WYCIEKŁ DRAFT REWIZJI DYREKTYWY O OZE

Wczesny projekt przyszłej dyrektywy UE w sprawie energii odnawialnej potwierdza cel, jakim jest pozyskiwanie 38-40% energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., co w przybliżeniu podwoi udział energii słonecznej, wiatrowej i innych źródeł odnawialnych w europejskim koszyku energetycznym do końca dekady.

Zmieniona dyrektywa Komisji Europejskiej w sprawie energii odnawialnej zostanie przedstawiona 14 lipca jako część szerszego pakietu przepisów mających na celu realizację zaktualizowanych celów klimatycznych bloku do 2030 r.

Zaledwie dwa tygodnie temu decydenci polityczni uzgodnili nowe europejskie prawo klimatyczne, które po raz pierwszy czyni cel neutralności klimatycznej do 2050 r. prawnym obowiązkiem UE.

Nowe prawo wyznacza również cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r., chociaż cel ten będzie również uwzględniał pochłanianie dwutlenku węgla przez leśnictwo i użytkowanie gruntów, co sprawia, że cel brutto wygląda raczej jak redukcja o 52 lub 53%.

“Energia odnawialna odgrywa zasadniczą rolę w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.” – czytamy w projekcie analizy kosztów i korzyści wniosku, opublikowanym na stronie internetowej Renewable Heating & Cooling Alliance, grupy branżowej.

“Sektor energetyczny odpowiada za ponad 75 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE, dlatego efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ambitniejszych celów klimatycznych na rok 2030” – czytamy w dokumencie.

Obecna dyrektywa została ostatnio zaktualizowana w 2018 r. i ma na celu osiągnięcie 32% udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym UE do 2030 r. Podniesienie tego celu do 38-40 proc. oznacza mniej więcej podwojenie udziału odnawialnych źródeł energii, które obecnie zaspokajają około 20 proc. potrzeb energetycznych bloku.

Inicjatywy rozważane w projekcie zostały podsumowane w tabeli opcji politycznych. Obejmują one:

  • Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w ogrzewaniu i chłodzeniu, z nowym wiążącym celem rocznego wzrostu o 1,1 punktu procentowego;
  • Zakaz stosowania paliw kopalnych w ciepłownictwie i chłodnictwie;
  • Unijny poziom odniesienia dla odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w budynkach;
  • Zwiększenie celu w zakresie odnawialnych źródeł energii w transporcie z 14% do 26%;
  • Zwiększenie celu cząstkowego dla zaawansowanych biopaliw z 3,5 % do 5,5 % oraz wprowadzenie specjalnego zobowiązania w zakresie dostaw dla lotnictwa;
  • Zwiększona współpraca transgraniczna w zakresie odnawialnych źródeł energii na morzu, z obowiązkiem współpracy państw członkowskich UE w obrębie każdego basenu morskiego oraz punkt kompleksowej obsługi w zakresie wydawania pozwoleń na transgraniczne projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej;
  • Unijny poziom odniesienia w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle, w tym oznakowanie ekologicznych produktów przemysłowych w niektórych sektorach;
  • Włączenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do głównego nurtu polityki w transporcie, ciepłownictwie i chłodnictwie;
  • System certyfikacji dla paliw odnawialnych i niskoemisyjnych;
  • Ukierunkowane wzmocnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju w zakresie bioenergii, z ewentualnymi krajowymi limitami wykorzystania drewna z pni powyżej określonej wielkości do celów energetycznych.

Źródło: Euractiv
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *