BUDOWA ŹRÓDŁA CHP DLA MPEC W DĘBICY

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji na gaz ziemny z wykorzystaniem silników gazowych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działce o nr 360/6 w mieście Dębica. Na działce zlokalizowana jest aktualnie wymiennikownia grupowa W-1, która jest przewidziana do likwidacji poprzez budowę węzłów indywidualnych w poszczególnych budynkach, które zasila. Projekt likwidacji węzła grupowego jest odrębnym projektem. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło odrębną instalację wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Wielkość instalacji kogeneracyjnej została tak dobrana, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło z sieci ciepłowniczej w Dębicy, które wynosi aktualnie w okresie letnim od 2,00 MWt do 2,5MWt, a w okresie grzewczym do około 32 MWt.

Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej zmniejszy produkcję ciepła wytwarzanego w kotłach wodnych opalanych węglem kamiennym w istniejącej ciepłowni MPEC Dębica zlokalizowanej w Dębicy przy ul. Rzecznej 1A. Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej będzie stanowiła około 24% dotychczasowej produkcji ciepła w tych kotłach. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy emisję CO2 ze spalania węgła kamiennego poprzez spalanie paliwa o niższej emisyjności.

Podstawowe parametry techniczne i produkcyjne:

 • Silnik gazowy o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 3,2MW i mocy cieplnej nie mniejszej niż 3,1MW,
 • Kocioł gazowy o mocy w paliwie do 3MW,
 • Zakładana wielkość produkcji ciepła – nie mniej niż 74 825 GJ/rok,
 • Produkcja energii elektrycznej – nie mniej niż 21 488 MWh,
 • Sprawność całkowita – około 82,4%,
 • Współczynnik skojarzenia produkcji energii elektrycznej – 41,95%.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje sprawdzone rozwiązania technologiczne spełniające warunki BAT i gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska w trakcie jego normalnej eksploatacji. Inwestycja zostanie wykonana w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W trakcie realizacji Projektu wykorzystane zostaną atestowane materiały oraz rozwiązania technologiczne zapewniające szczelność, trwałość i niezawodność w przyszłej eksploatacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu: od 20.06.2020 r. do 30.06.2022 r.

Szacunkowe koszty:

 • Całkowite: 17 752 590,00 zł,
 • Wydatki kwalifikowane: 14 375 000,00 zł,
 • Dofinansowanie: 7 158 390,00 zł.

Wskaźniki produktu (efekt rzeczowy):

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 6,3 MW.
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 3,2 MW.
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 3,1 MW.
 • liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji – 1 szt.
 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (efekt ekologiczny):

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 19 948 Mg CO2/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 122 035 GJ/rok.

Żródło: MPEC Dębica
Fot. MPEC Dębica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *