Home Archive by category Lewy slider

Lewy slider

MKIŚ PRZYGOTOWAŁO MATERIAŁY INFORMACYJNE DO USTAWY O REKOMPENSATACH

W ramach realizacji działań mających na celu wdrożenie ustawy z dnia 15 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do wykorzystania materiały mające wspomóc działania przedsiębiorstw ciepłowniczych pod rządami tej ustawy.

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

– dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ,
– dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła samodzielnie ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wypłaty, rozliczenia i kontrola wniosków o wypłatę rekompensat należy również do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, stosuje się analogiczne rozwiązanie, przy czym z uwagi na lokalny charakter tych wytwórców, obowiązek wypłaty, rozliczenia i kontroli wniosków o wypłatę rekompensat zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na siedzibę wytwórcy ciepła.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

– 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale). Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1 do niniejszego komunikatu.

– Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. prezes spółdzielni).


Obowiązki sprzedawcy ciepła:

– 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy: przekazanie wytwórcom ciepła przez sprzedawców ciepła informacji o szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana przez odbiorców uprawnionych.
– Do dnia 31 lipca 2023 r.: przekazanie wytwórcy ciepła informacji o rzeczywistej ilości ciepła sprzedanego do odbiorców uprawnionych w okresie obowiązywania mechanizmu średniej ceny z rekompensatą.


Obowiązki podmiotu uprawnionego do otrzymania rekompensaty (wytwórcy):

– Od 30 października 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za październik 2022 r. Wzór wniosku stanowi załącznik 2 do niniejszego komunikatu.
– Do 25. dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty. Np. za grudzień 2022 r. będzie to 25 styczeń 2023 r..
– Do dnia 26 maja 2023 r.: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za kwiecień 2023 r.  
– Do dnia 31 sierpnia 2023 r.: złożenie wniosku o rozliczenie rekompensaty.

Na potrzeby ułatwienia obliczeń wielkości niezbędnych do wypełnienia wniosku o rekompensatę udostępniony zostaje pomocniczy arkusz kalkulacyjny.Obowiązki wójta, burmistrza albo prezydenta miasta:

– 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy: złożenie wniosku do właściwego wojewody o przyznanie środków na wypłatę rekompensat na czwarty kwartał 2022 r.
– Do 15 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny kwartał: złożenie wniosku o przyznanie środków na wypłatę rekompensat dla pozostałych kwartałów. (np. dla I kwartału 2023 r. będzie to 15 grudnia 2022 r., dla II kwartału 15 marca 2023 r.)
– 14 dni od otrzymania wniosku wytwórcy o wypłatę rekompensat: zatwierdzenie wniosku i dokonanie wypłaty rekompensaty.
– Do 15 dnia miesiąca następującego po pierwszych trzech miesiącach od początku udzielenia rekompensat: przedstawienie wojewodzie rozliczenia środków z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych rekompensat, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia kończącego dany kwartał. Np. dla I kwartału 2023 r. będzie to 15 stycznia, dla II kwartału 15 kwietnia.


Obowiązki wojewodów:

Co kwartał: złożenie wniosku o przekazanie gminom środków na wypłaty rekompensat do ministra właściwego do spraw energii. Minister przekazuje środki wojewodzie w terminie:

– na wypłaty za IV kw. 2022 r. – do dnia 31 października 2022 r.;

– na wypłaty za I kw. 2023 r. – do dnia 31 stycznia 2023 r.;

– za kwiecień 2023 r.– do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

Do dnia 31 grudnia 2023 r.: przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia środków oraz przekazanie niewykorzystanych środki do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło: MKIŚ | CIRE

JERZY BUZEK Z PRZESŁANIEM DO UCZESTNIKÓW XXVI FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH

Rozpoczynając pierwszy panel tegorocznego Forum, uczestnicy usłyszeli przesłanie byłego premiera, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a obecnie europosła prof. Jerzego Buzka.

„Cieszę się, że mogę tą drogą przekazać Wam kilka słów – przyjazd do Międzyzdrojów uniemożliwiła mi, rozpoczynająca się dzisiaj, sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.

W tym tygodniu zagłosujemy w Strasburgu między innymi nad stanowiskiem Parlamentu na negocjacje – tak zwane trialogi – z reprezentującą Radę UE Prezydencją Czeską w sprawie dyrektywy o (1) odnawialnych źródłach energii oraz (2) o efektywności energetycznej. Jest w nich wiele kwestii kluczowych dla Państwa: od celu wzrostu OZE w sektorze do 2030 r. – i sposobów jego obliczania, przez obowiązek zapewnienia dostępu stronom trzecim do sieci ciepłowniczych aż do – zmienianej definicji efektywnego systemu ciepłowniczego czy nowych kryteriów dla wysokosprawnej kogeneracji.

O tym wszystkim będziecie Państwo zapewne również za chwilę rozmawiać – i Pan Ryszard Pawlik, mój doradca w Brukseli, może szczegółowo przedstawić tu postulaty Parlamentu Europejskiego w tych tematach. W trakcie prac nad obydwoma dyrektywami w mojej komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) w ostatnim roku, zabiegałem mocno o zapisy jak najkorzystniejsze dla ciepłownictwa systemowego i jego odbiorców. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach sesja plenarna zatwierdzi to, co dobrego udało się nam wynegocjować.

Tydzień w Strasburgu upłynie jednak nie tylko pod znakiem głosowań – w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, wygłosi coroczne orędzie o stanie Unii. Biorąc pod uwagę okoliczności na pewno będzie w nim sporo na temat sposobów radzenia sobie z deficytem surowców energetycznych oraz ich rosnącymi cenami – spodziewamy się zapowiedzi specjalnych rozwiązań już na nadchodzącą zimę. Temu poświęcone było zresztą także piątkowe nadzwyczajne posiedzenie Rady ds. Energii. W tym sensie Państwa Forum odbywa się w niezwykle gorącym czasie – ale i, co warte podkreślić, bardzo „na czasie”! 

Nie dziwi mnie to zupełnie – jako branża, jako Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, od lat doskonale czujecie „brukselski puls”; wiecie jak się skutecznie odnaleźć w unijnym procesie legislacyjnym, zawczasu sygnalizujecie problemy i proponujecie konstruktywne rozwiązania, a nawet – jak czas pokazał – na swój sposób wyznaczacie trendy. Podam tylko dwa przykłady.

Po pierwsze – Wasza kampania edukacyjna „20 stopni dla klimatu”, promująca rozsądne korzystanie z ciepła, rozpoczęta 2 lata temu. A dziś obniżanie temperatury termostatów to jeden z wiodących elementów strategii „REPowerEU” – pilnego odchodzenia przez Unię od importu gazu z Rosji. Czyli można powiedzieć: „20 stopni dla klimatu”, ale i „20 stopni dla Ukrainy” – tak trzymać! 

I po drugie – walka ze spekulacjami w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). W trakcie trwających właśnie prac nad rewizją dyrektywy ETS, udało nam się w Parlamencie Europejskim wprowadzić zapis ograniczający udział w tym rynku wyłącznie do firm, które kupują uprawnienia na swoje potrzeby lub w imieniu tych podmiotów. Zgłosiłem taką poprawkę w komisji ITRE, potem udało się dla niej zbudować większość na sesji plenarnej; jednak pierwszymi, którzy – i to już w 2018 r.! – mówili mi o problemie wpływu spekulacji na ceny w systemie ETS, byli Panowie Jacek Szymczak i Bogusław Regulski – korzystając z okazji obydwu Panów Prezesów serdecznie pozdrawiam!

Wierzę, że w ramach obecnej reformy ETS uda nam się w końcu tę sprawę pozytywnie rozstrzygnąć – podobnie jak inne kwestie kluczowe dla ciepłownictwa systemowego: dodatkowe bezpłatne uprawnienia czy przyśpieszenie przywracania z rezerwy MSR uprawnień na rynek, gdy ich ceny przez dłuższy czas utrzymują się na niezwykle wysokich poziomach.

Cieszy mnie, że dziś, w tej niewątpliwie bardzo trudnej sytuacji, nie zastanawiacie się jako sektor „czy robić” transformację, ale co najwyżej – „jak robić” ją nieco inaczej. 

To ważne, bo przecież to, że zmagamy się z bolesnymi dla gospodarki skutkami pandemii czy barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę nie oznacza, że klimat przestał się nagle zmieniać na gorsze. Minione lato przypomniało o tym, niestety, drastycznie: rekordowe upały, susza być może najgorsza od 500 (!) lat, pożary lasów, gwałtownie malejące rezerwy wody. Globalne ocieplenie postępuje, a jedyną odpowiedzią na nie jest transformacja energetyczna – prowadzona w sposób mądry, racjonalny kosztowo i sprawiedliwy społecznie; w Polsce nie powiedzie się ona bez Was – bez ciepłownictwa systemowego. To wielka odpowiedzialność i wyzwanie, ale jestem przekonany, że na tym Forum wypracujecie sposoby, jak przekuć to w równie wielką szansę“.

PREZES IGCP JACEK SZYMCZAK NA FORUM EKONOMICZNYM W KARPACZU

W dniach 6-8 września br. odbędzie się XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. To jedno z największych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. W Karpaczu pojawi się liczne grono przedstawicieli rządu, świata biznesu i nauki oraz eksperci. W panelu „Finansowanie transformacji elektroenergetyki i ciepłownictwa” udział weźmie prezes IGCP Jacek Szymczak.

Jakie cechy powinien mieć efektywny system finansowania transformacji w energetyce i ciepłownictwie? Jakie są trendy światowe i przykłady programów wspierających finansowo transformację energetyczną – czy Polska ma się na kim wzorować? Czy grosz wyłożony na transformację energetyczną do nas wróci? Czy zielone ciepłownictwo, zielona energia oznacza wyższe ceny za ciepło, ciepłą wodę i prąd dla przeciętnego Kowalskiego? Czy finansując projekty w energetyce i ciepłownictwie możemy liczyć, że zostanie tam wykorzystany polski local content? Czy Polska jest przygotowana do skoku technologicznego w kierunku wykorzystania zielonej energii? Coraz częściej słyszymy o wodorze, do wodoru odnosi się jeden z wariantów transformacji ciepłowni w projekcie Strategii dla ciepłownictwa – jaką rolę odegra wodór w dekarbonizacji energetyki? W jaki sposób doliny wodorowe mogą pomóc dekarbonizować się ciepłowniom i elektrowniom?

PROJEKT „BUDOWA SYSTEMU KOGENERACJI W SZLACHĘCINIE” JAKO KROK W KIERUNKU TRANSFORMACJI CIEPŁOWNICTWA

Transformacja energetyczna  jest obecnie jednym z najczęściej dyskutowanych zagadnień  dotyczących zarówno europejskiej, jak i krajowej polityki klimatyczno-energetycznej. Wyzwania związane z transformacją dotyczą także branży ciepłowniczej. Proces ten jest w głównej mierze wymuszony zaostrzającymi się standardami emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku siarki, tlenków azotu) i pyłów z obiektów energetycznego spalania oraz rosnącym kosztem zakupu uprawnień do emisji  CO2.

Na zmiany w ciepłownictwie wpływać będą również obecne uwarunkowania geopolityczne i związana z nimi dynamiczna pod względem ceny i dostępności sytuacja na rynku surowców energetycznych.

Zapowiedź nowej legislacji unijnej („fit for 55”), jak również wspomniane realia rynku surowców energetycznych będą w najbliższych latach mocno oddziaływać na branżę ciepłowniczą i stosowane technologie wytwarzania ciepła. Projekty modernizacyjne w ciepłownictwie będą bardziej kompleksowe, a priorytetem stanie się jak największy udział ciepła z OZE.

Metrolog Sp. z o.o. jako generalny wykonawca inwestycji energetycznych, podążając za ogólnoeuropejskim trendem w tym sektorze, podejmuje się realizacji pionierskich, innowacyjnych projektów, które wpisują się w obecnie  promowaną strategię „zielonego ładu”.

Jednym z takich projektów była budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie, w ramach którego Metrolog Sp. z o.o. wykonała pierwszą w Polsce instalację odzyskującą ciepło ze ścieków. Innowacyjność rozwiązania zastosowanego w Szlachęcinie polega na połączeniu technologii kogeneracji gazowej i pompy ciepła z dolnym źródłem w postaci ścieków oczyszczonych w jeden spójny i centralnie sterowany układ technologiczny. Instalacja została wybudowana dla spółki Veolia Energia Poznań S.A. na terenie oczyszczalni ścieków należącej do Aquanet S.A. Instalacja istotnie odciąży ciepłownię węglową w Bolechowie ograniczając jej ślad węglowy, jak również emisję związków siarki oraz pyłów do atmosfery.

We wrześniu 2021 roku SYSTEM KOGENERACJI W SZLACHĘCINIE otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie BUDOWA ROKU 2020. Konkurs organizowany jest od ponad 30 lat przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Głównym Urzędem Nadzoru Technicznego i stanowi jeden z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. Jury konkursowe doceniło między innymi innowacyjność projektu polegającą na wybudowaniu pierwszej w Polsce instalacji kogeneracyjnej współpracującej z systemem pomp ciepła odzyskujących ciepło ze ścieków oczyszczonych oraz zastosowanie rozwiązań wspierających ideę dekarbonizacji, radykalną redukcję emisji pyłów i gazów cieplarnianych, a także dywersyfikowanie źródeł energii.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Dolnym źródłem ciepła dla pomp ciepła są ścieki oczyszczone o minimalnej temperaturze wynoszącej 8°C. Przepływ ścieków charakteryzuje się dużą zmiennością, wahając się od 50 m3/h do 350 m3/h, co częściowo zostało skompensowane poprzez zastosowanie nowo wybudowanego żelbetowego zbiornika o pojemności czynnej 300 m3. Obniżając temperaturę ścieków oczyszczonych o 5°C i zakładając przepływ ścieków na poziomie 188 m3/h osiągnięto moc dolnego źródła ciepła na poziomie około 1100 kWt.

Na poniższym rysunku przedstawiona została zmienność przepływu ścieków oczyszczonych w wybranym okresie.

Rys. 1  Przepływy chwilowe (minutowe) i średnie godzinowe ścieków w dniach 12-18.03.2018 r.

Proces odbioru ciepła ze ścieków oczyszczonych i przekazywania energii do sieci cieplnej odbywa się dwustopniowo. Do pierwszego stopnia, złożonego z dwóch pomp ciepła, ciepło ścieków oczyszczonych doprowadzane jest za pośrednictwem obiegu pośredniego z wykorzystaniem mieszaniny glikolu. Ze skraplaczy pomp pierwszego stopnia ciepło przekazywane jest do wody, która stanowi dolne źródło ciepła dla pompy ciepła drugiego stopnia. Drugi stopień zaaranżowano w postaci sześciu pomp ciepła o parametrach wody chłodzącej skraplacze na poziomie 55/65°C, osiągających sumaryczną moc cieplną około 1650 kWt. Skraplacze urządzeń grzewczych drugiego stopnia połączone są z siecią ciepłowniczą poprzez bufor wody grzewczej o pojemności 7,0 m3. Łączny obliczeniowy przepływ wody w obiegu wynosi 144 m3/h i jest on zmienny w zależności od temperatur dolnego (ścieków) i górnego (wody powrotnej z sieci ciepłowniczej) źródła ciepła.

COP (zależne od temperatury ścieków oczyszczonych) w punkcie projektowym dla wyżej wymienionego układu pomp ciepła wynosi 2,71, a moc elektryczna potrzebna do zasilania pomp ciepła około 605 kWe.

Energia elektryczna zasilająca pompy ciepła produkowana jest w agregacie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej 1002 kWe i 1300 kWt mocy cieplnej, stanowiącym również drugie źródło ciepła w instalacji. Łączna moc cieplna urządzeń, które będą zainstalowane w projektowanym budynku technicznym, wynosić będzie zatem około 2950 kWt.

Ciepło wytworzone w układzie kogeneracji i pompie ciepła jest przesyłane do miejskiej sieci cieplnej w Bolechowie. Ciepło w okresie zimowym jest wykorzystywane do podgrzewania powracającej wody sieciowej z osiedla Zielone Wzgórze w Bolechowie do ciepłowni Bolechowo oraz na cele grzewcze budynku technologicznego. Ciepło w okresie letnim jest wykorzystywane do pokrycia w 100% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) osiedla Zielone Wzgórza oraz c.w.u. i technologię zakładów Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. w Bolechowie.

Energia elektryczna produkowana w układzie kogeneracji jest wykorzystywana na potrzeby własne (przede wszystkim zasilanie układu pomp ciepła), a jej nadwyżka sprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Rys. 2  Schemat blokowy systemu – praca w okresie zimowym

Rys. 3  Schemat blokowy systemu – praca w okresie letnim

ZAKRES PROJEKTU

Metrolog Sp. z o.o. jako generalny wykonawca inwestycji zrealizowała poza wyżej opisaną instalacją technologiczną m.in. następujące prace:

 • dokumentację projektową wykonawczą i powykonawczą we wszystkich branżach,
 • projekt budowlany zamienny oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę,
 • budynek technologiczny wolnostojący o wymiarach w rzucie 32 m x 12,8 m i wysokość 7,5 m, powierzchni zabudowy 409,6 m2, powierzchni użytkowej 363,6 m2, kubaturze 2428,3 m3,
 • zbiornik retencyjny na ścieki oczyszczone o pojemności użytkowej 300 m3,
 • modernizację istniejącej komory ciepłowniczej B-10 w zakresie wymiany obudowy i zabudowania układu umożliwiającego zdalną regulację kierunków przepływu i temperatury wody sieciowej z elektrociepłowni w Szlachęcinie,
 • pompownię w zbiorniku retencyjnym składającą się z 2 pomp zatapialnych oraz armatury,
 • sieć technologiczną ścieków oczyszczonych (rurociąg zasilający i powrotny) wykonaną w technologii rur HDPE DN250, łączącą zbiornik retencyjny i budynek technologiczny,
 • sieć cieplną (rurociąg zasilający i powrotny) wykonaną w technologii rur stalowych preizolowanych, łączącą budynek technologiczny i komorę ciepłowniczą B-10,
 • sieci elektroenergetyczne SN 15kV, światłowód, oświetlenie zewnętrzne,
 • układ wyprowadzenia energii elektrycznej od agregatu kogeneracyjnego do stacji transformatorowej SN 15kV ENEA,
 • system automatyki umożliwiający bezobsługową pracę układu kogeneracji we współpracy z układem pomp ciepła,
 • układ sterowania i wizualizacji SCADA ze stacjami operatorskimi w Szlachęcinie i Bolechowie umożliwiającymi zdalną obsługę obiektu.

WNIOSKI

Połączenie kogeneracji i pompy ciepła odzyskującej ciepło ze ścieków jest krokiem w kierunku realizacji idei zielonego ładu i neutralności klimatycznej. Jest to nie tylko powiązanie technologii, ale również połączenie i współpraca branż wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Poza wdrażanymi ideami dekarbonizacji i odzysku ciepła odpadowego inwestycja zapewnia inwestorowi przede wszystkim wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że układ pozwala na maksymalizację produkcji ciepła przy jak najmniejszym zużyciu gazu ziemnego.

Spodziewane efekty zrealizowanej inwestycji to łączna roczna produkcja ciepła na poziomie 67 tys. GJ, z czego 38 tys. GJ pochodzi z pompy ciepła i 29 tys. GJ z układu kogeneracji zasilanego gazem ziemnym, oraz produkcja 7,7 tys. MWh energii elektrycznej rocznie. Ponadto roczna redukcja emisji CO2 w Ciepłowni w Bolechowie wyniesie około 2 tys. ton.

Biorąc pod uwagę regulacje i trendy w branży ciepłowniczej, jak również trudną sytuację na rynku paliw dla ciepłownictwa, jest wielce prawdopodobne, że ta pierwsza tego typu instalacja w Polsce wykonana przez Metrolog Sp. z o.o. ma szansę stać się projektem replikowalnym, powielanym w wielu lokalizacjach.

NOWA JEDNOSTKA WYTWÓRCZA ENERGII, POWSTANIE W ELEKTROCIEPŁOWNI W KIELCACH DZIĘKI NFOŚiGW

Beneficjent, którym jest PGE Energia Ciepła S.A., otrzyma na budowę tego obiektu 55,9 mln zł preferencyjnej pożyczki. Dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą „Program Inwestycyjny Elektrociepłowni Kielce – budowa nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji”, którego celem jest budowa nowej jednostki wytwórczej zasilanej gazem ziemnym o nominalnej mocy elektrycznej 7MWe wraz z wodnym kotłem odzysknicowym o mocy cieplnej 12 MWt, w której dochodzi do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Głównymi elementami nowej instalacji będą: źródło kogeneracyjne w oparciu o turbozespół gazowy wraz z kotłem, stacja przygotowania gazu, komin, stacja transformatorowa oraz infrastruktura techniczna i komunikacyjna.

Nowe źródło zasilane gazem ziemnym zastąpi dotychczas eksploatowany kocioł węglowy typu WP-140.

Projekt wpisuje się w realizację celu, jakim jest odejście od paliwa węglowego w procesie wytwarzania ciepła w obiektach należących do Grupy PGE.

W latach 2023 – 2029 w większości lokalizacji, w których Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które przyczynią się do całkowitego lub znaczącego odejścia od paliwa węglowego.

Przyznane wsparcie finansowe projektu w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie do 55,9 mln zł zostało udzielone ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Energia Plus. Umowę ze strony Narodowego Funduszu podpisał wiceprezes Artur Michalski, a w imieniu beneficjenta przedstawiciele Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. z Grupy PGE S. A. – prezes Przemysław Kołodziejak i członek zarządu Radosław Woszczyk. Trzeba dodać, że PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest źródłem ciepła pokrywającym 100 proc. zapotrzebowania na ciepło dla miejskiego zintegrowanego systemu ciepłowniczego, którego właścicielem i dystrybutorem jest MPEC Kielce Sp. z o.o.

Po zrealizowaniu inwestycji struktura produkcji w kieleckiej elektrociepłowni zmieni się i będzie wyglądała następująco: OZE (blok biomasowy kogeneracyjny) – około 15% ,  kogeneracja węglowa – około 28%, kogeneracja gazowa – około 19%, pozostałe źródła (kotły wodne) – 38%.

Suma rocznej produkcji z OZE i kogeneracji wyniesie około 62%. Ostateczna struktura wytwarzania będzie zależała od uwarunkowań pogodowych i technologicznych w danym roku.

Projekty inwestycyjne, które prowadzimy obecnie w naszych jednostkach wytwórczych mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko i jakość powietrza – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Nasze inwestycje realizujemy zgodnie z przyjętymi założeniami Strategii Ciepłownictwa i według zaplanowanego harmonogramu, który zakłada 70 procent udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030. Podpisana dzisiaj z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa na dofinansowanie projektu w Kielcach pozwoli na osiągnięcie założonych przez nas celów – dodaje Przemysław Kołodziejak.

Ze względu na skalę działań, które muszą zostać podjęte przez branżę ciepłowniczą, nie waham się postawić tezy, że nasz kraj stoi przed największym w Unii Europejskiej wyzwaniem transformacyjnym – zaznacza Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto pamiętać, że w Polsce około 40 procent gospodarstw domowych jest ogrzewanych ciepłem systemowym. Jednak zdecydowana większość dostarczających je elektrociepłowni – by spełniać normy środowiskowe – już dzisiaj wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych, przerastających ich możliwości budżetowe. Aby takie inwestycje były możliwe w trudnej obecnie sytuacji geopolitycznej i – co jeszcze ważniejsze –  by polski konsument nie musiał samodzielnie ponosić ciężaru zmian, NFOŚiGW oferuje podmiotom takim jak PGE Energia Ciepła S.A. fundusze na transformację technologiczną. Dzisiejsza umowa to dobra wiadomość nie tylko dla Narodowego Funduszu oraz inwestora. To przede wszystkim długoterminowa gwarancja czystego, stabilnego ciepła i energii elektrycznej, a więc zdrowszej i komfortowej codzienności dla mieszkańców Kielc – podsumowuje wiceszef NFOŚiGW .

Całkowity koszt przedsięwzięcia, który przy wsparciu finansowym ze strony NFOŚiGW zostanie zrealizowany w Elektrociepłowni Kielce, wynosi 69,4 mln zł. Efekt rzeczowy przedsięwzięcia, czyli zbudowanie instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz uzyskanie dodatkowej zdolności produkcji energii elektrycznej i ciepła powinien zostać zrealizowany do 31 grudnia 2024 r.

Natomiast efektem ekologicznym inwestycji, który powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2025 r., ma być w ciągu roku zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 46 222 ton i zredukowanie zużycia energii pierwotnej o 95 612 GJ. Ilość wytworzonej energii elektrycznej w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja) wyniesie 48 000 MWh/rok, a wyprodukowanej także w skojarzeniu energii cieplnej – 280 000 GJ/rok. 

Warto nadmienić, że w latach 2023-2029 w większości lokalizacji, w których Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które przyczynią się do całkowitego lub znacznego odejścia od paliwa węglowego.

Projekty inwestycyjne, które prowadzimy obecnie w naszych jednostkach wytwórczych mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko i jakość powietrza – podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Nasze inwestycje realizujemy zgodnie z przyjętymi założeniami Strategii Ciepłownictwa i według zaplanowanego harmonogramu, który zakłada 70 procent udziału paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030. Podpisana dzisiaj z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa na dofinansowanie projektu w Kielcach pozwoli na osiągnięcie założonych przez nas celów – uzupełnia prezes zarządu PGE EC S.A..

Realizacja dofinansowanego projektu pozwoli na zapewnienie stabilnych dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego Kielc oraz energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowa jednostka przyczyni się do osiągnięcia przez system ciepłowniczy w Kielcach statusu „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego”, co stworzy dogodne warunki do promowania ciepła systemowego i wykorzystania jego potencjału. Przedsięwzięcie ma na celu również wyeliminowanie węgla jako paliwa do produkcji ciepła poprzez zastąpienie go gazem ziemnym.

Budowa bloku gazowego to kolejna, obok powstającej kotłowni gazowej, ważna inwestycja zarówno dla rozwoju Kielc, jak i środowiska i zdrowia jego mieszkańców – zauważa Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

Jako producent ciepła i energii elektrycznej skupiamy się na zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Preferencyjne dofinansowanie, które otrzymamy od NFOŚiGW, to dla nas istotne wsparcie w realizacji tego proekologicznego przedsięwzięcia – dodaje szef kieleckiej elektrociepłowni. 

Inwestycja zapewni dostawy ciepła do odbiorców z terenu Kielc, a także energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Nowa jednostka gazowa w kieleckiej Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła oznacza ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej, a jednocześnie przyniesie istotne efekty ekologiczne i społeczne w postaci czystszego powietrza i zdrowia mieszkańców.

Najnowsze porozumienie z NFOŚiGW to kolejna podpisana przez Grupę PGE umowa o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odejścia od paliwa węglowego. Wcześniej udzielone zostało wsparcie m.in. dla inwestycji dotyczącej budowy nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni w Zgierzu oraz budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz ze środków krajowych.

Źródło: CIRE

PROJEKT USTAWY O DODATKACH DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA W WYKAZIE PRAC RZĄDU

Projekt ustawy o dodatkach do źródeł ciepła znalazł się w wykazie prac rządu, określa on taryfy dla przedsiębiorstw ciepłowniczych – czytamy na stronie KPRM.

“Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła posiadające koncesję, które wytwarza ciepło dostarczane do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej, składa wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą, gdzie średnia cena ciepła wytwórcy zostaje ograniczona do średniej ceny ciepła wynoszącej: – dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ – dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ” – podaje strona KPRM.
Podano również, że Prezes URE zatwierdza taryfę: – na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło dla odbiorców nieobjętych wsparciem określonym w proponowanej ustawie oraz – taryfę z rekompensatą dla odbiorców w gospodarstwach domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz określonego katalogu instytucji użyteczności publicznej oraz ustala wysokość tej rekompensaty.

Źródło: CIRE

ENERGETYZUJĄCE LATO CIEPŁOWNIKÓW

Lato w pełni, jednak w energetyce tegoroczne lato jest nieco inne niż poprzednie. 

W tym roku logistycy pracujący na rzecz ciepłownictwa mają wyjątkowo pracowite wakacje. Wszystko za sprawą kryzysu na rynku paliw energetycznych, z którym już od jakiegoś czasu borykają się wszyscy konsumenci energii. 

– W skali całej Grupy Kapitałowej ECO zużywamy rocznie ok. 270 000 ton węgla. Paliwa są już zakontraktowane i częściowo zeskładowane na placach – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ECO ds. operacyjnych – Podstawowym dostawcą węgla dla GK ECO jest Polska Grupa Górnicza SA, a głównym dostawcą zagranicznego węgla jest firma PGE Paliwa. 

Problemem dotyczącym całej branży jest nie tylko ograniczona podaż węgla, ale również wysokie ceny. 

– Działania naszej spółki celowej ECO Logistyka, która zaopatruje w paliwa wszystkie spółki ciepłownicze GK ECO koncentrują się dziś na tym, aby zapewnić odpowiednie stany magazynowe węgla w ciepłowniach GK ECO w akceptowalnej cenie – dodaje Mirosław Romanowicz – dziś na składach opału mamy już znacznie więcej węgla niż wymagany przepisami zapas. 

Wysokie koszty prowadzenia działalności ciepłowniczej sprawiają, że zmieniły się również ceny ciepła. Wynikają one z obowiązujących w Grupie Kapitałowej ECO taryf dla ciepła zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki. 

– Zmiany cen dla odbiorców, jakie miały miejsce w całej branży ciepłowniczej były próbą urealnienia stawek za ciepło w stosunku do dynamicznie rosnących kosztów związanych ze wzrostem cen zarówno opału, jak też uprawnień do emisji CO2 – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ECO ds. ekonomicznych. 

– Do kolejnej zimy szykujemy się z wielkim zaangażowaniem na każdym polu. Z jednej strony chcemy zapewnić naszym odbiorcom bezawaryjne działanie systemów ciepłowniczych i ekologiczne ciepło najwyższej jakości. Z drugiej już teraz gromadzimy zapasy węgla, aby niedobory na rynku paliw nie były odczuwalne dla użytkowników ciepła systemowego dostarczanego przez GK ECO – mówi Paweł Krawczyk – w kryzysie nie obniżamy standardów, ale zwiększamy wysiłki. Konsumentów naszego ciepła zachęcamy natomiast do jego oszczędzania, bo dziś taka postawa jest ważna już nie tyko dla klimatu, ale również dla budżetu wielu gospodarstw domowych. Mniejsze zużycie surowców ma też strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które dokładają wszelkich starań, aby węgla do produkcji ciepła nie zabrakło. 

Spółki ciepłownicze od lat zachęcają swoich konsumentów do oszczędzania energii na wspólnym froncie walki o lepszy klimat. Dziś znajomość zasad oszczędzania ciepła może okazać się wyjątkowo cenna. Po wskazówki warto sięgnąć na stronę www.20stopni.pl.

UE ZATWIERDZA NIEMIECKI PROGRAM EKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA O WARTOŚCI 3 MLD EURO

Komisja Europejska poinformowała wczoraj, że zatwierdziła program rządu niemieckiego o wartości 3 mld euro, mający na celu wsparcie programów ciepłowniczych opartych na energii odnawialnej i cieple odpadowym.

Program o wartości 2,98 mld euro będzie promował zieloną energię, oferując dotacje rządowe do 2028 r. dla nowych sieci ciepłowniczych zasilanych w co najmniej 75% energią odnawialną i ciepłem odpadowym lub dla projektów dekarbonizacji istniejących sieci.

Komisja stwierdziła, że program jest zgodny z przepisami UE, które wymagają, aby pomoc państwa była “konieczna i właściwa”, ponieważ bez niej nowe instalacje ciepłownicze prawdopodobnie byłyby oparte na zanieczyszczających paliwach kopalnych lub takie inwestycje mogłyby w ogóle nie mieć miejsca ze względu na wysokie potrzeby inwestycyjne i niskie przychody.

“Dzięki temu środkowi Niemcy będą mogły zwiększyć udział energii odnawialnej i ciepła odpadowego w sektorze ciepłowniczym, a tym samym znacznie zmniejszyć jego emisje” – powiedziała w oświadczeniu szefowa unijnej polityki konkurencji Margrethe Vestager.

Niemiecki program ma wspierać instalację 681 MW mocy produkcyjnych w zakresie odnawialnych źródeł ciepła rocznie i pokryje do 40% kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych projektów.

Niemieccy ustawodawcy chcą zreorganizować ciepłownictwo, aby poprawić sposób ogrzewania miast. Ponieważ miasta są znacznie gęściej zaludnione niż obszary wiejskie, indywidualne rozwiązania grzewcze stają się mniej atrakcyjne niż to, co traktat koalicyjny określa jako “rozwiązania dzielnicowe”.

Każdy dystrykt zostanie poproszony o stworzenie sieci grzewczej w swoich miastach, a następnie zaopatrzenie domów wielopiętrowych. To podejście, wzorowane na Skandynawii i niektórych innych krajach UE, jest uważane za kluczowe w dążeniu do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i tych pochodzących z Rosji.

“Podejścia z infrastrukturą dostaw energii elektrycznej i ciepła zoptymalizowaną pod kątem dzielnicy oferują wyraźne korzyści, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych kosztów energii i stopnia samowystarczalności” – wyjaśniła Nicole Pillen, szefowa miejskiego działu transformacji energetycznej w DENA.

Źródło: EURACTIV

J. SZYMCZAK W POLSAT NEWS: W NIEKTÓRYCH MIASTACH WODA W KRANACH BĘDZIE CHŁODNIEJSZA

– Od wielu miesięcy jako dostawcy ciepła systemowego robimy wszystko, żeby nie zabrakło węgla, który w naszej strukturze stanowi 69 proc. Ogłaszamy przetargi, kupujemy węgiel od polskich producentów, aczkolwiek nie mamy zapełnionych magazynów, ponieważ nie ma jeszcze wystarczającego wolumenu węgla na rynku krajowym – powiedział Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, na antenie Polsat News.

– PKP Cargo kieruje pisma do przedsiębiorstw ciepłowniczych z prośbą, by teraz kupowały węgiel i zamawiały przewozy, ponieważ w IV kwartale nie gwarantują terminowych dostaw.

– Problem polega na tym, że my jako przedsiębiorcy chcemy teraz kupować węgiel, ale są dwie poważne przeszkody: po pierwsze – musi być wystarczająca ilość tego węgla na rynku, również tego importowanego. Po drugie – musimy mieć pieniądze, żeby kupować węgiel, który zdrożał od 250 do 600 proc. – wyjaśnił prezes IGCP

– Kierowane są do rządu wnioski o pomoc dla przedsiębiorców, aby mogli kupować tak drogie paliwo. Z drugiej strony cały czas postulujemy o bardzo efektywną pomoc dla gospodarstw domowych, gdzie uważamy, że powinna być ona skierowana do wszystkich, bez względu na to z jakiego paliwa korzystają. Na pewno powinno być wprowadzone kryterium dochodowe po to, żeby kierować pomoc do tych gospodarstw, które najbardziej tego potrzebują – dodał.

– Istnieje zagrożenie, iż w kranach może zabraknąć nam ciepłej wody. – Robimy wszystko, żeby tego uniknąć, ale możemy spodziewać się w niektórych miastach obniżeń temperatury w sieciach, w związku z tym temperatura ogrzewania będzie niższa i być może będzie trochę chłodniejsza woda w naszych kranach. Zagrożone tym są bardziej małe i średnie miasta – powiedział Jacek Szymczak.

Źródło: Polsat News

NIEZWYKLE WAŻNYM ELEMENTEM JEST WŁAŚCIWA POMOC GOSPODARSTWOM DOMOWYM

Wzrost cen ciepła systemowego będzie na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Niezwykle ważnym elementem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jest więc właściwa pomoc gospodarstwom domowym – mówił Jacek Szymczak, Prezes Zarządu IGCP, w audycji Ekonomia-Kapitał-Gospodarka radia TOK FM.

Żeby mieć taki pełen ogląd, jak wygląda sytuacja ciepłownictwa w Polsce, należy przytoczyć kilka liczb, a jednocześnie podać podstawowy podział rynku ciepłowniczego w Polsce. Problem dotyczy całej Polski. My [ciepłownicy] ciepło systemu dostarczamy do 42% gospodarstw domowych, ale pozostaje te 58% – z których ponad ok. 60% gospodarstw domowych ogrzewa się węglem. Problem dotyczy więc całego kraju.

Jeżeli spojrzymy na te wymowne liczby i podział rynku – jako kraj zużywamy ok. 54-56 mln ton węgla, przy czym import w ubiegłym roku był na poziomie około 9,3 mln ton. Dzisiaj tego importu praktycznie nie ma, bo w 86% import ten pochodził z Rosji. Gospodarstwa domowe również zużywały ok. 8-9 mln ton węgla – przy czym większość była z importu.

W związku z tym dzisiaj, dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła i tego systemowego i tego dla gospodarstw ogrzewających się samemu, to pojawia się problem, aby zabezpieczyć odpowiedni wolumen potrzebnego węgla. Problem ten dotyczy zarówna nas, przedsiębiorców którzy w 70% wykorzystują węgiel do produkcji ciepła systemowego, jak i  dla gospodarstw indywidualnych, którzy bezpośrednio spalają węgiel w swoich kotłach.

Należy wziąć pod uwagę, że polscy producenci np. Polska Grupa Węglowa, dostarcza do samych ciepłowni 1,8 mln ton węgla, a Węglokoks – 300 tys. ton. Podczas gdy zużycie roczne to 5 mln ton, a zatem cała reszta węgla pochodziła z importu. Ogłaszamy przetargi, natomiast jest często tak, że zgłasza się tylko jeden oferent, a czasem żaden. W związku z tym przedsiębiorstwa już od wielu miesięcy starają się kupić za każda cenę i nawet o każdych parametrach jakościowych.

My zrobiliśmy analizę już w marcu bieżącego roku i przewidując sytuację jaka nastąpi w wyniku agresji Rosji na Ukrainę – obliczyliśmy, że deficyt w samym segmencie tych ciepłowni może być na poziomie ok. 2 mln ton.

Może być taka sytuacja ze w części gospodarstw korzystających z ciepła systemowego może być niższa temperatura. To dzieje się zgodnie z prawiem. Jest stosowane rozporządzenie Rady Ministrów z 2021 r., że w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwo ciepłownicze jest zobowiązane do wykonania planu kryzysowego. Ciepłownia przedstawia je wojewodzie, on wnioskuje do Rady Ministrów, która może zadecydować o tym czy temperatura w naszych mieszkaniach może być niższa.

Od początku obecnego roku pracujemy nad zapewnianiem surowca i jestem pewien ze go zapewnimy. Może się jednak zdążyć, że będą miasta, że temperatura w domach będzie niższa niż zadeklarowana w umowach.

Jako IGCP już 2,5 roku temu zrobiliśmy badania, z których wynikało, że średnia temperatura w naszych mieszkaniach to 22,5 stopnie. Już wtedy, nie wiedząc ze przyjdzie kryzys energetyczny, namawialiśmy naszych klientów, wbrew naszym interesom, aby obniżyli temperaturę do 20 stopni, co by pozwoliło im zaoszczędzić na rachunkach około 7-8%, ale jednocześnie pozwoliło zaoszczędzić ciepłowniom około 1 mln ton węgla rocznie. Obecny deficyt mógłby być w ten sposób pomniejszony o połowę. Komisja Europejska wypowiada się teraz [w komunikacie z 20 lipca br.] aby namawiać do tego, żeby temperatura w pomieszczeniach była nawet na poziomie 19 stopni.

Na pytanie o zerwane łańcuchy dostaw węgla:

Do tej pory ponad 80% węgla rosyjskiego było dostarczane do Polski drogą kolejową. Inne kierunki importu węgla dzisiaj to kierunku zamorskie (Australia, Indonezja, USA, Kolumbia i RPA, i wymagają one innej logistyki. Po pierwsze jest duża konkurencja, jeżeli chodzi o Unię Europejską – wobec braku dostaw gazu do UE, trzeba zastąpić 120 TWh energii produkowanej z gazu węglem. Cała UE potrzebuje dzisiaj 50 mln ton węgla więcej przy łącznym zużyciu na poziomie 123 mln ton.  A więc powstaje wysoka konkurencja, jeżeli chodzi o nabycie. Drugi element łańcucha logistycznego to fracht, należy zamówić statki. Trzeci element to możliwości przeładunkowe portów. Obecnie możliwości polskich portów to 7 mln ton, nawet po zwiększeniu do 9 mln ton rocznie pod warunkiem regularności dostaw. Czwarty element to logistyka na poziomie kraju – transportem kolejowym lub kołowym. Jeżeli któryś z tych elementów logistyki nie zagra zgodnie z planem, to mogą być problemy z dostawą węgla.

Na pytanie o przyszłą zimę i koszty ciepła systemowego:

Jeżeli chodzi o same koszty – cenę ciepła – to wzrost cen ciepła systemowego będzie na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset procent. W zależności od tego czy to węgiel czy gaz, który też zdrożał o 400-500%. Wzrost cen dotyczy tych, którzy mieszkają w mieszkaniu i ogrzewają się ciepłem systemowym.

Stąd też niezwykle ważnym elementem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to właściwa pomoc gospodarstwom domowym. Pomoc w postaci dodatku węglowego tj. dopłaty bezpośrednio do gospodarstwa, dotyczy tylko części gospodarstw domowych i nie ma kryteriów dochodowych. Natomiast aż 42% gospodarstw domowych, które ogrzewają się ciepłem systemowym, nie mogą liczyć na żadną formę wsparcia. Postulowaliśmy [jako IGCP] bardzo wyraźnie, że pomoc gospodarstwom domowym w czasach kryzysu jest niezbędna, tyle tylko, że trzeba zmienić charakter tej pomocy. Jest bowiem różnica pomiędzy niezadowoleniem wzrostem kosztów ogrzewania a brakiem możliwości regulowania zobowiązań [finansowych].

Jako samorząd gospodarczy, nasza propozycja polega na tym, aby wprowadzić kryterium dochodowe. Można by rozszerzyć dodatek energetyczny – i tak jest już stosowany na bazie Prawa energetycznego – i wtedy niewiele więcej wydalibyśmy z budżetu państwa na pomoc dla gospodarstw, a na pewno byłaby to pomoc bardziej efektywna. Pozwalałaby mieszkańcom regulować zobowiązania, a z drugiej strony zapewniono by windykacje należności dla przedsiębiorstw. To element niezbędny do tego, by przedsiębiorcy mogli dostarczać ciepło.

Źródło:
audycje.tokfm.pl/audycja/2,EKG-Ekonomia-Kapital-Gospodarka