PROJEKT USTAWY O DODATKACH DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA W WYKAZIE PRAC RZĄDU

Projekt ustawy o dodatkach do źródeł ciepła znalazł się w wykazie prac rządu, określa on taryfy dla przedsiębiorstw ciepłowniczych – czytamy na stronie KPRM.

“Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła posiadające koncesję, które wytwarza ciepło dostarczane do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej, składa wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą, gdzie średnia cena ciepła wytwórcy zostaje ograniczona do średniej ceny ciepła wynoszącej: – dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ – dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ” – podaje strona KPRM.
Podano również, że Prezes URE zatwierdza taryfę: – na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło dla odbiorców nieobjętych wsparciem określonym w proponowanej ustawie oraz – taryfę z rekompensatą dla odbiorców w gospodarstwach domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz określonego katalogu instytucji użyteczności publicznej oraz ustala wysokość tej rekompensaty.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *