ROŚNIE ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA DOT. ZNACZENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Z opublikowanego nowego badania Eurobarometru wynika, że obywatele Europy uważają zmiany klimatyczne za najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat. Ponad dziewięć na dziesięć osób objętych badaniem uważa zmiany klimatyczne za poważny problem (93%), a prawie osiem na dziesięć (78%) za bardzo poważny. Poproszeni o wskazanie jednego najpoważniejszego problemu, przed którym stoi świat, ponad jedna czwarta (29%) wybrała zmiany klimatyczne (18%), pogorszenie stanu przyrody (7%) lub problemy zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem środowiska (4%).

Jeśli chodzi o reakcję polityczną, dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (90%) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych powinny zostać ograniczone do minimum przy jednoczesnym zrównoważeniu pozostałych emisji, tak aby do 2050 r. UE stała się neutralna dla klimatu. Niemal dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (87%) uważa, że ważne jest, aby UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, a taki sam odsetek uważa, że ważne jest, aby UE wspierała poprawę efektywności energetycznej.

Większość (64%) obywateli UE podejmuje już indywidualne działania na rzecz klimatu i świadomie dokonuje zrównoważonych wyborów w swoim codziennym życiu. Zapytani o to, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zmianom klimatu, obywatele podkreślili potrzebę reformy strukturalnej, która towarzyszyłaby indywidualnym działaniom, wskazując na rządy krajowe (63 proc.), przedsiębiorstwa i przemysł (58 proc.) oraz UE (57 proc.). Ponad ośmiu na dziesięciu ankietowanych Europejczyków (81%) zgadza się, że czysta energia powinna otrzymywać większe publiczne wsparcie finansowe, nawet jeśli prowadzi to do zmniejszenia dotacji dla paliw kopalnych. Trzy czwarte Europejczyków (75%) uważa, że inwestycje w ramach ożywienia gospodarczego powinny być ukierunkowane głównie na nową, ekologiczną gospodarkę.

Istnieje wyraźne przekonanie, że przeciwdziałanie zmianom klimatu stwarza możliwości dla obywateli UE i gospodarki europejskiej. Prawie ośmiu na dziesięciu Europejczyków (78%) zgadza się, że podjęcie działań w dziedzinie klimatu doprowadzi do innowacji, które zwiększą konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Niemal ośmiu na dziesięciu (78%) zgadza się, że promowanie wiedzy specjalistycznej UE w zakresie czystych technologii w krajach spoza UE może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy w UE. Siedmiu na dziesięciu Europejczyków (70%) uważa, że zmniejszenie importu paliw kopalnych może przynieść UE korzyści gospodarcze. Ponad siedmiu na dziesięciu Europejczyków (74%) zgadza się, że koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu są znacznie wyższe niż inwestycje niezbędne do ekologicznej transformacji.

W specjalnym badaniu Eurobarometru 513 na temat zmian klimatu wzięło udział 26 669 obywateli z różnych grup społecznych i demograficznych ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. Badanie przeprowadzono między 15 marca a 14 kwietnia 2021 r. Tam, gdzie było to możliwe, przeprowadzono wywiady bezpośrednie, ale niektórzy respondenci wypełnili ankietę online, zgodnie z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *