Home Archive by category Lewy slider

Lewy slider

NFOŚIGW PRZEKAŻE 500 MLN ZŁ NA PROŚRODOWISKOWE INWESTYCJE GRUPY PGE

Cztery projekty z zakresu redukcji emisyjności, które będą realizowane przez Elektrownię Bełchatów oraz dwa ciepłownicze przedsięwzięcia w Toruniu i w Siechnicach dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekologiczne rozwiązania PGE Polskiej Grupy Energetycznej pochłoną ponad 600 mln zł a łączne dofinansowanie sześciu inwestycji – ze środków unijnych i krajowych – wyniesie blisko 500 mln zł.

Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3-6 oraz 8-12 w Elektrowni Bełchatów i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł w formie pożyczki z programu NFOŚiGW „Energia Plus”.

Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2 Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie prawie 42 mln zł (również z programu „Energia Plus”), a na redukcję emisji rtęci z bloków 2-12 i 14 niemal 18 mln zł w ramach „Sokoła”, czyli programu NFOŚiGW wspierającego wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

W obszarze ciepłownictwa NFOŚiGW przyznał dwie unijne dotacje z POIiŚ 2014-2020, działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Pierwsza z nich ponad 9 mln zł będzie przeznaczona na modernizację sieci i węzłów w Toruniu, z kolei druga to 2 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach i Świętej Katarzynie.

„Od ponad 30 lat NFOŚiGW wspiera inwestycje prośrodowiskowe w całej Polsce. Rocznie przeznaczamy na ten cel ok. 6 mld zł, którymi dysponujemy w ramach krajowego i zagranicznego budżetu, w tym środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cieszymy się, że naszym beneficjentem jest Grupa PGE, która może być wzorem dla innych przedsiębiorstw w efektywnym wykorzystywaniu pozyskanych środków na innowacyjne inwestycje proekologiczne. Podpisane dzisiaj umowy o dofinansowanie znacząco przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji (pyłów, siarki, rtęci), a tym samym do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy” – powiedział Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podczas podpisania umów o dofinansowanie sześciu inwestycji Grupy PGE, co miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu 12 sierpnia br.

„W bieżącym roku także planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie projektów na sumę ponad 400 mln zł. Największa kwota, o jaką będziemy ubiegać się w tym roku, dotyczy wsparcia realizacji projektu budowy Elektrociepłowni Nowa Czechnica. Cenimy sobie wieloletnią współpracę z NFOŚiGW, która owocuje skutecznym dostosowywaniem jednostek wytwórczych Grupy PGE do wymogów środowiskowych oraz rozwojem ciepłownictwa sieciowego sprzyjającego poprawie jakości powietrza w miastach i bezpieczeństwu dostaw ciepła” – powiedział Prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski.

Projekty dofinansowane z programu NFOŚiGW „Energia Plus”:

 1. „Obniżenie emisji SO2 na blokach 3-6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”
  Projekt zakłada m.in. kompleksową modernizację istniejących instalacji odsiarczania spalin na blokach od 3 do 6 oraz rozbudowę układów odwadniania gipsu, modernizację układów transportu gipsu, a także rozbudowę istniejącej młynowni kamienia wapiennego w zakresie dwóch linii mielenia dla mokrego odsiarczania spalin bloków nr 2-12. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2021 r., pożyczka przeznaczona na ten cel ze środków Narodowego Funduszu to prawie 209 mln zł.
 2. „Obniżenie emisji SO2 na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”
  To przedsięwzięcie, które obejmie kompleksową modernizację istniejących instalacji odsiarczania spalin służące ograniczeniu emisji dwutlenku siarki. Wysokość dofinansowania tej inwestycji to ponad 216 mln zł, zakończenie projektu zaplanowano na styczeń 2022r.
 3. „Obniżenie emisji pyłu na bloku 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”
  To inwestycja obejmująca m.in. wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych (w tym projektów podstawowego, wykonawczego i budowlanego oraz dokumentacji montażowej, powykonawczej i koncesyjnej) orazrealizację dostaw urządzeń i wykonawstwo prac na terenie obiektu. Kwota dofinansowanie z NFOŚiGW to ponad 41 mln zł.

Projekt dofinansowany z programu NFOŚiGW „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”:

 1. „Obniżenie emisji rtęci na blokach 2-12 i 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów”
  Projekt ma na celu ograniczenie emisji rtęci, z procesów energetycznego spalania i dostosowania do BAT (ang. Best Available Technology) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wynikające z zaostrzania wymagań emisyjnych w zakresie emisji rtęci i dwutlenku siarki ze źródeł spalania. Istotny w kontekście tego przedsięwzięcia jest również element innowacyjności, który polega na doborze składu mieszanek soli bromu uwzględniających skład węgla brunatnego spalanego w elektrowni Bełchatów oraz odpowiednim doborze miejsca dawkowania mieszanek. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to koniec grudnia 2021 r., NFOŚiGW wesprze projekt kwotą pożyczki w wysokości prawie 18 mln zł.

Projekty dofinansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu:

 1. „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu – etap II”
  Projekt realizowany będzie w Toruniu i ma na celu budowę ponad 9 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 45 szt. węzłów cieplnych. Efekt ekologiczny będą stanowić spadek emisji gazów cieplarnianych oraz emisji pyłów, a także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Wsparcie to ponad 9 mln zł.
 2. „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”
  To przedsięwzięcie, którego przedmiotem będzie wybudowanie prawie 3 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 27 indywidualnych węzłów cieplnych. Dofinansowanie wyniesie ponad 2 mln zł.

Dwa wyżej wymienione projekty rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2022 rok. Modernizacja sieci ciepłowniczych, wymiana węzłów grupowych na indywidualne na rynku toruńskim i w Gminie Siechnice przyniosą również efekt środowiskowy w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla. Realizacja inwestycji zmniejszy również zużycie tzw. energii pierwotnej, m.in. dzięki ograniczeniu strat ciepła podczas jego przesyłania.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

POWOŁANO ZESPÓŁ DO SPRAW OKREŚLENIA MODELU FUNKCJONOWANIA NA RYNKU CIEPŁA

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. powołany został Zespół do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła.

Przewodniczącym zespołu został Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu – Piotr Sprzączak, a jego zastępcą Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu – Piotr Czopek.

W skład zespołu wejdą również: dwóch pracowników Departamentu Ciepłownictwa, jeden pracownik Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, trzech przedstawicieli Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, trzech przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, jeden przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii „KlasGRID”, jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki. Funkcja sekretarza powierzona zostanie natomiast pracownikowi Departamentu Ciepłownictwa.

Zadaniami nowopowstałego Zespołu będzie analiza funkcjonowania rynku ciepła w Polsce, analiza potencjału rynku oraz opracowanie rekomendacji w zakresie strategii rozwoju rynku ciepła, wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, a także proponowanie zmian w przepisach bądź ich kierunków, umożliwiających realizację wyznaczonych celów w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku ciepła i kogeneracji w Polsce.

Źródło: MK
Fot. MK

PALIWA PRZEJŚCIOWE – WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ?

Jak wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę”, dostosowanie miksu energetycznego Polski do wymogów Unii Europejskiej do 2040 r. wymagać będzie nie tylko inwestycji w infrastrukturę oraz sieci przesyłowe, ale także efektywnego wykorzystania paliw przejściowych. Zdaniem ekspertów takimi paliwami przejściowymi może być gaz ziemny, ale także RDF, czyli paliwo wytwarzane z odpadów.

Według twórców raportu „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” dostosowanie polskiego miksu energetycznego do wymogów dla członków UE do roku 2040 wiąże się z koniecznością poniesienia ogromnych nakładów finansowych szacowanych na poziomie nawet 400 mld zł. Z drugiej strony takie inwestycje dają szansę na wzrost gospodarczy w Polsce rzędu nawet ponad 300 mld złotych. Zanim się to stanie czeka nas jednak okres przejściowy.

Gaz ziemny jako paliwo przejściowe

Z przedstawionych w raporcie prognoz wynika, że znaczenie paliw kopalnych w Polsce (w tym w elektroenergetyce) będzie stopniowo maleć, z przesunięciem punktu ciężkości z paliw węglowych w kierunku gazu ziemnego, właśnie jako paliwa przejściowego o niższej emisyjności. Zgodnie z ogłoszonymi planami spółek energetycznych oraz Polityką Energetyczną Polski do roku 2040, w kraju będzie przybywało jednostek opalanych gazem ziemnym, co w znaczny sposób zwiększy krajowe zapotrzebowanie na to paliwo.

RDF jako paliwo przejściowe

Drugim, obok gazu, paliwem przejściowym może być RDF – paliwo pochodzące z odpowiednio przetworzonej frakcji kalorycznej odpadów stałych. Ze względu na lokalną dostępność, niższą emisyjność (ok. 50 proc. CO2 w porównaniu do paliw węglowych) oraz niższe dopuszczalne poziomy emisji innych substancji, paliwo to może być stosowane zarówno w dużych obiektach spalania, jak i w obiektach o mniejszej mocy, w tym lokalnych ciepłowniach i elektrociepłowniach.

Podczas webinarium prezentującego Raport Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE i wiceminister klimatu wymienił kilka rodzajów paliw i źródeł energii, które w przyszłości mogą pełnić istotną dla Polski rolę. Oprócz wodoru i energetyki rozproszonej (pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych) wspomniał właśnie o odpadach, jako źródle energii: „Myślę, że istotną role odegrają także odpady. Zawsze były są i będą. Powinniśmy systemowo rozwiązać ten problem, znaleźć sposoby na to, aby w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego w większym stopniu wykorzystywać je w ramach obróbki termicznej do produkcji energii, energii cieplnej a także chłodu”.

RDF, jako paliwo, już z powodzeniem jest stosowane w należącej do Fortum elektrociepłowni w Zabrzu:

„W Fortum z założenia produkujemy energię głównie w oparciu o źródła nisko lub zeroemisyjne oraz te, które wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Jako firma o skandynawskich korzeniach postrzegamy je jako ekologiczne koło ratunkowe dla świata. Wierzymy i codziennie się o tym przekonujemy, że inwestycje w takie źródła pozytywnie wpływają na środowisko i społeczeństwo oraz są opłacalne. W Polsce przykładem naszego zrównoważonego podejścia do energetyki jest nowoczesna elektrociepłownia w Zabrzu, która wykorzystuje zarówno węgiel, jak i paliwo alternatywne RDF pozyskiwane z odpadów” – tłumaczy Piotr Górnik, dyrektor do spraw energetyki cieplnej w Fortum.

Z analiz Fortum wynika, że stosowanie RDF w EC Zabrzu ma także pozytywny wpływ na środowisko, bo pozwala na jedenastokrotny spadek emisji pyłów i siedmiokrotny spadek emisji dwutlenku siarki w porównaniu do starych elektrociepłowni węglowych w Zabrzu i Bytomiu.

Czy redukcja szkodliwych dla naszej planety i naszego zdrowia emisji to jedyna korzyść ze zmian w miksie energetycznym Polski do roku 2040? Nie! Jak twierdzi Marek Lachowicz, współautor wspomnianego raportu i główny analityk Instytutu Jagiellońskiego:

„Polska znajduje się wśród krajów, które wykazują zależność między konsumpcją energii z OZE a wzrostem PKB zarówno w krótszym, jak i dłuższym terminie. To oznacza, że możemy oczekiwać, że inwestycje w OZE przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Według naszych szacunków wzrost PKB wynikający z inwestycji w polski miks energetyczny wyniesie od 200 do 310 mld złotych” – podsumowuje ekspert.

Źródło: Fortum
Fot. IJ

W JAKI SPOSÓB CIEPŁOWNICTWO SIECIOWE PRZYCZYNIA SIĘ DO POPRAWY DOBROBYTU

Jonathan Moran, menadżer ds. rozwoju biznesu w Warmafloor, opowiada o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie ciepłownictwa oraz o tym, jak w ciągu najbliższych kilku lat zmieni się ten sektor. Dzięki nowym przepisom, które na dobre wypierają tradycyjne ogrzewanie zasilane gazem, ogrzewanie sieciowe ma stać się bardziej powszechną alternatywą w gospodarstwach domowych.

Lockdown

Tradycyjne ogrzewanie wykorzystuje głównie kotły gazowe, jednak okazuje się być wysoce niezrównoważone ze względu na wysoki poziom emisji dwutlenku azotu oraz dużą wykorzystywanie spore ilości paliw kopalnych. Rząd Wielkiej Brytanii jest w trakcie wdrażania strategicznych ram dla ogrzewania niskoemisyjnego, które przyniosą nowe zmiany i regulacje mające na celu zapewnienie dalszej redukcji zanieczyszczeń w ramach walki ze zmianami klimatycznymi. W ramach tych ram, począwszy od 2025 r., w nowych domach zostanie wprowadzony zakaz stosowania kotłów gazowych, co oznacza, że wykorzystanie alternatywnych rozwiązań, takich jak kotły elektryczne i ogrzewanie miejskie, prawdopodobnie wzrośnie.

Ogrzewanie sieciowe jest efektywną i przyjazną środowisku alternatywą i najlepiej sprawdza się w przypadku wieżowców i mieszkań. Działa poprzez wytwarzanie ciepła z jednego centralnego kotła, przed rozprowadzeniem go do wielu miejsc lub mieszkań na raz za pomocą pojedynczych “jednostek interfejsu cieplnego” (HIU). Metoda ta jest już dobrze znana ze swojej efektywności i niskich kosztów eksploatacji, a jej popularność rośnie ze względu na dużą ilość ciepłej wody, która może być rozprowadzana jednorazowo za pomocą podziemnych rurociągów.

Rosnące zapotrzebowanie na te systemy wynika również z postępującego procesu urbanizacji. W związku z tym rynek ciepłowniczy szybko się rozwija – tylko w Wielkiej Brytanii instaluje się 55 000 jednostek rocznie. Obecnie ciepłownictwo sieciowe odpowiada za 2% zapotrzebowania na ciepło, ale przewiduje się, że do 2030 r. może ono wzrosnąć do 14%. Dzieje się tak dlatego, że gdy wejdzie w życie zakaz stosowania gazu, w rzeczywistości będą tylko dwie opcje ogrzewania domowego – kotły elektryczne lub ciepło pochodzące z sieci. Jednakże, jeśli chodzi o rozwój na dużą skalę, indywidualne kotły elektryczne zaczynają stanowić ogromne obciążenie dla sieci krajowej, co w efekcie oznacza, że ciepłownictwo sieciowe jest jedyną wykonalną, efektywną kosztowo i praktyczną opcją.

Praktyka

Wzrost liczby budynków mieszkalnych oznacza, że hydraulicy domowi i instalatorzy znacznie częściej, jeśli nie po raz pierwszy, będą mieli do czynienia z systemami ciepłowniczymi. Istnieje kilka czynników, z którymi instalatorzy będą musieli się uporać, ponieważ systemy ciepłownicze i towarzyszące im jednostki centralne znacznie różnią się od tradycyjnych kotłów gazowych – wielkość systemów ciepłowniczych jest zazwyczaj znacznie większa niż tradycyjnych kotłów, z którymi instalatorzy mogą być zaznajomieni, a ponieważ obsługują one kilka odrębnych funkcji, wszelkie zmiany w głównym systemie miałyby wpływ na wielu mieszkańców. Oznacza to, że każda praca wykonywana na potrzeby indywidualne musi mieć na uwadze innych użytkowników końcowych systemu i powodować możliwie najmniejsze zakłócenia.

Inne duże zmiany, które mogą być zauważone przez hydraulików domowych podczas pracy z systemami ciepłowniczymi, to możliwy wzrost liczby prac instalacyjnych i bezpieczniejsze prace konserwacyjne. Wynika to z faktu, że w systemach centralnego ogrzewania nie stosuje się gazu, a zatem nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa. To oznacza, że instalacja, konserwacja i naprawy są znacznie łatwiejsze, a hydraulicy domowi mogą instalować te urządzenia samodzielnie.

Wszechstronność systemów ciepłowniczych jest ogromnym plusem dla instalatorów, ponieważ dobrze sprawdzają się one zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Mogą również stanowić wydajne i niedrogie rozwiązanie grzewcze w miejscach, które mogą znajdować się poza główną siecią gazową. Otwiera to również możliwości dla sektorów handlowych i przemysłowych, takich jak rolnictwo, gdzie niezawodne i efektywne kosztowo ogrzewanie jest niezbędne.

Źródło: HVP
Fot. Pixabay

ZAKTUALIZOWANA DUŃSKA BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE CIEPŁOWNICTWA SIECIOWEGO

Dania ma długą historię korzystania z energii sieciowej. Obecnie dwie trzecie duńskich gospodarstw domowych zaopatruje się w energię cieplną za pomocą sieci ciepłowniczej, a w niektórych regionach, takich jak Kopenhaga, udział ten wynosi aż 98%.

W jaki sposób dotarła do tego miejsca? I jaka będzie przyszłość? Historia rozpoczęła się w 1973 roku, kiedy to wysokie ceny energii sprawiły, że Dania skupiła się na budowaniu swojej niezależności paliwowej oraz promocji efektywności energetycznej. W latach 80-tych XX wieku krajowe planowanie energetyczne odbywało się na terenie całego kraju, włączając w to strefy, których celem było stworzenie wydajnych, niskoemisyjnych systemów. W latach 90-tych wprowadzono szereg dotacji wspierających ciepłownictwo sieciowe i energetykę odnawialną.

W 2019 kraj ogłosił ambitny cel polityczny polegający na ograniczeniu emisji CO2 o 70% do 2030 roku. Oczekuje się, że do 2030 r, 100% duńskiej energii będzie dostarczana przez „zielone źródła”.

Ostatnio wydana Biała Księga opiera się na kompetencjach zgromadzonych dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w zakresie energii z okręgów w Danii i na całym świecie. Podkreślono w niej między innymi co należy wziąć pod uwagę, pragnąc rozszerzyć wykorzystanie energii z okręgów, takie jak system, ramy regulacyjne, planowanie, efektywność i elastyczność źródeł energii, magazynowanie i perspektywy na przyszłość, poprzez uwzględnienie odpowiednich doświadczeń z całego świata.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Euroheat & Power

STRATEGICZNY PLAN BADAŃ I INNOWACJI W CIEPŁOWNICTWIE

Europejska Platforma Technologii i Innowacji w zakresie odnawialnego ciepłownictwa i chłodzenia (RHC-ETIP) przygotowała projekt swojego strategicznego planu badań i innowacji (SRIA).

Aby jak najlepiej wykorzystać ww. dokument i uczynić go kompleksowym Platforma rozpoczęła konsultacje, w celu zebrania opinii ekspertów ds. ciepłownictwa oraz interesariuszy z sektora w drodze otwartych konsultacji.

Celem SRIA jest określenie kluczowych priorytetów w zakresie badań i innowacji dla sektora ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych, które zostaną uwzględnione w kolejnych programach finansowanych przez UE. SRIA ma także za zadanie zwiększyć konkurencyjność sektora ciepłowniczego w UE oraz doprowadzić do rozwoju OZE.

Dokument zawiera zarówno priorytety sektorowe (dotyczące budynków, dzielnic, miast i przemysłu), jak i międzysektorowe, dotyczące odpowiednich tematów, takich jak cyfryzacja, zdrowie oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Finalna wersja SRIA zostanie zaprezentowana podczas wydarzenia pn. RHC Event 2020, które odbędzie się 15 października w wersji online.

Dokument skierowany do konsultacji jest dostępny tutaj. Swoje stanowisko należy kierować na adres: info@rhc-platform.org do dnia 7 września br.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. RHC-ETIP

KE: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NADAL WYMAGA POPRAWY

Zużycie energii w UE spadło w 2018 r., po wzroście w latach 2014-2017, ale zgodnie z opublikowanym rocznym sprawozdaniem Komisji z postępów w zakresie efektywności energetycznej konieczne jest znaczne przyspieszenie redukcji, jeśli cel na 2020 r. w zakresie efektywności energetycznej ma zostać osiągnięty.

W oparciu o sprawozdania przedłożone przez każde państwo członkowskie UE w 2019 r. dotyczące efektywności energetycznej, skumulowane dane w tym raporcie podkreślają, że rosnąca aktywność gospodarcza skutkuje wyższym zapotrzebowaniem na energię, jeżeli nie towarzyszy jej odpowiednia polityka w zakresie efektywności energetycznej.

Raport potwierdza, że w normalnych okolicznościach [tj. bez COVID-19] jest mało prawdopodobne, aby UE osiągnęła swój cel na 2020 r. Problematyczny zdaje się więc być fakt, że popyt na energię po kryzysie COVID-19 jeszcze bardziej wzrośnie.

W swoich konkluzjach Komisja Europejska odnosi się do luki w realizacji między docelowym 32,5% efektywności energetycznej na 2030 r. a skumulowanymi ambicjami państw członkowskich określonymi w ich odpowiednich Krajowych planach na rzecz klimatu i energii (KPEiK). Potwierdza, że wiele państw członkowskich pozytywnie odniosło się do zeszłorocznych zaleceń Komisji w sprawie projektów krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, ale stwierdza, że skumulowany wpływ ostatecznych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu jest nadal niewielki, jeśli chodzi o osiągnięcie unijnych celów efektywności energetycznej na 2030 r.

Ostateczna ocena Komisji ma zostać opublikowana jesienią. Raport podsumowuje, że luka w realizacji wysiłków na rzecz efektywności energetycznej do 2020 r. oraz luka w ambicjach na 2030 r. wymagają zdecydowanych działań na szczeblu krajowym i unijnym w związku z ożywieniem po wystąpieniu epidemii.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej państwa członkowskie są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań dotyczących ich wyników w zakresie zmniejszania zużycia energii. Następnie Komisja jest zobowiązana do przedstawienia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu oceny łącznego wpływu różnych środków podjętych na szczeblu krajowym.

Źródło: KE
Fot. KE

CIEPŁOWNICTWO PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ

Ciepłownictwo sieciowe jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w budownictwie mieszkaniowym i usługowym. Według ekspertów sektor ciepłowniczy spodziewa się boom’u na swoje usługi w kolejnych latach.

Wspierana przez rządową kampanię mającą na celu zmniejszenie zużycia węgla w Wielkiej Brytanii, firma zapewniająca ciepło pochodzące z sieci oferuję alternatywę dla bardziej tradycyjnych metod zapewniania sobie komfortu cieplnego. Ciepłownictwo sieciowe jest najczęściej stosowane w wieżowcach, ponieważ duża ilość ciepła może być rozprowadzana do wielu lokali za pośrednictwem pojedynczych węzłów cieplnych.

Dzięki swojej efektywności energetycznej i niskim kosztom operacyjnym firma wypracowała dość znaczny udział w rynku ciepła na poziomie Europu, przyczyniając się do obniżenia rachunków dla użytkowników końcowych. Ugruntowana pozycja nie oznacza jednak, że rynek w Wielkiej Brytanii jest już nasycony. Wręcz przeciwnie – każdego roku jest instalowanych około 55 000 jednostek ciepłowniczych, a liczba ta ma dramatycznie wzrosnąć w nadchodzących latach.

Przyczyny zmian

Możliwość kontrolowania ciepła jest bardzo ważnym aspektem w życiu każdego człowieka. Ogrzewanie jest bowiem wykorzystywane w większości gospodarstw domowych i nieruchomości komercyjnych – nawet w przemyśle. Jak wskazują statystyki ciepło jest obecnie odpowiedzialne za około jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii, ponieważ znaczna jego część jest wytwarzana w procesie spalania paliw kopalnych (około 80% pochodzi z samego gazu ziemnego) Nie jest to z pewnością wydajne i wg. Brytyjczyków należy to szybko zmienić.

Aby rozwiązać problem emisji dwutlenku węgla, a przez to rozwiązań problem zmian klimatycznych rząd Wielkiej Brytanii wprowadził tzw. „Strategiczne ramy ogrzewania niskoemisyjnego”. Kluczowym elementem ram jest to, że kotły gazowe nie będą mogły być wykorzystywane w nowym budownictwie od 2025 r., pozostawiając instalatorom tylko dwie opcje – kocioł elektryczny lub podłączenie do systemu ciepłowniczego.

Aby zastosować się do nowych wytycznych, wiele firm, organizacji i deweloperów dokonuje obecnie bardziej świadomych i skutecznych wyborów.

Kluczowe korzyści

Ponieważ w sieci ciepłowniczej istnieje tylko jedno źródło energii, może to być znacznie wydajniejszy sposób wytwarzania i dystrybucji ciepła. Jest również dużo bezpieczniejszy niż rozwiązania wykorzystujące tradycyjne kotły, ponieważ ryzyko zapłonu gazu jest znacznie zmniejszone przez zainstalowanie tylko jednego kotła dla całego budynku. Istnieje również opcja, aby ogrzewanie miejskie działało całkowicie bez gazu np. z odnawialnych źródeł energii.

Podczas gdy pojedyncze kotły elektryczne są często postrzegane jako kosztowne, ogrzewanie miejskie może znacznie obniżyć koszty dla użytkownika końcowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku budynków takich jak szkoły, budynki wielomieszkaniowe i projekty wielkoskalowe, które często wymagają większego zużycia energii.

Korzystając z sieci ciepłowniczej użytkownik końcowy lub najemca ma pełną kontrolę nad tym, z czego korzysta, a nadmiar ciepła jest dzielony między inne jednostki. Proces instalacji i konserwacji sieci również nie należy do trudnych.

Ciepłownictwo krokiem w przyszłość

Odchodzenie od tradycyjnych metod ogrzewania powinno być postrzegane jako postęp, gdyż otwiera więcej możliwości efektywnych rozwiązań. Rząd brytyjski przewidział, że do 2030 r. ogrzewanie miejskie może potencjalnie pokrywać do 14% krajowego zapotrzebowania na ciepło. Oczekuje się, że w nadchodzących latach ciepłownictwo stanie się również bardzo popularne w innych sektorach, ponieważ Europa coraz bardziej stawia na bardziej zrównoważoną i neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłość.

Źródło: Warmafloor
Fot. Pixabay

BUDŻET UE UZGODNIONY

W ramach trwającego w dniach 17-21 lipca br. posiedzenia Rady Europejskiej liderzy państw członkowskich UE uzgodnili wysokość Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-27 wraz z kwotami z Instrumentu Nowej Generacji UE.

Po 4 dniach intensywnych negocjacji wysokość nowych Wieloletnich Ram Finansowych ustalono na poziomie 1,074.3 bln euro. Wysokość Instrumentu Nowej Generacji UE wyniesie 750 mld euro. Poniżej znajdują się informacje dot. szczegółowego podziału środków w ramach ww. Instrumentu:

 • Fundusz Odbudowy – 672,5 mld euro – z tej sumy 312,5 mld euro będą stanowiły granty, a pozostałą kwotę tj. 360 mld euro – pożyczki.
 • Program React EU – 47,5 mld euro.
 • Program Horyzont Europa– 5 mld euro.
 • Program Invest EU – 5,6 mld euro.
 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich – 7,5 mld euro.
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – 10 mld euro.
 • Program RescEU – 1,9 mld euro

Co ważne – 70% środków z Instrumentu Nowej Generacji UE ma zostać przydzielona w latach 2021-2022, a pozostałe 30% ma zostać w pełni wykorzystane do końca 2023 roku.

Państwa członkowskie w celu sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będą musiały przekazać do Komisji Europejskiej tzw. Krajowe Plany Odbudowy, w których określone mają zostać programy reform i inwestycji na lata 2021-2023. KE będzie oceniała ww. Krajowe Plany w ciągu 2 miesięcy od ich otrzymania – wstępnym warunkiem pozytywnej oceny będzie wkład w zieloną i cyfrową transformację.

Warto również zauważyć, że 30% całkowitej puli środków z Wieloletnich Ram Finansowych oraz Instrumentu Nowej Generacji musi zostać przeznaczone na działania klimatyczne (reformy i inwestycje przyczyniające się do osiągnięcia nowych celów klimatycznych UE do 2030 oraz 2050 r.).

Źródło: UE
Fot. Pixabay

WIEDEŃ WYCOFUJE SIĘ Z WĘGLA

Stolica Austrii, Wiedeń, ogłosiła „historyczny” krok w kierunku obniżenia emisji dwutlenku węgla w przyszłości poprzez wycofanie zużycia paliw kopalnych w nowych budynkach.

W czerwcu w Wiedniu wprowadzono prawo określające “obszary ochrony klimatu”. Prawo to stanowi, że nowo powstające budynki mogą być budowane na określonych obszarach tylko wtedy, gdy będą  wyposażone w przyjazny dla klimatu system energetyczny nie wykorzystujący paliw kopalnych do produkcji ciepła.

Co ważne, miasto dołączyło do społeczności Porozumienia Burmistrzów w 2012 r. i jest sygnatariuszem niewiążącego porozumienia ustanawiającego cele klimatyczne na 2030 r. W ubiegłym roku miasto przyjęło także nową strategię „smart city” mającą na celu zmniejszenie lokalnych emisji gazów cieplarnianych na mieszkańca o 85 procent do 2050 r.

Dzięki obszarom chronionym klimatycznie Wiedeń będzie mógł wytwarzać ciepło z OZE dla 80 procent nowych budynków, co umożliwi realizację ambicji klimatycznych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii.

Każdy obszar ochrony klimatu jest identyfikowany na podstawie możliwości zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych za pomocą systemów ciepłowniczych. Ponadto na obszarach musi być też wykonalny przynajmniej jeden dodatkowy przyjazny dla klimatu system grzewczy oparty na energii odnawialnej lub cieple odpadowym.

Władze miasta szacują, że do jesieni 2020 roku obszary chronione klimatycznie wejdą w życie w ośmiu z 23 dzielnic Wiednia. Pozostałe dzielnice zostaną objęte tym prawem w 2021 r. Ani Komisja Europejska, ani żadne państwo nie zgłosiło sprzeciwu wobec środka, który zapowiedzi miasta mógłby zostać zinterpretowany jako wyznaczający trendy w zakresie ochrony klimatu i mógłby zachęcić inne miasta do podjęcia podobnych działań.

Kolejnym krokiem jest rozszerzenie obszarów ochrony klimatu i wycofanie systemów ogrzewania i chłodzenia paliw kopalnych w istniejących budynkach.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Pixabay