ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2 Z SEKTORA ENERGETYCZNEGO W UE W 2020 R.

Eurostat szacuje, że w 2020 r., czyli w roku, w którym środki ograniczające COVID-19 zostały powszechnie wprowadzone przez państwa członkowskie UE, emisje dwutlenku węgla (CO2) ze spalania paliw kopalnych (głównie ropy naftowej i produktów ropopochodnych, węgla, torfu i gazu ziemnego) zmniejszyły się w UE o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Emisje CO2 pochodzące ze zużycia energii są głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i stanowią około 75% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE spowodowanych działalnością człowieka. Mają na nie wpływ takie czynniki, jak warunki klimatyczne (np. mroźna/długa zima lub gorące lato), wzrost gospodarczy, liczba ludności, transport i działalność przemysłowa.

Emisje CO2 z paliw kopalnych powstają w kraju, w którym paliwa te są spalane do celów takich jak produkcja energii elektrycznej, transport, produkcja stali itp. W związku z tym import i eksport produktów energetycznych ma wpływ: na przykład, jeśli węgiel jest importowany do produkcji energii elektrycznej, prowadzi to do wzrostu emisji w kraju importującym, podczas gdy import energii elektrycznej jako takiej nie ma wpływu na emisje w kraju importującym, ponieważ emisje te zostałyby zgłoszone w kraju eksportującym, w którym energia elektryczna została wyprodukowana.

Największy spadek emisji CO2 w wyniku zużycia energii w Grecji i Estonii, najmniejszy na Malcie i Węgrzech.

Według szacunków Eurostatu w 2020 r. emisje spadły we wszystkich państwach członkowskich UE, przy czym największy spadek odnotowano w Grecji (-18,7 proc.), a następnie w Estonii (-18,1 proc.), Luksemburgu (-17,9 proc.), Hiszpanii (-16,2 proc.) i Danii (-14,8 proc.). Najmniejsze spadki odnotowano na Malcie (-1,0%), Węgrzech (-1,7%), w Irlandii i na Litwie (w obu przypadkach -2,6%).

W 2020 roku we wszystkich krajach zaobserwowano wyraźny spadek zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa łupkowa i piaski roponośne, ropa naftowa i produkty ropopochodne oraz gaz ziemny). Największe spadki odnotowano w przypadku wszystkich rodzajów węgla. Zużycie ropy naftowej i produktów ropopochodnych również spadło w prawie wszystkich państwach członkowskich, natomiast zużycie gazu ziemnego zmniejszyło się tylko w piętnastu państwach członkowskich, a w dwunastu pozostałych wzrosło lub pozostało na tym samym poziomie. Natomiast udział odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza wiatru, energii wodnej i słonecznej) w produkcji energii elektrycznej znacznie wzrósł (> 80 terawatogodzin więcej wytworzonej energii elektrycznej).

Wczesne szacunki emisji CO2 ze zużycia energii na rok 2020 opublikowane w tym artykule informacyjnym zostały obliczone przez Eurostat w oparciu o zagregowane miesięczne statystyki energetyczne dla paliw kopalnych (ropa naftowa i produkty ropopochodne, gaz ziemny, węgiel i torf) na lata 2019 i 2020. Te miesięczne dane są oficjalnymi danymi przekazywanymi Eurostatowi przez państwa członkowskie. Porównanie tych dwóch lat daje zmianę rok do roku w podziale na paliwa (wzrost/spadek o x %). Ta zmiana rok do roku jest następnie stosowana do oficjalnych danych inwentaryzacyjnych (GHG) dostarczonych przez państwa członkowskie do UNFCCC dla roku referencyjnego 2019 i daje w wyniku ilość wyemitowanego CO2 (w kt) w 2020 r. w podziale na paliwa kopalne i kraje.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *