SŁOWACJA ZE WSPARCIEM NA ROZWÓJ CHP

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, słowackie plany wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnych instalacji kogeneracyjnych podłączonych do sieci ciepłowniczych na Słowacji.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: „Słowackie środki o wartości ponad 1 mld euro będą stanowiły istotny wkład w realizację celów UE w zakresie energii i klimatu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji”.

Słowacja zgłosiła Komisji swój plan wsparcia instalacji skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) podłączonych do lokalnych sieci ciepłowniczych na Słowacji. Program ma na celu: (i) zwiększenie lub utrzymanie wysokiej sprawności istniejących wysokosprawnych instalacji kogeneracyjnych; (ii) zachęcenie do ich przestawienia z węgla na gaz ziemny lub źródła odnawialne; oraz (iii) stymulowanie inwestycji w nowe wysokosprawne instalacje kogeneracyjne.

Słowacja dokona wyboru beneficjentów w oparciu o:

  • procedurę przetargową z zastosowaniem wielu technologii dla nowych instalacji o mocy 1 megawata (MW) lub wyższej;
  • procedurę administracyjną w przypadku małych instalacji i instalacji istniejących. W tym przypadku pomoc będzie obliczana na podstawie kosztów produkcji energii elektrycznej z tych instalacji (wyrównany koszt energii – LCOE).
  • Wszystkie wybrane instalacje o mocy powyżej 250 kilowatów (kW) otrzymają pomoc w formie premii gwarantowanej (tj. instalacja sprzedaje swoją produkcję na rynku i otrzymuje płatność uzupełniającą w stosunku do ceny rynkowej).

Instalacje o mocy poniżej 250 kilowatów otrzymają stałą taryfę gwarantowaną (tj. gwarantowaną cenę za wyprodukowaną energię elektryczną). Wsparcie będzie udzielane na maksymalny okres 15 lat, a całkowity budżet systemu wynosi 1050 mln EUR (70 mln EUR rocznie). Instalacje opalane węglem nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach systemu.

Komisja oceniła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię, które umożliwiają państwom członkowskim wspieranie wysokosprawnej kogeneracji pod pewnymi warunkami, w celu stymulowania oszczędności energii.

Wytyczne stanowią w szczególności, że w celu zapewnienia, aby pomoc przyczyniała się do wyższego poziomu ochrony środowiska, wsparcie dla kogeneracji ciepła i energii elektrycznej musi spełniać kryteria „wysokosprawnej kogeneracji” określone w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej. Słowacja wykazała, że program jest niezbędny do wspierania inwestycji w wysokosprawną kogenerację, które nie są opłacalne w obecnych warunkach rynkowych. Komisja uznała zatem, że środek jest konieczny, ponieważ inwestycje nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia publicznego, a poziom wsparcia jest proporcjonalny do osiągnięcia tego celu: jest on ustalany w drodze otwartego procesu konkurencyjnego dla nowych dużych instalacji i nie przekracza LCOE dla małych instalacji i instalacji istniejących.

Komisja stwierdziła, że system będzie wspierał produkcję energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zgodnie z celami UE w zakresie energii i klimatu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że środek jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *