Home Archive by category Lewy slider

Lewy slider

KOLEJNY ETAP BUDOWY NOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI W SIECHNICACH

Trwa montaż dwóch kotłów odzysknicowych, których kolejne moduły trafiają na plac budowy nowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem. Największe z nich ważą 157 ton. Na fundamentach zostały już posadowione turbiny gazowe i turbina parowa. Inwestorem jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. 

– To inwestycja ważna zarówno w kontekście odejścia od węgla w ciepłownictwie na rzecz ekologicznych rozwiązań, jak i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę efektywności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI.  

Trwająca drugi rok budowa to duże przedsięwzięcie logistyczne, które od KOGENERACJI wymaga skoordynowania nie tylko samego procesu inwestycyjnego, ale również utrzymania skutecznego funkcjonowania działającej od lat w Siechnicach elektrociepłowni. 

Aktualnie trwa instalowanie kluczowych dla procesu technologicznego kotłów odzysknicowych. To urządzenia ciśnieniowe, które wykorzystują ciepło ze spalin turbin gazowych do wytwarzania pary wodnej pod wysokim ciśnieniem o temperaturze sięgającej powyżej 500 stopni C. Para ta użytkowana jest w dalszych procesach technologicznych tj. do produkcji energii elektrycznej przez turbinę parową i generator oraz do wytwarzania ciepła poprzez ogrzewanie wymienników sieciowych. W kotle odzysknicowym zamontowana jest bardzo duża liczba stalowych rur wypełnionych wodą lub parą wodną, tzw. rur wymiennikowych, które nagrzewają się od gorących spalin z turbiny gazowej. Łączna długość rur wymiennikowych w każdym z dwóch kotłów to ponad 44 km – taki dystans trzeba pokonać z Siechnic, aby dotrzeć na Ślężę.

Kotły odzysknicowe dla nowej elektrociepłowni są elementem dostaw firmy Siemens Energy. Zostały przetransportowane drogą morską do Gdańska. Od kilku tygodni są przewożone w częściach, tzw. modułach transportowych do Siechnic. Główne moduły mają blisko 16 metrów długości i 5 m szerokości, różnią się wysokością ze względu na specyfikę ułożenia rur wymiennikowych wewnątrz każdego z nich. Największe moduły ważą ponad 157 ton. 

Równolegle z transportem elementów prowadzony jest montaż kotłów odzysknicowych na specjalnych stalowych konstrukcjach wsporczych. Wykorzystywany jest do tego specjalistyczny żuraw o udźwigu do 650 ton. Pierwszy z kotłów wzniósł się już na wysokość ponad 20 m, drugi ma ok. 8 m. Ostatnim modułem będzie komin kotła, który zwieńczy całą konstrukcję na wysokości 40 m. Montaż kotłów odzysknicowych zakończy się w lipcu br. 

We wszystkich obiektach powstającej elektrociepłowni trwają prace budowlane i instalacyjne o różnym stopniu zaawansowania, angażujące obecnie ok. 500 pracowników firm wykonawczych. Po kilku tygodniach intensywnych przygotowań turbiny gazowe i turbina parowa zostały posadowione na fundamentach. Realizowane są prace polegające na precyzyjnych pomiarach i osiowaniu turbozespołów gazowych. 

Wyraźnie widoczna jest już konstrukcja akumulatora ciepła, który w nowej elektrociepłowni będzie odpowiadał za stabilizację obciążenia źródeł ciepła przy zmiennym zapotrzebowaniu oraz za pokrywanie chwilowego szczytowego zapotrzebowania na ciepło. 

– Akumulator ciepła zwiększy elastyczność pracy urządzeń, sprawność oraz dyspozycyjność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, optymalizację kosztów produkcji oraz dostawy ciepła w sytuacjach awaryjnych – tłumaczy Andrzej Jedut.

Montaż płaszcza stalowego akumulatora ciepła odbywa się od dołu. Dach unoszą podnośniki hydrauliczne, aby pod jego konstrukcją mogły powstawać kolejne pierścienie obudowy. Zbiornik akumulatora ma 24 m średnicy, a jego docelowa wysokość wyniesie 34 metry, dając objętość użytkową 13 tys. metrów sześciennych. Zakończenie budowy konstrukcji przewidziane jest w drugim kwartale br. 

Wszystkie instalacje gazowe niezbędne do zasilania palników kotłów wodnych, kotłowni rezerwowo-szczytowej wraz ze stacją przygotowania gazu są już po próbach wytrzymałości.  Montowana jest aparatura kontrolno-pomiarowa. Równolegle trwają prace montażowe na instalacjach wyprowadzających moc cieplną z nowej elektrociepłowni.

Harmonogram całej inwestycji zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r. Na realizację projektu zostało udzielone dofinansowanie w formie dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz pożyczek preferencyjnych z programów NFOŚiGW („Energia Plus” i „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021”).

Źródło: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., PGE Energia Ciepła

NFOŚIGW WESPRZE FINANSOWO GRUNTOWNĄ MODERNIZACJĘ MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W OLECKU I PISZU

Inwestycje związane z rozbudową, modernizacją i transformacją miejskiego ciepłownictwa zostaną przeprowadzone w Olecku i Piszu dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki własne NFOŚiGW, udostępnione przedsiębiorstwom energetyki cieplnej z obu miast w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”pozwolą zbudować nowe odcinki sieci ciepłowniczej, przyłącza i węzły cieplne oraz poprawić efektywność dystrybucji ciepła (Olecko) oraz zainstalować kocioł na biomasę i stworzyć nową część sieci ciepłowniczej (Pisz). Umowy z beneficjantami zostały podpisane 22 marca br. w siedzibie NFOŚiGW – obecności parlamentarzystów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem programu priorytetowego „Ciepłownictwo Powiatowe”, z którego skorzystają miejskie spółki w Olecku i Piszu, jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. W ramach programu można wnioskować o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym warunkiem otrzymania bezzwrotnej pomocy jest jednoczesne zaciągnięcie w NFOŚiGW pożyczki, będącej uzupełnieniem kosztówinwestycji. Program skierowany jest do przedsiębiorstw ciepłowniczych, w których moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego nie przekracza 50 MW.

Powyższe warunki spełnia zarówno Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku, jak i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu, dlatego NFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył wnioski obu spółek o dofinansowanie projektów przewidujących rozwój i unowocześnienie miejskich systemów ciepłowniczych. Ekologiczne znaczenie inwestycji, które wesprze NFOŚiGW w Olecku i Piszu, jest tym większe, że dotyczy transformacji ciepłownictwa w mazurskich miastach licznie odwiedzanych przez turystów i przez to szczególnie dbających o jakość powietrza. 

– W ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe” oferujemy wsparcie dla różnorodnych przedsięwzięć, które dotyczą ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych – wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski. – Chętnie przekazujemy dofinansowanie na inwestycje z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz na tworzenie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, zwłaszcza z OZE i kogeneracji, w tym na przedsięwzięcia dotyczące budowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej. Zależy nam zwłaszcza na wspieraniu w tym zakresie niedużych przedsiębiorstw ciepłowniczych w mniejszych miejscowościach, które mają ograniczone możliwości finansowe i inwestycyjne, a chcą się rozwijać i zarazem chronić środowisko naturalne. Dlatego wsparliśmy projekty zgłoszone przez spółki w Olecku i Piszu. To inwestycje, które wpłyną na poprawę jakości powietrza w obu tych turystycznych miastach, a jednocześnie będą dla nich impulsem rozwojowym – dodaje wiceszef NFOŚiGW. 

Dzięki wsparciu z NFOŚiGW Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku, w którym 100 proc. udziałów posiada gmina Olecko, przeprowadzi modernizację oraz rozbudowę sieci, przyłączy i węzłów cieplnych, w wyniku czego nastąpi znaczna poprawa efektywności dystrybucji ciepła w mieście. Projekt przewiduje stworzenie nowej sieci cieplnej o długości 1790 mb w technologii rur preizolowanych wraz z 14 przyłączami – w celu likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Do sieci cieplnej zostaną podłączone domy mieszkalne (jedno- i wielorodzinne) oraz budynki usługowe i użyteczności publicznej. Ponadto zmodernizowany będzie odcinek już istniejącej sieci cieplnej wraz z dwoma przyłączami. 

Całkowity koszt tej inwestycji to 6,9 mln zł. NFOŚiGW przekaże beneficjentowi ponad 2,8 mln zł dotacji i również ponad 2,8 mln zł pożyczki, co łącznie pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które wynoszą ponad 5,6 mln zł. Efektem rzeczowym dofinansowanej inwestycji będzie ogółem 3,29 km sieci cieplnej i 14 węzłów cieplnych, natomiast efekt ekologiczny to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 5845,03 GJ/rok i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 767,71 ton/rok. 

Z kolei Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu, którego 100-procentowym udziałowcem jest gmina Pisz, przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW zrealizuje dwie inwestycje. Pierwsza z nich to uruchomienie kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą w postaci zrębki drzewnej, wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji. Powstanie także układ magazynowania i podawania paliwa oraz system odprowadzania spalin i odpopielania. Rzeczowym efektem przedsięwzięcia będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł opalanych biomasą na poziomie 6 MW. Natomiast efekt ekologiczny to 50.000 GJ/rok energii cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Na ten projekt, wart w sumie ponad 24,9 mln zł, PEC Sp. z o.o. w Piszu otrzyma z NFOŚiGW nieco ponad 10 mln zł dotacji i również trochę ponad 10 mln zł pożyczki. Oba dofinansowania pokryją 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, wynoszących prawie 20,2 mln zł. 

Inny projekt w Piszu wsparty przez NFOŚiGW to pierwszy etap budowy sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2”. Powstanie sieć o długości około 795 metrów pomiędzy istniejącą ciepłownią przy ul. Jagodnej w Piszu a terenem, na którym ma powstać nowe osiedle domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Ekologicznym efektem tej inwestycji, która ma być realizowana w dwóch etapach, będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 277 ton/rok. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 2 mln zł, a koszty kwalifikowane – ponad 1,6 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW to ponad 665 tys. zł dotacji i prawie 946 tys. zł pożyczki. Obie kwoty pokryją 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W dniu 22 marca br. w siedzibie Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się uroczyste zawarcie umów w sprawie przekazania dotacji i pożyczek miejskim spółkom ciepłowniczym w Olecku i Piszu. W imieniu Narodowego Funduszu podpisał je wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. Ze strony Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku podpisy złożyli burmistrz Karol Sobczak i prezes zarządu PEC Sp. z o.o. Marcin Małecki, a ze strony Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu – prezes tej spółki, Marek Znojek. 

O randze wydarzenia świadczył fakt, że odbyło się ono z udziałem parlamentarzystów z województwa warmińsko-mazurskiego: senator Małgorzaty Kopiczko, poseł Iwony Arent i posła Jerzego Wojciecha Małeckiego. W swoich wystąpieniach przedstawiciele Sejmu i Senatu podkreślali, że dofinansowanie przekazane miejskim spółkom ciepłowniczym w Olecku i Piszu to kolejny, istotny krok w kierunku poprawy stanu powietrza, a tym samym zdrowia i jakości życia mieszkańców obu mazurskich miast, a także turystów i wczasowiczów licznie odwiedzających Olecko i Pisz. 

Parlamentarzyści wyrazili zadowolenie, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizując ideę zrównoważonego rozwoju Polski, wspiera proekologiczne przedsięwzięcia na terenie Warmii i Mazur, czyli w regionie, który – choć stanowi jedną z pereł polskiej turystyki i skarbnicę krajowych zasobów przyrodniczych – przez lata był zaniedbywany pod względem publicznych inwestycji. Wielomilionowe wsparcie finansowe przekazane przez NFOŚiGW na projekty realizowane w Olecku i Piszu przyczyni się nie tylko do ochrony powietrza i klimatu na tamtym obszarze, ale zarazem wpłynie na gospodarczy i społeczny rozwój obu miast i ich okolic. 

Źródło: NFOŚiGW

INNOWACYJNA INSTALACJA POMOŻE SKUTECZNIEJ OCZYSZCZAĆ ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

Po trzech latach intensywnych prac Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach oddało do użytku zmodernizowaną od podstaw, ultranowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych powstających w procesie produkcji ciepła. Działająca tam kilkupoziomowa instalacja jest jednocześnie pierwszym rozwiązaniem zasilającym w perspektywie kilku lat projektowany przez PEC-Gliwice Park Zielonej Energii. 

Nowa inwestycja, która zapewni najwyższy poziom oczyszczenia ścieków przemysłowych została zaprezentowana 21 marca na uroczystej konferencji w siedzibie gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnością zaszczycili Prezydent Adam Neumann, I zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok, II zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka, Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska, a także gliwiccy Radni, przedstawiciele Spółek miejskich oraz przedstawiciele firmy Seen Technologie, która zrealizowała powyższą inwestycję – Dariusz Jasek i Krzysztof Pacierpnik.

Wyposażona w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne oczyszczalnia przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości ekosystemu wód powierzchniowych, a w przyszłości stanie się elementem Parku Zielonej Energii. 

Nowa instalacja powstała na skutek modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych, działającej wcześniej na terenie PEC. Prace rozpoczęto w 2020 roku, z uwagi na przestarzałość i niską wydajność technologii stosowanych w działającej ówcześnie oczyszczalni, które niosły ryzyko niemożliwości osiągnięcia w przyszłości zakładanych prawnie norm oczyszczenia ścieków.

Jak wskazują przedstawiciele PEC-Gliwice, wydajność zmodernizowanej oczyszczalni, czyli ilość oczyszczonych ścieków w stosunku do ilości ścieków wprowadzanych do oczyszczalni kształtuje się na poziomie 5 m3/h. To jedne z najwyższych możliwych wartości. Zostały one udokumentowane podczas trwających od grudnia testów rozruchowych.  

To niezwykle istotna instalacja z punktu widzenia redukowania wpływu produkcji ciepła na lokalne środowisko naturalne. Oczekiwania środowiskowe wobec dostawców ciepła systemowego stale rosną i z dumą mogę powiedzieć, że my je z wysokimi ambicjami spełniamy. Oddanie do użytku nowoczesnej instalacji wpisuje się w nasze cele zrównoważonego rozwoju, które w tym przypadku dotyczą dbałości firmy o środowisko wodne” – podkreślił Krzysztof Szaliński, prezes PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Zmodernizowana oczyszczalnia została wyposażona we w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne, takie jak: węzły usuwania metali ciężkich, siarczanów, rekarbonizacji ścieków oraz filtracji końcowej. Dodatkowo podczas oczyszczania ścieków zastosowano szereg punktów oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie tego procesu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoli działać oczyszczalni w sposób całkowicie bezpieczny i spełniający najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to jedna z najważniejszych spółek komunalnych naszego miasta, która jako jedna z nielicznych w skali kraju zarówno produkuje, jak i dystrybuuje ciepło, dostarczając je około 125 tys. mieszkańcom Gliwic. Tym działaniom towarzyszy wysoka dbałość o stan środowiska, która znalazła urzeczywistnienie także w projekcie instalacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych, służącej przetwarzaniu nadmiaru wody przemysłowej uzyskiwanej w procesach technologicznych PEC – Gliwice. Jest ona jednocześnie elementem nowej, bardzo ważnej dla miasta inwestycji nazywanej Parkiem Zielonej Energii. Będzie on jednym z najnowocześniejszych w skali kraju ośrodków pozyskiwania energii z odpadów komunalnych” – mówił podczas otwarcia Adam Neumann, Prezydent Gliwic.

Źródło: PEC Gliwice, Gliwice.eu

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A. W 2022 R.

 • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 364 mln zł (2021 r.: 253 mln zł).
 • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 152 mln zł (2021 r.:57 mln zł).
 • W 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 2 273 GWh energii elektrycznej i 11 056 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 1 134 GWh energii elektrycznej i 9 817 TJ ciepła. 

Wyniki finansowe

W 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 364 mln zł, tj. o 111 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (253 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy wyniósł 152 mln zł i był o 95 mln wyższy niż w 2021 r. (57 mln zł). Wyższy wynik finansowy to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Wyniki operacyjne

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 425 mln zł oraz wzrost przychodów z tytułu rekompensat KDT o 60 mln zł.

Jednocześnie w 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 507 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe, tj. o 265 mln zł, w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardzo duże znaczenie dla wyników finansowych Grupy miała wysoka cena sprzedaży energii elektrycznej, co szczególnie wpłynęło na wyniki EC Zielona Góra, gdzie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej to obecnie ok. 80% przychodów ze sprzedaży produktów. Natomiast w KOGENERACJI S.A., ze względu na odmienną strukturę produkcji, wzrost ten dotyczył 48% przychodów ze sprzedaży.

W wyniku zmian otoczenia regulacyjnego Grupa została objęta Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców, która to ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za grudzień 2022 r. ujęto w kosztach sprzedaży 2022 r. w wysokości 20,7 mln zł (w tym: KOGENERACJA 0,6 mln zł i EC Zielona Góra 20,1 mln zł). 

– Mimo wysokiej dynamiki wzrostu cen energii elektrycznej na rynkach, KOGENERACJA w 2022 r. nie osiągnęła dodatniego jednostkowego wyniku finansowego, ze względu na znaczące zwiększenie kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Natomiast w ramach Grupy uzyskano wyniki na poziomie wyższym aniżeli w roku poprzednim – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI S.A. – Nasza obecna aktywność skupia się na prowadzeniu w każdej z naszych lokalizacji działań, które wpisują się w ogłoszoną przez Spółkę w minionym roku Strategię Biznesową na lata 2022-2026, w ramach której deklarujemy zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez obniżenie poziomu emisji CO2.

NIEZBĘDNY SYSTEM W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE CIEPŁOWNICZYM

Zbieranie informacji o zużyciu mediów to dziś już za mało. Analiza zebranych danych i wynikające z niej wnioski są niezbędne do efektywnego zarządzania ciepłownią. Smart metering, czyli inteligentne systemy pomiarowe, to kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące urządzenia (inteligentne liczniki), infrastrukturę telekomunikacyjną potrzebną do dwukierunkowej transmisji danych, do i z urządzeń, a także oprogramowanie będące bazą danych i systemem zarządzającym w jednym. Dobrym przykładem nowoczesnego narzędzia przeznaczonego do telemetrii węzłów ciepłowniczych jest Heat Manager, który firma Treesat.io zaprezentowała oficjalnie na początku marca 2023 roku.

Na rynku telemetrii węzłów ciepłowniczych pojawił się nowy gracz

Treesat.io to firma specjalizująca się w tworzeniu i administrowaniu systemami telemetrycznymi i telematycznymi. Tworzy urządzenia z segmentu IoT (Internet of Thing), a jej produkty znajdują szerokie zastosowanie w branżach automotive, urządzeniach smart home oraz systemach kontroli dostępu. Pierwsze kroki w branży ciepłowniczej Treesat stawiał w 2012 roku, kiedy wraz z MPEC Olsztyn Sp. z o.o. stworzył system przeznaczony do efektywnego zarządzania siecią urządzeń pomiarowych. W oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenie i w odpowiedzi na potrzeby rynku, Treesat stworzył kolejne narzędzie, które w przystępny sposób można dopasować do indywidualnych potrzeb każdego PEC. 

Heat Manager to system przeznaczony do zdalnego oraz w pełni automatycznego zbierania, przechowywania, analizowania i udostępniania odczytów z rozproszonych punktów pomiarowych sieci ciepłowniczej w czasie rzeczywistym. System składa się z autorskich modułów komunikacyjnych oraz z aplikacji służącej do zarządzania zebranymi danymi. Co ciekawe, Treesat odpowiada nie tylko za rozwiązania informatyczne, ale jest również producentem hardware’u. System Heat Manager ma możliwość łączenia się z urządzeniami dedykowanymi do odczytu danych z różnych liczników, ciepłomierzy, regulatorów pogodowych itd. za pomocą specjalnie do tych celów zaprojektowanych modułów komunikacyjnych. 

Co wyróżnia System Heat Manager?

W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań klienci Treesat nie łączą się z serwerem przez stronę www, za pomocą ogólnodostępnej sieci internetowej. W tym rozwiązaniu serwer znajduje się bezpośrednio u klienta, z aplikacją łączy się za pomocą sieci LAN, a dane są szyfrowane. W przypadku większych wymogów bezpieczeństwa, sieć może zostać dodatkowo zabezpieczona jako sieć prywatna. Jest to o wiele bardziej bezpieczne rozwiązanie niż narzędzia telemetryczne działające w chmurze, a dodatkowo pozostawia kontrolę nad danymi całkowicie po stronie PEC.

Aplikacja Heat Manager jest intuicyjna i łatwa w obsłudze. Pozwala na przetwarzanie odczytów z baz danych, zarządzanie danymi, zdalne sterowanie regulatorami i węzłami, a także na monitorowanie i wykrywanie nieprawidłowości.

Współpraca z NODA 

Treesat.io to oficjalny partner szwedzckiej firmy NODA specjalizującej się w analityce danych, która zasłynęła wprowadzeniem na rynek Sztucznej Inteligencji odpowiedzialną za analizę danych pomiarowych. Heat Manager można zintegrować ze Sztuczną Inteligencją NODA, która będzie samodzielnie analizować zebrane dane i zachowania użytkowników, a następnie zdecyduje o odpowiednim przepływie ciepła i optymalnej temperaturze u odbiorców końcowych. 

Badania pokazują, że dzięki stosowaniu telemetrii węzłów w Przedsiębiorstwach Ciepłowniczych wraz z wykorzystaniem optymalizacji poprzez Sztuczną Inteligencję i odpowiedniej analizie danych dostarczanych przez system można osiągnąć oszczędności nawet na poziomie do 10%. Jeżeli wziąć pod uwagę, że system dodatkowo informuje o awariach, co pozwala znacznie przyspieszyć czas reakcji i ograniczyć potencjalne szkody, można śmiało powiedzieć, że jest to inwestycja, która sama się zwróci.

Więcej o systemie Heat Manager od Treesat można dowiedzieć się na stronie: http://www.heatmanager.pl/. 

PONAD 12,5 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA DLA 13 SAMORZĄDÓW

Ponad 12,5 mln zł z rządowego programu “Ciepłe mieszkanie” trafi do czterech miast i dziewięciu gmin w woj. zachodniopomorskim. W poniedziałek przedstawiciele samorządów podpisali w Koszalinie umowy na dotacje do wymiany źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w ramach tego programu.

W koszalińskim biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w poniedziałek podpisano umowy dofinansowania w ramach programu “Ciepłe mieszkanie” z przedstawicielami 13 samorządów ze wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Do miast: Białogard, Sławno, Szczecinek, Wałcz oraz gmin: Bobolice, Człopa, Połczyn-Zdrój, Drawsko Pomorskie, Karlino, Postomino, Czaplinek. Biały Bór i Grzmiąca trafi łącznie ponad 12,5 mln zł na wymianę źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Jak podkreśliła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, program “Czyste mieszkanie” jest jednym z elementów “walki o czyste powietrze”, którą podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak negatywnie na nasze zdrowie, życie, nasz komfort wpływa to, czym oddychamy. (…) Stąd od 2018 r. nasz rząd podjął szereg działań, które mają prowadzić do tego, żeby Polacy mogli żyć w czystszym powietrzu i oddychać czystszym powietrzem. Wiemy już, porównując rok 2021, bo za ten czas mamy ostatnie badania, do roku 2014, że udało nam się ograniczyć strefy, w których występuje przekroczenie norm dla poziomu pyłów PM10, PM2,5, także dla benzopirenu – zaznaczyła Golińska.

Wiceminister przypomniała o realizowanym programie “Czyste powietrze”, skierowanym do właścicieli domków jednorodzinnym, i uzupełnieniu go o program “Ciepłe mieszkanie”, z którego mogą skorzystać mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Zwróciła również uwagę ma wprowadzoną standaryzację paliw stałych i kotłów do ich spalania oraz rozwinięcie sieci monitoringu. Wskazała, że obecnie działa ok. 300 miejsc, w których bada się jakość powietrza, a stanowisk jest prawie 2 tys.

Obniżyliśmy również poziomy informowania i alarmowania dla pyłu PM2,5, po to, by nasi obywatele szybciej dowiadywali się, w jakim powietrzu żyją i jakim powietrzem oddychają. (…) Konsekwentnie zmierzamy do tego, by Polacy żyli w czystszym środowisku – podkreśliła Golińska.

W ocenie posła PiS, zastępcy przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Czesława Hoca programy “Czyste powietrze” i “Czyste mieszkanie” stanowią “nie tylko współczesny wymóg cywilizacyjny, ale aktualne wyzwanie całego świata”. Przytoczył dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgodnie z którymi na całym świecie z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera ok. 7 mln osób, a w Polsce ok. 40 tys. osób w ciągu roku. “To jest wyzwanie i nasz święty obowiązek, byśmy poprawili jakość powietrza, zmniejszyli ilość emisji pyłów i gazów cieplarnianych” – powiedział Hoc.

Zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Paweł Mirowski przypomniał, że pilotaż programu “Ciepłe mieszkanie” z budżetem 10 mln zł został ogłoszony w kwietniu 2021 r. dla województw zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. W tym pierwszym budżet został następnie zwiększony o 2 mln zł. Sukces pilotażu pozwolił na uruchomienie programu w całej Polsce.

Dla województwa zachodniopomorskiego pula w “Czystym mieszkaniu” wynosi blisko 68 mln zł. “W naborze, który zakończył się z końcem ubiegłego roku, ponad 30 samorządów złożyło takie wnioski do WFOŚiGW na kwotę ponad 27,5 mln zł. Nie została wykorzystana cała alokacja, ale (…) postaramy się uruchomić w tym roku kolejny nabór” – powiedział Mirowski. Dodał przy tym, że włodarze kolejnych gmin mogą się już przygotowywać do składania wniosków o dotacje.

Celem programu “Ciepłe mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła, tzw. “kopciuchów”, i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Budżet programu w skali kraju to 1,4 mld zł. Pieniądze przekazywane są do gmin przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

W poniedziałek przekazane zostały również umowy dofinansowania na realizację czterech projektów przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jak powiedział prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Marek Subocz, kwota ponad 2,9 mln zł wesprze promocję ochrony czynnej rysia w regionie, zinwentaryzowanie występowania żółwia błotnego, a także oznakowanie rezerwatów przyrody i stref ostoi gatunków chronionych. Z kolei 538 tys. zł pomoże Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakupie sprzętu, który będzie wykorzystywany do zwalczania przestępczości środowiskowej.

Źródło: CIRE

RACHUNKI ZA OGRZEWANIE BĘDĄ NIŻSZE

W środę (1 marca) weszły w życie nowe przepisy, dotyczące ochrony odbiorców ciepła systemowego – przypomina PGE Energia Ciepła, największy producent ciepła systemowego w Polsce.

Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedawcy ciepła dla odbiorców końcowych, w tym PGE Energia Ciepła, wprowadzą ceny ciepła i stawki opłat nie wyższe od maksymalnych cen ogłoszonych przez URE z mocą wsteczną, czyli od 1 października 2022 r.

W ten sposób, na rachunkach części klientów (spółdzielni i wspólnot) powstanie nadpłata, która zostanie zwrócona klientom.

W praktyce – jak ocenia PGE Energia Ciepła – dla wielu odbiorców oznacza to znacząco niższe rachunki na koniec sezonu grzewczego i obniżenie zaliczek na poczet ogrzewania i zużycia ciepłej wody, jakie mieszkańcy płacili w czynszu.

Jak przypomniała spółka, znowelizowane przepisy gwarantują, że w trwającym sezonie grzewczym maksymalny wzrost cen ciepła może wynieść nie więcej niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących na koniec września 2022 r.

Rachunki odbiorców, którzy od października ub.r. płacili za ciepło więcej niż przyjęto w nowych przepisach, zostaną zmniejszone, a ewentualne nadpłaty odpowiednio rozliczone – podkreśla PGE Energia Ciepła.

Jak przypomniała spółka, wprowadzona przez rząd nowa forma wsparcia odbiorców ciepła weszła w życie po opublikowaniu przez Prezesa URE 23 lutego br. maksymalnych cen ciepła dla każdej grupy taryfowej w poszczególnych systemach ciepłowniczych.

Źródło: Portal Samorządowy

Fot: (fot. freepik)

ELEKTROWNIE PGE GiEK PONOWNIE WYRÓŻNIONE W SYSTEMIE EMAS ZA DZIAŁANIA PROŚRODOWISKOWE

Elektrownia Opole oraz Elektrownia Dolna Odra należące do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE po raz kolejny zostały wyróżnione certyfikatami EMAS, które przyznawane są podmiotom wdrażającym najlepsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska oraz ekoinnowacji. Obecność elektrowni PGE GiEK w gronie organizacji posiadających rejestrację w systemie EMAS potwierdza, że spełniają one restrykcyjne normy z obszaru ochrony środowiska. System EMAS jest najbardziej wiarygodnym spośród obecnie funkcjonujących systemów środowiskowych w Unii Europejskiej.

EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) jest wspólnotowym systemem ekozarządzania i audytu, który jest instrumentem Unii Europejskiej dedykowanym przedsiębiorstwom i organizacjom zobowiązującym się dobrowolnie do oceny swojego wpływu na środowisko i doskonalenia własnej działalności proekologicznej. Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej restrykcyjnych norm ochrony środowiska, co potwierdzane jest corocznym wpisem danej organizacji do Rejestru EMAS przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wszystkie zarejestrowane w systemie EMAS przedsiębiorstwa i instytucje są postrzegane jako organizacje, które w sposób efektywny i przejrzysty ograniczają swoje oddziaływanie na otoczenie.

Elektrownia Opole, która jako pierwsza organizacja w Polsce w 2005 r. wdrożyła europejski system EMAS, w przeszłości wielokrotnie była wyróżniana za aktywne zaangażowanie w działania prośrodowiskowe. W tym roku ponownie znalazła się liście organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Oprócz opolskiej elektrowni na liście znalazła się również Elektrownia Dolna Odra, która jako pierwsza w województwie zachodniopomorskim, a jako trzecia elektrownia zawodowa w kraju, zarejestrowała się w systemie.

– Ponowna obecność Elektrowni Opole i Elektrowni Dolna Odra w gronie europejskich instytucji i przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, jest dużym wyróżnieniem. Jednym z priorytetów naszej działalności jest produkcja energii elektrycznej z poszanowaniem środowiska naturalnego a przyznane certyfikaty EMAS są tego najlepszym potwierdzeniem – podkreśla Sławomir Podkówka, wiceprezes ds. finansowych reprezentujący zarząd spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

EMAS to obecnie najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego, który jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem. Certyfikacja Elektrowni Opole i Elektrowni Dolna Odra jest docenieniem ich wieloletniej działalności prowadzonej w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych.

Źródło: PGE GiEK S.A.

PREZES URE PUBLIKUJE MAKSYMALNE CENY DOSTAW CIEPŁA

Działając na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Prezes URE opublikował ceny stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 r., powiększone o 40 proc. Opublikowane przez URE zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych – wytwórców i dystrybutorów będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła.

Wykaz zawiera stosowane zgodnie z zatwierdzonymi taryfami, przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze na dzień 30 września 2022 r. wartości:

 • cen za zamówioną moc cieplną,
 • cen ciepła,
 • cen nośnika ciepła,
 • stawki opłat stałych za usługi przesyłowe,
 • stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe,
 • stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną,
 • stawki opłaty za ciepło,

które zostały powiększone o 40 proc.

Opublikowane przez URE ceny i stawki są maksymalnymi kwotami netto (nie zawierają podatku VAT), jakie poszczególne przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować do końca 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami, takimi jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

Ciepłownia wybierze najkorzystniejszy system rozliczeń

Nowelizacja ustawy skutkuje wprowadzeniem trzech mechanizmów wyznaczania przez firmy ciepłownicze cen ciepła. Co ważne, w rozliczeniach z odbiorcami stosowany będzie ten najkorzystniejszy dla odbiorców.

Obowiązujący dotychczas system cen ciepła z rekompensatą oznaczał, że cena wytwarzania ciepła (bez uwzględniania kosztów dystrybucji) pobierana od odbiorcy nie mogła przekroczyć określonego ustawowo pułapu tj.:

 • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,
 • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Po wprowadzonych nowelizacją zmianach cena ciepła z rekompensatą też nie będzie mogła przekroczyć ww. pułapów, ale będzie ona uwzględniała zarówno koszty produkcji ciepła, jak i jego dystrybucji. To istotna zmiana, ponieważ cena ciepła z rekompensatą będzie dotyczyła wszystkich składowych ceny płaconej przez odbiorcę końcowego.

Ceny netto nie wzrosną więcej niż 40 proc.

Drugi, wprowadzony właśnie przez ustawodawcę system określania cen ciepła stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami zakłada, że całkowite ceny ciepła dla odbiorców, czyli obejmujące zarówno ceny i stawki wytwórców jak i dystrybutorów, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. o maksymalnie 40 proc. w stosunku do cen z końca września 2022.

Dla wdrożenia tego właśnie mechanizmu konieczne było opublikowanie przez URE wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych – wytwórców i dystrybutorów – obowiązujących 30 września 2022 r., powiększonych o 40 proc. To zestawienie będzie podstawą do wyliczenia przez dystrybutorów ceny dla odbiorców ciepła, która będzie stosowana od 1 marca do 31 grudnia 2023 r.

Trzecia możliwość rozliczania cen ciepła systemowego bazowała będzie wprost na zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach firm ciepłowniczych. Będzie ona miała zastosowanie wtedy, gdy poziom cen z taryf nie osiągnie ani poziomu cen z rekompensatą, ani poziomu maksymalnego wzrostu ceny, czyli o 40 proc.

Firmy ciepłownicze zostały zobowiązane do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami najbardziej korzystnej dla odbiorców ceny ciepła wyliczonej na podstawie jednego z trzech ww. systemów.

Co ważne, jeśli cena wyliczona przez dystrybutora według nowych zasad okaże się niższa niż płacona przez odbiorców od początku października 2022 r., to ich rachunki zostaną wstecznie skorygowane.

Źródło: URE

ZAPEWNIĆ RÓWNĄ OCHRONĘ OBYWATELI PRZED KRYZYSEM ENERGETYCZNYM. RPO DO MKiŚ

Mieszkańcy budynków, które nie mają własnych kotłowni i muszą korzystać z ciepła systemowego – płacą za ogrzewanie więcej niż ci, którzy mają własne kotły. Wynika to z tego, że odbiorcy gazu w domach jednorodzinnych i w blokach z własnymi kotłowniami mają zagwarantowaną szerszą ochronę w rządowych programach pomocowych. Dodatkowo od stycznia 2023 r. przestały obowiązywać obniżone stawki podatku VAT na gaz i ciepło systemowe. Spółdzielcy postulują ustalenie jednakowej ceny gazu dla gospodarstw domowych bez względu, czy gaz do ogrzewania jest sprzedawany im bezpośrednio, czy na ich rzecz kupują go przedsiębiorstwa energetyczne. RPO wystąpił do Minister Klimatu i Środowiska o ujednolicenie sytuacji gospodarstw domowych w zakresie czynników mających wpływ na koszty ogrzewania.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od spółdzielni i osób mieszkających w lokalach, które nie mają własnych kotłowni gazowych. Skarżą się oni na problemy związane z drastycznym wzrostem cen ogrzewania i wskazują na konieczność pilnej zmiany przepisów, aby wzmocnić ich ochronę przed podwyżkami cen energii cieplnej.

Wyższe ceny ogrzewania w budynkach bez własnych kotłowni

Problem dotyczy mieszkań w budynkach, które nie mają własnych kotłowni i przez to muszą przez to korzystać z tzw. ciepła systemowego od zewnętrznych dostawców. 

Skarżący zwracają uwagę, że odbiorcy ciepła w takich budynkach są nierówno traktowani, bo jako gospodarstwa domowe płacą wyższe ceny gazu w porównaniu z gospodarstwami domowymi ogrzewanymi gazem spalanym w wewnętrznym źródle ciepła.

Wynika to z tego, że aktualnie odbiorcy gazu w domach jednorodzinnych i w zabudowie mieszkaniowej, posiadający własne kotły gazowe mają zagwarantowaną zdecydowanie szerszą ochronę, zarówno jeśli chodzi o cenę gazu (dwukrotnie niższą) jak też okres ochronny, który trwa do 31 grudnia 2027 r. Ten okres dla korzystających z ciepła systemowego aktualnie trwa do 30 kwietnia 2023 r.

Niestety koszty ogrzewania od dnia 1 stycznia 2023 r. jeszcze wzrosną biorąc pod uwagę to, że obniżone stawki podatku VAT na gaz (0 %) i na ciepło systemowe (5%) obowiązywały do 31 grudnia 2022 r.

Wskazano, że podwyżki opłat za lokale mieszkalne w niektórych spółdzielniach korzystających z ciepła systemowego są na tyle wysokie, że przekraczają możliwości finansowe mieszkańców, którzy nie są w stanie ich udźwignąć bez uszczerbku dla zaspokojenia innych bieżących potrzeb. Skutków tak drastycznych podwyżek nie zniwelowała ustawa o dodatku osłonowym, a także inne rozwiązania wprowadzone w ramach pakietu pomocy rządowej w walce z kryzysem energetycznym.

Konieczna nowelizacja przepisów

Spółdzielcy zwracają uwagę, że problem nieuzasadnionego zróżnicowania gospodarstw domowych mogłaby rozwiązać nowelizacja przepisów zmierzająca do zrównania sytuacji odbiorców w gospodarstwach domowych i odbiorów wrażliwych i ustalenia jednakowej ceny gazu dla tych podmiotów bez względu na to, czy gaz na potrzeby produkcji ciepła jest sprzedawany im bezpośrednio, czy też jest on nabywany na ich rzecz, tj. na potrzeby wytworzenia dla nich ciepła, przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Zdaniem Rzecznika argumenty środowiska spółdzielczego, w tym również postulaty przedłużenia okresu obowiązywania obniżonej stawki VAT na ciepło systemowe (5%), które wypływają z troski o mieszkańców zasobów spółdzielczych, w pełni zasługują na gruntowne rozważenie.

Z niezrozumiałych względów – w obliczu tak znacznych podwyżek energii i gazu – mieszkańcy zasobów spółdzielczych muszą ponosić wyższe koszty ogrzewania, niż gospodarstwa domowe korzystające z ciepła wytwarzanego w lokalnych kotłowniach. Problem ten ma szerszy zasięg, gdyż dotyczy wszelkich budynków mieszkalnych, które zaopatrywane są w ciepło systemowe od zewnętrznego dostawcy wykorzystującego gaz do jego produkcji.

Nie powinno się różnicować zakresu pomocy dla gospodarstw domowych

W ocenie Rzecznika postulat spółdzielni mieszkaniowych, aby mieszkańcom budynków wielorodzinnych korzystających z ciepła systemowego zagwarantować ochronę, którą obecnie zapewnioną mają gospodarstwa domowe korzystające z gazowej ochrony taryfowej do 31 grudnia 2027 r. jest słuszny. Aktualnie – z niezrozumiałych względów – rządowe programy pomocowe różnicują zakres pomocy, co przekłada się na znaczące i trudne do zaakceptowania różnice w kosztach ogrzewania ponoszonych przez gospodarstwa domowe.

Aby przeciwdziałać dyskryminacji i zapewnić, że obywatele zostaną objęci równą ochroną przed kryzysem energetycznym, Marcin Wiącek pisze do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. Prosi o wyjaśnienia i rozważenie wszelkich możliwych działań, które mogłyby doprowadzić do ujednolicenia sytuacji gospodarstw domowych w zakresie czynników mających wpływ na koszty ogrzewania.

Równa ochrona przed kryzysem energetycznym dla wszystkich

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich piszą osoby, które skarżą się na problemy związane z drastycznym wzrostem cen ogrzewania.

Pomimo uchwalanych programów pomocowych, mieszkańcy niektórych spółdzielni dostali rachunki wyższe nawet o 100 proc. w porównaniu z poprzednią zimą.

Problem dotyczy mieszkań w budynkach, które nie mają własnych kotłowni. Muszą przez to korzystać z tzw. ciepła systemowego od zewnętrznych dostawców. I płacą wyższe ceny za ogrzewanie, bo rządowe programy różnicują zakres pomocy. 

Odbiorcy gazu w domach jednorodzinnych i w blokach z własnymi kotłami gazowymi, mają zagwarantowaną szerszą ochronę. Płacą za gaz mniej niż producenci ciepła dla spółdzielni i odbiorców korzystających z ciepła systemowego. Przekłada się to na znaczące różnice w kosztach ogrzewania ponoszonych przez gospodarstwa domowe.

Co więcej – od stycznia tego roku koszty ogrzewania mieszkań wzrosły jeszcze bardziej, bo przestały obowiązywać obniżone stawki podatku VAT na gaz i ciepło systemowe.

W obliczu tak znacznych podwyżek cen energii i gazu nie powinno się różnicować gospodarstw domowych. Zaapelowałem do Minister Klimatu i Środowiska, aby mieszkańcom budynków wielorodzinnych korzystających z ciepła systemowego, zagwarantować taką samą ochronę, jaką mają gospodarstwa domowe korzystające z własnych kotłowni.

Aby przeciwdziałać dyskryminacji i zapewnić wszystkim obywatelom równą ochrony przed kryzysem energetycznym. 

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl