KE ZATWIERDZA GRECKI PROGRAM WSPARCIA OZE I CHP

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, grecki program o wartości 2,27 mld euro na rzecz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i wysokosprawnej kogeneracji. Środek ten pomoże Grecji w osiągnięciu jej celów w zakresie energii odnawialnej bez nadmiernego zakłócania konkurencji i przyczyni się do realizacji nowego europejskiego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Ten grecki program zapewni istotne wsparcie dla szerokiej gamy technologii wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami UE. Będzie on wspierał cele Zielonego Ładu, przyczyniając się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wybór beneficjentów w drodze konkurencyjnego procesu przetargowego dla głównych wspieranych technologii zapewni najlepszą wartość dla pieniędzy podatników i zminimalizuje ewentualne zakłócenia konkurencji”.

Grecja powiadomiła Komisję o zamiarze wprowadzenia nowego programu wspierania energii elektrycznej wytwarzanej z różnych odnawialnych źródeł energii, a mianowicie z lądowych elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, wiatrowych i fotowoltaicznych z możliwością magazynowania, biogazu, biomasy, gazu wysypiskowego, energii wodnej, skoncentrowanej energii słonecznej i elektrowni geotermalnych. Program będzie również wspierał wysokowydajną kogenerację.

Zarówno w przypadku lądowych instalacji wiatrowych, jak i słonecznych, pomoc będzie przyznawana w drodze wspólnej, konkurencyjnej procedury przetargowej, zorganizowanej przez Grecję w celu zwiększenia konkurencji i obniżenia kosztów energii odnawialnej dla greckich konsumentów, zarówno na kontynencie, jak i na wyspach. Jeżeli w wyniku wspólnych aukcji dotyczących energii słonecznej i lądowej energii wiatrowej nie zostanie osiągnięte minimalne zróżnicowanie technologii, Grecja zastrzega sobie możliwość uruchomienia oddzielnych aukcji dotyczących lądowej energii wiatrowej i słonecznej w celu uzupełnienia braków technologicznych. Grecja planuje również finansowanie projektów zlokalizowanych poza terytorium Grecji.

Wsparcie na rzecz produkcji energii elektrycznej z innych technologii energii odnawialnej będzie przyznawane bezpośrednio, z zastrzeżeniem określonych progów, po przekroczeniu których zastosowanie będą miały konkurencyjne procedury przetargowe.

W odniesieniu do wsparcia produkcji energii elektrycznej, które będzie przedmiotem aukcji, pomoc przyjmie formę dwukierunkowej premii z tytułu umowy za różnicę. W ramach tego modelu, w przypadku gdy cena energii elektrycznej jest niższa od ceny referencyjnej ustalonej na podstawie aukcji, państwo wypłaca producentowi energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych różnicę między rzeczywistą ceną energii elektrycznej a ceną referencyjną. Z drugiej strony, jeżeli cena energii elektrycznej jest wyższa od ceny referencyjnej, producent energii elektrycznej płaci państwu różnicę między rzeczywistą ceną energii elektrycznej a ceną referencyjną. Gwarantuje to producentom energii odnawialnej długoterminową stabilność cen, pomagając im w dokonywaniu niezbędnych inwestycji, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych przez państwo.

W odniesieniu do pomocy na wsparcie produkcji energii elektrycznej w oparciu o technologie wyłączone z aukcji zastosowanie będzie miał podobny mechanizm, z tym że wartość referencyjna będzie dostosowana do kosztów produkcji danej technologii.

Całkowity maksymalny budżet środka wynosi około 2,27 mld EUR i ma on na celu wsparcie około 4,2 GW zainstalowanej mocy. Program jest otwarty do 2025 r., a pomoc może być wypłacana przez okres maksymalnie 20 lat.

Komisja oceniła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę.

Komisja stwierdziła, że pomoc jest niezbędna do dalszego rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz do pomocy Grecji w osiągnięciu jej celów w zakresie ochrony środowiska, określonych na szczeblu europejskim i krajowym. Ma ona również efekt zachęty, ponieważ ceny energii elektrycznej nie pokrywają w pełni kosztów wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W związku z tym inwestycje beneficjentów nie zostałyby zrealizowane w przypadku braku pomocy.

Ponadto pomoc jest proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum. W szczególności, poziom pomocy nie może przekroczyć różnicy między ceną rynkową energii elektrycznej a kosztami produkcji, które zostaną ustalone w drodze procedury przetargowej lub procedury administracyjnej mierzącej koszty produkcji. Procedura przetargowa będzie również zawierać zasady mające na celu zachowanie i zwiększenie konkurencji.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *