadowego, elektryfikacji przemysłowych procesów cieplnych i elektryfikacji produkcji wodoru oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) dla procesów przemysłowych, w tym produkcji wodoru i spalania odpadów.

Beneficjenci zostaną wybrani, ustalony poziom wsparcia i przydzielona pomoc w drodze procedury przetargowej. Beneficjenci otrzymają wsparcie w ramach umowy o zmiennej wysokości premii na okres do 15 lat. Płatności otrzymywane przez beneficjentów będą dostosowywane w oparciu o zmiany odpowiednich cen rynkowych (np. energii elektrycznej, gazu, węgla) w okresie obowiązywania umowy o wsparcie.

W szczególności w odniesieniu do projektów dotyczących elektryfikacji, które wymagają jedynie niskoemisyjnej energii elektrycznej i nie zwiększają zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzącą z paliw kopalnych, system gwarantuje, że projekty te będą otrzymywały wsparcie jedynie przez ograniczoną liczbę godzin pracy w każdym roku w oparciu o liczbę godzin, w których oczekuje się, że dostawy energii elektrycznej w Niderlandach będą całkowicie zaspokajane ze źródeł niskoemisyjnych. Zagwarantuje to, że wsparcie skutecznie doprowadzi do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Niderlandy opracowały również szczegółowy plan niezależnej oceny ekonomicznej SDE++, obejmujący w szczególności sposób, w jaki działa procedura przetargowa oraz skuteczność programu w osiąganiu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wyniki oceny zostaną opublikowane.

Komisja oceniła program na podstawie zasad UE dotyczących pomocy państwa, w szczególności wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię z 2014 r.

Komisja uznała, że pomoc jest konieczna i ma efekt zachęty, ponieważ ceny emisji dwutlenku węgla nie w pełni internalizują koszty zanieczyszczeń, a zatem projekty nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia publicznego. Ponadto pomoc jest proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum, ponieważ poziom pomocy zostanie ustalony w drodze konkurencyjnych aukcji. Ponadto Komisja stwierdziła, że pozytywne skutki środka, w szczególności pozytywne skutki dla środowiska, przewyższają negatywne skutki środka pod względem zakłócenia konkurencji, biorąc pod uwagę szerokie kryteria kwalifikowalności oraz istnienie procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że SDE++ jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ wspiera projekty, które przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *