WYBIERAM ŚRODOWISKO A WY?

Poznaliśmy datę wyborów parlamentarnych. Redakcja „Przeglądu Komunalnego” oraz portalukomunalnego.pl wspólnie z organizacjami samorządowymi i branżowymi rozpoczyna projekt #wybieramśrodowisko.

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie komitetom wyborczym potrzeb branży komunalnej, wyzwań przed którymi stoi, jej siły jako znaczącego pracodawcy oraz istotnego podmiotu gospodarczego. Branża zaspokaja fundamentalne potrzeby  wszystkich Polaków, ale mimo to od dekad zmaga się z niedostatecznym zainteresowaniem sprawujących władzę. Politycy nie dostrzegają roli, jaką pełni branża zagospodarowania odpadów, wodno-ściekowa i ciepłownicza. To jednak oni kształtują ramy prawne i uwarunkowania funkcjonowania gospodarki komunalnej. To także od ich decyzji zależy jej rozwój lub zapaść.

To dlatego postanowiliśmy wspólnie z organizacjami samorządowymi oraz izbami branżowymi (Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Izbą Gospodarki Odpadami, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami, Radą RIPOK, Izbą Branży Komunalnej, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz regionalnymi stowarzyszeniami branży wod-kan) opracować listę najważniejszych tematów, które powinny być przedmiotem wspólnej debaty pomiędzy pretendentami do parlamentu a branżą komunalną.

Jesteśmy branżą o dużym znaczeniu

Branżą, która jest znaczącym pracodawcą zatrudniającym w trzech wymienionych sektorach około 400.000 osób. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej, ponieważ obejmuje ona nie tylko bezpośrednio zatrudnionych, ale i pracowników samorządowych, podwykonawców, firmy kooperujące, producentów oraz dostawców urządzeń i technologii. Jest to zatem ogromny i jednocześnie bardzo stabilny pracodawca zapewniający ciągłość zatrudnienia o małej podatności na wahania rynkowe. Nie można pominąć gospodarczego znaczenia branży komunalnej, w której od lat prowadzone są inwestycje o niepodważalnym znaczeniu dla ochrony środowiska i z ogromnym zaangażowaniem środków finansowych.

Oczekujemy, że tematy ważne dla branży komunalnej znajdą odpowiednie miejsce w debacie politycznej i programach ubiegających się o głosy wyborców, że nie będą one marginalizowane jedynie do prezentowania skrajnych patologii, które są wynikiem działalności przestępczej a nie rzetelnej pracy, z której korzystamy codziennie jako mieszkańcy miast, miasteczek czy wsi. Prezentacja siły i znaczenia branży to również zwrócenie należytej uwagi na własność społeczną jaką jest majątek komunalny.

Nie szukajmy winnych tylko rozwiązań

Problemy branży to wynikają z wieloletnich zaniechań, podejmowania niewłaściwych działań przez dekady a nie jedynie ostatnie lata. Chcemy stabilnego prawa i strategii pozwalającej na długofalowe planowanie, podejmowanie decyzji, które wiążą się z wielomilionowymi nakładami finansowymi.

Nie wiemy kto obejmie władzę po wyborach, jesteśmy jednak przekonani, że branża komunalna i ochrona środowiska to fundamenty rozwoju kraju. Nie można patrzeć na ochronę środowiska jedynie jako na konieczny koszt. To jest stymulant rozwojowy, to składowa wzrostu polskiego PKB.

Te same pytania, różne odpowiedzi

Wszystkie komitety wyborcze otrzymają od nas identyczny zestaw pytań z prośbą o ustosunkowanie się do najważniejszych zagadnień, które zostały przygotowane przez reprezentację branży. Odpowiedzi na te pytania staną się przyczynkiem do debaty, która odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w pierwszej połowie września. Spotkają się na niej politycy reprezentujący swoje komitety wyborcze oraz reprezentanci samorządów i branży gospodarki komunalnej. Plon dyskusji powinien wskazywać, kto i w jaki sposób zamierza wspierać środowisko, ale także które środowisko polityczne ma najlepszy program, by cel ten osiągnąć.

W interesie wszystkich

Przez najbliższe tygodnie, które pozostają nam do daty wyborów będziemy prezentowali poszczególne zagadnienia, które powinny zostać zauważone przez kandydatów do parlamentu.

Liczymy również na wszystkich, którym dobro gospodarki komunalnej jest osadzone głęboko w sercu, że będą aktywnie wspierać ten projekt. Taki mamy czas, że zasięgi tworzonych treści są najważniejsze, dlatego wszystkie ręce na pokład i promujmy projekt #wybieramsrodowisko!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *