DUŻY POTENCJAŁ GEOTERMALNY SZCZECINA

PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska, deklarują podpisanie porozumienia, sygnowanego przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, dotyczącego rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie. Po przeprowadzeniu wstępnych analiz dotyczących wykorzystania źródeł geotermalnych w Szczecinie wnioski wskazują na duży potencjał wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych mieszkańców miasta.

Uwarunkowania geologiczne oraz techniczne wskazują na obiecujące perspektywy wykorzystania źródeł geotermalnych dla zapewnienia potrzeb ciepłowniczych w regionie Szczecina. PGE, NFOŚiGW oraz Geotermia Polska postanowili zawiązać bliższą współpracę w celu kontynuowania prac i doprowadzenia do rzeczywistego rozpoznania pokładów geotermalnych i rzeczywistych wydajności technicznych.

Wody termalne stanowią cenny, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki krajowej. Potencjał geotermalny ma wg szacunków prawie połowa obszaru Polski. Dlatego też niezbędny jest stały rozwój ich wykorzystania, wpisujący się w politykę pilnego uniezależniania naszej gospodarki i jej krytycznej gałęzi, jaką stanowią energetyka i ciepłownictwo, od  surowców zewnętrznych, zwłaszcza pochodzących zza naszej wschodniej granicy. Warto pamiętać, że geotermia, choć dość kosztowna w pierwszej fazie realizacji projektów, jest nieoceniona jako stabilne, efektywne i ekonomiczne w eksploatacji zeroemisyjne źródło OZE. Co ważne, to źródło zupełnie niekontrowersyjne z punktu widzenia społeczności lokalnej, a perspektywiczne jako źródło ciepła systemowego czy w przyszłości – pod określonymi warunkami – także np. energii elektrycznej, czy rekreacji – podkreślaMałgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Na podpisanie dzisiejszego porozumienia należy patrzeć w znacznie szerszym kontekście. W czasie trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę chcemy jak najszybciej stać się niezależnym energetycznie państwem. To szczególnie ważne, byśmy mogli poczuć się w pełni bezpieczni, odporni na jakiekolwiek zewnętrzne szantaże – mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Zastosowanie energii geotermalnej w ciepłownictwie przynosi wiele korzyści. Naturalnie gorąca woda będzie pochodzić z odwiertu zlokalizowanego w Szczecinie, a więc jej wydobycie i dystrybucja będzie odbywać się na miejscu. Wykorzystanie wód geotermalnych przyczyni się do rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. Co więcej ciepłownictwo geotermalne nie wyczerpuje się oraz nie zanieczyszcza atmosfery. Jest to bardzo ważne dla ochrony naszego środowiska.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, oraz Geotermia Polska planują utworzenie wspólnej spółki celowej, której zadaniem będzie budowa ciepłowni opartej na cieple z wód termalnych pochodzących z wnętrza ziemi, przy wykorzystaniu wsparcia pochodzącego ze środków NFOŚiGW.

Szczecin dysponuje dużym potencjałem źródeł geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Jako lider w obszarze wytwarzania ciepła, PGE chce wykorzystać tę szansę na produkcję ekologicznego ciepła dla mieszkańców miasta – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – W Szczecinie dysponujemy już dwiema jednostkami ciepłowniczymi: biomasową EC Szczecin i kogeneracyjną EC Pomorzany. Geotermia w zasobach ciepłowniczych miasta to dywersyfikacja źródeł wytwórczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców. Umożliwi to również optymalizację cen ciepła w długim terminie dla odbiorców końcowych – dodaje prezes Wojciech Dąbrowski.

Obecnie planowane jest przeprowadzenie studium wykonalności oraz realizacja pierwszego badawczego otworu, na podstawie którego przeprowadzona zostanie weryfikacja uwarunkowań geologiczno-technicznych na potrzeby przyszłej pełnoskalowej ciepłowni.

Jako NFOŚIGW podejmujemy szereg inicjatyw, by racjonalnie rozwijać nasz rodzimy potencjał geotermalny. Służą temu m.in. dwa nasze programy priorytetowe pn. „Polska Geotermia Plus” oraz „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Cieszę się, że Szczecin staje się dobrym przykładem współdziałania biznesu z sektorem publicznym służącego rozpoznaniu i zagospodarowaniu złóż wód termalnych – podkreśla Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

PGE jest największym producentem energii cieplnej w Szczecinie. Ciepło wytwarzane w szczecińskim oddziale PGE Energia Ciepła pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji. W skład Oddziału wchodzą zlokalizowane w Szczecinie Elektrociepłownia Szczecin o mocy cieplnej 162 MWt i mocy elektrycznej 68,5 MWe i Elektrociepłownia Pomorzany o mocy cieplnej 195 MWt i mocy elektrycznej 134,2 MWe oraz system ciepłowniczy w Gryfinie o długości 32 km. Budowa bloku biomasowego w Elektrociepłowni Szczecin spowodowała, że instalacja ta jest od 2011 roku największym przyjaznym dla środowiska producentem „zielonej energii” w aglomeracji szczecińskiej. PGE jest również właścicielem Elektrowni Dolna Odra o mocy 900 MW oraz właścicielem inwestycji w dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1400 MW powstającej przy tej elektrowni.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *