25 LAT ENERGETYKA SP. Z O.O.

„Energetyka” sp. z o.o. została utworzona na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 grudnia 1995 roku. Działalność gospodarcza Spółki rozpoczęła się 1 lutego 1996 roku. Jej struktury organizacyjne opierały się na istniejącym od początku lat 60 XX wieku Oddziale Utrzymania Ruchu KGHM, który swoją działalnością obejmował teren nowo powstających wówczas kopalń „Lubin”„Polkowice – Sieroszowice”. W kolejnych latach rozwój Spółki następował poprzez włączenie w struktury firmy między innymi magistralnych sieci ciepłowniczych „Polkowice–Sieroszowice”„Rudna” a także przejęcie ogółu działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Wodnej oraz elektrociepłowni zlokalizowanych na terenie Hut Miedzi w Głogowie i Legnicy. W lipcu 2015 roku nastąpiło przejęcie Oddziału Obrotu Paliwami Naftowymi z Pol-Miedź Trans sp. z o.o., natomiast w grudniu tego samego roku Spółka stała się właścicielem 100% akcji WPEC w Legnicy S.A.

Działalność Spółki w zakresie gospodarki cieplno–energetycznej obejmuje wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła oraz energii elektrycznej dla zabezpieczenia potrzeb odbiorców, przy zachowaniu standardów jakościowych i wymogów ochrony środowiska. Ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w czterech elektrociepłowniach Spółki w: Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Legnicy. Spółka zabezpiecza bieżące potrzeby KGHM Polska Miedź S.A. (HM Głogów) w zakresie dostaw sprężonego powietrza do celów technologicznych, a także na terenie Zakładów Górniczych oraz ZWR eksploatuje węzły grzewcze i cieplne instalacje odbiorcze w budynkach przemysłowych. Spółka świadczy usługę na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., na eksploatację Bloków Gazowo-Parowych w Polkowicach i Głogowie oraz na eksploatację Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej R-IX i R-XI. Zajmuje się również utylizacją gazu gardzielowego, wytwarzanego w procesie technologicznego wytopu miedzi (HM Legnica).

„Energetyka” sp. z o.o. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu udaje się realizować wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania dwóch niezbędnych dziś rodzajów energii. Realizując wymogi prawne oraz tym samym zabezpieczając działalność w obszarach produkcyjnych, Spółka zrealizowała inwestycje w zakresie budowy Instalacji Oczyszczania Spalin w Elektrociepłowniach w Lubinie i Polkowicach, których podstawowym celem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach i zagwarantowanie ich poziomu do wymaganego w dyrektywie IED i konkluzji BAT. Proces energetycznego spalania węgla nieodłącznie związany jest z powstawaniem ubocznych produktów z procesów spalania (popioły lotne i żużle), jak i z procesów związanych z oczyszczaniem gazów odlotowych (metoda półsucha odsiarczania spalin). Spółka „Energetyka” kładzie duży nacisk na gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla, mogących zastąpić w części zasoby naturalne.

Najbardziej innowacyjna i ekologiczna technologia produkcji energii elektrycznej to fotowoltaika. Elektrownie słoneczne są bezpieczne dla środowiska, nie emitują hałasu oraz zanieczyszczeń. „Energetyka” sp. z o.o. w latach 2014-2015 uruchomiła trzy pilotażowe farmy fotowoltaiczne o mocy 100 kW każda, usytuowane na terenie wydziałów produkcyjnych w Legnicy i Głogowie. Główną przesłanką uruchomienia projektów badawczych była możliwość zbierania i analizowania danych pomiarowych, związanych z oceną sprawności fotoogniw wykonanych w różnych technologiach. Dodatkowy efekt z budowy farm to ograniczenie zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne wydziałów produkcyjnych, a także uzyskanie świadectw pochodzenia energii tzw. „zielonej”. Na terenie Wydziału W-4 w Legnicy, we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A., zostanie przeprowadzona praca badawczo-rozwojowa, a innowacyjny projekt magazynu energii elektrycznej będzie współpracować z jedną z istniejących farm fotowoltaicznych o mocy 100 kW.

Kolejnym istotnym obszarem działalności jest gospodarka wodno–ściekowa. Spółka posiada trzy duże chemiczne oczyszczalnie wybudowane na potrzeby hut KGHM Polska Miedź S.A. Dwie z nich zlokalizowane na terenie Huty Miedzi „Głogów” (Wydział W-3), jedna na terenie Huty Miedzi „Legnica” (Wydział W-4). Oczyszczane są ścieki przemysłowe i kwaśne powstałe w procesach produkcyjnych oraz odbierane i zagospodarowywane wody opadowo-roztopowe z terenu rejonów szybowych. Dzięki stosowanym rozwiązaniom technologicznym, unieszkodliwiane są odpady niebezpieczne bez negatywnego oddziaływania na środowisko. Część ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach własnych zagospodarowywana jest w systemie zamkniętym, a oczyszczona woda powtórnie wykorzystywana jest w procesie technologicznym przez KGHM Polska Miedź S.A. Spółka zabezpiecza również zapotrzebowanie na wodę odbiorców przemysłowych zgrupowanych w KGHM Polska Miedź S.A., a także innych zakładów na terenie gmin Lubin, Polkowice, Rudna, Warta Bolesławiecka, Złotoryja, Chocianów, Głogów, Jerzmanowa i Żukowice. Woda ze studni głębinowych poddawana jest procesowi uzdatniania w stacjach uzdatniania wody i dystrybuowana do odbiorców w oparciu o instalacje hydroforowe. Utrzymywana jest tym samym w stanie ciągłej gotowości infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjną na terenie placów szybowych oraz rurociągi międzyszybowe zasilające strategiczne obiekty Zakładów Górniczych, w tym Powierzchniowe Stacje Klimatyzacyjne, czy Zakłady Wzbogacania Rud.

„Energetyka” sp. z o.o. prowadzi także działalność w zakresie obrotu produktami naftowymi oraz sprzedaż hurtową i detaliczną paliw płynnych, innych produktów ropopochodnych i materiałów eksploatacyjnych. Działalność handlowa prowadzona jest z wykorzystaniem własnej infrastruktury stacji paliw i magazynów, w tym na terenie Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz własnej floty cystern samochodowych i samochodów ciężarowych. Wysoka jakość produktów weryfikowana jest odpowiednimi badaniami we własnym laboratorium. Dzięki utrzymaniu baz magazynowych na terenach Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. zapewniana jest kompleksowa obsługa logistyczna w zakresie ciągłości dostaw. Specyfika oferowanych produktów oraz wymagania zarówno jakościowe, jak i ilościowe stawiają Spółkę w roli wyłącznego operatora logistycznego produktów naftowych i ropopochodnych dla Grupy Kapitałowej KGHM. Ciągły monitoring sprzedaży i zapasów, poprzez odpowiednie narzędzia informatyczne, pozwalają na synergię racjonalizacji kosztów obsługi logistycznej i bezpieczeństwa w zakresie strategicznych produktów, niezbędnych do funkcjonowania ciągu technologicznego.

Źródło: Energetyka Sp. z o.o.
Fot. Energetyka Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *