BUDOWA INSTALACJI ODPYLANIA DLA KOTŁÓW WĘGLOWYCH SZCZYTOWYCH K2 I K3 W SUWAŁKACH

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Budowa Instalacji Odpylania dla kotłów węglowych szczytowych K2 i K3” w formie pożyczki.


Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejących układów odpylania spalin do osiągnięcia emisji pyłu w spalinach na poziomie nie wyższym niż 25 mg/m3 – obowiązującym dla części szczytowej od 1 stycznia 2023 r. standardzie emisyjnym dla pyłu wg rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860).

Nowa instalacja odpylania spalin kotłów K2 i K3 będzie łączyła się z istniejącą instalacją odpylania zlokalizowaną za tymi kotłami, tj. z multicyklonami. Po przejściu spalin przez pierwszy stopień odpylania w multicyklonie, spaliny następnie będą przepływać przez filtr workowy poziomy. Odpylone spaliny z filtra są odciągane przez wentylator ciągu spalin do komina. Odbiór pyłów z urządzeń odpylających odbywa poprzez system odprowadzania pyłów przenośnikami śrubowymi do odżużlacza. Spaliny za instalacjami odpylania z kotłów K2 i K3, przed odprowadzeniem do istniejącego komina betonowego, zostaną objęte wspólnym ciągłym monitoringiem spalin.

  • Celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów o 1,836 Mg/rok
  • Wartość projektu: 4 419 000,00 zł
  • Kwota pożyczki ze środków NFOŚiGW: 3 756 150,00 zł
  • Termin oddania do użytkowania: 30.11.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *