Home Archive by category Lewy slider

Lewy slider

JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ DO AUKCJI CHP

Urząd Regulacji Energetyki przygotował poradnik dla przedsiębiorców „Jak prawidłowo przygotować ofertę do aukcji CHP”. Opracowanie zawiera zestaw praktycznych wskazówek i podpowiedzi, jak właściwie wypełnić oferty do aukcji kogeneracyjnych (CHP). Najbliższa aukcja CHP dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji (o mocy od 1 do 50 MW) odbędzie się między 10 a 14 grudnia 2020 r.

W grudniowej aukcji maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 14,3 TWh, a jej wartość to blisko 2,8 mld zł.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do niej, a następnie prawidłowe wypełnienie formularza oferty dla jednostki kogeneracji. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów systemu wsparcia oraz by ułatwić wypełnienie formularza, URE przygotował poradnik – jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji CHP.

Zaplanowana na grudzień 2020 r. aukcja CHP jest drugą w tym roku. Pierwsza odbyła się w czerwcu. Aukcję wygrała oferta przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Piła. Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w ofercie tego podmiotu, nie przekraczała 60 zł za MWh.

Pomiędzy 14 a 16 grudnia 2020 r. zaplanowano również nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze.

Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Poradnik pobrać można na poniższej stronie:
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/aukcje-chp/8405,Formularze-ofert-ogloszenia-i-wyniki-aukcji.html

Źródło: URE
Fot. Pixabay

NIE MARNUJMY CIEPŁA. „20 STOPNI DLA KLIMATU”

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. wraz z innymi dostawcami ciepła systemowego w Polsce zachęca mieszkańców do niemarnowania ciepła w kampanii „20 stopni dla klimatu”. Badania wykazują*, że mieszkania w Lublinie są przegrzewane, zmiany wymagają również inne zwyczaje związane z korzystaniem z ciepła. Obniżenie temperatury w domu nawet o 1 st. wpłynie korzystnie na nasze zdrowie oraz na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Kampania została zainicjowana przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i objęta patronatem przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Mieszkańcy Lublina w dużej mierze nauczyli się już racjonalnie korzystać z wody czy energii elektrycznej, ale wciąż marnują sporo ciepła. Z badań wynika, że ponad połowa z nich przegrzewa swoje mieszkania, utrzymując średnią temperaturę na poziomie co najmniej 22 st.C. Tymczasem według lekarzy w okresie jesienno-zimowym temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach nie powinna przekraczać 20-21 st.C. Wyższa ma niekorzystny wpływ na zdrowie, ponieważ wysusza powietrze, co sprzyja m.in. stanom zapalnym gardła, chorobom dróg oddechowych i obniżeniu naszej odporności. Szczególnie w obecnych czasach jest to wyjątkowo groźne.

W warunkach wysokiej temperatury rozwijają się czynniki środowiskowe, które są niezdrowe dla domowników, np. roztocza kurzu domowego czy zarodniki grzybów pleśniowych – mówi prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, specjalista zdrowia publicznego i alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W przegrzanych pomieszczeniach ludzie czują się źle, mają bóle głowy, źle śpią. Suche powietrze źle wpływa na drogi oddechowe, może spowodować martwicę nabłonka błony śluzowej nosa, zatok przynosowych i gardła. Z tego powodu pojawiają się u pacjentów dolegliwości takie jak chrypka, zatkany nos i uczucie dyskomfortu w obrębie górnych dróg oddechowych. Dlatego rekomendujemy, żeby te temperatury były jednak niższe.

Temperatura w domu niższa średnio o jeden, czy dwa stopnie to nie tylko krok dla zdrowia i lepszego samopoczucia, ale także duża oszczędność energii na czym zyskuje przede wszystkim planeta. Dziś blisko 42 proc. Polaków korzysta z ciepła systemowego. Jeśli każdy w swoim mieszkaniu obniży temperaturę o zaledwie 1 st.C zużyjemy mniej zasobów naturalnych, a tym samym wyemitujemy mniej dwutlenku węgla i będziemy oddychać czystszym powietrzem. Według wyliczeń ekspertów Politechniki Warszawskiej jeśli we wszystkich mieszkaniach ogrzewanych ciepłem systemowym obniżymy temperaturę o jeden stopień z 22 do 21 to w ciągu roku zaoszczędzimy 450 tys. ton węgla i wyemitujemy o około 1 mln ton dwutlenku węgla mniej.

Niższa średnia temperatura w domu odbije się także pozytywnie na naszym domowym budżecie. Obniżenie średniej temperatury w mieszkaniu o 1 st.C to zmniejszenie wysokości rachunków za ciepło o około 5 – 8 proc. – podkreśla Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczk prasowy LPEC S.A.

Źródło: LPEC S.A.
Fot. LPEC S.A.

PRZEGLĄD DYREKTYW UE W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ENERGII ODNAWIALNEJ

Dnia 17 listopada KE uruchomiła publiczne konsultacje w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Celem tych dwunastotygodniowych konsultacji jest uzyskanie szerokiego wachlarza opinii na temat tego, w jakim zakresie i w jaki sposób te dwie dyrektywy powinny zostać zmienione. Przyczyni się to do przygotowania wniosków Komisji w przyszłym roku.

We wrześniu Komisja przedstawiła plan dotyczący celu w zakresie klimatu na rok 2030, który ma na celu zwiększenie unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 40% do co najmniej 55%. Planowi temu towarzyszyła kompleksowa ocena wpływu, która wskazuje, że odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego zwiększonego celu. W ocenie szacuje się, że udział energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. powinien wynieść od 38 % do 40 %; oraz że konieczny wzrost efektywności energetycznej wynosi 36 %-39 % w przypadku końcowego zużycia energii i 39-41 % w przypadku zużycia energii pierwotnej.

Oprócz tego potencjalnego wzrostu ambicji, obie dyrektywy będą musiały zostać zaktualizowane w celu uwzględnienia szeregu innych inicjatyw europejskich w zakresie zielonego handlu, które zostały przedstawione przez Komisję.

Uwzględnione zostaną również inne inicjatywy UE w innych obszarach polityki, takie jak plan naprawy gospodarczej dla Europy, strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej na 2030 r. oraz ogólny plan działania na rzecz gospodarki.

Składająca się z serii prawie 60 pytań, każda konsultacja potrwa do 9 lutego – standardowego okresu 12 tygodni. Większość pytań ma formę odpowiedzi z zaznaczonym polem wyboru [zdecydowanie zgadzam się / zgadzam się / nie zgadzam się / zdecydowanie nie zgadzam się] z opcją dodatkowych uwag. Początkowo konsultacje są publikowane tylko w języku angielskim, a tłumaczenia na wszystkie języki UE będą dostępne od połowy grudnia.

Komisja ma nadzieję, że konsultacje będą skierowane do jak najszerszego grona odbiorców – od organów publicznych, przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, organizacji konsumenckich, stowarzyszeń pracowniczych, organizacji pozarządowych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, firm konsultingowych, środowisk akademickich, ośrodków analitycznych, innych zainteresowanych stron i obywateli.

Dzisiejsza inauguracja jest kontynuacją czterech konsultacji, które zostały otwarte w dniu 13 listopada w sprawie przyszłych zmian w innych przepisach UE mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE. Obejmują one dyrektywę w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, rozporządzenie w sprawie wspólnych starań o ograniczenie emisji, rozporządzenie w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa oraz rozporządzenie w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych (pojazdów lekkich).

Źródło: KE
Fot. Pixabay

TAK TEŻ MOŻNA – W PEŁNI EKOLOGICZNY WIEJSKI SYSTEM CIEPŁOWNICZY

Ekologiczny ciepłociąg gminny zasilany z biogazowni w Gminie Potęgowo w woj. Pomorskim jest wzorcowym przykładem proekologicznego systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii.

Jest realizacją postulatu o wykorzystaniu energii odnawialnej wytwarzanej dla celów bytowych w miejscu jej produkowania, a w ten sposób pokazaniu że społeczność gminna może osiągnąć samowystarczalność energetyczną i poprawić jakość powietrza odstępując od tradycyjnych sposobów ogrzewania węglem. Ciepłociąg łączy odnawialne źródło energii cieplnej z mieszkańcami, a wraz z węzłami tworzy jeden z nowocześniejszych systemów ciepłowniczych zachęcając do naśladownictwa inne gminy.

W Potęgowie istniał mały system ciepłowniczy, którego źródłem ciepła była kotłownia miałowo-węglowa o mocy 2,2 MW. Ze względu na niską sprawność i dużą emisyjność- nawet do 3 tys. ton CO2 do atmosfery rocznie- powinna zostać zamknięta lub poddana kosztownej modernizacji. Problemem była również prawie 40-sto letnia czteroprzewodowa sieć ciepłownicza zbudowana w systemie kanałowym z izolacją wełną mineralną, która nie spełniała już żadnych norm, generując liczne awarie i znaczne straty ciepła na przesyle. Topniejący śnieg na trasie starego ciepłociągu wskazywał na zły stan sieci przesyłowej, a odbiorcom w każdej chwili groziło odcięcie ciepła.

Fot. 1. Topniejący śnieg na trasie starej sieci kanałowej.

Geneza projektu związana jest z wybudowaniem w 2013 r. elektrowni wiatrowej w Darżynie przez prywatnego Inwestora Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. oraz Elektrowni Biogazowej zasilanej masą organiczną dostarczaną z okolicznej produkcji rolno-spożywczej. Efektem ubocznym produkcji energii elektrycznej było ciepło uwalniane bezpośrednio do atmosfery.  Po kilku latach eksploatacji układu postanowiono przeprowadzić analizy techniczno-ekonomiczne, aby odpowiedzieć na pytanie czy ciepło odpadowe może zostać wykorzystane do ogrzewania mieszkańców Potęgowa. Wynik analizy dał pozytywną odpowiedź i przystąpiono do dalszych prac.

W ten sposób powstała inwestycja, przekształcająca wyspową biogazownie produkującą tylko energię elektryczną do systemu energetycznego w elektrociepłownię zasilaną biomasą, której elementami składowymi są urządzenia do wyprowadzenia ciepła o parametrach 90/65oC w sezonie grzewczym dla c.o. i c.w.u. oraz 70/30oC poza sezonem na potrzeby c.w.u., tj. wymiennikownia ciepła o mocy 2,4 MW wspomagana szczytowym kotłem grzewczym niskotemperaturowym Viessman Vitoplex o mocy 0,7 MW zasilanym biogazem.

Fot. 2. Nowa wymiennikownia.

W celu doprowadzenia ciepła do odbiorców wykonano dwuprzewodową sieć magistralną o długości 1788 mb. i średnicy 2xDz 219,1 x 4,5/315 mm oraz 3163 mb. sieci i przyłączy o średnicach od 42,4 ×2,6/110 mm do 219,1 x 4,5/315 mm na terenie miejscowości Potęgowo. Do budowy sieci użyto najwyższej jakości rur preizolowanych Logstor z barierą dyfuzyjną, wyprodukowanych metodą ciągłą osiową (Axial Conti). Rura preizolowana jest zespołem rurowym składającym się ze stalowej rury przewodowej zaizolowanej sztywną pianką PUR oraz płaszcza osłonowego PE-HD. Występuje z systemem alarmowym lub bez.

Fot. 3. Budowa rury preizolowanej Logstor z barierą antydyfuzyjną.
(Źródło: Logstor)

Zastosowane rury wytwarzane są w ciągłym procesie technologicznym poprzez formowanie pienionej izolacji w ruchomych formach z zastosowaniem folii PE z aluminium, a następnie na izolację wytłaczana jest osłona z płynnego PE-HD. Folia umieszczona pomiędzy izolacją a osłoną spełnia funkcję bariery dyfuzyjnej, która zapobiega wymianie gazów pomiędzy pianką PUR a otoczeniem, co pozwala na zachowanie wysokiej jakości izolacji przez kilkadziesiąt lat. Przedmiotowe rury, również charakteryzują się wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ50= 0,0223 W/mK (norma PN-EN 253 λ50= 0,029 W/mK), dzięki czemu w okresie 30 lat można obniżyć straty ciepła na przesyle o ok. 25% w porównaniu do rur preizolowanych produkowanych metodą tradycyjną. W przypadku przedmiotowej inwestycji uzyskane oszczędności ciepła na przesyle tylko z tego tytułu mogą wynieść średnio nawet 1220 GJ/rok.

Wykres 1. Różnice w stratach ciepła wynikające ze starzenia izolacji PUR na przestrzeni 30-stu lat. (Źródło: Logstor)

Do izolacji połączeń pomiędzy rurami zastosowano złącza sieciowane radiacyjnie „SX-WP” z korkami wtapianymi, które przechodzą pozytywnie „badania w skrzyni z piaskiem wg PN-EN 489”- badania obciążenia od gruntu na 1000 cykli przemieszczeń w skrzyni z piaskiem. Mufa dzięki swojej specjalnej budowie, umożliwia wcześniejsze podgrzanie środkowej części złącza w celu nadania jej odpowiedniej temperatury przed zalaniem pianką PUR. Dzięki temu Wykonawca miał możliwość kontynuowania prac podczas okresów przejściowych, kiedy występowała niższa temperatura otoczenia.

Sieć została wyposażona w impulsowy system alarmowy, który nadzorują nowoczesne lokalizatory awarii (Logstor X4) w systemie aktywnym.

Dzięki wysokiej jakości wykonania całego systemu preizolowanego Logstor na etapie produkcyjnym, montaż na budowie jest niezwykle przystępny dla Wykonawcy.

Fot. 4. Montaż sieci magistralnej 2xDz 219,1 x 4,5/315 mm w technologii Logstor.

W ramach inwestycji wykonano i zamontowano także 30 węzłów cieplnych w większości dwufunkcyjnych, w tym 6 w obiektach użyteczności publicznej oraz 17 szt. w blokach. Zamontowane zostały węzły cieplne dwufunkcyjne: zmieszania pompowego dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) o parametrach max 80/60°C oraz wymiennikowy z zasobnikiem ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) o parametrach stałych 60/10°C. Węzły zostały wyposażone w nowoczesną automatykę ciepłowniczą firmy Danfoss która zapewnia dużą niezawodność działania oraz maksymalne dopasowanie parametrów pracy węzłów do instalacji odbiorczych w budynkach przy jednoczesnym ekonomicznym gospodarowaniu pobieranym ciepłem. Zastosowane regulatory pogodowe umożliwiają rozbudowanie systemu o zdalny monitoring pracy węzłów i możliwość zdalnego sterowania.

Cały system ciepłowniczy objął ok. 1000 na 1400 mieszkańców miejscowości Potęgowo oraz obiekty użyteczności publicznej takie jak Urząd Gminy Potęgowo, Szkoła Podstawowa w Potęgowie, Przedszkole w Potęgowie, Gminne Centrum Kultury w Potęgowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz kotłowni osiedlowej w Potęgowie.  Sieć została zaprojektowana w sposób umożliwiający dalszą rozbudowę w przyszłości, a także przyłączanie się nowych użytkowników.

Poza licznymi korzyściami ekologicznymi i społecznymi związanymi z zmniejszeniem emisyjności dzięki wyłączeniu starej kotłowni, uzyskano również oszczędności w opłatach z wyprodukowane ciepło o ok. 20%, które bezpośrednio przekładają się na finanse odbiorców.

Produkcja ciepła i prądu elektrycznego z odpadów spożywczych oraz istnienie elektrowni wiatrowych jak w Potęgowie skłaniają do  budowy „wyspy energetycznej”. Główne elementy już istnieją, potrzebna jest wola prawodawcy i współpraca z nauką,  aby taki model propagował gminną niezależność energetyczną. Kooperacja Gminy Potęgowo z prywatnym Inwestorem Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. Elektrownia Biogazowa, a także świetna realizacja doświadczonych firm projektowych i wykonawczych stanowi przykład dla innych, że model gminnej niezależności energetycznej jest możliwy do realizacji.

Firma Infracorr Sp. z o.o., lider konsorcjum firm technologicznych i wykonawczych, została finalistą i otrzymała wyróżnienie za wykonanie inwestycji pn. Ekologiczny ciepłociąg gminny zasilany z biogazowni w Gminie Potęgowo w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w. w kategorii “odnawialne źródła energii i technologie ochrony środowiska” oraz otrzymała Nagrodę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nagrodę otrzymał również inwestor Gmina Potęgowo i projektant firma Technika Sanitarna Kazimierz Kurkowski Grudziądz.

Autor: mgr inż. Paweł Zapaśnik, Specjalista ds. sieci ciepłowniczych Infracorr Sp. z o.o.
Źródło: Infracorr Sp. z o.o.

PEC CIECHANÓW Z NOWĄ UMOWĄ NA GAZOWE CHP

W dniu 12.11.2020 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o podpisało z wyłonioną w przetargu firmą Eneria Sp. z o.o. umowę o wartości 12,2 zł netto na budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 0,999 MWe i 1,86 MWe.

Zadanie jest pierwszym etapem realizacji projektu. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”, w którym oprócz wspomnianych instalacji kogeneracji gazowych zbudowana zostanie również elektrociepłownia biomasowa.

Całkowita wartość projektu, który pozwoli uzyskać status efektywnej sieci ciepłowniczej wyniesie ponad 40 mln zł netto.

Projekt jest finansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacją w kwocie 16,05 mln zł (39,99 % wartości inwestycji) uzyskaną w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe oraz pożyczką w kwocie 24,09 mln zł uzyskanej w ramach programu priorytetowego 5.8.2.Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Celem realizacji projektu jest osiągnięcie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,” zazielenienie” ciechanowskiego ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym emisji dwutlenku węgla.

Spółka realizuje również aktualnie kolejny etap inwestycji dostosowania źródła węglowego do nowych standardów emisyjnych dyrektywy MCP, obowiązujących po zakończeniu derogacji i do końca 2021 zakończy budowę instalacji odpylania na trzecim, ostatnim kotle wodnym WR 25.

Instalację odpylania w technologii workowej gwarantującej dotrzymanie normy 30 mg/m3 o wartości ok. 2 mln realizuje firma POWENT sp. z o.o.

Źródło: PEC Ciechanów
Fot. PEC Ciechanów

ENERGETYKA CIESZYŃSKA WALCZY Z NISKĄ EMISJĄ

Od lat Energetyka Cieszyńska wraz z Gminą Cieszyn prowadzi działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Jednym z działań Gminy na rzecz zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej miasta jest opracowanie i przyjęcie do realizacji w 2015 roku „Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna”. Do zadań inwestycyjnych, stanowiących cele szczegółowe Planu w zakresie poprawy jakości powietrza na obszarze miasta, należą m.in.:

 • likwidacja niskiej emisji w centrum Cieszyna;
 • wspieranie w obiektach mieszkalnych działań proefektywnościowych związanych z ograniczaniem niskiej emisji;
 • podłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych nośników energii;
 • termomodernizacja budynków mieszkalnych.

Jedną z metod ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza jest podłączanie budynków ogrzewanych dotychczas węglem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zaletą ciepła systemowego, w szczególności wytwarzanego w procesie kogeneracji z energią elektryczną, jest większa wydajność energetyczna i co za tym idzie – dużo mniejsza emisja zanieczyszczeń niż z pieców indywidualnych

W latach 2015-2020 Energetyka Cieszyńska przeprowadziła inwestycje, wpływające na jakość powietrza w mieście. W 2015 r., wspólnie z Gminą Cieszyn, spółka zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – program pilotażowy”. Zadanie dofinansowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w ramach programu KAWKA. W ramach inwestycji podłączono do systemu ciepłowniczego miasta następujące budynki wielorodzinne: pl. Dominikański 4, pl. Św. Krzyża 1, ul. Sejmowa 2, ul. Głęboka 13, ul. Błogocka 30A, ul. Żwirki i Wigury 10B, ul. Górna 30 i 34.

W ramach inwestycji realizowanych w latach 2015-2020 wybudowano łącznie 1,61 km nowej podziemnej preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz 20 indywidualnych i 8 grupowych węzłów cieplnych, o łącznej mocy 3,987 MW.

Podstawowym efektem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji CO2 o 1 139 ton/rok oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych o 11 ton/rok.

Źródło: Urząd Miasta Cieszyn
Fot. Pixabay

ZEROEMISYJNE STRATEGIE POMOGĄ W WALCE ZE SPOWOLNIENIEM GOSPODARCZYM

„Jestem przekonany, że w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 wdrażanie nisko i zeroemisyjnych strategii w energetyce, jest szansą na tak bardzo oczekiwany nowy impuls dla rozwoju gospodarczego” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński, podczas dzisiejszego webinarium “Climate Neutrality – V4 Perspective” poświęconego perspektywie osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę, Węgry, Słowację, Czechy i Szwecję. Spotkanie zostało zorganizowane przez ambasadę RP w Sztokholmie w ramach prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej (V4).

Głównym celem webinarium była odpowiedź na pytanie, jak poradzić sobie z transformacją energetyczną w obliczu spowolnienia gospodarczego, w związku z ogłoszonymi przez UE celami klimatycznymi.

Zdaniem wiceministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego właśnie państwa Grupy Wyszehradzkiej zostaną najmocniej obciążone realizacją celów emisyjnych, ze względu na znaczny udział paliw kopalnych strukturze miksu energetycznego.

„W ramach transformacji energetyczno-klimatycznej Polski w kontekście polityki klimatycznej UE Ministerstwo Klimatu i Środowiska przywiązuje szczególną uwagę do wymiaru społecznego. Dlatego chcemy przeciwdziałać zjawisku narastania ubóstwa energetycznego w kontekście cen energii. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby głos państw grupy V4 został usłyszany na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu br ” – zaznaczył.

Wiceminister klimatu i środowiska podkreślił także, że Polska z powodzeniem rozpoczęła realizację wdrażania strategii transformacji gospodarki na nowy, zeroemisyjny system. „Na początku września br. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zaprezentował zaktualizowany projekt „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”. Dokument jest polską odpowiedzią na wyzwania, jakim musimy wspólnie sprostać w obliczu zmian klimatycznych” – powiedział. Polska strategia bazuje na trzech filarach; sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza.

„Energia pochodząca z morskich farm wiatrowych, energia jądrowa oraz zwiększanie roli energetyki prosumenckiej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego to nasze priorytety. Planujemy, że do 2030 roku 1/3 energii elektrycznej będzie pochodziła z odnawialnych źródeł energii”.

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński zwrócił także uwagę, że Polska jest trzecim największym producentem wodoru w Europie i piątym na świecie.

Źródło: MK
Fot. MK

VEOLIA PLANUJE BUDOWĘ DWÓCH DUŻYCH ELEKTROCIEPŁOWNI

Veolia planuje budowę dwóch dużych elektrociepłowni gazowych. Pierwsza z nich ma być zlokalizowana w Łodzi – rozpatrywane są trzy wielkości, średnia z nich to ok. 240 MW mocy elektrycznej i 160 MW mocy termicznej. W Poznaniu mają powstać dwie jednostki z sumaryczną mocą nie większą niż 200 MWe. Nowe bloki zastąpią stare jednostki węglowe.

W Poznaniu i Łodzi Veolia ma jedne z największych systemów ciepłowniczych w Polsce. Początek eksploatowania nowych bloków w Poznaniu i Łodzi Veolia planuje w okolicach 2025-26 r. Projekt zgodne są z narrację spółki, która od dawna podaje, że zmierza w kierunku dekarbonizacji.

Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych w Veolia Energia Polska, powiedziała: „Veolia po uzyskaniu niezbędnych zgód ze strony swoich udziałowców przygotowuje się do budowy dwóch jednostek kogeneracyjnych na gaz ziemny w Łodzi i Poznaniu. Zastąpią one starsze bloki opalane węglem kamiennym”.

Spółka w chwili obecnej jest na etapie uzyskiwania odpowiednich zgód.

Sławomir Burmann, doradca prezesa zarządu w Veolia Energia Polska i wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, powiedział: „W obu miastach nasze projekty gazowe są ściśle dostosowane do funkcjonującego systemu ciepłowniczego. W przypadku Łodzi rozważamy 3 różne wielkości bloku gazowo-parowego w układzie CCGT, czyli turbiny gazowej połączonej z kotłem odzysknicowym z turbiną parową. To jest najbardziej efektywny układ produkcji. W przypadku Poznania rozpatrujemy, ze względu na lokalną specyfikę , blok gazowy w układzie prostym, czyli turbina gazowa z kotłem odzysknicowym”.

Źródło: wnp.pl
Fot. Veolia

NOWE OTWARCIE CIEPŁOWNICTWA POWIATOWEGO I ENERGII PLUS

1,3 mld czeka na przedsiębiorców, którzy mogą składać już wnioski do programu „Ciepłownictwo Powiatowe” oraz „Energia Plus”.

Lokalne systemy ciepłownicze posiadają olbrzymi potencjał dla wdrożenia technologii, które wykorzystują lokalnie dostępne odnawialne źródła energii, innowacyjnego łączenia wytwarzania oraz magazynowania ciepła.

Przed sektorem ciepłowniczym duże wyzwania, dlatego wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chcemy wspierać lokalne ciepłownie, których nie stać na modernizację. Poprzez program „Ciepłownictwo powiatowe” chcemy, aby samorządy jeszcze efektywniej wykorzystywały możliwości ciepłowni i zmniejszały koszty utrzymania systemu – zaznaczył wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

Całkowity budżet programu wynosi 500 mln zł, z czego 150 mln zł zarezerwowano na dotacje, a 350 mln zł na zwrotne formy dofinansowania.

Magazynowanie energii w systemach ciepłowniczych może być niskokosztową alternatywą pozwalającą na stabilizowanie pracy sieci energetycznej w okresach wzmożonej produkcji energii z wielkoskalowych projektów OZE, ale także zwiększenie produkcji energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji w szczytach zapotrzebowania, gdy warunki naturalne ograniczają generację ze źródeł odnawialnych.

Według danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie obecnie w miastach do 50 tys. mieszkańców, na 164 systemy ciepłownicze jedynie 10 spełnia kryteria efektywnych systemów ciepłowniczych.

Ułatwienie dla samorządów

Jednym z postulatów środowisk ciepłowniczych i jednostek samorządu terytorialnego było rozszerzenie katalogu beneficjentów, dlatego w nowym naborze będą mogły ubiegać się spółki w których samorząd posiada ponad 50 % udziału – podkreślił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. – Dotychczasowe minimum wynosiło 70%, co ograniczało możliwość uczestnictwa w programie podmiotów o mieszanej strukturze własnościowej – dodał.

Jak dodał minister Michał Kurtyka, „dzięki zmianie minimalnej wartości pożyczki, z 1 mln zł do 500 tys. zł, o dofinasowanie będą mogły również wnioskować także podmioty o mniejszych możliwościach inwestycyjnych, co umożliwi im stopniowe dochodzenie do statusu efektywnych systemów ciepłowniczych”.

Program „Ciepłownictwo powiatowe” oferuje wsparcie dla przedsięwzięć mających na celu ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery, zwiększenie efektywności systemów ciepłowniczych, modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych. Na finansowanie mogą też liczyć inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, w tym w szczególności te w których do produkcji energii wykorzystuje się OZE, ciepło odpadowe, ciepło pochodzące z kogeneracji, paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

1 października 2020 r. uruchomiono drugi nabór w bliźniaczym programie “Energia Plus”. Na przedsiębiorców czekają: dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a) oraz pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł.

Minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 500 tys. zł, przyjęto niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%), wprowadzono też możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10% nie więcej niż 1 mln zł, rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Dodatkowo wnioskodawcy będą mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

Drugi nabór jest przeznaczony dla projektów uwzględniających m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. , czy też służącym poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. MK

WYKORZYSTANIE DRONÓW DO ANALIZY SIECI CIEPŁOWNICZYCH

W branży ciepłowniczej nie można dzisiaj mówić o wysokiej jakości usług bez podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna jest również obecnie podstawą do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe. Cechą standardowego, krajowego systemu ciepłowniczego, składającego się ze źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej, bezpośrednio związaną z wpływem tego systemu na środowisko jest właśnie efektywność energetyczna ponieważ od niej zależy ilość szkodliwych substancji powstających w procesie spalania paliwa (najczęściej jeszcze węgla) i wprowadzanych do środowiska. Efektywność energetyczna decyduje również o kosztach produkcji i dostaw ciepła a więc o jego cenach dla odbiorcy końcowego.

Jednym z głównych elementów efektywności energetycznej jest sprawność przesyłania czyli ilość ciepła bezpowrotnie traconego z systemu rurociągów tworzących sieć. Ciepło ucieka z sieci ponieważ nawet najnowocześniejsza izolacja termiczna przed tym całkowicie nie uchroni. Jeżeli sieci ciepłownicze wykonane są z powszechnie dziś stosowanych rur preizolowanych nieuniknione straty ciepła w przesyłaniu wynoszą kilka procent. Przytłaczająca część polskich systemów ciepłowniczych to mix odcinków zbudowanych w technologii preizolowanej oraz tradycyjnej, naziemnej i podziemnej kanałowej, w których średnie straty przesyłania w sezonie grzewczym to kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent, przekładających się i na emisję zanieczyszczeń ze źródła, i na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców i innych odbiorców.

O wielkości strat przesyłania decyduje rodzaj i stan techniczny izolacji termicznej rurociągów. Straty te zawsze są zwiększone przez utratę gorącej wody lub pary wodnej, płynącej w sieci. Ubytki te to nieodłączny element eksploatacji. Składają się na nie drobne ruchowe nieszczelności w niemal wszystkich elementach systemu, planowe zrzuty czynnika przy pracach remontowych, modernizacyjnych i rozbudowie czy nieplanowane i nie kontrolowane wypływy w sytuacjach awaryjnych. Ubytki takie to nie tylko drogi czynnik wymagający zakupu od dostawcy wody ale także koszty jej wcześniejszego uzdatnienia i pompowania.

Normalną praktyką w przedsiębiorstwach ciepłowniczych powinno być zapobieganie stratom ciepła poprzez stałą kontrolę stanu technicznego rurociągów, tworzenie i realizacja na tej podstawie bieżących i perspektywicznych planów ich naprawy, modernizacji a wreszcie wymiany. Kontrola stanu technicznego to chyba najtrudniejszy element pracy sieciowców. Jest to konieczność przeglądu dziesiątek kilometrów rurociągów, ułożonych w podziemnych kanałach, biegnących w różnym terenie, często trudnodostępnym, w gruntach należących do różnych właścicieli, pod jezdniami i placami, pod powierzchnią w różny sposób zagospodarowaną, często utwardzoną lub porośniętą roślinami, krzewami a nawet drzewami. Owszem, częścią sieci są komory, studzienki i węzły cieplne gdzie miejscowo można przeprowadzić miejscowe oględziny a nawet zobaczyć najbliższych kilkanaście metrów rur. Nie daje to jednak obrazu całości. Ocena jest tylko wizualna i mocno subiektywna. Nie przynosi oczekiwanych efektów. Trudno tu o działania systematyczne i kompleksowe. Najczęściej wykonuje się odkrywki przy okazji awaryjnego pojawienia się nieszczelności lub planowanych robót inwestycyjnych ale to nadal są badania miejscowe, kosztowne, praco i czasochłonne, naruszające a właściwie niszczące nawierzchnię, wymagające często wejścia na teren właścicieli nastawionych do tego raczej niechętnie a niekiedy wręcz wrogo.

Coraz częściej branża ciepłownicza sięga po naprawdę innowacyjny instrument w dziedzinie diagnostyki stanu jakościowego systemów wytwarzania, przetwarzania i przesyłania energii, bazujący na pomiarze wartości i ocenie różnic temperatury. Jest on w świecie od wykorzystywany między innymi w badaniach naukowych, obrazowaniu medycznym, w przemyśle, budownictwie i energetyce jak również przez policję, wojsko, służby ratunkowe. Instrumentem tym jest termowizja (termografia) polegająca na pomiarze promieniowania w paśmie podczerwieni (o długości fali od 9 do 14 μm). Efektem takiego pomiaru jest obraz widzialny (termogram) rozkładu temperatury na powierzchni np. rurociągu ciepłowniczego lub na powierzchni terenu, pod którą jest on zabudowany, bez konieczności oświetlania zewnętrznym źródłem światła.

Kamerę termowizyjną wykorzystywano w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, czy ogólnie w energetycznych, początkowo tylko do badań miejscowych, w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Dla badań sieci wykorzystywano także podnośniki i pojazdy przemieszczające operatora kamery. Duże i zamożne firmy wykorzystały w kompleksowych badaniach swoich sieci obloty samolotowe.

Od kilku lat coraz powszechniej stosowane stają się badania z wykorzystaniem Bezzałogowego Statku Powietrznego czyli popularnego dziś drona. Jest to już dzisiaj urządzenie zaawansowane technicznie, przystosowanej m.in. do przenoszenia specjalistycznej, zintegrowanej z nim, kamery termowizyjnej.

Metoda ta jest najbardziej optymalna w stosunku do rozległych sieci, zapewniająca wydajny sposób inspekcji na dużych, nawet niedostępnych z ziemi, obszarach, znakomitą mobilność i wysokiej jakości dane.

Metoda ta jest bezkontaktowa, wykorzystuje technikę teledetekcji. Jest znacząco szybsza w porównaniu do innych metod. Nie naraża badającego na żadne niebezpieczeństwo. Nie ingeruje w badany obiekt i nie wywiera na niego żadnego wpływu. Uzyskany obraz daje doskonały przegląd badanego obiektu i możliwość wizualizowania rozkładów temperatury do celów analiz.

Przedstawiamy zatem główne KORZYŚCI USŁUG DRONEM:

 • znacząca oszczędność finansowa w stosunku do oblotu helikopterem lub samolotem
 • wykonanie ortofotomapy fragmentu lub całej sieci ciepłowniczej
 • ocenę stanu technicznego izolacji termicznej sieci
 • rozpoznanie usterek
 • wykrycie odcinków, miejsc i elementów o podwyższonej temperaturze
 • oszczędności związane z wczesnym wykryciem nieprawidłowości zapobiegające awarii
 • dotarcie do miejsc niewidocznych z drogi

Szybkie, bezinwazyjne, dokładne i niedrogie lokalizowanie min. :

 • wad izolacji rurociągów napowietrznych i podziemnych
 • przebiegu sieci ciepłowniczej
 • wycieków gorącej wody
 • ocenie stanu izolacji cieplnej rur i rurociągów
 • wad instalacji ciepłowniczych
 • wad kominów spalinowych,
 • wewnętrznych samozapłonów hałd węglowych
 • kontrola stanu sieci ciepłowniczych

Co oferuje firma Dron Service:

Przeprowadzamy w pełni bezpieczne i profesjonalne obloty nad siecią w porozumieniu z organami zarządzającymi przestrzenią powietrzną na danym terenie.

Przygotowujemy bogaty materiał fotograficzny, przeprowadzamy obróbkę uzyskanych zdjęć oraz przygotowujemy raport końcowy, podsumowujący całe zadanie.

W skład raportu wchodzą:

1. Krótka charakterystyka systemu ciepłowniczego i badanej części – na podstawie informacji od zlecającego – informacja o technologii w jakiej sieć jest zbudowana (kanałowa, naziemna, preizolowana itp.), czas eksploatacji od wybudowania lub/i modernizacji, ocena stanu technicznego wg zlecającego, temperatury pracy: temp. zas./temp. pow. wg wykresu regulacyjnego, średnice.

2. Mapa całego systemu ciepłowniczego z zaznaczoną np. innym kolorem częścią tej sieci, której dotyczy badanie i raport (chyba, że badanie obejmuje całą sieć to wówczas mapa tej sieci).

3. Wskazanie w opisie i na zdjęciach odcinków i miejsc, w których straty ciepła są największe. Ukazanie różnic w stanie izolacji (stratach ciepła) w poszczególnych odcinkach, konkretnych miejscach, gdzie są ewidentne braki izolacji i duże nieszczelności w blachach, wymagające miejscowej naprawy, jeżeli modernizacja nie jest jeszcze planowana w najbliższym czasie.

4. Wartości temperatury płaszcza sieci miejscowe (min i max) oraz średnie na poszczególnych odcinkach.

5. Podsumowanie – wnioski końcowe. Ogólna ocena stanu izolacji, szacunek udziału w całej długości odcinków o stanie gorszym, lepszym, wskazanie miejsc gdzie są wyraźne miejscowe straty ciepła wskutek uszkodzeń lub braku izolacji.

Możliwe jest rozszerzenie badania o zdjęcia termowizyjne wykonane z ziemi, w miejscach rozpoznanych w czasie oblotu jako newralgiczne oraz miejscowe oględziny połączone z demontażem segmentu płaszcza w celu oceny izolacji termicznej (czy nie spadła na spód płaszcza, zmieniła strukturę, rozsypała się itp.).

Możliwa jest dodatkowa analiza techniczno-ekonomiczna efektywności modernizacji (wymiana izolacji tradycyjnej na prefabrykowaną czyli tzw. łubki albo wymiany sieci na preizolowaną):

a) oszacowanie ilościowe (GJ) strat ciepła z badanego obszaru z wykorzystaniem standardowych algorytmów (np. wg metodologii NFOSiGW), również we współpracy ze Zleceniodawcą oszacowanie wartości traconego ciepła

b) oszacowanie efektów energetycznych modernizacji w zaproponowanej lub stosowanej przez zleceniodawcę technologii (straty w GJ po modernizacji

c) model sfinansowania modernizacji – np. wsparcie z NFOSiGW lub z WFOS

d) Opłacalność takiego działania – prosty czas zwrotu.

Zachęcamy do obejrzenia filmu poglądowego dostępnego na stronie www.dronservice.pl.

Źródło: Dron Service Sp. z o.o.
Fot. Dron Service Sp. z o.o.