Home Archive by category Lewy slider

Lewy slider

ZESPÓŁ ROBOCZY DS. PRYWATYZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ W STOLICY

19 stycznia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się konferencja z udziałem wiceministra Jacka Ozdoby w sprawie powołania zespołu roboczego ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie.

Wiceminister Ozdoba podczas konferencji podkreślił, że celem powołania Zespołu będzie stworzenie raportu obiektywnie oceniającego proces prywatyzacji warszawskich sieci ciepłowniczych przez francuską firmę Veolia (proces miał miejsce w 2011 roku). Przedstawiciel Ministerstwa dodał także, że jednym z powodów stworzenia tego rodzaju grupy są ostatnie awarie odcinające obywateli Warszawy, a w tym m.in. jeden ze szpitali od dostaw ciepła. Według resortu klimatu konieczne jest więc szczegółowe zbadanie kwestii obecnie ponoszonych nakładów inwestycyjnych francuskiej firmy, od których zależy komfort cieplny warszawiaków.

W odniesieniu do samej prywatyzacji minister zauważył, że decyzja odnosząca się do procesu miała zapaść po przeprowadzeniu referendum, które ostatecznie się nie odbyło. Zwrócił również uwagę, że według wypowiedzi niektórych przedstawicieli opozycji powodem sprzedaży sieci rzekomo miało być pozyskanie środków niezbędnych na organizację EURO 2012.

Obecnie trwa proces przyjmowania ekspertów do Zespołu Roboczego. Ministerstwo wystosuje zaproszenia do obecnych oraz poprzednich władz miasta stołecznego Warszawy, a także do przedstawicieli sektora – w tym członków Rady Nadzorczej Veolii.

Pod koniec konferencji, na pytanie jednego z dziennikarzy odnoszące się do kwestii ogólnopolskich problemów sektora ciepłowniczego minister Ozdoba powiedział: „Jesteśmy obecnie w momencie, w którym konieczne jest podjęcie przełomowego kroku i stąd też uruchamiane są nowe programy NFOŚiGW. Jednym z nich jest zainaugurowany kilka miesięcy temu program „Ciepłownictwo Powiatowe”. […] Problemy finansowe przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikają w dużej mierze z kwestii wysokich cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. […] Warto jednak pamiętać, że Polska jest w czołówce krajów w zakresie ilości osób przyłączonych do sieci, a sam sektor stanowi krajową szansę na poprawę jakości powietrza”.

Źródło: MKiŚ

PREZES URE MONITORUJE SEKTOR CIEPŁOWNICZY

Do 28 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania Prezesowi URE sprawozdania za 2020 rok dotyczącego m.in. charakterystyki techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania oraz działalności inwestycyjnej. Informacje uzyskane w wyniku badania obejmującego ok. 400 podmiotów stanowią dla regulatora podstawę do oceny sektora ciepłowniczego w Polsce i efektywności działań przedsiębiorstw.

Podobnie jak w ubiegłym roku, regulator wezwał przedsiębiorców do przedstawienia, obok standardowego sprawozdania z działalności, informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł ciepła do obowiązujących wymogów środowiskowych wynikających z dwóch Dyrektyw.

– Chcemy wiedzieć, na jakim etapie inwestycyjnym znajduje się dostosowanie poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązków wynikających z przepisów unijnych. Działania przedsiębiorstw ciepłowniczych w obszarze inwestycji środowiskowych – zarówno rozpoczęcie nowych przedsięwzięć jak i kontynuacja już rozpoczętych – są kluczowe z punktu widzenia zapewnienia długoterminowej stabilności dostaw ciepła – zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE. – Ważne jest też pokazanie skutków zaniechania takich inwestycji – dodaje.

Normy środowiskowe wdrożone do polskiego porządku prawnego przez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz odpowiednie przepisy wykonawcze, wprowadzają konieczność zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania, co ma prowadzić do zmniejszenia emisji tych gazów i pyłów. Jeżeli wytwórcy ciepła nie dostosują się do wymogów środowiskowych w ustawowych terminach, źródła wytwórcze niespełniające norm emisyjności będą musiały co do zasady zostać wycofane z eksploatacji.

Z tego względu regulator oczekuje od przedsiębiorców informacji m.in. na temat aktualnego poziomu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, zakresu i stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji, przewidywanego terminu ich zakończenia, wielkości nakładów, jakie się z tym wiążą oraz źródeł finansowania. Dotyczy to wszystkich badanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w zakresie wszystkich posiadanych źródeł.

Dodatkowo przedsiębiorstwa ciepłownicze zostały zobowiązane do podania informacji na temat wysokości kosztów emisji CO2 w źródłach objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji oraz w źródłach objętych systemem ETS, w których ciepło wytwarzane jest w jednostkach wytwórczych będących jednostkami kogeneracji. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie analizy kosztów emisji CO2, których wzrost wpłynął w sposób znaczący na poziom opłat za ciepło ponoszonych przez odbiorców.

Badaniem objętych zostało ok. 400 podmiotów. Wszystkie koncesjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem ciepła lub jego obrotem mają czas na złożenie Prezesowi URE sprawozdań do 28 lutego br.

Źródło: URE
Fot. Pixabay

VEOLIA URUCHOMIŁA SPÓŁKĘ OBROTU

W ramach Grupy Veolia w Polsce od listopada działa nowa spółka – Veolia Energy Contracting Poland. Jej podstawowym obszarem działalności jest handel energią oraz gazem. Szefem nowej firmy został Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu Veolii Energii Polska.

Veolia Energy Contracting Poland powstała z połączenia dwóch departamentów działających dotychczas w strukturze Veolii Energii Polska: Departamentu Obrotu Energią oraz Departamentu ds. Obrotu Paliwami. Taka organizacja oznacza również zmianę modelu sprzedaży, wcześniej zdecentralizowanej i podlegającej poszczególnym spółkom, który został zastąpiony przez model sprzedaży połączonej.

Do podstawowych zadań spółki należy handel energią i gazem w produktach standardowych, terminowych i indeksowych. Będzie ona również świadczyła usługi energetyczne dopasowane do potrzeb odbiorcy (origination), jak również usługi bilansowania. W skład jej portfolio będą wchodziły także zakup i logistyka paliw oraz zarządzanie rynkiem mocy.

Nasi klienci i partnerzy oczekują od nas zrozumienia potrzeb i wsparcia w ich kompleksowej realizacji. My możemy im to dostarczyć, ponieważ posiadamy usługi i produkty dające możliwość zapewnienia oferty tzw. multiutilities, wykraczające poza ciepło i energię elektryczną. Zamiana formuły naszej organizacji, w tym powołanie spółki obrotu, to wyraz nowej filozofii prowadzenia działalności w branży usług środowiskowych. Ważniejsze bowiem staje się to, co i komu sprzedamy niż to, co produkujemy – mówi Krzysztof Zamasz, prezes Veolia Energy Contracting Poland.

Za uruchomieniem Veolii Energy Contracting Poland stoi grupa menadżerów z bogatym doświadczeniem w branży energetycznej. Kieruje nią Krzysztof Zamasz, będący również dyrektorem handlowym i wiceprezesem zarządu w Veolii Energii Polska. W ramach zarządu nowej spółki w obszarze handlu energią i gazem wspiera go Grzegorz Kinelski, za rozwój odpowiada Bartosz Krysta, a Karolina Roszyk zajmuje się kwestiami finansowymi. W skład kierownictwa wchodzą również dyrektorzy departamentów – Artur Łażewski odpowiedzialny za paliwa, Rafał Domaszewski nadzorujący potfel produktów i usług, Wojciech Pędziwiatr zajmujący się obrotem hurtowym oraz Artur Dembny odpowiedzialny za sprzedaż.

Spółka działa od początku listopada, posiada już koncesje na obrót gazem i energią. Do końca pierwszego kwartału Veolia Energy Contracting Poland planuje stać się bezpośrednim uczestnikiem rynku energii i gazu, a obecnie ubiega się o członkostwo w Towarowej Giełdzie Energii.

Źródło: Veolia
Fot. Veolia

WIATR I WODA DOSTARCZAJĄ NAJWIĘCEJ ODNAWIALNEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Z ostatnich danych Eurostatu wynika, że w 2019 r. odnawialne źródła energii stanowiły 34 % zużycia energii elektrycznej brutto w UE, czyli nieco więcej niż 32 % w roku 2018.

Energia wiatrowa i wodna stanowiła ponad dwie trzecie całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (po 35 %). Pozostała energia elektryczna pochodziła z energii słonecznej (13%), biopaliw stałych (8%) i innych źródeł odnawialnych (9%). Najszybciej rozwijającym się źródłem jest energia słoneczna, która w 2008 roku stanowiła 1%.

Wśród państw członkowskich UE ponad 70 proc. energii elektrycznej zużywanej w 2019 r. pochodziło ze źródeł odnawialnych w Austrii (75 proc.) i Szwecji (71 proc.). Zużycie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych było również wysokie w Danii (65 proc.), Portugalii (54 proc.) i na Łotwie (53 proc.), co stanowi ponad połowę energii elektrycznej zużywanej w tych państwach.

Na drugim końcu skali udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynosił 10 % lub mniej na Malcie (8%), Cyprze, w Luksemburgu i na Węgrzech (wszystkie 10%).

Źródło: EC
Fot. Pixabay

JAK ZAZIELENIĆ ENERGIĘ? FORTUM DZIELI SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Z KRAJÓW BAŁTYCKICH

Od konieczności odejścia od paliw kopalnych na rzecz alternatywnych, bardziej ekologicznych źródeł energii nie uciekniemy. I to nie tylko dlatego, że narzucają nam to cele klimatyczne Unii Europejskiej, ale także zdrowy rozsądek. Wraz z rozwojem nowych technologii warto modernizować energetykę, aby była bardziej zielona. Skorzysta na tym środowisko, ale także polska gospodarka. Jak to zrobić? Warto skorzystać z doświadczeń innych krajów.

Polski rząd, świadomy wyzwań klimatycznych, w ogłoszonym w 2020 roku dokumencie dedykowanym transformacji energetycznej, czyli w PEP 2040, zadeklarował, że do 2030 roku osiągniemy 23% udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto. W dokumencie tym sporo uwagi poświęcono rozwiązaniom tradycyjnie kojarzonym z OZE, czyli m.in. energii słonecznej, czy energii pozyskiwanej z wiatru. Wskazano jednak także na potrzebę szukania alternatywnych rozwiązań, które są niezależne od warunków pogodowych. Dokument podkreśla też, że planowana transformacja energetyczna kraju musi zapewnić nie tylko redukcję emisji CO2, ale też zapewnić ciągłość i stabilność dostaw energii do przemysłu i odbiorców indywidualnych.

Jak to jednak zrobić? „Z pomocą przychodzą doświadczenia krajów bałtyckich, które niejednokrotnie po takie właśnie, alternatywne, rozwiązania sięgnęły osiągając satysfakcjonujące wyniki” – wyjaśnia Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji na Polskę i kraje bałtyckie w Fortum.

Biopaliwa – OZE niezależne od pogody!

Biopaliwa to dobre, a wciąż nie do końca doceniane, źródło energii dla sieci ciepłowniczych. Jest nie tylko odnawialne, ale także, dzięki nowoczesnym technologiom, wydajne i opłacalne. Z powodzeniem zastosowano je m.in. w elektrociepłowni Fortum w Estonii, w miejscowości Tartu. Biopaliwem w Tartu jest biomasa drzewna i torf, które wykorzystywane są do produkcji ciepła sieciowego dla 90 000 odbiorców. Dziś elektrociepłownia zaspokaja 75% zapotrzebowania mieszkańców tego miasta na ciepło, a wytworzoną w kogeneracji energię elektryczną przekazuje do sieci.

Magazynowanie energii – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

Także Łotwa doceniła zalety biopaliw. W czwartym pod względem wielkości mieście w tym kraju, czyli w Jelgavie, firma Fortum zainwestowała w budowę zakładu, który dziś zaspokaja 90-95% zapotrzebowania miasta na ciepło sieciowe. Do jego wytwarzania wykorzystuje biomasę, a konkretnie drewniane ścinki. Dziś jest to największy na Łotwie zakład tego typu.

Ponadto, w 2019 roku, Fortum zbudowało przy zakładzie magazyn ciepła o pojemności 5,000 m3, który został zintegrowany z siecią ciepłowniczą. To nie tylko podnosi wydajność całego systemu i zwiększa stabilność energetyczną, ale też umożliwia optymalizację produkcji energii zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, co pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Projekt ten doceniła Komisja Europejska wymieniając go w dokumencie “Towards a Sustainable Europe by 2030”, jako przykład dobrej praktyki.

Energia z odpadów – jedno rozwiązanie na dwa problemy

Odpady to spore wyzwanie dla miast. Te, których nie da się poddać recyklingowi, trafiają bowiem na wysypiska, stając się źródłem zanieczyszczenia. Warto zatem zobaczyć, jak z problemem tym radzi sobie Litwa, jednocześnie zazieleniając swoją energetykę.

To tu, w Kłajpedzie, Fortum wybudowało pierwszą w tym kraju elektrociepłownię, dla której paliwem są odpady komunalne i przemysłowe. Zakład oddano do użytku w 2013 roku, a dzięki jego działalności nie tylko produkowane jest ciepło (moc zakładu to 64 MW) i prąd (20 MW), ale też rozwiązywany jest częściowo problem gospodarowania odpadami. Do teraz zagospodarowano w ten sposób 1,5 miliona ton odpadów, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypiska. Dziś elektrociepłownia w Kłajpedzie odpowiada za przetworzenie 12% odpadów Litwy na energię a przez to pełni rolę ważnego elementu systemu gospodarowania odpadami.

Jak widać na przykładach Litwy, Łotwy i Estonii, do transformacji energetycznej można podejść na wiele sposobów. Grunt to sięgać po rozwiązania, które wpisują się w lokalną specyfikę, bazują na paliwach łatwo dostępnych i odnawialnych, niezależnych od pogody i takich, które potrafią efektywnie zagospodarować coś, co w przeciwnym razie stałoby się problematycznym odpadem. Opisane przykłady pochodzą z wydanego właśnie Raportu: „Fortum: dwie dekady obecności w krajach bałtyckich i w Polsce”

Źródło: Fortum
Fot. Pixabay

LIKWIDACJA LUKI W INWESTYCJACH W EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Komisja Europejska oficjalnie uruchomiła nową, odnowioną stronę internetową Grupy Instytucji Finansowych UE-ONZ ds. Efektywności Energetycznej (EEFIG), która ma na celu wypełnienie luki inwestycyjnej w zakresie efektywności energetycznej. Celem nowej strony internetowej jest lepsze informowanie zainteresowanych stron z sektora finansowego o działaniach EEFIG, w tym o synergiach między istniejącymi strukturami EEFIG a nowymi inicjatywami UE przewidzianymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności w ramach inicjatywy “Fala renowacji”.

Efektywność energetyczna odgrywa kluczową rolę w realizacji unijnego Zielonego Ładu, który ma stać się neutralny dla klimatu do roku 2050. Jednocześnie największe luki inwestycyjne zidentyfikowane w trakcie realizacji tego przejścia na czystą energię dotyczą środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) i przemyśle. Komisja Europejska szacuje, że aby osiągnąć nowo uzgodniony cel klimatyczny w wysokości 55 % do 2030 r., potrzeba około 275 mld EUR na inwestycje, co stanowi lwią część efektywności energetycznej.

Grupa Instytucji Finansowych ds. Efektywności Energetycznej (EEFIG) została powołana przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej oraz Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zgromadzenie uczestników zarówno z publicznych, jak i prywatnych instytucji finansowych, przedstawicieli przemysłu i ekspertów branżowych.

Dzięki wielopoziomowemu dialogowi z zainteresowanymi stronami, zorganizowanemu w ukierunkowanych grupach roboczych, członkowie EEFIG wymieniają się pomysłami, opracowują rozwiązania rynkowe i zalecają środki polityczne, które mają na celu zidentyfikowanie i pokonanie barier w długoterminowym finansowaniu efektywności energetycznej. Dzięki temu EEFIG znajduje się w kluczowej pozycji umożliwiającej wspieranie inwestycji sektora prywatnego w ramach celów Europejskiego Zielonego Ładu, unijnego planu naprawy gospodarczej oraz opublikowanej w październiku strategii Renovation Wave.

Obecnie EEFIG składa się z ośmiu grup roboczych, które prowadzą szeroko zakrojone działania w kilku obszarach tego kluczowego wyzwania inwestycyjnego dla Europy, takich jak:

  • Monitorowanie i ocena praktyk finansowych;
  • Zwiększenie przejrzystości w zakresie wyników i ryzyka inwestycji poprzez udoskonalenie platformy inwestycyjnej na rzecz efektywności energetycznej (DEEP);
  • Analiza wyników i ryzyka związanego z niespłacaniem kredytów na rzecz efektywności energetycznej;
  • Określanie wielorakich korzyści płynących z inwestycji w efektywność energetyczną;
  • Wspieranie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w budynkach i przemyśle.

Źródło: EC
Fot. EC

KALENDARZ AUKCJI EU ETS NA 2021 OPUBLIKOWANY

Europejska Giełda Energii (EEX) opublikowała kalendarz aukcji EU ETS na rok 2021. Licytacje rozpoczną się 29 stycznia 2021 r. – od aukcji przeprowadzonej przez Niemcy. Aukcje na wspólnej platformie aukcyjnej rozpoczną się 1 lutego 2021 r. i będą obejmować wolumeny dla Funduszu Innowacji i Funduszu Modernizacji. Pierwsza polska aukcja w 2021 r. odbędzie się 3 lutego 2021 r.

Są to pierwsze kalendarze aukcji uprawnień do emisji w 4. fazie EU ETS (2021-2030). Składają się one z wolumenów dla wszystkich państw członkowskich, Funduszu Innowacji i Funduszu Modernizacji. Kalendarz aukcji wolumenów, które mają być sprzedane na aukcji w Zjednoczonym Królestwie w związku z udziałem w EU ETS instalacji wytwarzających energię elektryczną w Irlandii Północnej, zostanie opublikowany w połowie 2021 r.

EEX, niedawno ponownie wyznaczona wspólna platforma aukcyjna, przeprowadzi aukcje dla 25 państw członkowskich i 3 państw EOG-EFTA, a także dla Funduszu Innowacji i Funduszu Modernizacji. Niemcy będą oddzielnie sprzedawać swoje wolumeny również na EEX, która jest ich platformą aukcyjną z możliwością wycofania się. Polska będzie nadal korzystać z EEX (jako wspólnej platformy aukcyjnej) w celu sprzedaży swoich uprawnień na aukcji, jeżeli nie zostanie wyznaczona platforma opt-out.

Wolumeny na aukcji 2021 r. są obliczane zgodnie z wcześniej opublikowanymi danymi.

Źródło: EC
Fot. Pixabay

UDZIAŁ OZE WYNIÓSŁ 19,7%

Zgodnie z opublikowanymi w grudniu danymi EUROSTATU, na poziomie UE udział końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych osiągnął 19,7% w 2019 roku.

Przy ponad połowie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, Szwecja (56,4%) miała zdecydowanie największy udział wśród państw członkowskich UE w 2019 r., wyprzedzając Finlandię (43,1%), Łotwę (41,0%), Danię (37,2%) i Austrię (33,6%). Na przeciwnym końcu skali najniższy udział odnawialnych źródeł energii odnotowano w Luksemburgu (7,0%), na Malcie (8,5%), w Niderlandach (8,8%) i Belgii (9,9%).

Jeśli chodzi o cele krajowe, czternaście państw członkowskich przekroczyło poziomy docelowe na rok 2020. Sześć państw członkowskich zbliża się do swoich poziomów docelowych: Węgry, Austria i Portugalia (o 0,4 punktu procentowego w stosunku do ich celów krajowych), Niemcy (o 0,6 punktu procentowego), Malta (o 1,5 punktu procentowego) i Hiszpania (o 1,6 punktu procentowego). Z kolei Francja (o 5,8 punktu procentowego od ich celów krajowych), Niderlandy (o 5,2 punktu procentowego), Irlandia i Luksemburg (w obu przypadkach o 4,0 punktu procentowego) są nadal dość odległe od swoich celów.

Źródło: EC
Fot. EC

OTWARCIE INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODPYLANIA SPALIN EC SKIERNIEWICE

10 grudnia oficjalnie uruchomiono nowoczesny system odsiarczania i odpylania spalin w EC Skierniewice. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Zarząd Energetyki Cieplnej Skierniewice, Prezydent miasta oraz prezes INSTAL-FILTER SA, Mirosław Litke.

Inwestycja pozwoli osiągnąć cele związane z ochroną środowiska, które narzuca unijna Dyrektywa LCP. Zaprojektowana i zbudowana przez INSTAL-FILTER SA instalacja jest jedną z pierwszych w Polsce tego typu inwestycją. Dzięki niej mieszkańcy zyskają czystsze powietrze, a skierniewicka ciepłownia utrzyma odpowiedni poziom energetycznego bezpieczeństwa w mieście.

Instalacja zapewni obniżenie emisji SOx w spalinach poniżej 200 mg/Nm³. Redukcji ulegną także inne związki kwaśne oraz metale ciężkie. Wydajność instalacji to ponad 300 tys. m3/h. Proces odsiarczania i odpylania spalin w dostarczanej instalacji realizowany jest za pomocą metody „półsuchej” IOS z wykorzystaniem reaktora fluidalnego oraz pionowych filtrów workowych.

 

ROŚNIE ZAINTERESOWANIE INWESTYCJAMI NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Efektywność energetyczna, zwana również szóstym paliwem, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat wyraźnie zyskuje na znaczeniu. Inwestycje w jej zwiększanie przynoszą realne oszczędności. Świadectwa efektywności energetycznej, czyli białe certyfikaty, to dodatkowe środki finansowe za działania oszczędnościowe. 370 toe to aktualny, tegoroczny stan praw majątkowych z tytułu projektów efektywności energetycznej uzyskanych przez PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże, dzięki współpracy z lokalnymi partnerami, przede wszystkim spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże to największy na Pomorzu wytwórca ciepła i energii elektrycznej w dwóch elektrociepłowniach – w Gdańsku i Gdyni. Jako duże przedsiębiorstwo energetyczne posiada także odpowiednie uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania i reprezentowania innych podmiotów w procesie pozyskania białych certyfikatów. Firma odpowiada za realizację wszystkich formalności, w tym audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia, przygotowanie i złożenie wniosku oraz innych wymaganych dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki oraz dokonuje odpowiednich rozliczeń.

Rok 2020, chociaż trudny ze względu na pandemię, przyniósł kolejne pozyskane białe certyfikaty. Z 14 projektów uzyskaliśmy 370 toe potwierdzonych prawami majątkowymi, z czego 33 toe to oszczędności dzięki własnym projektom modernizacyjnym. W URE czeka kolejne 14 wniosków na ponad 500 toe – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Przez 7 lat realizowania tej usługi Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła podjął współpracę z ok. 40 spółdzielniami, wspólnotami i przedsiębiorcami z regionu, co przełożyło się na realizację blisko 120 projektów efektywnościowych i pozyskanie ponad 15.000 toe. Były wśród tych projektów takie, jak modernizacje sieci cieplnych, termomodernizacje, likwidacja piecyków gazowych, wymiana lub modernizacja źródeł ciepła.

Co roku PGE Energia Ciepła organizuje dla trójmiejskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych seminaria promujące tematykę efektywności energetycznej. W tym roku, 3 grudnia, spotkanie odbyło się w formie webinarium, a po frekwencji widać, że zainteresowanie tematyką nie maleje, bez względu na trudności.

Współpraca z podmiotami lokalnymi w zakresie usług efektywności energetycznej od lat jest jedną z form naszej biznesowej aktywności. Poza korzyściami finansowymi dla współpracujących stron warto pamiętać o tym, że promocja efektywności energetycznej i wsparcie realizacji tego typu przedsięwzięć przekłada się na pozytywny efekt ekologiczny dla wszystkich mieszkańców – dodała Elżbieta Kowalewska.

System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów to mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej, skutkujących oszczędnością energii. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii. Wynikają z nich wyrażane w jednostkach toe (tona oleju ekwiwalentnego) prawa majątkowe, które mają wartość pieniężną i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.

Działania związane z poprawą efektywności energetycznej to nie tylko oszczędność energii. To także inwestycja w ekologię, jakość życia mieszkańców oraz dodatkowe środki w budżecie na przeprowadzenie następnych efektywnych energetycznie modernizacji.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC