107 ZŁ MLN DOFINANSOWANIA DLA NYSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ

„Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym dla Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o.” – aneksy do umów zwiększające dofinansowanie dla przygotowywanej od kilku lat inwestycji zostały podpisane 21 lipca 2023 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Nyską Energetyką Cieplną – Nysa Sp. z o.o., z siedzibą w Nysie.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytworzeniem energii w wysokosprawnej kogeneracji, o wydajności  15 tys. Mg/rok.

Projekt ma kluczowe znaczenie dla środowiska, ponieważ jego podstawowym celem jest ograniczenie masy składowanych odpadów oraz utworzenie nowego, zrównoważonego źródła energii opartego na technologii wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystującej jako paliwo odnawialne przetworzone odpady komunalne (pre RDF). Dzięki temu  inwestycja przyczyni się do redukcji wykorzystania paliwa węglowego, zastępując je częściowo paliwem z odpadów produkowanym przez Ekom Sp. z o.o., której udziałowcem jest również  Gmina Nysa.

Celowość oraz zasadność realizacji planowanej inwestycji potwierdza Opinia Marszałka województwa opolskiego. Na terenie województwa opolskiego istnieje duży problem z zagospodarowaniem odpadów o właściwościach energetycznych. Planowana do budowy ITPO stanowi  brakujący element w systemie gospodarki odpadami w województwie opolskim. Istniejące cementownie Górażdże i Odra ze względu na swoje nowoczesne technologie, certyfikaty i normy nie przyjmują wszystkich odpadów kalorycznych – mówi Dominik Bąk, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- W procesie termicznego przekształcania odpadów wytworzona zostanie energia elektryczna oraz ciepło, które poprzez infrastrukturę techniczną zostaną zużyte na potrzeby własne oraz przekazane do mieszkańców.  Inwestycja przyniesie realne korzyści dla środowiska, bo umożliwi zastąpienie w ok. 20 procent  aktualnego paliwa jakim jest miał węglowy – dodaje wiceprezes Bąk.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 132 mln zł. Łączna kwota dofinansowania z NFOŚiGW wynosi ponad 107 mln zł, z czego pożyczka to 57,7 mln zł, a dotacja to 50 mln zł. Projekt ma przyczynić się do ograniczenia masy składowanych odpadów na poziomie 12 760,25 Mg/rok oraz do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Termin realizacji inwestycji planowany jest na 30 września 2026 roku.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *