Home Archive by category Lewy slider

Lewy slider

VATTENFALL OTWIERA NOWĄ ELEKTROCIEPŁOWNIĘ W BERLINIE

3 czerwca Vattenfall zainaugurował nową elektrociepłownię w Marzahn w Berlinie. Elektrownia (gazowa) będzie dostarczać energię elektryczną i ciepło we wschodnich częściach niemieckiej stolicy i ma docelowo przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o około 240 000 ton rocznie.

Elektrociepłownia Marzahn przyczyni się wypełnienia umowy z podpisanej w 2009 r. Zgodnie z umową, Vattenfall zmniejszy o połowę emisję dwutlenku węgla do 2020 r. w porównaniu z 1990 r. Cel ten został osiągnięty już w 2017 r.

Tanja Wielgoβ, szef Vattenfall Heat w Berlinie, powiedziała: W ciągu ostatnich dziesięciu lat Vattenfall zainwestował ponad 300 milionów euro w fabrykę Marzahn i ogółem około 1 miliarda euro w zmniejszenie emisji dwutlenku węgla pochodzących z produkcji ciepła, chłodu i energii elektrycznej w Berlinie. Dzięki Marzahn osiągnęliśmy więcej niż cele uzgodnione w ramach umowy z Berlinem, zmniejszając emisję dwutlenku węgla z 13,3 miliona ton do mniej niż 6 milionów ton rocznie”.

Nowa elektrociepłownia w Marzahn o mocy 230 megawatów ciepła i 260 megawatów energii elektrycznej jest zasilana wysokosprawnymi turbinami gazowym. Marzahn wraz z elektrociepłownią Klingenberg stanowią podstawę zaopatrzenia w ciepło dla około 450 000 gospodarstw domowych we wschodniej części Berlina.

Będziemy nadal kontynuować redukcję emisji dwutlenku węgla z naszej produkcji, aby całkowicie wycofać się z wykorzystywania węgla do 2030 r. Gaz ziemny znacznie zmniejsza ślad węglowy w porównaniu z węglem i może w dłuższej perspektywie zostać na przykład zastąpiony gazem odnawialnym takim jak wodór” – powiedziała Tanja Wielgoβ.

Źródło: Vattenfall
Fot. Vattenfall

CIEPŁOWNICTWO SIECIOWE WSPIERA GOSPODARKĘ W WALCE Z COVID-19

Bez wątpienia ekonomiczny wpływ COVID-19 nie przypomina niczego, z czym gospodarka miała wcześniej do czynienia. Komisja Europejska szacuje, że europejska gospodarka skurczy się w tym roku o 7,4%.

„Gdy świat stara się poradzić sobie ze skutkami kryzysu, istnieje realna szansa, aby pomóc odbudować gospodarkę jednocześnie czyniąc ją bardziej odporną” – wskazuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Co więcej, znaczna ilość państw w UE opowiada się za wprowadzeniem pakietów ożywienia gospodarczego, które jednocześnie idą w kierunku zielonej transformacji oraz dekarbonizacji.

W ostatnich miesiącach, w związku ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym przez koronawirusa, obserwujemy spadek światowego zapotrzebowania na energię o 3,8%, a w konsekwencji spadek emisji CO2. Co ważne, fala inwestycji w celu ponownego uruchomienia gospodarek nie jest obecnie dedykowana zielonej transformacji co może wskazywać na to, że ponowny wzrost emisji może być znacząco większy niż ich spadek. Dla przypomnienia – aby osiągnąć założenia porozumienia paryskiego konieczne jest ograniczanie emisji o 7,6% rr w ciągu następnych 10 lat. Rozwiązaniem wydaje się być inwestowanie w zrównoważoną, wydajną infrastruktura energetyczna, przy jednoczesnej modernizacji wydajności budynków.

W jaki sposób ciepłownictwo wspiera walkę ze skutkami COVID-19?

1) Przyspieszenie i zwiększenie inwestycji w nowe sieci, rozbudowa i modernizacja istniejących źródeł oraz integracja sektorów pozwoli na utrzymanie koniunktury gospodarczej.

2) Produkcja energii w kogeneracji pozwoli na znaczące zmniejszenie całkowitych kosztów systemu energetycznego.

3) Odporność na przyszłe wstrząsy: sektor ciepłowniczy wiąże się z rozwojem „odpornej” na wstrząsy infrastruktury miejskiej, która zapewnia optymalne działanie w trakcie i po występujących zakłóceniach, takich jak m.in. obecny kryzys zdrowotny.

Źródło: Danfoss
Fot. PGNiG Termika

INTERPRETACJA UOKIK DOT. DEFINICJI DECYZJI INWESTYCYJNEJ

URE poinformował, że UOKiK sformułował stanowisko dot. interpretacji „decyzji inwestycyjnej” określonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w zakresie wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej albo dystrybucyjnej gazowej.

W swoim stanowisku UOKiK wskazuje, że: „rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, np. podjęcie prac przygotowawczych, w tym wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, jest jednoznaczne z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a tym samym stanowić będzie złamanie „efektu zachęty”.

Co rozumieniu Ministerstwa Energii, obecnie przekształconego w Ministerstwo Klimatu: „wydanie warunków przyłączenia lub zawarcie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej, nie jest tożsame z podjęciem decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o CHP, a w konsekwencji nie stanowi złamania tzw. „efektu zachęty”.

URE jasno stwierdziło jednak, że: „przedsiębiorcy planujący skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji lub naboru, uregulowanych w ustawie o CHP, powinni już na etapie planowania i realizacji inwestycji, uwzględnić stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Źródło: URE
Fot. Pixabay

NFOŚIGW BEZ PREZESA

W piątek 29 maja ze stanowiska prezesa NFOŚiGW zrezygnował Piotr Woźny. Jego obowiązki przejął Piotr Bąk.

Piotr Woźny związany był z NFOŚiGW od września 2019 roku. Wcześniej pełnił funkcję wiceministra w resorcie odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorczości i technologii, a także pełnomocnika rządu ds. rządowego programu „Czyste Powietrze”. W swoim wpisie na Twitterze podziękował za owocne 36 miesięcy pracy i podkreślił, że wciąż pozostanie społecznym doradcą Ministra Klimatu Michała Kurtyki.

W kontekście ciepłownictwa warto zauważyć, że efektem m.in. jego pracy była tzw. ulga termomodernizacyjna, reforma programu „Czyste Powietrze”, czy też wprowadzenie norm dla kotłów na paliwa stałe.

Fot. NFOŚiGW/Instagram

POWOŁANO DO ŻYCIA DEPARTAMENT CIEPŁOWNICTWA

Przekształcenia dotykające działy administracji państwowej spowodowały powołanie do życia odrębnego Departamentu Ciepłownictwa.

W związku ze zmianami, w wyniku których część energetyczna Ministerstwa Aktywów Państwowych została przeniesiona do Ministerstwa Klimatu dawny Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa został podzielony na dwie części. W wyniku tych działań powołano do życia Departament Ciepłownictwa w ramach resortu klimatu.

Nową jednostkę organizacyjną pokieruje dyrektor Piotr Sprzączak pozostający pod bezpośrednim nadzorem wiceministra Jacka Ozdoby. Pozostałe informacje personalne nie są jeszcze znane.

Fot. Pixabay

PRZEDMIEŚCIA KRAKOWA NIEBAWEM Z DOSTĘPEM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Budynki na obszarze niemal 100 hektarów w Krakowie i Zielonkach zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy PGE Energia Ciepła, spółką z Grupy Kapitałowej PGE oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Krakowie.

W najbliższych latach niemal pięciokrotnie wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło w tym rejonie, a docelowo około 12 tys. mieszkańców będzie korzystać z ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej dostarczanej przez sieć krakowskiego MPEC, a wytworzonych w krakowskiej elektrociepłowni.

20 maja 2020 r. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie podpisały porozumienie w sprawie projektu „Piaszczysta”. Tym samym jeden z bardziej wymagających projektów na krakowskim rynku ciepła przechodzi do decydującego etapu realizacji.

– PGE Energia Ciepła konsekwentnie inicjuje i realizuje wyzwania w zakresie odpowiedzialnego rozwoju swojej działalności. Przykładem jest współpraca na rynku ciepła w drugim największym mieście w Polsce. Dostęp do ciepła sieciowego jest jednym z czynników wpływającym na zrównoważonyi niskoemisyjny rozwój Krakowa oraz zapewniający bezpieczeństwo energetyczne w stolicy Małopolski – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

– Poszukiwanie nowych obszarów rozwojowych rynku ciepła to jedno z ważniejszych zadań jakie stoi przed krakowską elektrociepłownią. Jednym z takich przykładów jest projekt „Piaszczysta”. Wspólnie z MPEC wkroczyliśmy w kluczową fazę projektu, która docelowo umożliwi przyłączenie około 30 MWt mocy. Zapewni to sprzedaż ciepła dla celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na poziomie ponad 120 tys. GJ rocznie – mówi Mariusz Michałek, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie – Dla porównania czteroosobowa rodzina w ciągu roku zużywa około 30 GJ ciepła – dodaje M. Michałek.

Projekt „Piaszczysta” obejmuje rejon ulic: Piaszczystej, Pękowickiej i Z. Glogera w Krakowie oraz południowej części Zielonek. Rozwój ciepła sieciowego w tym obszarze wymaga sporych nakładów organizacyjnych, technicznych i finansowych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem MPEC przeznaczy na ten cel aż 5 mln zł, a PGE Energia Ciepła ponad 3 mln zł. Realizacja projektu będzie wymagała od Miejskiej Spółki ze względu na zasięg terytorialny, rozszerzenia koncesji na dostawę ciepła do gmin sąsiadujących z Krakowem, w tym także gminy Zielonki. W przyszłości umożliwi to również dostawy ekologicznej energii cieplnej na obszary, gdzie ciągle jeszcze istnieje wiele palenisk węglowych i nieefektywnych źródeł ciepła.

W projekcie „Piaszczysta” – oprócz kwestii organizacyjno-prawnych i znaczącego zaangażowania finansowego – najbardziej wymagającą pod względem technicznym jest konieczność obniżenia ciepłociągu pod torami kolejowych do głębokości aż 6,5 m.

– Nasze przedsiębiorstwo przy określeniu swoich celów strategicznych i kierunków działań związanych z rozwojem rynku ciepła zawsze bierze pod uwagę planowany przestrzenny rozwój Krakowa i przyszłe, potencjalne potrzeby mieszkańców Krakowa i gmin ościennych w zakresie dostarczania ciepła i ciepłej wody użytkowej. Nasze działania przy rozwijaniu sieci ciepłowniczych mają miastotwórczy charakter. Projekt „Piaszczysta” jest tego najlepszym przykładem – mówi Marian Łyko, prezes zarządu MPEC. Jego zdaniem projekty rozwoju sieci, które – z partnerami czy samodzielnie – realizuje MPEC, są trwałym elementem każdego procesu inwestycyjnego związanego z budownictwem kubaturowym w mieście. – – Energia cieplna, którą dostarcza MPEC, to warunek niezbędny, by rozwój Krakowa i Skawiny postępował jednocześnie z poprawą komfortu cieplnego mieszkańców tych miast, ale także poprawiał ich poczucie bezpieczeństwa i prowadzony był z uwzględnieniem najwyższych standardów ekologicznych – dodaje.

Obecnie w rejonie objętym projektem „Piaszczysta” z miejskiej sieci ciepłowniczej korzysta już ponad 2600 mieszkańców z 33 budynków na terenie Krakowa i Zielonek. Obecna przyłączona moc budynków w rejonie objętym projektem to 6,6 [MWt]. Docelowo będzie to 30 [MWt], które zostaną dostarczone za pośrednictwem kilku kilometrów sieci ciepłowniczej. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki współpracy obu przedsiębiorstw, ale także władz samorządowych oraz firm deweloperskich.

Źródło: Na podstawie materiałów prasowych PGE EC

Fot. Pixabay

RUSZA CZYSTE POWIETRZE 2.0

Wczoraj wystartowała nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu:

„Zależy nam, aby z programu „Czyste Powietrze” skorzystało jak najwięcej osób. Dlatego zintensyfikowaliśmy działania na rzecz zwalczania smogu i ulepszyliśmy program, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb beneficjentów” – zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka.

Dotacje dla trzech grup beneficjentów – do 20 tys. zł w podstawowej wersji i aż do 32 tys. zł dla mniej zamożnych, dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę, ograniczenie biurokracji przez uproszczenie wniosku o dotację i przejście na oświadczenia, skrócenie terminów na przyznanie dotacji z 90 do 30 dni, włączenie gmin i sektora bankowego do programu, możliwość rozpoczęcia inwestycji na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – to pakiet korzyści w nowej odsłonie programu” – powiedział Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak dodał szef NFOŚiGW trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami – w ciągu kilku tygodni wprowadzone zostaną (wzorem „Mojego Prądu”) e-wnioski na gov.pl, dzięki czemu bez wychodzenia z domu będzie można starać się o dotacje z „Czystego Powietrza”.

Szczegółowy najważniejszych zmian w programie znajdą Państwo tutaj.

Źródło: Ministerstwo Klimatu
Fot. Grzegorz Jakubowski/KRPR

REKOMPENSATA ZA WCZEŚNIEJSZE ZAMKNIĘCIE ELEKTROWNI WĘGLOWEJ W HOLANDII

Komisja Europejska stwierdziła, że rekompensata w wysokości 52,5 mln EUR przyznana przez Holandię za wcześniejsze zamknięcie elektrowni węglowej jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. Środek ten przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku UE.

Wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „W kontekście Zielonego Ładu stopniowe wycofywanie elektrowni węglowych może znacznie przyczynić się do transformacji gospodarki w kierunku osiągnięcie neutralności dla klimatu. Jednocześnie państwa członkowskie mogą potrzebować rekompensaty dla tych przedsiębiorstw, które zostaną obciążone z tego tytułu. W naszej ocenie stwierdzono, że holenderski środek kompensujący straty dla elektrowni Hemweg nie powoduje nadmiernego zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku UE.”

W dniu 11 grudnia 2019 r. Holandia przyjęła ustawę zakazującą wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej najpóźniej od 1 stycznia 2030 r. Jednak podczas gdy, 4 elektrownie węglowe otrzymały okres przejściowy 5-10 lat, elektrownia Hemweg musiała zostać zamknięta przed 1 stycznia 2020 r., co spowodowało znaczne straty dla przedsiębiorstwa. Wprowadzona ustawa umożliwiła Hemwegowi wystosowanie prośby o odszkodowanie za jego wcześniejsze zamknięcie, a rząd zgodził się z firmą na ograniczenie tej rekompensaty do 52,5 miliona euro.

Chociaż Komisja nie zajmuje ostatecznego stanowiska co do tego, czy środek zapewnia operatorowi przewagę nad jego konkurentami i czy w związku z tym stanowi pomoc państwa, Komisja stwierdziła, że środek byłby w każdym razie zgodny z jednolitym rynkiem UE. W szczególności Komisja stwierdziła, że:

  • środek przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, ponieważ Hemweg emituje około 3,6 megaton ton CO2 rocznie; oraz
  • kwota odpowiednio rekompensuje Hemweg zyski, które byłby w stanie osiągnąć, gdyby kontynuował działalność.

Komisja doszła do wniosku, że wkład w osiągnięcie celów UE w zakresie środowiska i klimatu przewyższa wszelkie potencjalne zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej spowodowane wsparciem.

Źródło: KE
Fot. KE

FALA RENOWACJI NABIERA ROZPĘDU

Dziś Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne w zakresie strategii Fali Renowacji. Zgodnie z informacjami z KE komunikat, który będzie efektem prac w tym zakresie ma docelowo łączyć cele w zakresie klimatu, energii i środowiska, cele strategii przemysłowej, dobrobytu konsumentów oraz sprawiedliwej transformacji.

Inicjatywa ta ma na celu zaradzenie obecnym niskim wskaźnikom dekarbonizacji i renowacji w całej UE, a także zapewnić ramy dla renowacji, które mogą odegrać kluczową rolę we wspieraniu ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodarczego.

Renowacja budynków oferuje potencjalnie wysokie zyski społeczne w kilku wymiarach: wydajności energetycznej oraz ciepłownictwa; odporności na zmiany klimatu; w kwestii GOZ, absorpcji OZE, redukcji zanieczyszczeń, lepszego zdrowia, poprawy jakości życia obywateli, e-mobilności, e-rozwiązań dla zdrowia, edukacji i pracy.

Około 11% zasobów budowlanych w UE przechodzi co roku szereg prac remontowych, od „lekkich” (3% do 30% oszczędności energii), „średnich” (30% do 60%) i aż do „głębokich renowacji” (> 60% oszczędności energii). Zdecydowana większość remontów nie dotyczy jednak wydajności energetycznej, a ważona stopa renowacji energii wynosi tylko 1%

Niespełniające nowych sztandarów budynki zaostrzają problemy związane z ubóstwem energetycznym i opieką społeczną. Z perspektywy inwestycyjnej bieżące wydatki na efektywność energetyczną nie pokrywają się z bieżącymi potrzebami. Osiągnięcie celów dekarbonizacji w kwestii zasobów budowlanych do 2050 r. będzie wymagało skutecznej mobilizacji finansów publicznych oraz prywatnych.

Inicjatywa ta szczegółowo określi bariery w zakresie renowacji budynków w obszarach takich jak:

  1. Bariery strukturalne, takie jak te związane z charakterystyką zasobów budowlanych i ogólnie sektorem budowlanym – na przykład długi okres użytkowania budynków, ograniczona industrializacja i lokalne/regionalne różnice klimatyczne utrudniające ustandaryzowane podejście.
  2. Bariery informacyjne, takie jak niezrozumienie zużycia energii w budynku i potencjalnych oszczędności energii, uwzględnienie OZE oraz wydajnych odnawialnych systemów ogrzewania i chłodzenia, słabe dane o zasobach budowlanych, niewystarczająca znajomość zakresu finansowania, brak świadomości na temat szerszych zalet remontu budynku, takich jak poprawa zdrowia i samopoczucia, ograniczenie emisji CO2 i korzyści finansowych.
  3. Niedoskonałości rynku, takie jak te związane z efektami zewnętrznymi np. niedojrzałe modele biznesowe wydajności energetycznej w renowacji, niedopasowanie między potrzebami finansowania projektów renowacyjnych a typowymi produktami oferowanymi przez instytucje finansowe, niewystarczający zasięg atrakcyjnych produktów finansowych, ograniczone wykorzystanie mechanizmów wykorzystujących kapitał publiczny w celu przyciągnięcia inwestycji prywatnych oraz ograniczone wykorzystanie efektywności energetycznej.
  4. Brak wiedzy specjalistycznej ze strony podmiotów świadczących usługi remontowe, niewystarczająca ilość siły roboczej i potrzeba zwiększenia szkoleń oraz umiejętności zielonych i cyfrowych.
  5. Połączenie czynników utrudniających agregację projektów lub stosowanie bardziej wydajnych podejść systemowych – potrzeba kontaktu z obywatelami bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnych lub innych pośredników (władze lokalne lub gminy, firmy usług energetycznych, punkty kompleksowej obsługi, dostawcy mieszkań socjalnych, stowarzyszenia okręgowe, lokalne banki itp.)
  6. Bariery regulacyjne, takie jak złożone procedury wydawania zezwoleń na poziomie krajowym lub lokalnym, przepisy UE ograniczające skuteczność i wykonalność niektórych możliwych rozwiązań powyższych problemów (pomoc państwa, zamówienia i zasady łączenia) lub niewystarczające przestrzeganie istniejących obowiązków związanych z minimum wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

URE: NOWE ZASADY KALKULACJI TARYF CIEPŁOWNICZYCH

Dziś wchodzą w życie nowe zasady kalkulacji taryf dla branży ciepłowniczej. 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze mają obowiązek ustalania taryf, które wcześniej podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenia taryfowe Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r., określające szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, na podstawie którego Prezes URE będzie prowadził postępowania. Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie wydane przez Ministra Energii w 2017 roku.

Nowe rozporządzenie wydłuża dwukrotnie – z 18 do 36 miesięcy – okres, dla jakiego obliczana jest tzw. stopa wolna od ryzyka. Taka zmiana powoduje, że wysokość stopy wolnej od ryzyka będzie bardziej stabilna w czasie. Poziom tego wskaźnika służy do określania kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych i odpowiada średniej rentowności dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa o najdłuższym terminie wykupu, notowanych na Rynku Treasury BondSpot.

Rozporządzenie pozwala także elektrociepłowniom, czyli źródłom kogeneracyjnym, które ustalają taryfy w sposób uproszczony tj. przychodowy, na częstsze dostosowywanie taryf do zmian zachodzących na rynku. Oznacza to, że taryfy uproszczone będą lepiej odzwierciedlały nieprzewidziane i istotne zmiany kosztów ponoszonych przez elektrociepłownie. Do tej pory tzw. taryfy uproszczone, co do zasady nie były zmieniane w trakcie ich obowiązywania. Nowe rozporządzenie daje wprost taką możliwość.

Zmiana ta obejmie znaczną cześć podmiotów działających na rynku ciepła w Polsce. W 2019 r. Prezes URE zatwierdził taryfy dla 151 źródeł, w których ciepło wytwarzane jest w kogeneracji. 127 z tych elektrociepłowni kalkulowało taryfy metodą uproszczoną.

W przypadku elektrociepłowni – właśnie ze względu na stosowany model taryfy uproszczonej – dynamiczny wzrost kosztów CO2 był przenoszony do taryf z pewnym opóźnieniem. W konsekwencji, taryfy elektrociepłowni mogły nie odzwierciedlać w pełni aktualnego poziomu kosztów CO2.

Na mocy nowych przepisów, źródła które mają obowiązek zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, a które zostały oddane do użytku do końca 2017 roku, zyskały możliwość jednorazowego doliczenia, na etapie zatwierdzania taryf, do cen ciepła określonych kwot w przeliczeniu na GJ ciepła. Jednostki węglowe mogą jednorazowo w nowej taryfie doliczyć 1,36 zł/GJ, natomiast gazowe – 0,78 zł/GJ.

W ocenie Ministerstwa Klimatu takie rozwiązanie ma zapewnić pokrycie kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w roku 2018, które nie zostały dotychczas uwzględnione w cenach ciepła ze względu na wskaźnikowy sposób kalkulacji taryf, gdy ich dopuszczalny wzrost nie mógł przekroczyć cen referencyjnych.

Źródło: URE

Fot. Pixabay