Home Archive by category Prawy slider

Prawy slider

TAURON ZAPEWNI CIEPŁO W CIESZYNIE

Energetyka Cieszyńska, spółka dostarczająca ciepło mieszkańcom Cieszyna, została włączona w struktury TAURON Ciepło. Zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców tego miasta w sezonie grzewczym było priorytetem zawartego w sierpniu porozumienia spółki TAURON Ciepło z samorządem Cieszyna.

W porozumieniu określono ścieżkę wyjścia z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Energetyka Cieszyńska. Już wtedy, po wypełnieniu przez samorząd zapisów porozumienia, planowano włączenie Energetyki Cieszyńskiej w struktury Grupy TAURON.

– Priorytetem podczas rozmów oraz podejmowanych działań w sprawie Energetyki Cieszyńskiej było zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła oraz ciepłej wody dla mieszkańców Cieszyna w najbliższym i kolejnych sezonach grzewczych – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON. – Dzięki konkretnym decyzjom, mieszkańcy Cieszyna mogą być spokojni, zgromadzone i zakontraktowane paliwo węglowe gwarantuje dostawy ciepła w całym sezonie grzewczym – dodaje Paweł Szczeszek.

Sytuacja spółki Energetyka Cieszyńska wymagała szybkich i zdecydowanych działań naprawczych, a przede wszystkim przygotowania planu naprawczego i udzielenia wsparcia finansowego niezbędnego do zabezpieczenia dostaw paliwa węglowego.

 Przed nami jest jeszcze dużo pracy i koniecznych zmian proceduralnych oraz organizacyjnych, związanych z całkowitym włączeniem Energetyki Cieszyńskiej w struktury Grupy – tłumaczy Marcin Staniszewski, prezes zarządu TAURON Ciepło. 

Włączenie Energetyki Cieszyńskiej do Grupy TAURON było możliwe po umorzeniu udziałów stanowiących własność Gminy Cieszyn. Wiąże się to w przyszłości z wieloma korzyściami, zarówno biznesowymi, czyli możliwościami rozwoju spółki i jej stabilności finansowej, korzystania z know-how Grupy, współpracy z innymi spółkami oraz dostępu do nowoczesnych technologii.

Łączna moc cieplna przejętych przez TAURON źródeł Energetyki Cieszyńskiej wynosi 70 MWt , w tym 23 MW pochodzi z kogeneracji. System dystrybucji ciepła obejmuje ponad 55 kilometrów sieci ciepłowniczej oraz 434 węzły cieplne.

Ciepło na dzień dobry

W grudniu zaplanowano szereg działań informacyjnych skierowanych do klientów Energetyki Cieszyńskiej i mieszkańców Cieszyna w celu zapoznania ich ze spółką TAURON Ciepło. Oprócz dystrybucji specjalnej gazety i materiałów informacyjnych, zaplanowano także udział TAURON Ciepło w przedświątecznym wydarzeniu w Cieszynie.

Spółka Energetyka Cieszyńska zapewnia dostawy ciepła do mieszkańców Cieszyna, osiedla Pogwizdów oraz na terenie Gminy Hażlach.

TAURON Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.

Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi około 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

Źródło: Tauron

ROK FUNKCJONOWANIA TECHNOLOGII INNUPS W ELEKTROCIEPŁOWNI PGE EC W GDYNI

W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni w listopadzie 2021 r. oddana została do użytku instalacja INNUPS, będąca odpowiedzią na potrzebę zastosowania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. To innowacyjna technologia, będąca owocem polskiej myśli technicznej, sześciu lat badań i współpracy z amerykańską firmą PUROLITE, wyspecjalizowaną w produkcji i przemysłowym wykorzystaniu żywic jonowymiennych. Minął rok od uruchomienia instalacji.

Technologia INNUPS (INNowacyjny UPS) oparta jest na zastosowaniu żywic jonowymiennych. Ich zastosowanie w procesach uzdatniania wody nie jest nowe. W odróżnieniu jednak od funkcjonujących już rozwiązań rynkowych, INNUPS nie powoduje powstawania typowych poprocesowych odpadów niebezpiecznych, których późniejsza utylizacja zwiększyłaby koszty produkcji. Dodatkowo INNUPS umożliwia kontrolowane wyizolowanie koncentratów poszczególnych grup pierwiastków z materiału wejściowego, w których ich stężenie jest bardzo małe. Zastosowanie tej technologii pozwala na pozyskanie kluczowych dla gospodarki koncentratów metali bez degradacji środowiska, co stanowi dodatkowy zysk ekologiczny.

Kluczową korzyścią z zastosowania opracowanej technologii jest  spełnienie konkluzji BAT (Best Available Technology) dla oczyszczalni ścieków. Uzyskane podczas rocznej pracy wyniki badań wskazują, że opracowana technologia pozwala na osiągnięcie lepszych parametrów niż obecnie wymagane przez regulacje środowiskowe, zarówno krajowe, jak i na poziomie europejskim.

– Możliwość odzysku pierwiastków i spodziewany z tym efekt ekonomiczny jest obecnie określany podczas prowadzenia procesu optymalizacji pracy instalacji wybudowanej w gdyńskiej elektrociepłowni – powiedział Piotr Czupryński, kierownik Projektu Badawczego w Departamencie Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła. Dodał jednocześnie, że – szacowana zdolność produkcji boranu wapnia dla tej instalacji określana jest na poziomie około 100 ton rocznie. Cena tego związku oscyluje od kilku do nawet kilkunastu dolarów za kilogram. W przypadku koncentratów metali, szacowana ilość roztworów zawierających stężone metale (eluatów) wynosi około 10 ton rocznie.

Dodatkiem do instalacji INNUPS jest instalacja odzysku boru ze ścieków po odsiarczaniu spalin. Bor jest cennym biopierwiastkiem, którego brakuje w polskich glebach. Instalacja ta przewidziana jest także do produkcji czystego boranu wapnia, który będzie wzbogacał nawozy do uprawy roślin.

– Ciągle poszukuje się metod, które z jednej strony ograniczą emisję do środowiska, a z drugiej pozwolą na stworzenie nowych możliwości biznesowych. Takim rozwiązaniem jest opracowana w PGE Energia Ciepła innowacyjna metoda usuwania i odzysku metali jaką jest technologia INNUPS. Metoda ta ze względu na swoją elastyczność, jaką jest możliwość dowolnej konfiguracji rodzajów żywic jonowymiennych, ma także perspektywę szerszego zastosowania, także poza obszarem energetyki – dodałRafał Nowakowski, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła.

Poza zastosowaniem do oczyszczania ścieków z mokrego odsiarczania spalin przy blokach węglowych, technologia ma potencjał do komercjalizacji poza granicami kraju oraz w innych gałęziach przemysłu.

Źródło: PGE EC

PGE EC REALIZUJE KOLEJNY ETAP INWESTYCJI W ELEKTROCIEPŁOWNI W LUBLINIE

Elektrociepłowni W Lublinie Wrotków trwa realizacja budowy kotłowni rezerwowo – szczytowej, która jest priorytetową inwestycją PGE Energia Ciepła w Lublinie. W ostatnich dniach na plac budowy dostarczono pierwsze kotły, każdy o mocy 33 MW i wadze ok. 70 ton, które zostały posadowione za pomocą dźwigu na wcześniej przygotowanych fundamentach. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zakończy się kolejny, ważny etap inwestycji  budowy kotłowni gazowej o łącznej mocy 182 MW.

Urządzeniami wytwórczymi w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków, należącej do Grupy PGE, są aktualnie blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym oraz 4 węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie niskich temperatur lub postoju bloku. Te szczytowe źródła, opalane węglem kamiennym, zostaną zastąpione nowymi jednostkami, zasilanymi paliwem gazowym.

Kotłownia rezerwowo-szczytowa, podzielona na część stacjonarną i mobilną, składać się będzie z  czterech kotłów gazowych – dostarczonych w ostatnich dniach – oraz pięciu kotłów gazowo-olejowych. Nowe kotły przeznaczone będą wyłącznie do wytwarzania ciepła w szczycie zapotrzebowania, tzn. po przekroczeniu możliwości wytwórczych istniejącego bloku gazowo-parowego lub w przypadku odstawienia bloku z ruchu. 

– Szacujemy, że nowe kotły będą wytwarzały około 10% rocznej produkcji ciepła w elektrociepłowni, uzupełniając produkcję energii z bloku gazowo-parowego. Zastosowanie niskoemisyjnego paliwa gazowego pozwoli na całkowite odejście od węgla – mówi Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

Realizacja kolejnego etapu przedsięwzięcia czyli dostawa i montaż pięciu kotłów mobilnych, każdy o mocy 10 MW, sfinalizowana zostanie w I kw. 2023 roku.

– Projekt jest bardzo dużą operacją logistyczną, angażującą pracowników elektrociepłowni, wykonawców i podwykonawców. Pomimo trwającej tak dużej inwestycji, lubelska elektrociepłownia pracuje normalnie, dostarczając ciepło i energię elektryczną do odbiorców – dodaje Paweł Okapa. 

Wartość inwestycji wynosi ponad 78 milionów złotych netto, a harmonogram jej realizacji zakłada oddanie nowych urządzeń do eksploatacji we wrześniu 2023 r. Realizacja inwestycji umożliwi zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta i jednocześnie wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w Lublinie. Wpisuje się to  w strategię dekarbonizacji ciepłownictwa, którąrealizuje Grupa PGE.

OPEC GRUDZIĄDZ ZAKOŃCZYŁ BUDOWĘ INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN

Wartość inwestycji wyniosła 64,3 mln zł netto. 29 listopada 2022 roku w spółce OPEC GRUDZIĄDZ odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS)” w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu.

Podpisanie umowy z firmą SBB ENERGY S.A. nastąpiło w 2018 roku.

Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy Elektrociepłowni oraz brak możliwości planowania dłuższych postojów, prace budowlane odbywały się na czynnym obiekcie, co spowodowało konieczność rozłożenia procesu budowy na 4 lata z podziałem na etapy.

W ramach inwestycji wykonano; trzy instalacje odpylania i odsiarczania spalin w technologii półsuchej wapiennej oraz odazotowania spalin metodą selektywną niekatalityczną SNCR dla kotłów parowych, oraz dwie instalacje odpylania i odazotowania spalin metodami pierwotnymi dla kotłów wodnych.

Wybudowano także stację rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej, sorbentu i produktu poreakcyjnego.

Ponadto dokonano wymiany elewacji kotłowni, naprawy istniejących dróg oraz placów w rejonie inwestycji.

Wartość inwestycji wyniosła 64,3 mln zł netto.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji grudziądzka Elektrociepłownia ograniczy emisję dwutlenku siarki o 48%, tlenku azotu o 25%, a zainstalowane filtry tkaninowe o sprawności odpylania ponad 99,5%, redukują pył ze spalin do poziomu pojedynczych miligramów na metr sześcienny.

Instalacja oczyszczania spalin Elektrociepłowni Łąkowa przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz do spełnienia przez Grupę OPEC surowych, wymaganych unijnym prawem, poziomów emisji zanieczyszczeń, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Źródło: CIRE

DOSTAWCA CIEPŁA W TRZEBINI PRZEPINA SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ

W związku z zakończeniem inwestycji i koniecznością przepięcia sieci ciepłowniczej od wtorku do środy rana czasowo wstrzymano dostawy ciepła w Trzebini (Małopolskie) – poinformowała spółka energetyczna Veolia Południe.

Jak przekazał PAP we wtorek prezes spółki Wojciech Noga, czasowe wyłączenie sieci ciepłowniczej dotyczy niemal całego miasta. Ciepłe kaloryfery mają jedynie mieszkańcy osiedli: Gaj, Siersza i Energetyków, którzy podpięci są do innego źródła ciepła.

Informacji na temat przerwy w dostawach można uzyskać pod nr. tel. 722 034 032.

Podjęliśmy tą decyzję, bo kończymy inwestycję rozciągniętą na trzy lata. Teraz podpinamy bardzo długi odcinek, który eliminuje najsłabszą sieć, dlatego uznaliśmy, że lepiej zrobić to teraz jeszcze przed zimą – wyjaśnił prezes spółki dostarczającej ciepło.

Według niego przestój sieci potrwa około doby, do godz. 6 rano w środę. „Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, bo długo się przygotowywaliśmy do tej operacji” – zaznaczył Noga.

Jak tłumaczy spółka, konieczność wstrzymania dostaw ciepła jest związana z inwestycją dotyczącą unowocześniania sieci ciepłowniczej w Trzebini, co zapewni w przyszłości większe bezpieczeństwo i efektywność dostaw ciepła systemowego i ciepłej wody.

W listopadzie br. spółka zakończyła budowę 2,5-kilometrowego odcinka sieci preizolowanej, dzięki czemu ograniczy straty ciepła w procesie dystrybucji.

Źródło: CIRE

SYSTEM CIEPŁOWNICZY W TORUNIU ZASILANY JEST W TEJ CHWILI Z TRZECH ŹRÓDEŁ

Geotermia jest w tej chwili jednym z trzech źródeł ciepła, które zasila system ciepłowniczy w Toruniu – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń. To jedno z odnawialnych źródeł, które stanowią o efektywności energetycznej naszego systemu, co jest rzeczywiście bardzo ważne w perspektywie najbliższych kilku lat.

Ciepłownia Geotermia Toruń została oficjalnie otwarta w połowie października br. Wtedy też energia czerpana przez nią z głębi ziemi zaczęła zasilać miejski system ciepłowniczy – jego operator, spółka PGE Toruń, był zobowiązany do przyłączenia tego odnawialnego źródła zgodnie z ustawą o OZE i Prawem energetycznym.

Ciepło z geotermii stanowi obecnie ok. 8 proc. ciepła w systemie ciepłowniczym zarządzanym przez PGE Toruń. Pozostała jego ilość w sieci ciepłowniczej pochodzi z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej (91 proc.), która zapewnia bezpieczeństwo dostaw dla ponad 100 tys. odbiorców, oraz ciepłowni biogazowej (poniżej 1 proc.) należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Dywersyfikacja źródeł ciepła jest dzisiaj bardzo ważna z punktu widzenia geopolitycznego. Widzimy, co się dzieje na rynku paliw, gazu, źródeł ciepła i energii elektrycznej, więc pojawienie się kolejnego źródła, które zabezpiecza nam dostawy, jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa miasta i mieszkańców – mówi Robert Kowalski.

Również cena, jaką odbiorcy płacą za ciepło, jest miksem taryf dla trzech producentów dostarczających ciepło do sieci. Od połowy października stawki dla mieszkańców korzystających z rekompensat wzrosły średnio o 3,2 proc., a stanowią oni grupę ok. 70 proc. odbiorców. Dla pozostałych wzrost ten wyniósł średnio 6,7 proc.

Włączenie źródeł geotermalnych do toruńskiego systemu ciepłowniczego ma wymierne, ekonomiczne efekty, ponieważ już od pierwszego dnia PGE Toruń zmniejszyło zużycie paliwa potrzebnego do produkcji ciepła w kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej. W perspektywie kilku lat wyraźną korzyścią będzie zwiększenie potencjału przyłączeniowego zachodniej części Torunia.

Dodatkowo poprawiła się również hydraulika sieci, z czym związane są mniejsze straty ciepła – wskazuje prezes zarządu PGE Toruń. Jednocześnie dążymy też do tego, aby te nowe źródła były jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Dlatego stawiamy na OZE.

Toruń dysponuje dużym potencjałem wód geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej odnawialnej energii. Geotermia Toruń czerpie wodę geotermalną z pokładów piaskowca jury dolnej. Ma ona temperaturę ok. 60 st. C. W ciepłowni woda trafia do wymienników termalnych, gdzie pozyskuje się z niej ciepło, a następnie solanka geotermalna wraca z powrotem do złoża, krążąc w obiegu zamkniętym.

Jak podkreśla prezes PGE Toruń, sieć ciepłownicza – wykorzystując ciepło z geotermalnych źródeł – wpisuje się w kierunek zmian wyznaczony w regulacjach klimatycznych Unii Europejskiej. Zgodnie z jej wymogami, określonymi w projekcie dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej (EED), do 2026 roku systemy ciepłownicze będą musiały wykazywać minimum 5-proc. udział ciepła z OZE, aby otrzymać status efektywnych energetycznie. System ciepłowniczy w Toruniu – dzięki obecności źródeł OZE takich jak ciepłownia geotermalna i elektrociepłownia biogazowa – spełnia ten wymóg już w tej chwili.

Toruń ma tę dobrą sytuację, że od pięciu lat ma nowoczesną, kogeneracyjną elektrownię gazową. Natomiast od października br. ta elektrociepłownia biogazowa wraz z geotermią dostarczają w sumie około 9 proc. zielonego ciepła. Tak więc z punktu widzenia przepisów prawa już dziś spełniamy definicję systemu efektywnego energetycznie. I to jest przyszłość systemów ciepłowniczych w Polsce, a Toruń może być modelowym przykładem tego, jak one powinny być rozwijane – mówi Robert Kowalski.

Prezes zarządu PGE Toruń zauważa, że wymogi ujęte w unijnej dyrektywie o efektywności energetycznej (EED) będą coraz wyższe. Do 2035 roku systemy ciepłownicze będą musiały już wykazać minimum 20-proc. udział ciepła z OZE, a w 2050 roku uzyskać całkowitą zeroemisyjność. Dlatego też przyszłością ciepłownictwa jest współpraca kogeneracji ze źródłami OZE. Efektywny system ciepłowniczy powinien mieć też możliwość stałej rozbudowy, realizacji nowych przyłączeń i modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej. Toruń już dziś jest modelowym przykładem takich rozwiązań.

Kogeneracyjny system ciepłowniczy – czyli produkcja ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie paliwowym – i odnawialne źródła energii, które współpracują z tą kogeneracją, to jest przyszłość dla systemów ciepłowniczych w Polsce, które muszą dążyć do bezemisyjności w perspektywie 2050 roku – mówi Robert Kowalski. Wojna w Ukrainie i sytuacja, którą mamy dziś na rynku energii i paliw, pokazują, że ta dywersyfikacja jest tym, co powinno nam przyświecać w przyszłości przy projektowaniu rozwiązań technicznych dla systemów ciepłowniczych. 

PGE ENERGIA CIEPŁA OBCHODZI SWOJE 5-LECIE

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, będąca największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie kogeneracji, w 2022 roku obchodzi 5 lat działalności. Ten okres to czas intensywnych zmian, wdrażania innowacyjnych technologii, rozpoczętych inwestycji, budowy nowych sieci ciepłowniczych i rozwoju rynku ciepła. To również czas wielu projektów dla lokalnych społeczności i wsparcia ważnych wydarzeń w miastach, w których spółka prowadzi swoją działalność.

Lider rynku ciepła

PGE Energia Ciepła powstała w wyniku zakupu, w listopadzie 2017 roku przez PGE Polską Grupę Energetyczną, aktywów francuskiego koncernu EDF. To była jedna z największych transakcji na krajowym i europejskim rynku fuzji i przejęć w tamtym czasie. Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiej spółki, obejmujące elektrociepłownie w największych polskich aglomeracjach, takich jak Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Toruń, Zielona Góra i Toruń oraz blisko 400 km sieci ciepłowniczych. W wyniku reorganizacji w Grupie PGE spółka PGE Energia Ciepła przejęła wszystkie aktywa ciepłownicze i stała się największym podmiotem na polskim rynku ciepła. 

– Pięć lat temu stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem repolonizacji aktywów po francuskim EDF, budowy silnego segmentu Ciepłownictwo w Grupie PGE oraz wdrożenia nowoczesnej Strategii Ciepłownictwa. Stworzyliśmy największą w Polsce spółkę produkującą ciepło w kogeneracji. Dzisiaj PGE Energia Ciepła zarządza wszystkimi aktywami ciepłowniczymi Grupy PGE, posiadając 16 elektrociepłowni, blisko 700 km sieci ciepłowniczych i realizując ambitne plany inwestycyjne. Wprowadzamy polskie ciepłownictwo w nową erę, w erę nowoczesnej, niskoemisyjnej produkcji zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Dziękuję bardzo zarządowi PGE Energia Ciepła, wszystkim pracownikom, obecnym i byłym za pracę i zaangażowanie. To było bardzo intensywne pięć lat dla spółki, ale dające też wiele satysfakcji z osiągniętych sukcesów –  dodał Wojciech Dąbrowski.

5 lat PGE Energia Ciepła dla zmiany ciepłownictwa w Polsce 

Podstawowym wyznaniem dla PGE Energia Ciepła, aktualnie obecnej w 16 polskich miastach, jest transformacja jednostek wytwórczych w kierunku wykorzystania paliw nisko i zeroemisyjnych. Ta zmiana pozwoli na dalsze ich działanie w sposób optymalny kosztowo i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne. 

– Do roku 2030 w naszych elektrociepłowniach będziemy produkować ciepło w 70 procentach z paliw nisko- i zeroemisyjnych. Wszystkie prowadzone przez nas inwestycje w istotny sposób wpłyną na komfort i tak istotne obecnie bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców  w ciepło i ciepłą wodę. Te inwestycje to też korzyści dla środowiska i dla zdrowia mieszkańców, gdyż zmiana technologii produkcji ograniczy emisje zanieczyszczeń i tym samym poprawi jakość  powietrza w Polsce – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. 


– W ciągu 5 lat prowadziliśmy działania, zmierzające do rozwoju lokalnych rynków ciepła i poprawy efektywności systemów ciepłowniczych w miastach. Nie zabrakło wyzwań z jakimi musieliśmy się zmierzyć. Najpierw okres pandemii, a następnie konflikt wojenny Rosji z Ukrainą. Pomimo tych wyzwań utrzymaliśmy bezpieczeństwo energetyczne i ciągłość produkcji oraz dostaw ciepła do naszych odbiorców – dodajePrzemysław Kołodziejak.

Transformacja w kierunku zielonej energii

W 2021 roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła budowę nowej elektrociepłowni EC Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem. Inwestycja zapewni bezpieczeństwo energetyczne dla Wrocławia i okolicznych gmin i wpisuje się w strategię transformacji energetyki realizowaną przez Grupę PGE.W 2022 roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła szereg inwestycji w pozostałych elektrociepłowniach. W elektrociepłowniach w Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Gdyni i Lublinie w 2021 roku podpisano już umowy na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowych opalanych gazem, które zapewnią produkcję energii i ciepła z niskoemisyjnych źródeł, co wpłynie poprawę powietrza w miastach. Dodatkowo w Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu rozpoczęto budowę nowych jednostek kogeneracyjnych opartych na paliwie gazowym. W Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), a w Gorzowie Wielkopolskim podpisano list intencyjny z władzami, dotyczący budowy podobnej instalacji. 

W Toruniu transformacja energetyczna nastąpiła już 5 lat temu, bo tyle lat liczy toruńska kogeneracyjna elektrociepłownia gazowa, która zmieniła system ciepłowniczy miasta. Toruńska elektrociepłownia oparta na technologii gazowej jestcałkowicie bezodpadowa i emituje o 95 proc. mniej dwutlenku siarki i pyłów niż w przypadku wykorzystania paliwa węglowego. Elektrociepłownia współpracuje w systemie ciepłowniczym z dwoma źródłami OZE (ciepło geotermalne i z biogazu), co wpływa na poprawę efektywności całego systemu ciepłowniczego i umacnia bezpieczeństwo dostaw ciepła do torunian.

Lider w wykorzystaniu nowych rozwiązań  

PGE Energia Ciepła jako pierwsza w Polsce w 2021 roku wykorzystała w Elektrociepłowni w Gdańsku kotły elektrodowe o mocy 35 MWt każdy, które we współpracy z 30 megawatowymi kotłami gazowo–olejowymi są dodatkowym zabezpieczeniem gdańszczan w ciepło. Innowacyjność tych urządzeń pozwala na elastyczność i szybką reakcję na zmienne zapotrzebowanie odbiorców na ciepło i rozpoczęcie pracy kotłowni w zaledwie kilka minut. 

W elektrociepłowni w Gdyni w 2021 r. oddano do użytku unikatową na skalę światową instalację INNUPS, która stanowi przełom w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków. Jest ona odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. 

PGE Energia Ciepła rozwija się i zmienia tak, by spełniać wszystkie restrykcyjne normy środowiskowe przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miast, w których jest obecna.

NFOŚIGW WSPIERA SPÓŁKĘ CIEPŁOWNICZĄ W NOWYM TARGU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Targu podejmie proekologiczne inwestycje i zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego dzięki kapitałowemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas zgromadzenia wspólników nowotarskiej spółki NFOŚiGW objął w niej nowe udziały o wartości 18 mln zł i obecnie posiada ich niemal 40 proc. Decyzja ma wymiar nie tylko ekonomiczny, lecz przede wszystkim ekologiczny i społeczny, związany z rozwojem przedsiębiorstwa, transformacją energetyczną oraz poprawą jakości powietrza w mieście i okolicy.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Targu, które odbyło się 17 listopada br. w siedzibie NFOŚiGW, było następstwem wcześniejszego podpisania (24 października br.) umowy inwestycyjnej z miastem Nowy Targ i tamtejszym MPEC Sp. z  o.o. Podczas zgromadzenia podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w którym NFOŚiGW objął 36.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, za łączną kwotę 18 mln zł. W wyniku tej decyzji Narodowy Fundusz posiada obecnie 39,90 proc. udziałów w kapitale nowotarskiego MPEC, przez co uzyskał istotny wpływ na działalność spółki i kierunek jej modernizacji. 

– Jako instytucja finansów publicznych nie nastawiamy się na przejmowanie przedsiębiorstw, lecz na ich kapitałowe wspieranie w rozwoju i proekologicznych inwestycjach – zastrzega Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podpisał umowę z nowotarską spółką. – Nie zamierzamy zastępować samorządów. Naszą rolą nie jest zarządzanie miejskimi firmami z sektora energetycznego i ciepłowniczego. Chcemy natomiast być dla nich elastycznym partnerem, pomagającym finansowo w modernizacji, zwłaszcza w niezbędnych, ale kosztownych działaniach związanych z transformacją energetyki i ciepłownictwa. Po przeprowadzeniu inwestycji poprawiających kondycję spółek, zmniejszających ich emisyjności i wpływających na lepszy stan środowiska, gotowi jesteśmy wychodzić z tych przedsiębiorstw. Tak pomyślane jest także nasze zaangażowanie kapitałowe w MPEC w Nowym Targu – podsumowuje wiceszef NFOŚiGW.   

Obejmowanie udziałów w spółkach z branży ciepłowniczej to jedna z form aktywności Narodowego Funduszu, którego strategicznym celem jest ekorozwój Polski i finansowe wspieranie inwestycji służących ochronie klimatu i środowiska. Kapitałowe wejście do spółki miejskiej w Nowym Targu, poza aspektem ściśle ekonomicznym, ma przede wszystkim znaczenie społeczne i ekologiczne. Nowotarskie MPEC uzyska środki finansowe, dzięki którym będzie mogło przeprowadzić szereg działań inwestycyjnych. Planowana jest m.in. budowa szczytowego kotła gazowo-olejowego i modernizacja budynku, a także zainstalowanie nowego serwera, unowocześnienie układu sterowania oraz montaż węzłów na potrzeby nowych odbiorców ciepła. Przewidziane jest też wykonanie nowych przyłączy w ścisłym centrum Nowego Targu, co wpłynie na upowszechnienie i usprawnienie systemu grzewczego.  Ponadto wkrótce uruchomiona ma być również geotermia, czyli całkowicie bezemisyjne odnawialne źródło energii.

Po zakończeniu zaplanowanych inwestycji  nowotarskie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego. Zgodnie z definicją zawartą w unijnej dyrektywie o efektywności energetycznej (2012/27/UE), na takie miano zasługuje system, w którym do produkcji ciepła (lub chłodu) wykorzystuje się co najmniej w 50 proc. energię ze źródeł odnawialnych lub w 50 proc. ciepło odpadowe lub w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 proc. wykorzystuje się połączenie wyżej wymienionej energii i ciepła. Przekładając to na codzienną praktykę, można inaczej powiedzieć, że MPEC w Nowym Targu – w wyniku inwestycji przeprowadzonych dzięki kapitałowemu zaangażowaniu NFOŚiGW – stanie się firmą ciepłowniczą mniej emisyjną, bardziej przyjazną dla klimatu i środowiska, co zarazem wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Źródło: NFOŚiGW

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A. ZA III KWARTAŁ 2022’

Od 1 lipca do 30 września 2022 roku Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 43 mln zł, tj. o 16 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (27 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy był ujemny w wysokości 0,05 mln zł. Strata była jednak niższa aniżeli w okresie porównywalnym 2021 roku o 14 mln zł.

Wyniki operacyjne

W III kwartale 2022 r. sprzedaż energii elektrycznej w Grupie była niższa o 46% w związku z modernizacją turbiny gazowej w EC Zielona Góra S.A. Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał jednak wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 45 mln zł oraz ze sprzedaży ciepła o ponad 5 mln zł.

W III kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała dalszy wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 65 mln zł i były dwukrotnie wyższe, tj. o 32 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

– Mimo dynamicznie zmieniających się uwarunkowań handlowych spowodowanych sytuacją geopolityczną, a w tym między innymi utrzymującymi się wysokimi opłatami z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, w III kwartale 2022 r. osiągnęliśmy niższą stratę na wyniku operacyjnym w stosunku do 2021 r. o 7 mln zł – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI S.A. –  Nasze obecne działania w dużej mierze skupiają się na przygotowaniu do sezonu zimowego, ale również na odpowiednim zaplanowaniu pracy w kolejnym roku.

Źródło: PGE EC

MODERNIZACJA TURBINY GAZOWEJ W ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA”

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE – oraz GE Power podsumowały zakończenie projektu modernizacji turbiny gazowej do najnowszej wersji, w ramach umowy z 2020 r. Celem inwestycji była wymiana istniejącej turbiny na nową, która zapewni dotrzymanie poziomów emisji wymaganych przez Konkluzje BAT, podniesie sprawność wytwarzania oraz zwiększy regulacyjność bloku gazowo-parowego.

Prowadzona inwestycja była częścią remontu kapitalnego Bloku Gazowo-Parowego (BGP), wybudowanego w 2004 roku. W wyniku wymiany poprzedniej turbiny gazowej na jej najnowszą wersję sprawność wzrosła o 3.0 pp. do 37%, a moc brutto ze 126 MW do ok. 145 MW. Podczas gdy emisja tlenku węgla spadła o około 66%, emisja tlenków azotu została zredukowana do poziomu poniżej 30 mg / Nm3 spełniając wymagania BAT.

– Elektrociepłownia „Zielona Góra” dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce bloków gazowo-parowych o mocy 198 MW. Podpisana w 2020 roku umowa na modernizację turbiny gazowej została zrealizowana w terminie, a prace zostały wykonane z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa. Efektami zakończenia tej inwestycji są zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przy jednoczesnym podwyższeniu sprawności tego procesu. Zmniejszenie emisji do środowiska zgodnie z wymaganiami Konkluzji BAT ma bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców Zielonej Góry – mówi Radosław Czapski, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Wykonawcą prac modernizacyjnych był GE Power, dostawca technologii wspierających dywersyfikację miksu energetycznego poprzez wykorzystanie takich źródeł energii jak gaz czy OZE.

– GE nieprzerwanie wspiera transformację energetyczną Polski oferując światowej klasy technologie i rozwiązania serwisowe. Czerpiąc z dziedzictwa i doświadczenia GE oferujemy naszym Klientom  zaawansowane technologie, celem zwiększenia   potencjału energetycznego aktywów w całym okresie eksploatacji. GE ceni sobie wieloletnią i strategiczną współpracę


z Grupą PGE w różnych segmentach energetyki. Jesteśmy dumni z bliskiej współpracy i partnerstwa, jakie zbudowaliśmy z PGE Energia Ciepła realizując projekt modernizacji w Zielonej Górze.  Zaangażowanie obu zespołów zaowocowało bezproblemową realizacją projektu. Poprzez partnerską współpracę aktywnie wspieramy  naszych klientów w osiąganiu sukcesów, oraz pomagamy im utrzymać przewagę konkurencyjną w tej zmieniającej się dynamicznej branży,  jednocześnie przeciwdziałając zmianom klimatu – 
mówi Sławomir Żygowski, prezes  GE Power w Polsce.

Źródło: PGE EC