Home Archive by category Ciepło systemowe

Ciepło systemowe

KOLEJNY WAŻNY ETAP BUDOWY W ELEKTROCIEPŁOWNI PGE EC W LUBLINIE WROTKÓW

Kolejny ważny etap budowy w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków Lubelska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, kontynuuje proces całkowitego odchodzenia od węgla. W ostatnich dniach zakończył się montaż dwóch 45-metrowych kominów, najbardziej charakterystycznych elementów nowej inwestycji – powstającej kotłowni rezerwowo-szczytowej.

Zima nie zatrzymała prac budowlanych, realizowanych w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. W marcu br. w krajobrazie miasta pojawiły się nowe obiekty – dwa 45-metrowe kominy, będące częścią ważnej inwestycji elektrociepłowni, jaką jest budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o łącznej mocy 182 MW. Każdy z kominów składa się z trzech części, które kolejno ustawiano na fundamentach. Prace montażowe trwały łącznie 5 dni, a do ich przeprowadzenia wykorzystano specjalistyczne dźwigi.

– Każdy kolejny etap, krok po kroku zbliża nas do uruchomienia kotłowni, która zastąpi 4 kotły węglowe, oddane do użytku w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Po zakończeniu inwestycji Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków całkowicie zrezygnuje z węgla. Gazowe źródła szczytowe wykorzystywane będą w okresach o podwyższonym zapotrzebowaniu odbiorców na ciepło jako uzupełnienie mocy produkcyjnych bloku gazowo-parowego lub w przypadku odstawienia BGP z ruchu. Szacujemy, że będzie to ok. 10% rocznej produkcji ciepła w elektrociepłowni – mówi Paweł Okapa, Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Aktualnie urządzeniami wytwórczymi w elektrociepłowni są blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym, stanowiący podstawową jednostkę wytwórczą elektrociepłowni oraz 4 węglowe kotły wodne, które do końca 2023 roku zostaną zastąpione przez powstającą kotłownię. 

Wykonawca inwestycji przejął teren budowy w lipcu 2022 r. W ciągu ośmiu miesięcy posadowiono cztery kotły gazowe, wykonano fundamenty i konstrukcję stalową budynku kotłowni, budynek elektryczny, tunel kablowy, większość fundamentów pod estakady rurociągów ciepłowniczych i kanały spalin. Na przełomie lutego i marca 2023 r. do lubelskiej elektrociepłowni przyjechały kolejne transporty, dostarczając na plac budowy pięć kotłów gazowo-olejowych. W następnych tygodniach prace skupią się na ich posadowieniu oraz montażu urządzeń pomocniczych kotłów, stacji gazowej, a także rurociągów wody sieciowej i ciepłowniczej na estakadach.

Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta i jednocześnie wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w Lublinie. Wpisuje się ona w strategię dekarbonizacji ciepłownictwa realizowaną przez Grupę PGE.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 85 mln zł netto. Wykonawcą inwestycji jest InstalKraków. Przekazanie obiektu do eksploatacji zaplanowano w IV kwartale 2023 roku.

FORTUM ROZPOCZYNA BUDOWĘ WAŻNEJ INWESTYCJI DLA MIESZKAŃCÓW ZAWIERCIA I OKOLIC

Fortum rozpoczyna budowę bezpiecznej instalacji do produkcji paliwa z odpadów w Zawierciu. Do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów zostaną wykorzystane tylko te odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania i recyklingu. Wartość inwestycji to 35 mln złotych. Wyprodukowane w zakładzie paliwo zasili nowoczesną elektrociepłownię w Zabrzu. Powstający zakład jest szansą na wsparcie rozwoju systemu odpadowego Zawiercia zgodnie z priorytetami i zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To również odpowiedź na rosnące ceny zagospodarowania odpadów oraz ceny węgla i wyzwania związane z jego dostępnością, szczególnie w obszarze ciepłownictwa w Polsce.

Produkcja paliwa z odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej to skuteczne wyjście naprzeciw lokalnym wyzwaniom związanym ze składowaniem odpadów. W nowym zakładzie w Zawierciu do wytwarzania paliwa wykorzystywane będą odpady z tzw. frakcji resztkowej. W jej skład wchodzą odpady będące pozostałością po sortowaniu i nie nadające się do dalszego recyklingu. Z tej frakcji można wyprodukować tzw. paliwo alternatywne RDF, które będzie wykorzystywane do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu – jedynej w Polsce instalacji, która w tym celu została zaprojektowana i ma możliwość współspalania takiego paliwa.

Nowoczesna i bezpieczna instalacja, którą zbudujemy w Zawierciu, we współpracy z ZGK i miastem, to nie tylko dopełnienie gospodarki obiegu zamkniętego, w której odpady nie nadające się do recyklingu wykorzystujemy do produkcji ciepła i prądu, ale przede wszystkim ważny element systemu odpadowego Zawiercia. Odpady, które zostają po sortowaniu, nie powinny trafiać na wysypiska – my wiemy jak je dobrze wykorzystać – mówi Piotr Górnik, Prezes Fortum w Polsce.

Harmonogram inwestycji zakłada uruchomienie zakładu w IV kwartale 2023 r. i realizację pierwszych dostaw paliwa dla Elektrociepłowni Zabrze jeszcze przed zakończeniem 2023 r. Wydajność instalacji to ok. 100 tysięcy ton odpadów rocznie.

Ta inwestycja to nie tylko szansa na niwelowanie kosztów związanych z odpadami, które są coraz wyższe. To także nowe miejsca pracy w Zawierciu. Firma poinformowała, że w samym zakładzie zatrudnienie znajdzie 20 osób, a dodatkowo zakład będzie generował potrzeby logistyczne, które zapewnią kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy – podkreśla Prezydent Zawiercia, Łukasz Konarski.

Zakład będzie w pełni zautomatyzowany i zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu. Inwestycja stanowi uzupełnienie systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Zawiercie.

Każdego roku powstaje u nas kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów, które nie nadają się do recyklingu, ale jednocześnie mają w sobie tyle wartości kalorycznej, że prawdziwym grzechem jest wywozić je na składowisko. I to właśnie te odpady będą naszym wkładem w paliwo RDF. O tyle mniej odpadów trafi na składowisko – mówi Jarosław Mazur, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu.

Zakład posiada ostateczną decyzję środowiskową i uprawomocnione pozwolenie na budowę.

Źródło: Fortum

W KIELCACH OBIEKTY OCHRONY ZDROWIA ZOSTANĄ PODŁĄCZONE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Obiekty ochrony zdrowia zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja ruszy z początkiem kwietnia. MPEC wybuduje przyłącza i sieci ciepłownicze o łącznej długości około 1000 m.b. dla potrzeb obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

W poniedziałek, 27 marca, w Urzędzie Miasta podpisano umowę pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a wykonawcą – firmą PRESYSTEM. Szacowana wartość całości inwestycji to około 3 mln zł, obejmuje budowę blisko 1000 m nowych sieci ciepłowniczych.

– Miasto z własnych pieniędzy wykona tę instalację po stronie miasta. To bardzo ważny element, jeżeli chodzi o spełnienie kryteriów projektu, który dofinansowany został ze środków unijnych. To bardzo ważna inwestycja także ze względu na fakt ograniczenia smogu – mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Arkadiusz Bąk, prezes MPEC podkreśla, że to ważny krok dla mieszkańców Kielc. – Jest to największa jednostkowa zmiana systemu cieplnego od lat. 8 MW przechodzi z indywidualnego źródła ciepła do sieci MPEC – mówi.

Obecnie pracującą kotłownię ŚCO zastąpi 6 węzłów cieplnych o łącznej mocy 8 MW, zasilanych ze źródła PGE EC. S.A. Oddział w Kielcach, siecią miejską. Dzięki projektowi, emisja CO2 w Kielcach zmniejszy się o około 4 tysięcy ton rocznie.

Sieci i przyłącza zasilać będą obiekty Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg oraz Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.

W ramach całej inwestycji powstanie 6 nowych węzłów cieplnych o łącznej mocy ok. 8 MW.

W lipcu 2022 roku MPEC Kielce rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskiwaniem niezbędnych zgód i zgłoszeń.

Inwestycja ma zostać zakończona we wrześniu 2023 r.

Źródło: UM Kielce

NFOŚIGW WESPRZE FINANSOWO GRUNTOWNĄ MODERNIZACJĘ MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W OLECKU I PISZU

Inwestycje związane z rozbudową, modernizacją i transformacją miejskiego ciepłownictwa zostaną przeprowadzone w Olecku i Piszu dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki własne NFOŚiGW, udostępnione przedsiębiorstwom energetyki cieplnej z obu miast w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”pozwolą zbudować nowe odcinki sieci ciepłowniczej, przyłącza i węzły cieplne oraz poprawić efektywność dystrybucji ciepła (Olecko) oraz zainstalować kocioł na biomasę i stworzyć nową część sieci ciepłowniczej (Pisz). Umowy z beneficjantami zostały podpisane 22 marca br. w siedzibie NFOŚiGW – obecności parlamentarzystów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem programu priorytetowego „Ciepłownictwo Powiatowe”, z którego skorzystają miejskie spółki w Olecku i Piszu, jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. W ramach programu można wnioskować o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym warunkiem otrzymania bezzwrotnej pomocy jest jednoczesne zaciągnięcie w NFOŚiGW pożyczki, będącej uzupełnieniem kosztówinwestycji. Program skierowany jest do przedsiębiorstw ciepłowniczych, w których moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego nie przekracza 50 MW.

Powyższe warunki spełnia zarówno Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku, jak i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu, dlatego NFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył wnioski obu spółek o dofinansowanie projektów przewidujących rozwój i unowocześnienie miejskich systemów ciepłowniczych. Ekologiczne znaczenie inwestycji, które wesprze NFOŚiGW w Olecku i Piszu, jest tym większe, że dotyczy transformacji ciepłownictwa w mazurskich miastach licznie odwiedzanych przez turystów i przez to szczególnie dbających o jakość powietrza. 

– W ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe” oferujemy wsparcie dla różnorodnych przedsięwzięć, które dotyczą ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych – wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski. – Chętnie przekazujemy dofinansowanie na inwestycje z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz na tworzenie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, zwłaszcza z OZE i kogeneracji, w tym na przedsięwzięcia dotyczące budowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej. Zależy nam zwłaszcza na wspieraniu w tym zakresie niedużych przedsiębiorstw ciepłowniczych w mniejszych miejscowościach, które mają ograniczone możliwości finansowe i inwestycyjne, a chcą się rozwijać i zarazem chronić środowisko naturalne. Dlatego wsparliśmy projekty zgłoszone przez spółki w Olecku i Piszu. To inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości powietrza w obu tych turystycznych miastach, a jednocześnie będą dla nich impulsem rozwojowym – dodaje wiceszef NFOŚiGW. 

Dzięki wsparciu z NFOŚiGW Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku, w którym 100 proc. udziałów posiada gmina Olecko, przeprowadzi modernizację oraz rozbudowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w wyniku czego nastąpi znaczna poprawa efektywności dystrybucji ciepła w mieście. Projekt przewiduje stworzenie nowej sieci cieplnej o długości 1790 mb w technologii rur preizolowanych wraz z 14 przyłączami – w celu likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Do sieci cieplnej zostaną podłączone domy mieszkalne (jedno- i wielorodzinne) oraz budynki usługowe i użyteczności publicznej. Ponadto zmodernizowany będzie odcinek już istniejącej sieci cieplnej wraz z dwoma przyłączami. 

Całkowity koszt tej inwestycji to 6,9 mln zł. NFOŚiGW przekaże beneficjentowi ponad 2,8 mln zł dotacji i również ponad 2,8 mln zł pożyczki, co łącznie pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które wynoszą ponad 5,6 mln zł. Efektem rzeczowym dofinansowanej inwestycji będzie ogółem 3,29 km sieci cieplnej i 14 węzłów cieplnych, natomiast efekt ekologiczny to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 5845,03 GJ/rok i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 767,71 ton/rok. 

Z kolei Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu, którego 100-procentowym udziałowcem jest gmina Pisz, przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW zrealizuje dwie inwestycje. Pierwsza z nich to uruchomienie kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą w postaci zrębki drzewnej, wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji. Powstanie także układ magazynowania i podawania paliwa oraz system odprowadzania spalin i odpopielania. Rzeczowym efektem przedsięwzięcia będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł opalanych biomasą na poziomie 6 MW. Natomiast efekt ekologiczny to 50.000 GJ/rok energii cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Na ten projekt, wart w sumie ponad 24,9 mln zł, PEC Sp. z o.o. w Piszu otrzyma z NFOŚiGW nieco ponad 10 mln zł dotacji i również trochę ponad 10 mln zł pożyczki. Oba dofinansowania pokryją 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, wynoszących prawie 20,2 mln zł. 

Inny projekt w Piszu wsparty przez NFOŚiGW to pierwszy etap budowy sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2”. Powstanie sieć o długości około 795 metrów pomiędzy istniejącą ciepłownią przy ul. Jagodnej w Piszu a terenem, na którym ma powstać nowe osiedle domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Ekologicznym efektem tej inwestycji, która ma być realizowana w dwóch etapach, będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 277 ton/rok. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 2 mln zł, a koszty kwalifikowane – ponad 1,6 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW to ponad 665 tys. zł dotacji i prawie 946 tys. zł pożyczki. Obie kwoty pokryją 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W dniu 22 marca br. w siedzibie Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się uroczyste zawarcie umów w sprawie przekazania dotacji i pożyczek miejskim spółkom ciepłowniczym w Olecku i Piszu. W imieniu Narodowego Funduszu podpisał je wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. Ze strony Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku podpisy złożyli burmistrz Karol Sobczak i prezes zarządu PEC Sp. z o.o. Marcin Małecki, a ze strony Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu – prezes tej spółki, Marek Znojek. 

O randze wydarzenia świadczył fakt, że odbyło się ono z udziałem parlamentarzystów z województwa warmińsko-mazurskiego: senator Małgorzaty Kopiczko, poseł Iwony Arent i posła Jerzego Wojciecha Małeckiego. W swoich wystąpieniach przedstawiciele Sejmu i Senatu podkreślali, że dofinansowanie przekazane miejskim spółkom ciepłowniczym w Olecku i Piszu to kolejny, istotny krok w kierunku poprawy stanu powietrza, a tym samym zdrowia i jakości życia mieszkańców obu mazurskich miast, a także turystów i wczasowiczów licznie odwiedzających Olecko i Pisz. 

Parlamentarzyści wyrazili zadowolenie, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizując ideę zrównoważonego rozwoju Polski, wspiera proekologiczne przedsięwzięcia na terenie Warmii i Mazur, czyli w regionie, który – choć stanowi jedną z pereł polskiej turystyki i skarbnicę krajowych zasobów przyrodniczych – przez lata był zaniedbywany pod względem publicznych inwestycji. Wielomilionowe wsparcie finansowe przekazane przez NFOŚiGW na projekty realizowane w Olecku i Piszu przyczyni się nie tylko do ochrony powietrza i klimatu na tamtym obszarze, ale zarazem wpłynie na gospodarczy i społeczny rozwój obu miast i ich okolic. 

Źródło: NFOŚiGW

BYDGOSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA PODSUMOWAŁA KALENDARZOWĄ ZIMĘ

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy, z Grupy PGE,podsumowała kalendarzową zimę 2022/2023. Ten okres ciepłowniczy charakteryzował się wyjątkowo zmiennym grudniem. 16 grudnia 2022 roku odnotowano najniższą temperaturą zewnętrzną wynoszącą -9,9°C, natomiast 2 tygodnie później słupki termometrów pokazały aż 16,1°C. Elektrociepłownia w Bydgoszczy, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, każdego roku zapewnia mieszkańcom nieprzerwane dostawy ciepła. 

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy to główny producent ciepła dla miasta. Zapewnia ponad 80 proc. ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej, a dodatkowo wytwarza w kogeneracji energię elektryczną. Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym zależy przede wszystkim od pogody. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie prognoz z wyprzedzeniem, w perspektywie kolejnych dni i tworzenie harmonogramów pracy jednostek wytwórczych oraz ich bieżąca aktualizacja. Te plany są podstawą do optymalizacji produkcji, tak aby mając do dyspozycji określone urządzenia, wytworzyć potrzebną ilość ciepła, a tym samym zapewnić mieszkańcom stałe i niezakłócone dostawy ciepła. 

Sezon grzewczy 2022/2023 rozpoczął się w drugiej połowie września 2022 roku. Tegoroczna kalendarzowa zima była umiarkowana, ale intensywna w zakresie działalności elektrociepłowni. Najniższą temperaturę- 9,9°C zanotowano 16 grudnia ubiegłego roku. Najwyższą natomiast, wynoszącą 16.1°C – już 1 stycznia 2023 roku. Wykorzystanie mocy w dobie z najniższą temperaturą wynosiło 319 MWt. Stanowi to 76% mocy zamówionej przez odbiorców. 

– Nasz oddział pracuje nieprzerwanie 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Dzięki temu zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny mieszkańcom Bydgoszczy w każdych warunkach atmosferycznych. Myśląc o przyszłości,inwestujemy w nowe jednostki wytwórcze, zasilane paliwem gazowym. Aktualnie jesteśmy w trakcie budowy kotłowni gazowej w Elektrociepłowni Bydgoszcz I oraz jednostki kogeneracyjnej opartej o paliwo gazowe w Elektrociepłowni Bydgoszcz II. Pierwsza inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku, a druga w 2025 – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. 

W trwającym jeszcze sezonie grzewczym, do tej pory najwyższą temperaturę wody sieciowej na zasilaniu, w Elektrociepłowni Bydgoszcz II, odnotowano również 16grudnia 2022 roku. Wynosiła ona 106°C. Ma to bezpośredni wpływ na najwyższą dobową produkcję ciepła, która w ww. jednostce wytwórczej wspomnianego dniawynosiła 24 549 GJ. Bydgoski Oddział PGE Energia Ciepła gotowy jest do pracy w znacznie niższych temperaturach niż odnotowane w ostatnim okresie. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla bydgoszczan, realizując produkcję ciepła i energii elektrycznej zgodnie z założonym planem. Sezon grzewczy w elektrociepłowni nadal trwa i zgodnie z harmonogramem zakończy się na przełomie kwietnia i maja br.

„ZIELONE CIEPŁO” DLA GDAŃSKA TEJ ZIMY STAŁO SIĘ FAKTEM

Rok temu w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku oddana została do eksploatacji nowa kotłownia o mocy 130 MW, z pierwszymi w Polsce kotłami elektrodowymi zasilanymi energią elektryczną. Zastosowanie w gdańskiej elektrociepłowni kotłów elektrodowych do produkcji ciepła jest nowatorskim rozwiązaniem w Polsce. Technologia power to heat wpłynęła tej zimy na zmniejszenie zużycia węgla i emisji CO2 w gdańskiej elektrociepłowni.

– Grupa PGE pełni rolę lidera zmian w energetyce i ciepłownictwie systemowym. Prowadzona przez nas transformacja zakłada neutralność klimatyczną Grupy do 2050 roku. W 2022 r. energia elektryczna produkowana przez PGE ze źródeł odnawialnych osiągnęła rekordowy poziom 1 931 GWh, co pozwala na pokrycie rocznego zapotrzebowania 860 tys. gospodarstw domowych – powiedział Jarosław Owsicki,dyrektor Pionu Produkcji PGE Energia Ciepła.

Zastosowana technologia power to heat będzie szczególnie istotna, gdy w systemie energetycznym pojawi się energia elektryczna z morskich farm wiatrowych PGE, ale już dzisiaj kotły elektrodowe wpływają na zmniejszenie zużycia węgla i emisji CO2 w gdańskiej elektrociepłowni – dodał Jarosław Owsicki

Kotły elektrodowe pełnią w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku dwie funkcje:

− rezerwowo-szczytową, gwarantującą bezpieczeństwo dostaw ciepła w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania przy niskich temperaturach.  W tym przypadkuenergia elektryczna, zasilająca kotły, pochodzi bezpośrednio z produkcji w elektrociepłowni. W tej funkcji kotły przepracowały 430 godzin.

− umożliwiającą dodatkową produkcję zielonej energii poprzez udział w bilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego. Jeśli w wyniku zwiększonej generacji energii elektrycznej przez źródła odnawialne (produkcja z wiatru i/lub słońca) w krajowym systemie elektroenergetycznym pojawia się nadwyżka energii, to kotły elektrodowe umożliwiają zbilansowanie tej nadwyżki, przetwarzając energię elektryczną na „zielone ciepło”.  

– Nadmiar energii w systemie występuje szczególnie wtedy, gdy wzrasta generacja ze źródeł odnawialnych lub spada zapotrzebowanie. Ostatnie 4 miesiące zimy potwierdziły, że kotły elektrodowe z powodzeniem potrafią tę energię wykorzystać do wyprodukowania ciepła. 


W grudniu 2022 roku oraz w styczniu, lutym i marcu 2023 roku kotły elektrodowe, pracując na potrzeby bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego, wyprodukowały dla mieszkańców Gdańska niemalże 8500 GJ „zielonego ciepła”. Dzięki temu rozwiązaniu uniknięto spalenia 440 ton węgla i ograniczono emisję CO2do atmosfery o ponad 920 ton. Taki efekt redukcji CO2 osiąga w ciągu roku las wraz z roślinnością, rosnący na powierzchni ponad 50 hektarów – 
powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

Potencjał kotłów elektrodowych do wykorzystania nadmiaru zielonej energii z krajowego systemu elektroenergetycznego jest obiecujący. Dwa kotły o mocy 35 MW pracujące przez 700 godzin każdy, czyli mniej więcej miesiąc, wyprodukowałyby niemalże 200 000 GJ „zielonego ciepła”, unikając spalenia blisko 10 000 ton węgla i emisji 20 000 ton CO2. Tyle CO2 redukuje w ciągu roku las wraz z roślinnością, rosnący na powierzchni 2000 hektarów. To tak, jakby posadzić las o powierzchni większej od całej dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz.   

Ciepło systemowe w Gdańsku i Sopocie to nie tylko „zielone” wytwarzanie, ale i przesył do budynków. Dostawy realizowane są przez jeden z najbardziej złożonych systemów ciepłowniczych w Polsce: ponad 750 km sieci, w większości preizolowanej, 8 stacji podnoszenia ciśnień, ponad 2 tys. komór ciepłowniczych i prawie 8,5 tys. węzłów. Dzięki kolejnym inwestycjom Grupy GPEC w cyfrowe rozwiązania, gdańsko-sopocki system ciepłowniczy jest coraz bardziej przyjazny środowisku.

– Stopniowa dekarbonizacja wytwarzania, a także coraz bardziej efektywne energetycznie przesył ciepła i zużycie u klientów, to kierunki transformacji, które leżą w interesie nas wszystkich – firm energetycznych, decydentów, mieszkańców. W dobie kryzysu energetycznego i rosnących kosztów jeszcze ważniejsza staje się dobra współpraca i determinacja w transformacji energetycznej – wyjaśnia Marcin Lewandowski, prezes zarządu GPEC.

INNOWACYJNA INSTALACJA POMOŻE SKUTECZNIEJ OCZYSZCZAĆ ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

Po trzech latach intensywnych prac Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach oddało do użytku zmodernizowaną od podstaw, ultranowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych powstających w procesie produkcji ciepła. Działająca tam kilkupoziomowa instalacja jest jednocześnie pierwszym rozwiązaniem zasilającym w perspektywie kilku lat projektowany przez PEC-Gliwice Park Zielonej Energii. 

Nowa inwestycja, która zapewni najwyższy poziom oczyszczenia ścieków przemysłowych została zaprezentowana 21 marca na uroczystej konferencji w siedzibie gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnością zaszczycili Prezydent Adam Neumann, I zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok, II zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka, Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska, a także gliwiccy Radni, przedstawiciele Spółek miejskich oraz przedstawiciele firmy Seen Technologie, która zrealizowała powyższą inwestycję – Dariusz Jasek i Krzysztof Pacierpnik.

Wyposażona w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne oczyszczalnia przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości ekosystemu wód powierzchniowych, a w przyszłości stanie się elementem Parku Zielonej Energii. 

Nowa instalacja powstała na skutek modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych, działającej wcześniej na terenie PEC. Prace rozpoczęto w 2020 roku, z uwagi na przestarzałość i niską wydajność technologii stosowanych w działającej ówcześnie oczyszczalni, które niosły ryzyko niemożliwości osiągnięcia w przyszłości zakładanych prawnie norm oczyszczenia ścieków.

Jak wskazują przedstawiciele PEC-Gliwice, wydajność zmodernizowanej oczyszczalni, czyli ilość oczyszczonych ścieków w stosunku do ilości ścieków wprowadzanych do oczyszczalni kształtuje się na poziomie 5 m3/h. To jedne z najwyższych możliwych wartości. Zostały one udokumentowane podczas trwających od grudnia testów rozruchowych.  

To niezwykle istotna instalacja z punktu widzenia redukowania wpływu produkcji ciepła na lokalne środowisko naturalne. Oczekiwania środowiskowe wobec dostawców ciepła systemowego stale rosną i z dumą mogę powiedzieć, że my je z wysokimi ambicjami spełniamy. Oddanie do użytku nowoczesnej instalacji wpisuje się w nasze cele zrównoważonego rozwoju, które w tym przypadku dotyczą dbałości firmy o środowisko wodne” – podkreślił Krzysztof Szaliński, prezes PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Zmodernizowana oczyszczalnia została wyposażona we w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne, takie jak: węzły usuwania metali ciężkich, siarczanów, rekarbonizacji ścieków oraz filtracji końcowej. Dodatkowo podczas oczyszczania ścieków zastosowano szereg punktów oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie tego procesu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoli działać oczyszczalni w sposób całkowicie bezpieczny i spełniający najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to jedna z najważniejszych spółek komunalnych naszego miasta, która jako jedna z nielicznych w skali kraju zarówno produkuje, jak i dystrybuuje ciepło, dostarczając je około 125 tys. mieszkańcom Gliwic. Tym działaniom towarzyszy wysoka dbałość o stan środowiska, która znalazła urzeczywistnienie także w projekcie instalacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych, służącej przetwarzaniu nadmiaru wody przemysłowej uzyskiwanej w procesach technologicznych PEC – Gliwice. Jest ona jednocześnie elementem nowej, bardzo ważnej dla miasta inwestycji nazywanej Parkiem Zielonej Energii. Będzie on jednym z najnowocześniejszych w skali kraju ośrodków pozyskiwania energii z odpadów komunalnych” – mówił podczas otwarcia Adam Neumann, Prezydent Gliwic.

Źródło: PEC Gliwice, Gliwice.eu

PGE TORUŃ PODSUMOWUJE ZIMĘ 2022/2023

PGE Toruń, producent i dostawca ciepła dla ponad 100 tysięcy mieszkańców, należący do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, podsumował zakończoną kalendarzową zimę. Tegoroczna zima była łagodna, ale zróżnicowana pogodowo – od temperatur ujemnych do wysokich dodatnich na przełomie 2022 i 2023 roku. Utrzymana była, przez cały okres jesienny i zimowy, ciągłość produkcji i dostaw ciepła. Odbiorcy, zużyli mniej ciepła, nie tylko ze względu na korzystne temperatury zewnętrzne, ale w dużej mierze dzięki oszczędzaniu i umiejętnym zarządzaniu ciepłem.

– Podczas tegorocznej zimy, mimo trudnej sytuacji na światowym rynku paliw energetycznych, zapewniliśmy pełne bezpieczeństwo dostaw ciepła naszym odbiorcom, co było dla nas najważniejsze w tym okresie. Wszystkie urządzenia wytwórcze i dystrybucyjne pracowały bezawaryjnie, a ciepło przesyłane było odbiorcom zgodnie z ich potrzebami – podsumowuje Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Zimowe miesiące 2022/2023 były bardzo zróżnicowane pogodowo – temperatury zewnętrzne wahały się od ujemnych -11,8°C (15 grudnia 2022 r.), osiągając kilkanaście dni później wysoką dodatnią wartość +16°C (1 stycznia 2023 r.). Przy tak wysokiej temperaturze zewnętrznej  zareagowała automatyka pogodowa w węźle cieplnym, wyłączając na czas trwania wysokich temperatur ogrzewanie, co było niespotykanym zjawiskiem w miesiącach zimowych. Podsumowując, miniona zima była łagodna i podobna do tej z okresu 2021/2022. Widać to na podstawie średniej temperatur zewnętrznych z czterech miesięcy zimowych (grudzień 2022 – marzec 2023), która wyniosła + 1,6°C, a zimą 2021/2022 było to: + 1,8°C. 

– Warto podkreślić, że tej zimy mieszkańcy zużyli o 11 proc. mniej ciepła niż zimą 2021/2022 rokumimo, że obie zimy były łagodne. Mniejsze zużycie wynika z działań oszczędnościowych odbiorców. Świadczy to o coraz wyższej świadomości mieszkańców Torunia na temat użytkowania ciepła. Jest to również efekt naszych działań informacyjnych i technicznych, optymalizujących zużycie ciepła w budynkach, prowadzonych wspólnie z klientami – spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami i zarządcami. Za te wspólne, skuteczne działania dziękuję naszym klientom – mówi Robert Kowalskiprezes zarządu PGE Toruń.

PGE Toruń od początku sezonu grzewczego 2022/2023 zachęcała odbiorców do oszczędzania ciepła: prowadzona była kampania informacyjna i medialna, uzgadniane były z  klientami konkretne działania techniczne, których celem była optymalizacja zużycia ciepła. PGE Toruń wspierała Gminę Miasta Toruń i Regionalną Agencję Poszanowania Energii i Środowiska w działaniach i edukacji na temat oszczędzaniem ciepła.

Praktyczne porady dotyczące oszczędzania oraz redukcji potrzeb energetycznych można znaleźć nastronie www.pgetorun.pl oraz na stronie kampanii, przeprowadzonej przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych wspólnie z PGE Energia Ciepła pod adresem www.liczysiecieplo.pl.

PGE ENERGIA CIEPŁA W BYDGOSZCZY STAWIA NA NISKOEMISYJNOŚĆ

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, jest w trakcie budowy dwóch niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w Bydgoszczy. Realizowane przedsięwzięcia zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców, a także wpłyną na poprawę jakości powietrza w regionie. Inwestycje w bydgoskiej elektrociepłowni są jednymi z wielu realizowanych w Grupie PGE w ramach dekarbonizacji obszaru ciepłownictwa. 

– Powstające w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy dwie inwestycje, wpisują się w realizację celu Grupy PGE, który zakłada 70 – procentowy udział paliw niskoemisyjnych w produkowanym przez naszą Spółkę cieple do 2030 roku – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Budowa nowych jednostek wytwórczych w Bydgoszczy, zasilanych gazem ziemnym to bardzo ważne przedsięwzięcie, będące kolejnym krokiem w transformacji ciepłownictwa w naszym kraju – dodał.

Realizacja pierwszej inwestycji rozpoczęła się na początku ubiegłego roku na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz Izlokalizowanej przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy. W marcu 2022 roku otrzymano uprawomocnioną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego projektu budowy kotłowni wodnej gazowej o łącznej mocy około 40 MW, a w styczniu 2023 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod jej budowę. 

Nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz I składać się będzie z czterech wodnych kotłów gazowych o mocy 9,5 MWt każdy. Jej zadaniem będzie produkcja ciepła na potrzeby ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej dla części mieszkańców Bydgoszczy. Zastosowane urządzenia zapewnią wysoką sprawność przetwarzania paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. W ramach inwestycji powstanie również infrastruktura zewnętrzna, w skład której prócz wymienionych kotłów wchodzić będą m.in. urządzenia i obiekty pomocnicze, instalacja wody sieciowej wraz z pompownią, stacja przygotowania wody do instalacji wody sieciowej, a także układ dróg wewnętrznych i zagospodarowanie terenu. 

Druga inwestycja jest aktualnie w fazie realizacji w głównej jednostce wytwórczej, należącej do bydgoskiej elektrociepłowni tj. Elektrociepłowni Bydgoszcz II, znajdującej się przy ulicy Energetycznej w Bydgoszczy. W październiku 2022 roku została podpisana umowa  z wykonawcą inwestycji, a w grudniu tego samego roku otrzymano uprawomocnioną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. 

Przedmiotem umowy inwestycji w Elektrociepłowni Bydgoszcz II jest realizacja, w formule „pod klucz”, usług i dostaw, mających na celu zaprojektowanie i zabudowę pięciu agregatów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych o mocy łącznej52,6 MWe oraz źródła rezerwowo-szczytowego (gazowego kotła wodnego, elektrodowego kotła wodnego oraz gazowej wytwornicy pary) o mocy łącznej ponad 70 MWt, umożliwiających bezpieczną eksploatację oraz zapewniających osiąganie parametrów gwarantowanych. 

– Poprzedni i bieżący rok, jak i najbliższe lata są i będą dla nas czasem intensywnych działań. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji w naszych dwóch jednostkach wytwórczych, związanych z przejściem na niskoemisyjne paliwo gazowe. Ich powstanie zapewni produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku, mający też wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście, w tym zdrowie mieszkańców – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. 

Zakończenie inwestycji w Elektrociepłowni Bydgoszcz I zaplanowano jeszcze w tym roku. Jej wykonawcą jest Energotechnika – Energorozruch. Natomiast Wykonawcą inwestycji w Elektrociepłowni Bydgoszcz II, jest Konsorcjum Polimex Energetyka oraz Polimex Mostostal. Inwestycja zakończy się w I kwartale 2025 roku.

RUSZYŁA BUDOWA BLOKU GAZOWEGO NA TERENIE ELEKTROCIEPŁOWNI PGE EC W KIELCACH

Rozpoczęły się prace przy budowie układu kogeneracyjnego nowego bloku gazowego elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach. Inwestycja ma zostać przekazana do eksploatacji w IV kwartale 2023 r.

Na terenie inwestycji rozpoczęły się pierwsze prace ziemne. Wykonano już wykopy pod fundamenty komina oraz turbozespołu gazowego. Po przygotowaniu podłoża rozpocznie się montaż zbrojenia oraz szalunkowanie pod betonowanie. W wyniku realizacji projektu, w kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, powstanie układ kogeneracyjny, składający się z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt. Wybudowana zostanie także instalacja niezbędna do wyprowadzenia mocy cieplnej, elektrycznej, budowy przyłączy oraz pozostałej infrastruktury koniecznej do funkcjonowania instalacji. Blok gazowy powstanie na niezagospodarowanym terenie należącym do Elektrociepłowni w Kielcach. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka Elemont.

– W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach od lat inwestujemy w nowe jednostki. Już od 2008 roku źródłem zielonej energii w elektrociepłowni jest biomasa. Przez ten czas, zarówno mieszkańcy, jak i cały region czerpał z tego korzyści. Dzisiaj realizujemy kolejne projekty, które będą służyć następnym pokoleniom mieszkańców Kielc. Dzięki zastosowaniu miksu paliwowego: biomasy, gazu oraz węgla będziemy dalej zapewniać bezpieczeństwo energetyczne z jednoczesną optymalizacją kosztów produkcji. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy jakości życia w mieście, zgodnie z nowymi wyzwaniami klimatycznymi –powiedział Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

Dzięki realizacji inwestycji możliwa będzie jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnym procesie kogeneracji. Do odbiorców popłynie zatem ciepło produkowane w sposób niskoemisyjny, co znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście i okolicy, a także na zdrowie mieszkańców. Wyprodukowana energia elektryczna zasili natomiast krajowy system elektroenergetyczny zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Kielc.

Jednocześnie na terenie Elektrociepłowni w Kielcach trwa budowa kotłowni gazowej o mocy 160 MW, na którą składa się zespół pięciu wodnych kotłów gazowych o mocy 32 MWt każdy.  Inwestycja jest już na etapie rozruchów umożliwiających sprawdzenie osiągnięcia założonych w projekcie parametrów technologiczno-produkcyjnych przy jednoczesnym spełnieniu standardów ekologicznych, ekonomicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, z podaniem mediów do instalacji. Planowany termin przekazania kotłowni do eksploatacji to II kwartał 2023 r.

Źródło: PGE EC