KE ZATWIERDZA 254 MLN EURO NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W BUKARESZCIE

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, rumuńskie plany wsparcia modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Bukareszt.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: “Ten środek pomocy o wartości 254 mln euro, sfinansowany dzięki funduszom strukturalnym UE, pomoże Rumunii osiągnąć cele w zakresie efektywności energetycznej i przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, nie zakłócając nadmiernie konkurencji”.

Rumunia powiadomiła Komisję o swoich planach udzielenia wsparcia publicznego w wysokości około 254 mln EUR (1,208 mld RON) na modernizację sieci dystrybucji (w szczególności rurociągów “przesyłowych” gorącej wody do głównych punktów dystrybucji) systemu ciepłowniczego w obszarze miejskim Bukaresztu. Planowane wsparcie będzie miało formę bezpośredniej dotacji finansowanej z funduszy strukturalnych UE zarządzanych przez Rumunię.

System ciepłowniczy w Bukareszcie jest największym pod względem wielkości w UE i drugim co do wielkości na świecie, obsługującym 1,2 mln mieszkańców, obejmującym około 940 km rur termicznych dla systemu przesyłowego i 2 800 km rur dla systemu dystrybucyjnego. Renowacja sieci ciepłowniczej w Bukareszcie będzie polegała na wymianie odcinków głównych rurociągów przesyłowych ciepłej wody na około 10% całkowitej długości sieci ciepłowniczej w Bukareszcie. Inwestycja ta zmniejszy straty ciepła, straty związane z uzupełnianiem wody, koszty utrzymania sieci, a także inne straty. Środek ten przyczyni się zatem do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Jak wykazały władze rumuńskie, pomimo zmniejszenia o około 10 % kosztów operacyjnych, ogólna eksploatacja systemu ciepłowniczego nie będzie generować wystarczających przychodów, aby pokryć koszty inwestycji. Dlatego też projekt nie byłby finansowo opłacalny bez wsparcia publicznego. Aby pokryć lukę w finansowaniu projektu, konieczny jest wkład w postaci dotacji z funduszy strukturalnych UE.

Unijne zasady pomocy państwa pozwalają państwom członkowskim na wspieranie instalacji do wytwarzania ciepła sieciowego i sieci dystrybucyjnych, z zastrzeżeniem pewnych warunków określonych w Wytycznych Komisji z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę. W szczególności wytyczne stanowią, że projekty muszą spełniać kryteria “efektywnego ciepłownictwa komunalnego” określone w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej, aby można je było uznać za zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Na podstawie rodzaju ciepła wprowadzanego do systemu – około 80% jego wkładu pochodzi ze źródeł kogeneracyjnych – Komisja uznała, że system bukaresztański spełnia definicję efektywnego systemu lokalnego ogrzewania i chłodzenia, określoną w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej i zgodną z zasadami pomocy państwa. Komisja uznała również, że środek jest konieczny, ponieważ projekt nie zostałby zrealizowany bez wsparcia publicznego, oraz proporcjonalny, ponieważ projekt zapewni rozsądną stopę zwrotu.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że środek nie zakłóca konkurencji i jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających oraz poprawie efektywności energetycznej miejskiego systemu ciepłowniczego.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *