CHEŁM: PROJEKT ROZWOJU CIEPŁOWNICTWA

1 kwietnia zostały podpisane dwa porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju ciepłownictwa w Chełmie. Podpisane porozumienia są wyrazem dbałości o czyste powietrze, a tym samym przyszłość mieszkańców tego miasta.

Sygnatariuszami pierwszego porozumienia są: PGNiG TERMIKA, PGNiG TERMIKA ENERGETYKA ROZPROSZONA oraz Prezydent Miasta Chełma i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie. Drugie porozumienie zostało zawarte pomiędzy firmą CEMEX, Prezydentem Miasta Chełma i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Chełmie. Obydwa dotyczą realizacji pionierskich projektów na skalę ogólnopolską w ciepłownictwie powiatowym.

„Samorząd musi sprostać wyzwaniom związanym z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza generowane przez miejską ciepłownię. Koszty związane z transformacją energetyczną Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie byłyby trudne do udźwignięcia przez budżet miasta w trudnym okresie walki z epidemią COVID-19. Cieszę się, że wspólnie z firmą CEMEX i spółką PGNiG TERMIKA wypracowaliśmy taki model współpracy, który przyniesie korzyści wszystkim interesariuszom, w tym bezpieczeństwo energetyczne i profity mieszkańcom, a także pozwoli na efektywniejszą i zgodną ze społecznymi oczekiwaniami ochronę środowiska naturalnego” – mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Celem projektu jest współpraca w zakresie realizacji inwestycji pozwalających na zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców Chełma oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego miasta. Po przeprowadzeniu analiz techniczno-ekonomicznych podjęte zostaną dalsze działania rozwojowe i modernizacyjne istniejącej jednostki wytwórczej. Przeprowadzenie modernizacji obecnej Ciepłowni w Chełmie jest konieczne z uwagi na wymogi emisyjne wynikające z konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP).

„Proces transformacji energetycznej zachodzący obecnie w Polsce powoduje, że jednostki wytwórcze, które funkcjonują na rynku od bardzo wielu lat, muszą zostać zmodernizowane. Proponowane przez nas rozwiązania trafiają w potrzeby samorządów dużych i średnich miast. Współpraca PGNiG TERMIKA z Miastem Chełm jest tego najlepszym przykładem. Dzięki temu mieszkańcom Chełma będzie można zaproponować nowoczesne i bezpieczne źródło ogrzewania. Strony porozumienia dokonają w następnym kroku analiz techniczno-ekonomicznych, których wynik będzie warunkował realizację przedsięwzięcia w mieście Chełm” – powiedział Paweł Stańczyk Prezes PGNiG TERMIKA SA.

Biorąc pod uwagę rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, konieczne jest wykorzystywanie takich technologii, które zapewnią optymalny i akceptowalny poziom cen ciepła dla odbiorców końcowych. Działania te powinny również wpisywać się w regulacje Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii, np. Dyrektywa RED2, a także w obecną politykę energetyczną Polski, która zakłada transformację w kierunku źródeł niskoemisyjnych, przy wykorzystaniu technologii OZE w wytwarzaniu ciepła oraz zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych.

Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA stawia sobie za cel bycie solidnym i długoterminowym partnerem jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców w Polsce w obszarze produkcji i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej. Działania Grupy nakierowane są na wzrost efektywności wytwarzania, jako głównego czynnika kształtującego konkurencyjną cenę ciepła. Prawidłowy „mix” paliwowy oraz nowoczesne technologie w zakresie wytwarzania ciepła pozwalają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla końcowych odbiorców.

Dzięki posiadanym kompetencjom, doświadczeniu i kadrze wysokiej klasy specjalistów, GK PGNiG TERMIKA jest w stanie z powodzeniem realizować projekty energetyczne o różnej skali wielkości: od mikro instalacji o mocy 200 kW realizowanych dla spółdzielni mieszkaniowych, po jednostki klasy przemysłowej, na przykład blok gazowo-parowy na warszawskim Żeraniu o mocy 500 MW.

„Jednym z priorytetów CEMEX są działania na rzecz ochrony klimatu. W 2020 roku CEMEX odpowiedział na nową strategię UE w zakresie redukcji emisji CO2, ustanawiając nowy własny cel redukcji emisji w swoich zakładach w Europie o co najmniej 55% w okresie do 2030 roku. Stawiamy zdecydowanie na rozwiązania, które pozwolą obniżyć emisję dwutlenku węgla z procesów produkcyjnych, jednocześnie poszukując sposobów dla zagospodarowania ciepła z gazów odpadowych, które do tej pory nie były wykorzystywane” – powiedział Tadeusz Radzięciak, Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, Członek Zarządu CEMEX Polska.

Projekt dostaw ciepła przez CEMEX do miejskiej sieci ciepłowniczej Chełma będzie realizowany w dwóch etapach zgodnie z postanowieniami Porozumienia podpisanego w ostatnich dniach pomiędzy Miastem Chełm, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Chełmie oraz CEMEX Polska Sp. z o.o.

Pierwszy etap projektu będzie obejmował dostawy ciepła z już istniejącej instalacji do produkcji klinkieru Cementowni Chełm z dodatkowo wybudowanym wymiennikiem ciepła na tej instalacji. Etap ten obejmie również budowę na koszt CEMEX nowego odcinka ciepłociągu o długości około dwóch kilometrów wzdłuż ulicy Fabrycznej łączącego instalację Cementowni Chełm będącą nowym źródłem ciepła z miejską siecią ciepłowniczą.

W drugim etapie, w ramach nowego projektu Elektrowni Chełm, rozbudowana zostanie instalacja do produkcji klinkieru Cementowni Chełm o układ termicznego przekształcenia odpadów z odzyskiem ciepła i produkcją energii elektrycznej oraz niezależną linią przyjęcia i przygotowania odpadów. Zadaniem Elektrowni Chełm zasilanej paliwami alternatywnymi oraz tzw. Pre-RDF (posortowniczą frakcją odpadów palnych) będzie wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Cementowni Chełm oraz ciepła dla Miasta Chełma. Po zakończeniu budowy Elektrowni Chełm zakładamy docelowe, łączne dostawy ciepła dla Miasta Chełma z obydwu modułów tj. z instalacji do produkcji klinkieru oraz z Elektrowni Chełm na poziomie 50MW. Projekt ten będzie realizowany przez CEMEX z partnerem zewnętrznym. Elektrownia zlokalizowana będzie na terenie Cementowni Chełm w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej linii do produkcji klinkieru, z którą instalacja Elektrowni będzie miała połączenia technologiczne.

Priorytetem CEMEX jest dostarczanie mieszkańcom Chełma energii cieplnej z zachowaniem najwyższych standardów emisyjnych.

„Jestem dumny, że dzięki rozwiązaniom CEMEX mieszkańcy Chełma otrzymają alternatywne źródła ciepła, dzięki którym zredukujemy emisję CO2 w Chełmie” – podkreślił Tadeusz Radzięciak, Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, Członek Zarządu CEMEX Polska.

Osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej stawia przed miejską ciepłownią wyzwanie podniesienia efektywności energetycznej poprzez poprawę sprawności procesów transformacji energii w źródłach ciepła, łącznie ze zmianą struktury paliw na bardziej przyjazne środowisku, a także ograniczenie strat przesyłowych w sieci.

Potrzebne jest dostosowanie chełmskiego systemu ciepłowniczego do przejścia na sieci niskotemperaturowe, niezbędne dla wykorzystania rozproszonych źródeł energii odpadowej oraz możliwości zastosowania OZE w procesie produkcji energii cieplnej.

Współpraca spółki i Miasta Chełm z firmami CEMEX oraz PGNiG TERMIKA pozwoli wdrożyć te założenia przez utworzenie nowych źródeł ciepła służącego mieszkańcom Chełma.

„Dzięki zawarciu tego przełomowego porozumienia odejdziemy od systemu zakupu emisji CO2 i obniżymy koszty zakupu energii cieplnej przez chełmian. Ponadto wykorzystanie ciepła odpadowego oraz produkcja ciepła w planowanym dodatkowo układzie kogeneracyjnym przyczynią się do uzyskania przez nas tzw. systemu efektywnego energetycznie. To z kolei pomoże nam generować środki konieczne do dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie miasta” – mówi prezes MPEC Chełm Artur Jędruszczuk.

Źródło: UM Chełm
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *